English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.008-1807-C02
Добри и безопасни условия на труд в "АКВА - 3" ООД
836147896 "АКВА - 3" ООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
13.06.2017
13.06.2017
13.11.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

Обща цел: Подобряване качеството на работната среда в „АКВА-3“ ООД, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд /ДБУТ/, както и ефективни и гъвкави форми на организация на трудa и управление на човешките ресурси /ЧР/, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятието

Специфични цели: 
• Оптимизация на работните процеси, въвеждане на гъвкави форми на заетост и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот
• Обезпечаване на предприятието със софтуер за управление на ЧР
• Въвеждане на иновативен модел за организацията на труда, насочен към повишаване на производителността и опазване на околната среда
• Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите лица за период от 12 м.
• Осигуряване на ДБУТ и подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, чрез изграждане на климатична и аспирационна инсталация на Цех за производство на PVC и алуминиева дограма
• Осигуряване на социални придобивки за работещите, чрез извършване на ремонт и оборудване на места за хранене и краткотраен отдих и осигуряване на достъп за хора с увреждания до тях

За да се постигнат заложените резултати, с проекта се предвижда да бъдат изпълнени следните дейности:
• Организация и управление
• Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на ЧР
• Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място
• Осигуряване на ДБУТ и подобряване професионалния и здравния статус на служителите
• Осигуряване на социални придобивки за работещите
• Осигуряване на информация и публичност

Общ размер на допустимите разходи: 276 258лв, Размер на БФП: 276 258лв (100%), Продължителност: 17 м

Очаквани резултати: Подобрено качество на работната среда в „АКВА-3“ ООД, чрез осигурени ДБУТ в предприятието; повишена информираност сред обществеността за финансовия принос на ЕС за реализирането на проекта
Дейности
 • ДЕЙНОСТ 1. РАЗРАБОТВАНЕ, АДАПТИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - ПОДДЕЙНОСТ 1.1. ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ, ВЪВЕЖДАНЕ НА ГЪВКАВИ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ И ДРУГИ ПРАКТИКИ ЗА ПО-ЛЕСНО СЪВМЕСТЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ И ЛИЧНИЯ ЖИВОТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИКИ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ЖИВОТ НА ПО-ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ (НАД 54 ГОДИНИ).: ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА: Дейността има за цел да оптимизира работните процеси и да въведе гъвкави форми на заетост и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот и въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 години). ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: Дейността ще включва следните основни поддейности: 1. Изготвяне на функционален анализ на структурата и дейността "АКВА-3" ООД. Функционалният анализ ще протече при спазване на последователността и връзката между следните етапи: • Етап 1. Определяне на настоящото състояние на фирмата, като база за сравнение (бенчмарк) с желаното ниво, което трябва да се постигне. • Етап 2. Събиране и обобщаване на информация чрез различни методи – специализирани въпросници, структурирани интервюта, посещения на място в различните звена на фирмата, проучване на законодателство и документи. • Етап 3. Анализиране на обобщената информация чрез използване на различни инструменти, при отчетени специфики на законодателството, структура на администрацията и производствените звена, налична информация и др. • Етап 4. Мониторинг на прилагане на препоръките, изведени от функционалния анализ. Определяне на служители, които ще следят изпълнението на препоръките и ще съставят периодични доклади до ръководството на фирмата. 2. Изследване на възможни мерки за оптимизация на работните процеси във фирмата и за въвеждане на гъвкави форми на заетост и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот и въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 години). Дейността включва преглед и анализ на съществуващите методологии, процедури и вътрешни правила и текущото състояние на процесите във фирмата - ниво на организираност, ефикасност, дублирани вътрешни и външни операции, обмен на информация и други. 3. Разработване на Стратегия за оптимизиране на работните процеси и въвеждане на гъвкави форми на заетост и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот и въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 години).. Стратегията ще бъде разработена като базисен документ, който ще съдържа общи и оперативни цели, като се отчетат конкретните стъпки и необходимите ресурси за тяхното изпълнение. 4. Публично обсъждане на изготвените Функционален анализ и Стратегия със заинтересованите страни (работници и служители). Функционалният анализ и Стратегията следва да бъдат придружени от ефективни комуникационни механизми, чрез които да се поддържа информираността на заинтересованите страни на всеки един етап от разработването и изпълнението им. 5. Практическо въвеждане на Стратегията в действие чрез приемане от ОС на съдружниците и включване в съответните вътрешни документи на фирмата. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: • Избор на изпълнител (от 1 до 3 месец). Изборът на изпълнител ще се извърши при задължително прилагане на разпоредбите на ПМС № 118 от 20 май 2014 г. и принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и при спазване на изискванията на настоящата процедура и указанията на УО на ОПРЧР. • Сключване на договор с избрания изпълнител (4 месец). • Изпълнение на сключения договор (от 4 до 17 месец). • Предаване на изготвените Функционален анализ и Стратегия и подписване на приемо-предавателен протокол (17 месец). • Публично обсъждане на изготвения Функционален анализ и изготвената Стратегия със заинтересованите страни (работници и служители) и отразяване на техни предложения и корекции. • Практическо въвеждане на Стратегията в действие чрез приемане от ОС на съдружниците и включване в съответните вътрешни документи на фирмата (17 месец).
 • ДЕЙНОСТ 1. РАЗРАБОТВАНЕ, АДАПТИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - ПОДДЕЙНОСТ 1.2. ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО СЪС СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. : ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА: Еволюцията на системите, обслужващи отделите по човешки ресурси, следва не само развитието на технологиите, но и тенденциите на пазара на труда. Проучванията в световен мащаб очертават привличането и задържането на добри кадри като топ предизвикателство пред бизнеса. Въпреки че на фона на високата глобална безработица това звучи нелогично, специалистите по човешки ресурси в компаниите все по-трудно отсяват топ талантите. Задържането на служителите вече не е въпрос само на високо заплащане, а и на допълнителни стимули като например възможности за кариерно развитие, квалификации и натрупване на опит в различни отдели. Затова вече решенията за управление на човешките ресурси се оценяват не толкова според възможностите си за автоматизация на дадени процеси, а според функционалностите си, улесняващи управлението на служителите. Успешните платформи помагат на топ мениджърите да задържат и развиват най-добрите си служители. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: "АКВА-3" ООД осъзнава постоянно увеличаващото се значение на служителите за успеха на бизнеса и чрез проектното предложение и настоящата дейност търси начини да предложи на служителите си стимулираща среда за развитие и работа. Затова фирмата предвижда закупуването на специализирана софтуерна система за управление на човешките ресурси, която освен традиционните възможности за автоматизация на дадени процеси и следване на нормативните изисквания, да включва и възможности за оценка на представянето на служителите, следене на професионалното им развитие, повишаване на продуктивността им, засичане на негативни тенденции и автоматично отчитане на ефективността. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: • Избор на изпълнител (от 1 до 3 месец). Изборът на изпълнител ще се извърши при задължително прилагане на разпоредбите на ПМС № 118 от 20 май 2014 г. и принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и при спазване на изискванията на настоящата процедура и указанията на УО. • Сключване на договор с избрания изпълнител (4 месец). • Изпълнение на сключения договор (от 4 до 13 месец). • Подписване на приемо-предавателни протоколи (при приключване на съответните етапи на доставка, инсталиране, тестване, въвеждане в експлоатация и обучение на служители за работа със системата).
 • ДЕЙНОСТ 1. РАЗРАБОТВАНЕ, АДАПТИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - ПОДДЕЙНОСТ 1.3. ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДА В ПРЕДПРИЯТИЕТО, НАСОЧЕН КЪМ ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. : ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА: Дейността има за цел да въведе иновативен модел за организацията на труда в предприятието, насочен към повишаване на производителността и опазване на околната среда. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: Организацията на труда е система от мероприятия, осигуряващи рационално използване на работната сила с цел повишаване на производителността на труда. Системата за организация на труда включва отделни елементи, като: разделението и кооперирането на труда, работното място, трудовият процес, нормирането, условията на труд, режимът на производството, заплащането на труда и материалното стимулиране. Дейността ще включва следните основни поддейности: 1. Изготвяне на Анализ на организацията на труда в "АКВА-3" ООД. Анализът на организацията на труда ще протече при следните етапи: • Етап 1. Определяне на настоящото състояние на организацията на труда във фирмата, като база за сравнение (бенчмарк) с желаното ниво, което трябва да се постигне. • Етап 2. Събиране и обобщаване на информация чрез различни методи – разработване и разпространение на специализирани въпросници, провеждане на структурирани интервюта, провеждане на посещения на място в различните звена на фирмата, проучване на законодателството и други свързани документи. • Етап 3. Анализиране на обобщената информация чрез използване на различни инструменти. При избора на конкретен инструмент ще бъдат съобразени спецификите на законодателството, структурата на администрацията и производствените звена, наличната информация и др. • Етап 4. Мониторинг на прилагане на препоръките, изведени от Анализа на организацията на труда. В рамките на този етап ще бъдат определени служители, които ще следят изпълнението на препоръките и ще съставят периодични доклади до ръководството на фирмата. 2. Изследване на възможни иновативни модели за организация на труда в предприятието, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда. 3. Разработване на Стратегия за въвеждане на иновативен модел за организация на труда в предприятието, насочен към повишаване на производителността и опазване на околната среда. Стратегията ще бъде разработена като базисен документ, който да дава дългосрочна визия за организацията на труда във фирмата. Тя ще е инструмент, който предвижда насоки с максимална ефективност и въздействие. Документът ще съдържа общи и оперативни цели, като се отчетат конкретните стъпки и необходимите ресурси за тяхното изпълнение. 4. Публично обсъждане със заинтересованите страни (работници и служители) на изготвената Стратегия. Стратегията следва да бъде придружена от ефективни комуникационни механизми, чрез които да се поддържа информираността на заинтересованите страни на всеки един етап от нейното разработване и изпълнение. 5. Практическо въвеждане на Стратегията в действие чрез приемане от ОС на съдружниците и включване в съответните вътрешни документи на фирмата. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: • Избор на изпълнител (от 1 до 3 месец). Изборът на изпълнител ще се извърши при задължително прилагане на разпоредбите на ПМС № 118 от 20 май 2014 г. и принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и при спазване на изискванията на настоящата процедура и указанията на УО на ОПРЧР. • Сключване на договор с избрания изпълнител (4 месец). • Изпълнение на сключения договор (от 4 до 17 месец). • Предаване на изготвената Стратегия за въвеждане на иновативен модел за организация на труда в предприятието, насочен към повишаване на производителността и опазване на околната среда и подписване на приемо-предавателен протокол (17 месец). • Публично обсъждане на изготвената Стратегия със заинтересованите страни (работници и служители). • Практическо въвеждане на Стратегията в действие чрез приемане от ОС на съдружниците и включване в съответните вътрешни документи на фирмата (17 месец).
 • ДЕЙНОСТ 2. ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ ДО И ОТ РАБОТНОТО МЯСТО ЗА ЗАЕТИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА: ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА: Дейността има за цел да осигури организиран транспорт до и от работното място за заетите в предприятието лица за период от 12 месеца. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: Поради постоянните затруднения с намирането на квалифицирана работна ръка, ръководството на "АКВА - 3" ООД от няколко години организира извозване със собствен транспорт на работници и служители от населени места в община Хасково и съседните общини. В настоящото проектно предложение е заложен организиран транспорт на работници за 12 месеца по детайлно разписана транспортна схема. ТРАНСПОРТНА СХЕМА: 1. Направление 1. СЕЛО ЯВОРОВО (община Черноочене, област Кърджали) - ХАСКОВО - СЕЛО ЯВОРОВО - Разстояние (отиване и връщане): 106 километра - Превозно средство: Автобус "Неоплан" - Калкулация: Разходи за гориво: 12 месеца х 20 дни = 240 дни 53 км х 0.50 лева х 2 (отиване и връщане) = 53.00 лева 240 дни х 53.00 лева = 12 270.00 лева Разходи за възнаграждение на шофьор, който е в трудово правоотношение с кандидата: 240 дни х 2 часа х 4.20 лева = 2016.00 лева 2. Направление 2. СЕЛО ДЯДОВСКО (община Черноочене, област Кърджали) - ХАСКОВО - СЕЛО ДЯДОВСКО - Разстояние (отиване и връщане): 84 километра - Превозно средство: Автобус "Мерцедес" - Калкулация: 12 месеца х 20 дни = 240 дни 42 км х 0.50 лева х 2 (отиване и връщане) = 42.00 лева 240 дни х 42.00 лева = 10 080.00 лева Разходи за възнаграждение на шофьор, който е в трудово правоотношение с кандидата: 240 дни х 2 часа х 4.20 лева = 2016.00 лева 3. Направление 3. СЕЛО ЛЯСКОВО (община Черноочене, област Кърджали) - ХАСКОВО - СЕЛО ЛЯСКОВО - Разстояние (отиване и връщане): 58 километра - Превозно средство: Микробус "Форд Транзит" - Калкулация: 12 месеца х 20 дни = 240 дни 29 км х 0.50 лева х 2 (отиване и връщане) = 29.00 лева 240 дни х 29.00 лева = 6 960.00 лева Разходи за възнаграждение на шофьор, който е в трудово правоотношение с кандидата: 240 дни х 1 час х 4.20 лева = 1008.00 лева 4. Направление 3. СЕЛО ВИНЕВО (община Минерални бани, област Хасково) - ХАСКОВО - СЕЛО ВИНЕВО - Разстояние (отиване и връщане): 60 километра - Превозно средство: Микробус "Форд Транзит" - Калкулация: 12 месеца х 20 дни = 240 дни 30 км х 0.50 лева х 2 (отиване и връщане) = 30.00 лева 240 дни х 30.00 лева = 7 200.00 лева Разходи за възнаграждение на шофьор, който е в трудово правоотношение с кандидата: 240 дни х 1 час х 4.20 лева = 1008.00 лева Общата сума, необходима за извършване на превоз на работници и служители до и от работното място за 12 месеца е в размер на 42 558.00 лева, в това число 36 510.00 лева за гориво и 6 048.00 лева за почасово възнаграждение на шофьори. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: • Избор на изпълнител (от 1 до 3 месец). Изборът на изпълнител ще се извърши при задължително прилагане на разпоредбите на ПМС № 118 от 20 май 2014 г. и принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и при спазване на изискванията на настоящата процедура и указанията на УО на ОПРЧР. • Сключване на договор с избрания изпълнител (4 месец). • Изпълнение на сключения договор (от 4 до 17 месец). • Отчитане на извършената дейност, съгласно счетоводните стандарти и указанията на УО на ОПРЧР (ежемесечно).
 • ДЕЙНОСТ 3. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПОДОБРЯВАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛИМАТИЧНА И АСПИРАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ В ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА PVC И АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА. : ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА: Дейността има за цел да осигури безопасни и здравословни условия на труд и да подобри професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез изграждане на климатична и аспирационна инсталация в цех за производство на PVC и алуминиева дограма на "АКВА - 3" ООД. Производствената база на "АКВА - 3" ООД се намира в град Хасково, IV стопански двор, местност "Дерекьой топра", имот № 020045. В базата има обособени самостоятелни стопански обекти, както следва: - Цех за PVC дограма с полезна площ от 121.84 кв.м; - Цех за алуминиева дограма с полезна площ от 130.28 кв.м; - Арматурен цех с полезна площ от 73.15 кв.м.; - Помещение на два етажа с полезна площ от 76.71 кв.м; - Гаражи с полезна площ от 358.00 кв.м; Изпълнението на настоящата дейност ще обхване изграждане на климатична и аспирационна инсталация в Цех за производство на PVC (121.84 кв.м) и Цех за производство на алуминиева дограма (130.28 кв.м) на "АКВА - 3" ООД. Мерките са сред най-неотложните по отношение на осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд и на подобряването на професионалния и здравния статус на работниците и служителите, констатирани са при посещенията на експерти от Службата по трудова медицина и одиторите по OHSAS 18001 и са включени в Утвърдената програма на "АКВА - 3" ООД за минимизиране на риска. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: 1. Изграждане на климатична инсталация. Основното предназначение на една климатична система е да поддържа благоприятен за работа или почивка микроклимат в затворени пространства. В масовия случай се поддържа единствено определена температура на въздуха, но често климатичната система е отговорна и за относителната му влажност и подвижност в граници, ненарушаващи нормалното топлинно самочувствие на хората, пребиваващи в помещенията. Цел: Поддържане на здравословен микроклимат в работните помещения Очаквани резултати: - Поддържане на благоприятни за работа температура, влажност и микроклимат - Създаване на топлинно самочувствие на работниците - Опазване на здравето - Опазване на околната среда - Икономия на електроенергия - Липса на вредни емисии и опазване на околната среда. 2. Изграждане на аспирационна инсталация. Аспирирането на материала заедно с въздуха и отделянето му от въздухообразното вещество посредством филтрация и сепаратори е основният принцип на системите и приложенията на промишлената аспирация чрез филтриране. Съгласно растящите изисквания за чиста работна и околна среда, налягането за снижаване на емисиите и увеличаването на безопасността при работа, претенциите към мощността и ефективността на аспирирането постоянно се увеличават и стават все по-строги. Само качествените решения и съответстващата на това технология на аспириране с филтрация може да осигури чиста среда и съвършена сепарация на най-различни типове материали от широк спектър на отделните промишлени отрасли. Цел: Отстраняване-пренос на материала от процеса на производство и разработване Очаквани резултати: - Пренос на материал - Елиминиране на запрашеност - Опазване на здравето - Опазване на околната среда - Удължаване живота на апаратурата - Висока допълнителна характеристика - Опазване на производствените устройства - Охлаждане на технологията. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: • Избор на изпълнител (от 1 до 3 месец). Изборът на изпълнител ще се извърши при задължително прилагане на разпоредбите на ПМС № 118 от 20 май 2014 г. и принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и при спазване на изискванията на настоящата процедура и указанията на УО. • Сключване на договор с избрания изпълнител (4 месец). • Изпълнение на сключения договор (от 4 до 9 месец). • Подписване на приемо-предавателни протоколи (при приключване на съответните етапи на доставка, инсталиране, тестване, въвеждане в експлоатация и обучение на служители за работа с климатичната и аспирационната инсталация).
 • ДЕЙНОСТ 4. ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ ЗА РАБОТЕЩИТЕ - ПОДДЕЙНОСТ 4.1. РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА МЯСТО ЗА ХРАНЕНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ДО МЯСТОТО ЗА ХРАНЕНЕ. : ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА: Дейността има за цел да осигури ремонт и оборудване на съществуващо място за хранене за работниците и служителите на "АКВА - 3" ООД, както и да осигури достъп до мястото за хранене на хора с увреждания. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: Фирмените социални придобивки са онези нефинансови бонуси, които служителите в една компания получават, извън договорената си работна заплата. Тези придобивки могат да варират в различна степен, а много работодатели изобщо не смятат за нужно да ги осигуряват. "АКВА - 3" ООД непрекъснато търси способи за удовлетворяване на изискванията и очакванията на своите служители и за засилване на фирмената мотивация. От дълги години ръководството на дружеството поддържа и разширява допълнителните социални придобивки, така нареченият „социален пакет”. Според възможностите си, мениджмънтът често предлага към основното трудово възнаграждение увеличен брой почивни дни, обучения, ваучери за облекло и храна, фирмени автомобили и т.н. Освен загриженост за благополучието на кадрите си "АКВА - 3" ООД се стреми по този начин да повиши и мотивацията им. Един по-доволен служител, който има по-малко грижи и тревоги, често е склонен да демонстрира удовлетвореността си с качествена работа, висока мотивация и старателност. В тази връзка, и в изпълнение на политиката си по отношение непрекъснато осигуряване на социални придобивки за работниците и служителите, ръководството на дружеството взе решение в настоящия проект да бъде включена дейност за осигуряване на ремонт и обзавеждане на място за хранене и осигуряване на достъп до мястото за хранене на хора с увреждания. Изпълнението на настоящата дейност ще осигури ремонт и обзавеждане на съществуващо място за хранене на работниците и служителите в помещение от 75.00 кв.м, намиращо се в Производствената база на фирмата в град Хасково, IV стопански двор. Сред най-неотложните мерки са извършването на шпакловки, мазилки и настилки в помещението, поставянето на окачен таван и икономично осветление, закупуването на маси и столове, осигуряването на кухненски мебели, съдове и прибори, осигуряване на локално отопление, осигуряване на достъп за хора с увреждания. Ако проектът бъде одобрен за финансиране на УО на ОПРЧР ще бъдат предоставени подробни количествено-стойностни сметки и индикативни оферти, както и снимки на сегашното състояние на помещението. Цел: Осигуряване на социални придобивки на работещите. Очаквани резултати: - Извършване на ремонт и доставка на оборудване за помещение за хранене на работниците и служителите - Създаване на подходящ микроклимат в помещението за хранене - Опазване на здравето на работещите, чрез създадените условия за пълноценно хранене на работното място в среда, близка до домашната - Създаване на условия за приготвяне на място и/или доставяне на храна, приготвена качествено и намаляваща предпоставките за затлъстяване, болести на сърдечно-съдовата система, стомашно-чревния тракт и т.н. - Използване на продукти, материали, прибори и опаковки, които могат да се рециклират напълно, за да се гарантира опазване на околната среда - Осигуряване достъп до помещението за хранене на хора с увреждания, за да се гарантира равнопоставеността на всички работници и служители, спазването на хоризонталните политики на ЕС и ОПРЧР и изискванията на законодателството за хората с увреждания. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: • Избор на изпълнител (от 1 до 3 месец). Изборът на изпълнител ще се извърши при задължително прилагане на разпоредбите на ПМС № 118 от 20 май 2014 г. и принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и при спазване на изискванията на настоящата процедура и указанията на УО на ОПРЧР. • Сключване на договор с избрания изпълнител (4 месец). • Изпълнение на сключения договор (от 4 до 9 месец). • Подписване на приемо-предавателни протоколи (при приключване на съответните етапи на извършените СМР и обзавеждане на мястото за хранене).
 • ДЕЙНОСТ 4. ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ ЗА РАБОТЕЩИТЕ - ПОДДЕЙНОСТ 4.2. РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА МЯСТО ЗА КРАТКОТРАЕН ОТДИХ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ДО МЯСТОТО ЗА КРАТКОТРАЕН ОТДИХ. : ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА: Дейността има за цел да осигури ремонт и оборудване на съществуващо място за краткотраен отдих за работниците и служителите на "АКВА - 3" ООД, както и да осигури достъп до мястото за краткотраен отдих на хора с увреждания ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: Фирмените социални придобивки са онези нефинансови бонуси, които служителите в една компания получават, извън договорената си работна заплата. Тези придобивки могат да варират в различна степен, а много работодатели изобщо не смятат за нужно да ги осигуряват "АКВА - 3" ООД непрекъснато търси способи за удовлетворяване на изискванията и очакванията на своите служители и за засилване на фирмената мотивация. От дълги години ръководството на дружеството поддържа и разширява допълнителните социални придобивки, така нареченият „социален пакет”. Според възможностите си, фирмата често предлага към основното трудово възнаграждение увеличен брой почивни дни, обучения, ваучери за облекло и храна, служебни автомобили. Освен загриженост за благополучието на кадрите си "АКВА - 3" ООД се стреми по този начин да повиши и мотивацията им. Един по-доволен служител, който има по-малко грижи и тревоги, често е склонен да демонстрира удовлетвореността си с качествена работа, висока мотивация и старателност В тази връзка, и в изпълнение на политиката си по отношение непрекъснато осигуряване на социални придобивки за работниците и служителите, ръководството взе решение в настоящия проект да бъде включена дейност за осигуряване на ремонт и обзавеждане на място за краткотраен отдих и осигуряване на достъп до мястото за краткотраен отдих на хора с увреждания Изпълнението на настоящата дейност ще осигури ремонт и обзавеждане на съществуващо място за краткотраен отдих на работниците и служителите в помещение от 75 кв.м, намиращо се в Производствената база на фирмата в град Хасково, IV стоп. двор. Сред най-неотложните мерки са извършването на шпакловки, мазилки и настилки, поставянето на окачен таван и икономично осветление, закупуването на столове и мека мебел, осигуряване на локално отопление, осигуряване на достъп за хора с увреждания. Ако проектът бъде одобрен за финансиране на УО ще бъдат предоставени подробни количествено-стойностни сметки и индикативни оферти, както и снимки на сегашното състояние на помещението Цел: Осигуряване на социални придобивки на работещите Очаквани резултати: - Извършване на ремонт и доставка на оборудване за помещение за краткотраен отдих на работниците и служителите - Създаване на подходящ микроклимат в помещението за краткотраен отдих - Опазване на здравето на работещите, чрез създадените условия за краткотраен отдих на работното място в среда, близка до домашната - Създаване на условия за краткотрайни почивки на работниците и служителите и възможност за извършване на релаксиращи дейности по интереси в мястото за краткотраен отдих, чрез осигуряване на ергономични мебели, телевизия, радио, интернет, музика, книги, списания и други, които да смекчат предпоставките за болести на нервната система, психологически проблеми, напрежение, стрес и др. - Осигуряване достъп до помещението за краткотраен отдих на хора с увреждания, за да се гарантира равнопоставеността на всички работници и служители, спазването на хоризонталните политики на ЕС и ОПРЧР и изискванията на законодателството за хората с увреждания ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: • Избор на изпълнител (от 1 до 3 месец) Изборът на изпълнител ще се извърши при задължително прилагане на разпоредбите на ПМС 118/20 май 2014 г. и принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и при спазване на изискванията на настоящата процедура и указанията на УО • Сключване на договор с избрания изпълнител (4 месец) • Изпълнение на сключения договор (от 4 до 9 месец) • Подписване на приемо-предавателни протоколи (при приключване на съответните етапи на извършените СМР и обзавеждане на мястото за краткотраен отдих).
 • ДЕЙНОСТ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА.: ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА: Създаване на необходимата организация за изпълнение на предвидените проектни дейности в желания обем, срокове и размери на одобрения бюджет при спазване изискванията на действащото българско законодателство, законодателството на Европейската общност и чрез прилагане на добрите практики за управление на проекти. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: За да не възникнат затруднения при осъществяване на координацията между отделните изпълнители на дейностите, контрола за спазване на плана за изпълнение на проекта, постигането на прозрачност при избора на изпълнители, ефективното управление на безвъзмездно предоставената финансова помощ и други негативни резултати в хода на реализирането на проектните дейности, е необходимо да бъде създадена подходяща система за професионално управление и контрол на проекта, включваща: • ясно определяне и разделение на отговорностите във връзка с изпълнението на проекта. • поддържане на адекватна счетоводна система, осигуряваща отделна счетоводна аналитичност само за дейностите по договора. • създаване на условия за поддържане на адекватна одитна следа, осигуряваща спазване на разпоредбите за наличност на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на ЕП и на Съвета от 17.12.2013 г. • спазване на принципа на добро финансово управление в съответствие с чл. 30 на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на ЕП и на Съвета от 25.10.2012 г. • изготвяне и съхранение на документацията за проекта в съответствие с изискванията на Общите условия към финансираните по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 договори за безвъзмездна финансова помощ и други изисквания на УО. Отговорността за срочното и качествено изпълнение на проектните дейности и на проекта като цяло ще бъде възложена на Ръководител на проекта, а самото управление – на външен изпълнител. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: • Определяне на отговорностите на Ръководителя на проекта. Ръководството на "АКВА-3" ООД предлага Ръководител на проекта с дългогодишен управленски опит и познания в областта на проектното управление, корпоративните финанси и механизмите на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз. Основните задължения и отговорности на Ръководителя на проекта са подробно описани в Секция 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване. Подробна информация за неговата квалификация и професионален опит, включително и за опита му в организацията и управлението на проекти по оперативните програми се съдържа в автобиографията, приложена към Формуляра за кандидатстване. • Избор на външен изпълнител. Професионалното управление на проекта ще бъде осъществено чрез подходящо подбран външен изпълнител, при спазване изискванията на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност и чрез прилагането на добрите практики за управление на проекти. Изборът на изпълнител ще се извърши при задължително прилагане на разпоредбите на ПМС № 118/20.05.2014 г. и принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и при спазване на изискванията на настоящата процедура. • Сключване на договор с външния изпълнител. В договора ще бъдат включени основните задължения на външния изпълнител: - изготвяне на документи за избор на изпълнители на проектните дейности, при спазване изискванията на ПМС 118 / 2014 г. и указанията на УО; - осъществяване на контрол за срочното и качествено изпълнение на сключените договори с избраните изпълнители; - изготвяне на изискваната от УО и Сертифициращия орган информация относно изпълнението на договора; - изготвяне на междинни доклади и заключителен доклад съгласно образците от Ръководството на бенефициента за изпълнение на договори по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.
 • ДЕЙНОСТ 6. ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ.: ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА: Информиране на широката общественост относно същността и целите на проекта, постигнатите в процеса на неговото изпълнение резултати, ползите за целевите групи и финансовата помощ на Европейския съюз и правителството на Република България чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за реализирането на проекта. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: За да бъде информирана обществеността за предвидените с проекта дейности за подобряване качеството на работната среда в „АКВА-3" ООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд и на ефективни и гъвкави форми на организация на труда и управление на човешките ресурси, фирмата ще организира изпълнението на различни мерки за информация и комуникация при визуализацията на проектните дейности. Задължителните изисквания на тези мерки, както и начините и методите за тяхното изпълнение ще бъдат съобразени с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Във всички документи, свързани с реализирането на проекта, ще бъде посочвано, че той се изпълнява в рамките на ОПРЧР 2014-2020 г., осъществявана с подкрепата на Европейския социален фонд на Европейския съюз. С проектното предложение се предвижда в печатна медия да бъде поместена 1 брой информационна публикация, оповестяваща стартирането на проекта, предвидените дейности и очакваните ползи след неговото реализиране. Ще бъде подчертан финансовият принос на ЕСФ на ЕС за реализирането на тези ползи. Прессъобщение със същата информация, се предвижда да бъде изпратено да всички печатни и електронни медии в региона. При успешното завършване на дейностите отново в печатна медия ще бъде поместена 1 брой информационна публикация с обобщени резултати от проекта. Прессъобщение със същата информация, се предвижда да бъде изпратено да всички печатни и електронни медии в региона. След сключване на ДБФП и по време на неговото изпълнение на интернет страницата на „АКВА-3" ООД ще бъде публикувана обща и периодична информация за одобрения за финансиране проект, за неговите цели и постигнатите резултати, за общата стойност на проекта, както и за размера на европейското и националното съфинансиране. След подписването на ДБФП ще бъде изготвена 1 брой информационна табела, която ще бъде поставена на входа на офиса на „АКВА-3“ ООД за целия период на изпълнение на проекта и ще съдържа информация за наименованието на проекта и главната му цел, за общата стойност на проекта, както и за размера на европейското и националното съфинансиране, за началната и крайна дата на изпълнението на проекта и за финансовия принос на ЕСФ на ЕС за реализирането на проекта. За закупеното с настоящия проект оборудване и извършените СМР, свързани с подобряване качеството на работната среда чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд в „АКВА-3“ ООД, се предвижда да бъдат изготвени и поставени информационни стикери, включващи информация за номера на договора за безвъзмездна финансова помощ и за финансовия принос на ОПРЧР, осъществявана с подкрепата на ЕСФ на ЕС. След приключване на дейностите по проекта „АКВА-3" ООД предвижда да бъде изготвена и отпечатана информационна брошура в тираж от 1000 броя, съдържаща информация за изпълнения проект, заложените и постигнати цели, изпълнените количествени и качествени индикатори, размера на използваните средства от ЕС и националния бюджет. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: • Избор на изпълнител (от 1 до 3 месец). Изборът на изпълнител ще се извърши при задължително прилагане на разпоредбите на ПМС № 118 от 20 май 2014 г. и принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и при спазване на изискванията на настоящата процедура и указанията на УО. • Сключване на договор с избрания изпълнител (4 месец). • Изпълнение на сключения договор (от 4 до 18 месец). • Подписване на приемо-предавателни протоколи (при приключване на съответните етапи).

Индикатори

Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
заети, включително самостоятелно заети, Целева стойност: 87.00, Достигната стойност: 87.00
Брой предприятия, получили подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

274 758.00 BGN
274 758.00 BGN
273 496.66 BGN
85.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 41 213.70 0.00 233 544.30 274 758.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 41 213.70 0.00 233 544.30 274 758.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите в предприятието лица за период от 12 месеца, чрез доставка на гориво за използваните МПС , Стойност: 36 510.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите в предприятието лица за период от 12 месеца, чрез доставка на гориво за използваните МПС
Предмет на предвидената процедура: „Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси”, Стойност: 60 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: „Оптимизация на работните процеси, въвеждане на гъвкави форми на заетост и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот и въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 години)”
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: „Въвеждане на иновативен модел за организацията на труда в предприятието, насочен към повишаване на производителността и опазване на околната среда”
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите в предприятието лица за период от 12 месеца, чрез доставка на гориво за използваните МПС, Стойност: 28 410.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите в предприятието лица за период от 12 месеца, чрез доставка на гориво за използваните МПС
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите в предприятието лица за период от 12 месеца, чрез доставка на гориво за използваните МПС, Стойност: 20 160.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите в предприятието лица за период от 12 месеца, чрез доставка на гориво за използваните МПС
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите в предприятието лица за период от 12 месеца, чрез доставка на гориво за използваните МПС , Стойност: 11 410.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите в предприятието лица за период от 12 месеца, чрез доставка на гориво за използваните МПС
Предмет на предвидената процедура: Обезпечаване на предприятието със софтуер за управление на човешките ресурси, Стойност: 90 000.00
 • Обособена позиция 1: Обезпечаване на предприятието със софтуер за управление на човешките ресурси
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите в предприятието лица за период от 12 месеца, чрез доставка на гориво за използваните МПС, Стойност: 530.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите в предприятието лица за период от 12 месеца, чрез доставка на гориво за използваните МПС
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез изграждане на климатична и аспирационна инсталация в цех за производство на PVC и алуминиева дограма и осигуряване на социални придобивки за работещите - ремонт и оборудване на място за хранене и осигуряване на достъп за хора с увреждания до мястото за хранене и ремонт и оборудване на място за краткотраен отдих и осигуряване на достъп за хора с увреждания до мястото за краткотраен отдих – по обособени позиции , Стойност: 54 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез изграждане на климатична и аспирационна инсталация в цех за производство на PVC и алуминиева дограма и осигуряване на социални придобивки за работещите - ремонт и оборудване на място за хранене и осигуряване на достъп за хора с увреждания до мястото за хранене и ремонт и оборудване на място за краткотраен отдих и осигуряване на достъп за хора с увреждания до мястото за краткотраен отдих – по обособени позиции: Обособена позиция 1: «Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез изграждане на климатична и аспирационна инсталация в цех за производство на PVC и алуминиева дограма»
 • Обособена позиция 2: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез изграждане на климатична и аспирационна инсталация в цех за производство на PVC и алуминиева дограма и осигуряване на социални придобивки за работещите - ремонт и оборудване на място за хранене и осигуряване на достъп за хора с увреждания до мястото за хранене и ремонт и оборудване на място за краткотраен отдих и осигуряване на достъп за хора с увреждания до мястото за краткотраен отдих – по обособени позиции: Обособена позиция 2: «Ремонт и оборудване на място за хранене и осигуряване на достъп за хора с увреждания до мястото за хранене»
 • Обособена позиция 3: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез изграждане на климатична и аспирационна инсталация в цех за производство на PVC и алуминиева дограма и осигуряване на социални придобивки за работещите - ремонт и оборудване на място за хранене и осигуряване на достъп за хора с увреждания до мястото за хранене и ремонт и оборудване на място за краткотраен отдих и осигуряване на достъп за хора с увреждания до мястото за краткотраен отдих – по обособени позиции: Обособена позиция 3: «Ремонт и оборудване на място за краткотраен отдих и осигуряване на достъп за хора с увреждания до мястото за краткотраен отдих»

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.