English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.021-0104-C01
Повишаване на производителността на труда и адаптивността към пазара на труда на заетите лица в „АВТОСТИЛ” ЕООД.
114657911 "Автостил" ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
08.02.2018
15.03.2018
15.11.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектното предложение цели да повиши способността на заетите лица в „АВТОСТИЛ” ЕООД да изградят адекватно поведение на пазара на труда, свързано с настъпващите бързи промени в резултат на глобализацията, актуалните нужди на бизнеса, технологичните промени и др.
По-конкретно, целите на проектното предложение са част от стремежа на ОПРЧР 2014-2020 за насърчаване на работодателите да повишават качеството на човешкия капитал в ръководените от тях фирми чрез обучения и създаване на условия за устойчива заетост. 
Проектът е насочен към предоставяне на обучения на заетите лица в дружеството за придобиване или повишаване на професионалната им квалификация и обучения по ключова компетентност. Обученията напълно съответстват на необходимостта на работодателя, дейността на фирмата и актуалните нужди на бизнеса в сектора на авторемонтните услуги.
Проектът е насочен в подкрепа на заетите лица да посрещат настъпващите промени и непрекъснато повишаващите се изисквания от страна на работодателя и пазарната конюнктура.
Проектът извежда на преден план инвестиране в знания и придобиване на практически умения, което е предпоставка за повишаване на адаптивността, производителността и конкурентоспособността на заетите лица. 
Основни дейности в проекта са:
-Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация по част от професиите:"Техник по подемно-транспортна техника" и "Продавач-консултант";
-Предоставяне на обучение за придобиване на КК4"Дигитална компетентност";
-Информация и комуникация;
-Организация и управление на проекта.
Дейностите са за включване в обучения и предоставяне на равни възможности на представителите на целевата група по проекта- заети 26 лица.
Предвидените дейности са изцяло насочени към постигане на целите на проектното предложение и с тяхното изпълнение ще се постигнат следните резултати:
-повишена адекватност и трудови умения;
-повишена производителност на труда;
-създадени условия за качествени работни места и устойчива заетост.
Дейности
 • Предоставяне на обучение за придобиване на професионалната квалификация по част от професията "Техник по подемно-транспортна техника" на заетия персонал в автосервизната база на "Автостил" ЕООД.: Дейността има за цел да осигури включването на 15 заети лица от целевата група в обучение за придобиване на професионалната квалификация по част от професията "Техник по подемно-транспортна техника", според необходимостта и изискванията на работодателя, съобразени с предмета и работните длъжности в автосервиза на "Автостил" ЕООД. "Автостил" ЕООД притежава база за предоставяне на авторемонтни, тенекеджийски услуги, монтаж, баланс на гуми, автомивка, техническо обслужване, специализирани услуги за леки, товарни, тежкотоварни МПС, трактори, подемна, верижна техника, земеделска техника и др. и шоурум. Основният персонал на дружеството е разделен в две структури, лица работещи в автосервизните и ремонтни помещения и търговци работещи в шоурума за демонстрации и продажба на автомобили. Лицата заети в автосервизната база работят на длъжностите "Автомонтьор", "Диагностик", "Механик", "Тенекеджия", "Техник"- общо 15 души. Персоналът е квалифициран и работи с високотехнологично оборудване и инструменти използвани в сферата на авторемонтните дейности и услуги. Лицата извършват всякакви общи и специализирани авторемонтни услуги на всички марки и модели автомобили. От 2015 г. управителят на дружеството въвежда диференциран подход при предлагане на услугите на автосервиза и разширява неговата дейност като изгражда хале и закупува транспортна техника и оборудване за техническо обслужване, поддръжка и ремонт на земеделска техника и подемно-транспортна техника, трактори, комбайни, багери, фадроми, верижна-подемна техника и др. Персоналът отскоро е ангажиран с дейността по обслужването на тежко-транспортната и подемна техника, като ремонта се осъществява на място в сервиза, на място при клиента и на път. Това налага нуждата от по скорошно организиране и провеждане на професионален квалификационен курс в който заетите да придобият базови знания и умения за работа и поддържане и ремонтиране на подемно-транспортна техника. Необходимостта на работодателя и дейността на фирмата изискват заетите лица да преминат обучение за придобиване на професионалната квалификация по част от професията "Техник по подемно-транспортна техника". Целевата група, която ще бъде включена в обучението е с доста различна консистенция, образование и ценз, трудови навици, професионална квалификация и умения. Всички тези лица участват активно в развитието на стопанската дейност на фирмата, извършват различни трудови дейности свързани с ремонт и поддръжка на товарна, подемно-транспортна техника, техника с нестандартни габарити и др. Лицата използват знания и опит, който са натрупали при ремонтиране на автомобили, но това е крайно недостатъчно, те не притежават нужното ниво на професионални знания и умения за качество и производителност на труда, свързано с предоставяне на специализирани ремонтни услуги и техническо обслужване подемно-транспортна техника. За ръководството на фирмата е от изключително значение персонала да премине обучение в това професионално направление, защото дружеството от скоро е разширило дейността си, в момента се налага на пазара в този сегмент и е много важно да се постигне високо качество на предлаганите услуги по поддържане на подемно-транспортна техника, както и оптимално съотношение "цена-качество", а това е неосъществимо без квалифициран персонал. Предвидената дейност е насочена към постигане на целите за повишаване на способността на заетите лица: -да посрещат бързите и динамични промени на пазара на труда; -да повишат адекватността на професионалните си умения, с оглед повишаване на качеството на работа и производителността на труда и постигане на устойчивост на заетостта. Общата цел на предвиденото обучение е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на заети лица, съобразено с актуалните нужди на фирмата и изискванията на работодателя и да създаде условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и умения за посрещане на динамичните промени на пазара на труда.
 • Предоставяне на обучение за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация по част от професията "Продавач-консултант" на заетия персонал в търговския шоурум на "Автостил" ЕООД.: Дейността има за цел да осигури включването на 11 заети лица от целевата група в обучение за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация по част от професията "Продавач-консултант", според необходимостта и изискванията на работодателя, съобразени с работните места и заеманите длъжности на работещите. Във организационната структура на предприятието има сектор, където са включени лица осъществяващи трудова дейност в търговския шоурум на фирмата. Заетите лица са продавач-консултанти и търговски представители. "Автостил" ЕООД е дилър и търговски представител на няколко фирми, произвеждащи и внасящи коли в България. Търговски представител е на модерния завод на Литекс Моторс край гр. Ловеч за производството на автомобили Great Wall. В днешният динамичен пазар и високата конкуренция в сферата на търговията на автомобили се налагат доста по високи изисквания от страна на работодателя и бизнеса към служителите извършващи търговска дейност. Те трябва да притежават отлични комуникативни умения, умения за работа с клиенти, умения за предлагане на автомобилите, презентационни умения, умения за работа с техническата съпътстваща документация, отчитане на продажбите, плащанията и др. Съвременните темпове и динамиката на развитие на бизнеса и икономиката налагат необходимостта всяко предприятие и организация да инвестира в човешкия капитал, включително и в търговските си кадри. При изграждането на структурата на предприятието е важно да има действащ и добре работещ търговски екип. Една от основните задачи на управителя на "Автостил" ЕООД е да формира отличен търговски екип и повиши нивото на продажбите във фирмата. Това налага необходимостта от провеждане на обучение по част от професията "Продавач-консултант" за целия търговски персонал на фирмата. Работодателят предявява изисквания към търговския персонал във фирмата да умеят да работят с компютърна, комуникационна, информационна и офис техника, стационарни и мобилни апарати за отчитане на продажбите, да организират цялостния документооборот от вноса до продажбата на даден автомобил, да притежават отлични умения за работа с клиенти, документи, умения за отчитане на продажбите, работа с парични средства, касови продажби и плащания по банков път. Целевата група са заети лица в шоурума на "Автостил" ЕООД, групата включва лица с доста различна консистенция, образование и ценз, трудови навици, професионална квалификация и умения. Всички тези лица участват активно в развитието на стопанската дейност на фирмата, извършват различни трудови дейности при осъществяване на търговската дейност и работата с клиенти. Не всички от тях притежават нужното ниво на професионални знания и умения за продавачи. За ръководството на фирмата е от изключително значение персонала да премине обучение в това професионално направление, защото това ще доведе до повишаване на стокооборота на фирмата, респективно повишаване на финансовия резултат и доходите на заетите лица. С изпълнение на дейността ще се постигне: -Повишаване способността на заетите лица да посрещат бързите и динамични промени на пазара на труда; -Повишаване адекватността на професионалните умения на заетите, с оглед повишаване на качеството на работа и производителността на труда и постигане на устойчивост на заетостта. Общата цел на предвиденото обучение е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на заети лица, съобразено с актуалните нужди на фирмата и изискванията на работодателя. В същото време се цели създаване на условия за повишаване качеството на труда, за по-устойчива заетост, както и повишаване на способността на заетите за посрещане на динамичните промени на пазара на труда.
 • Предоставяне на обучение за придобиване на КК4 "Дигитална компетентност" на заетия персонал в „Австостил” ЕООД .: Дейността има за цел да осигури включването на 26 заети лица от целевата група в обучение за придобиване на КК 4 "Дигитална компетентност", според необходимостта и изискванията на работодателя, съобразени с предмета и работните длъжности на предприятието. Всичките 26 лица ще преминат по едно професионално обучение и по едно по ключова компетентност. В рамките на тази дейност ще бъде избран външен изпълнител и ще се организира и проведе обучение, съгласно Европейската квалификационна рамка по КК4 "Дигитална компетентност". Дейността е планирана да бъде възложена на външен изпълнител-обучаваща организация по КК4 "Дигитална компетентност". Конкретната обучителна програма ще бъде предложена от изпълнителя, като се вземат предвид и резултатите от попълнените от лицата входящи тестове за определяне на нивото на познание. Учебните часове ще бъдат разделени на 20 теория и 25 практика. В обучението са предвидени възможности на лицата да получават консултации с квалифицирани преподаватели. Превръщането на информационните и комуникационни технологии в ключов лост за по-ефективна и ефикасна трудова дейност, за креативно мислене, за иновативно и ангажирано поведение на работното място при решаване на проблеми, извършване на рутинни операции с компютърна и информационна техника, за достъп до по-широки и по-актуални знания променя изискванията на работодателите към работниците заемащи длъжности свързани с работа с техника и оборудване с дисплеи, програми и софтуерни продукти. Целевата група е с доста различна консистенция, част от хората нямат нужното качество на притежаваните от тях компетенции за работа с технологично оборудване с включени компютри, дисплеи, програми и софтуерни продукти. За тези лица е от изключително значение да притежават дигитални компетенции за работа с цифри, информация и база данни, програми и компютърна техника. Продавачите консултанти извършват касови продажби посредством съвременна система с терминални станции и моноблок компютри. За лицата пряко ангажирани в автосервиза на фирмата, ежедневната дейност е свързана с работа с технологично оборудване с вградени програматори, дисплеи, функционални бутони, софтуер и и т.н. В автосервиза се работи с високотехнологична компютърна техника за диагностика на моторните превозни средства, почти всяка една машина и оборудване е свързана с използването на специфичен софтуер. Работодателят изисква от служителите да притежават умения за владеене на цифровата информация, способност да се намира, разбира, оценява и използва информацията ефективно, да работят с цифри, информация и база данни и т.н. Предвидената дейност е изцяло насочена към постигане на целите за повишаване на: -способността на заетите лица да посрещат бързите и динамични промени на пазара на труда; -адекватността на дигитални умения на заетите лица, с оглед повишаване на качеството на работа и производителността на труда и постигане на устойчивост на заетостта; -конкурентоспособността им и покриване изискванията на работодателя към работната сила по отношение на работата с технологично оборудване за авторемонтна и диагностична дейност и компютърно оборудване. За тази цел лицата от целевата група ще бъдат включени в обучение за придобиване на КК4 "Дигитална компетентност". Общата цел на предвиденото обучение е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията и познанията на заети лица, съобразено с актуалните нужди на бизнеса и изискванията на работодателя по КК 4. В същото време се цели създаване на условия за по-устойчива заетост, както и повишаване на способността на заетите за посрещане на динамичните промени на пазара на труда. Повишаването на уменията по КК4 на заетия в дружеството персонал е база за креативно мислене, повишено качеството на труда, повишени умения за работа със съвременно технологично цифрово и компютърно оборудване и засилване на конкурентоспособността на заетите във фирмата лица, отговаряща на технологичните и информационни промени на пазара на труда.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Участници, придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 26.00, Достигната стойност: 26.00
Заети лица, Целева стойност: 26.00, Достигната стойност: 26.00

Финансова информация

32 972.50 BGN
32 972.50 BGN
32 697.50 BGN
85.00 %
 • [1] Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Повишаване на конкурентоспособността на МСП
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 4 945.87 0.00 28 026.63 32 972.50
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 4 945.87 0.00 28 026.63 32 972.50

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.