English
??

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M2OP001-1.001-0008-C02
Национален център по мехатроника и чисти технологии
ЕФРР ==> Наука и образование за интелигентен растеж
28.02.2018
28.02.2018
31.12.2023
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Североизточен (BG33), Варна (BG331), Варна, гр.Варна
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северен централен (BG32), Габрово (BG322), Габрово, гр.Габрово
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Пловдив (BG421), Пловдив, гр.Пловдив

Описание

ЦВП „Мехатроника и чисти технологии“ е обединение от национални университети и институти,, включващо 12 института на БАН, Софийски университет и Технически университет – София. 
Обединяването на водещи учени от тези звена в един Център за върхови постижения, целящ максимално покриване на тематичната област на ИСИС „Мехатроника и чисти технологии“ и притежаващ единна изследователска програма, ще допринесе както за засилване и интензифициране на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите, така и до създаването на институция, която ще е водеща в тази област за страната и региона.
 По-специално дейността ще бъде фокусирена върху следните области: 
1. Виртуално инженерство и дигитални производства
2. Био-мехатроника, Микро/нано инженеринг за мехатронни технологии, елементи и системи
3. Вибрационни и акустични мехатронни технологии 
4. Транспортен инженеринг и реинженеринг
5. Оптични мехатронни технологии
6. Компоненти на интелигентни системи за мехатронни устройства 
7. Технологии за чиста и безопасна енергия 
8. Зелени технологии
9. Адитивни технологии, функционални покрития и нови материали
10. Роботизирани системи и мехатронни технологии
11. Моделиране.
В съответствие с програмата ще се изградят модерни и конкурентни научни комплекси на най-високо ниво, оборудвани с уникална за страната и концентрирана в определени места научна апаратура. Тези комплекси ще предоставят възможности за провеждане на висококачествени научни изследвания в съответствие с най-добрите стандарти и практики
Предвижда се основните дейности да се осъществяват в тясно взаимодействие с Центровете по компетентност в областта мехатроника и чисти технологии, както и с ЦВП в областта информационни и комуникационни технологии. 
За високото ниво на научната дейност ще съдействат като асоциирани партньори чуждестранни научни институции. За по-добри връзки с бизнеса ще се разчита на асоциираните партньори – представители на българския бизнес/индустрия.
Дейности
 • Дейността по организация и управление на проекта е в съответствие със структурата на обеденението, съставено от 17 изследователски организации и скрепено с Договор за партньорство. Целта на тази дейност е ефективното и координирано управление на всички дейности по проекта, като се следи за изпълнението на времевата и финансова рамка на проекта и постигане на поставените индикатори. Цялостната дейност обхваща различни поддейности, свързани с етапите на изграждане на научната инфраструктура и развитието на Центъра, като: подпомагане и координиране на подготовка и провеждане на открити процедури по ЗОП за извършване на СМР и доставка на планираното оборудване, организиране на равноправно ползване на създадената научна инфраструктура от всички участници в обединението почти изключително за извършването на научно-изследователска и развойна дейност, като извършваната стопанска дейност следва да има допълващ характер, контролиране на дейностите по публичност и визуализация, представяне на обединението пред други организации и заинтересовани страни от съвместни инициативи, управление на човешките ресурси и спазване на принципите, залегнали в Правилника за прилагане на Европейската харта на учените и на Кодекса за назначаване на изследователи, както и Правилата за разпределение на интелектуалната собственост между членовете на обединението с или без участие на трети страни; синхронизиране на дейностите по подготовка на междинните и крайни технически и финансови отчети, взаимодействие с Управлявашия орган на ОП. От особено значение е създаването на стройна система и дисциплина на документооборота на проекта и функционирането на Центъра.
 • Същността на дейността е изграждане и модернизиране на специализирана инфраструктура с висок капацитет за осъществяване на пазарно-ориентирани изследвания в областта на мехатрониката и чистите технологии на международно ниво и реализиране на върхови постижения. Дейността обхваща следните основни поддейности: (1) модернизиране на сградната инфраструктура, с необходимите комуникации, съоръжения и ресурси, които ще позволят инсталирането и правилното функциониране на специализираното научно оборудване и апаратура, за да може инфраструктурата да отговори на изискванията за „научноизследователска инфраструктура“ по т. 15, буква вв) -от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации. За целта са предвидени подготвителни дейности, като изработване на инвестиционен проект (технически и работен проект с работни чертежи и детайли); строително-монтажни работи, свързани с преусройство и модернизиране на сгради или части от сгради на партньорите в обединението, изграждане на необходимите системи, инсталации, далекосъобщителни мрежи, техническа инфраструктура и др.; строителен надзор и оценка на съответствието; инвеститорски контрол/консултант по време на строителството и въвеждане на строежа в експлоатация (2) закупуване на специализирано научно оборудване необходимо за реализиране на научноизследователските програми на Центъра за върхови постижения. (3) модернизиране на съществуващата научноизследователска инфраструктура (4) придобиване на нематериални активи Дейностите от (2( до (4) ще се извършат на етапи: Д0 - подготвителни дейности на изготвяне на подробни технически задания, както и тържната документация Д1. Провеждане на публичен търг; Д2. Избор на доставчик и сключване на договор за доставка на оборудването Д3. Доставка, монтаж и обучение на технически екипи от фирмите доставчици. Д4. Пускане в действие На основата на вида оборудване и планираните НИРД се предвижда изграждане на лаборатории, разпределени главно в три кампуса: на БАН (Г. Милев), СУ (Лозенец) и ТУ-София (Студентски град). В трите кампуса са определени съществуващи масивни сгради, подлежащи на основен ремонт и реконструкция за да отговорят на изискванията (технически и функционални) на научната инфраструктура, предвидена за изграждане по проекта. В кампусите на Бан и на ТУ-София ще бъдат изградени по 18 нови лаборатории, а на територията на СУ (Лозенец) ще се създадат 10 изследователски лаборатории. Дейностите по модернизиране на инфраструктурата включват разширяването на функционалността и възможностите на 15 лаборатории на институти на БАН. С цел да се осигури ефективно включване на партньорите, които не са разположени в тези кампуси, предвижда се също модернизация на определени части от съответните сградни фондове: в Пловдив, Варна, Габрово и 8-ми километър - София. Тази дейност ще се изпълнява с активното участие на всички партньори за изграждане на планираните лаборатории, организиране на инсталиране на оборудването и неговата експлоатация.
 • Целта на тази дейност е чрез мобилизиране на научно-изследователския потенциал на партньорските организации да се постигне качествено ново ниво на познанието в няколко взаимно припокриващи се икономически сегменти: мехатроника, и чисти технологии. За реализирането на тази цел се планира развитието на специфични научни методи и инструменти за постигане на интелигентен дизайн, планиране и експлоатация на материалните ресурси, енергийните системи и мехатронни компоненти. Научно-изследователската дейност е структурирана в рамките на четири работни пакета (РП), като всеки от тях е тематично-ориентиран в синхрон с приоритетните направления на ИСИС: РП1. Компютърно моделиране и развитие на технологии и нови материали за инженеринг и реинженеринг РП2. Електронни, оптични, сензорни и био-мехатронни системи и технологии РП3. Мехатронни системи и технологии РП4. Чиста енергия и зелени технологии Всеки един от работните пакети включва тематики, по които се извършват интензивни фундаментални и приложни изследвания в повече от една научни групи от институтите и факултетите участващи в Консорциума. Силно застъпено е също сътрудничеството между научните групи от различни институции, отразено в немалък брой съвместни научни публикации. Предложените тематики/ изследователски задачи имат солидна предистория и потенциал за развитие през следващите поне 10 години. Провеждането на научно-изследователски дейности в тези области е необходимо за да се постави научния фундамент в България за въвеждане на високотехнологично и ресурсно ефективно производство, както и за извършване на преход към нисковъглеродна икономика - стратегическа цел на България, дефинирана в приоритетната област „Мехатроника и чисти технологии”. Дейностите включват: (а) провеждане на висококачествена научно-изследователска дейност. За тази цел ще бъдат сформирани работни колективи така, че да се създаде критична маса от учени по дадената тематика; (а) организиране и координиране на научно-изследователските дейности по темите: поставяне началото на научно-изследователската дейност в Центъра, актуализиране на програмата след 3-та и 6-та години от съществуването на Центъра, което ще осигури неоговото устойчиво развитие във времето; (б) извършване на развойна дейност, която не е повлияна от икономическите интереси на индивидуални предприятия; (в) разпространение на резултатите от НИРД, предимно посредством публикуването им в реномирани международни списания и осигуряване на свободен достъп (open-access опция) до публикациите в топ 10 % от списанията; представянето им на международни научни форуми и едновременното им публикуване минимум на сайта на ЦВП; публикуване на сайта на ЦВП на бази данни и преподаване; (г) образователна и преподавателска дейност с цел повишаване на квалификацията. В съответствие със съдебната практика и практиката от решения на Комисията, и Известието относно понятието за държавна помощ и Съобщението за УОИИ, общественото образование, организирано в рамките на националната образователна система, което е предимно или изцяло финансирано и контролирано от държавата, се счита за дейност с нестопанска цел; (д) привличане на изтъкнати български учени от чужбина: увеличаване на авторитета на българската наука. Предвидените дейности в рамките на Центъра имат огромен потенциал за постигане на върхови постижения в областта „Мехатроника и чисти технологии”.
 • Предвидените за решаване в ЦВП научни и научно-приложни задачи покриват целия диапазон от предизвикателствата в приоритетното направление Mamp;CT съгласно описанието на ИСИС. В този смисъл основната цел на дейностите свързани с разпространение и трансфер на научните резултати е да се осигури максимално бърз и ефективен начин, по който генерираните в ЦВП знания и научни разработки да достигнат до потенциалните ползватели, а техните изисквания за допълнителни изследвания да достигат до научните екипи, работещи в центъра. Дефинирани са пет групи от потенциални ползватели, както следва: • представители на научните среди от страната и чужбина; • производители на различни материали или компоненти в областта на Mamp;CT • новоизградените (вероятно два) центъра по компетентност в областта Mamp;CT • обществото като цяло, като специално внимание ще се обърне на различни групи обучаеми посредством образователната програма на центъра, вкл. обучение на докторанти. • държавни институции, например в областта на разработка на научни стратегии, планировка и др. В хода на изпълнение на дейностите по проекта се предвижда непрекъснато актуализиране на списък с потенциалните ползватели, като много важни за устойчивостта на центъра са партньорите от индустрията, имащи интерес към използване на научните и научно-приложните резулатати от изследванията по проекта. Потенциалните партньори следва да покрият критерии за иновативност и постигане на добавена стойност. Привличането на индустриални партньори ще позволи постигането на съответствие с целите на настоящата процедура, а именно иновацията, генерирана на базата на научните изследвания да се превърне в катализатор на обществения прогрес и за растежа на икономиката. Науката е основен фактор, изтласкващ напред границите на технологичното развитие. Научните изследвания и развитие ще генерират нови продукти и технологии, както и възможности за специфични бизнес модели чрез успешното приложение на новото знание. Комерсиализацията на резултатите от научните изследвания е гаранция за пълноценно реализиран потенциал на държавната система за научни изследвания. Трансферът на знания е двупосочен – моделът на „активно предлагане” се отнася до комерсиално приложение на знанието, придобито от научни изследвания, посредством спазване на правилата за интелектуалната собственост, технологичен трансфер и т.нар. spin-off дружества, а моделът на „активно търсене” е при случаите, когато компаниите получават подкрепа от изследователите чрез сключване на договори за съдействие/партньорство при решаване на конкретни проблеми с практически или приложен характер. Знанието, генерирано от научно-изследователските лаборатории на ЦВП ще се разпространява по различни канали, като: • мобилност на академичния състав, включително индустриални специализации, • публикации в специализирани научни списания, • участия в конференции и мероприятия, • изследвания по договори с индустрията, • патентоване на открития и изобретения и последващото им предлагане на заинтересованите партньори. За постигане на тези цели е необходимо мотивиране и атрактивно привличане на партньорите, включително чрез популяризиране на резултатите от изследвания, извършени в рамките на проекта, които биха могли да послужат за разрешаване на индустриални задачи, за разработване на нови продукти или усъвършенстване на съществуващи продукти, както и академичен опит и високо профилиран капацитет за научни изследвания в области, релевантни за технологичните и пазарните интереси на бизнеса. Благодарение на това ще се установят значителен брой контакти с потенциални партньори за осъществяване на предвидените подзадачи в работния план, свързани с апробиране на разработените нови методи и подходи.
 • Целта на дейността е да се осигури максимална прозрачност на процеса при изпълнение на проекта, както и да се създаде благоприятна среда за информираност на интересуващата се българска общественост относно формите и начините за изпълнение на работната програма на проекта, съответно ефективността на използване на средствата от европейския фонд за регионално развитие и постигане целите на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Информацията и комуникацията между участниците в проекта и заинтересованите страни ще се изпълнява при спазването на основните принципи, дефинирани в Националната комуникационна стратегия, а именно: равнопоставеност, навременност, адаптивност, партньорство, прозрачност. Дейностите по информираност са насочени към следните целеви групи: научната и академична общност, бизнес средите в областта на чистите химически технологии, широката общественост, администрацията на фондовете на ЕС в България, медиите. Комуникационните средства са структурирани според специфичните послания отправени към всяка една от обществени групи. За да достигнат посланията ни до обществените групи ще използваме следните комуникационни канали: електронни, печатни и онлайн медии, директна комуникация чрез срещи, семинари и обучения, външна реклама включващи плакати и брошури. - Интернет страница на проекта: създадената и поддържана на интернет страница ще дава възможности за виртуално разпространение на информацията към различните обществени групи. - Интернет кампании и комуникации чрез използване на социалните мрежи за бързо анонсиране и представяне на проведените мероприятия пред по-широка аудитория. - Информационни събития като форми на провеждане на директна комуникация с целеви групи и обществето като цяло. - Изготвяне и разпространение на брошури, информационни материали, печатни материали и постери. Чрез успешното изпълнение на задачите проектът ще допринесе за поддържане на високо обществено доверие към ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.
 • Независим одит на цялостното изпълнение на работната програма и финансовата рамка на проекта.

Партньори

Партньори
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Публични разходи за научноизследователска и развойна дейност (GOVERD плюс HERD) финансирани от предприятията като % от БВП, Целева стойност: 0.03, Отчетена стойност: 0.00
Научни изследвания, иновации: Брой изследователи, работещи в подобрени инфраструктурни обекти за научни изследвания, Целева стойност: 35.00, Отчетена стойност: 0.00
Научни публикации сред първите 10 % от най-цитирани по приоритетните области на ИСИС, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Новопостроени инфраструктурни комплекси в ЦВП и ЦК, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Научни изследвания, иновации: Брой нови изследователи в подпомогнатите субекти, Целева стойност: 24.00, Отчетена стойност: 0.00
Съвместни научноизследователски проекти, разработени между центровете (ЦВП и ЦК) и бизнеса, Целева стойност: 0.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

69 184 529.81 BGN
69 184 529.81 BGN
13 836 905.96 BGN
85.00 %
 • [1] Инфраструктура за научни изследвания и иновации (публична)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 58 806 850.34 10 377 679.47 0.00 69 184 529.81
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 58 806 850.34 10 377 679.47 0.00 69 184 529.81

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).