English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.003-1429-C01
„Разкриване на нови работни места и заетост в „ Аграмония – В.Г.“ ЕООД ”
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
12.09.2016
12.09.2016
12.05.2018
Сключен
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Стара Загора, Стара Загора, гр.Стара Загора

Описание

Проект „Разкриване на нови работни места и заетост в „ Аграмония – В.Г.“ ЕООД ” има за цел:
"Да се създадат условия за устойчива заетост, обучение и професионална реализация на безработни и/или неактивни лица в областта на търговията със земеделски продукти".
Специфични цели на проекта:
1.Да се създадат нови работни места за безработни и/или неактивни лица, безработни лица с ниска степен на образование, безработни лица на възраст над 54г. и младежи до 29 години за работа по перспективни професии и длъжности във фирма 
 „ Аграмония – В.Г.“ ЕООД ”
2.Формиране на знания и компетенции на новонаети безработни и/или неактивни лица, безработни лица с ниска степен на образование, безработни лица на възраст над 54г. и младежи до 29 години, за ефективна професионална реализация. Проектът цели да допринесе за създаване на 12 броя устойчиви работни места . Насочен е в инвестиции в хората и ще създаде предпоставки за повишаване на конкурентноспособността на целевата група, както и осигуряване и запазване на заетостта им.
За да отговорят на специфичните потребности на работодателя за новоразкритите работни места 3 лица от целевата група ще се включат в обучения за придобиване на знания и умения по : Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”.
Целевата група, включена в проектното предложение ще бъде съставена от безработни и неактивни лица, безработни лица с ниска степен на образование, безработни лица на възраст над 54г. Част от лицата от целевата група нямат професионален опит. Имат нужда да бъдат мотивирани, насочени към работа, която да им носи удовлетворение за да се реализират пълноценно. 
Проектът ще се реализира, чрез следните дейности:
Дейност 1: Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца;
Дейност 2. Закупуване на оборудване, свързано със създаването на нови работни места;
Дейност 3. Дейности по информиране и публичност;
Дейност 4. Дейности за организация и управление на проекта;

Дейности
 • Дейност 1: Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца;: „ Аграмония – В.Г.“ ЕООД ” ще осигури заетост за период до 12 месеца на лицата от допустимата целева група. Трудовите и осигурителните отношения на наетите в рамките на проекта лица от работодателя, ще се уреждат при условията на българското трудово и осигурително законодателство. Лицата ще се наемат по трудово правоотношение. Целевата група, включена в проектното предложение ще бъде съставена от безработни и неактивни лица, безработни лица с ниска степен на образование, безработни лица на възраст над 54г. Част от лицата от целевата група нямат професионален опит и самочувствие. Поради ниското си образование или по друга причина не са намерили необходимата за тях реализация на трудовия пазар. Имат нужда да бъдат мотивирани, насочени към работа, която да им носи удовлетворение за да се реализират пълноценно. Проектът ще даде възможност да се реализират на пазара на труда, да придобият професионален опит. Фирмата ще разкрие 12 нови работни места и ще наеме 12 безработни и неактивни лица, както следва: Счетоводител - 24116004 - 1 лице - обработва първичните счетоводни документи на фирмата. Съставя извлечения и справки, изготвя оборотни ведомости и други документи. Началник склад - 43212021- 1 лице - отговаря за правилното съхраняване на продуктите на фирмата. Шофьор лекотоварен автомобил - 83222006 - 1 лице - извършва транспорт на продуктите на фирмата. Водач мотокар - 83442004 - 1 лице - извършва товаро-разтоварни дейности. Заготвител билки - 92140002 - 7 лица - занимават се с разфасоване и пакетиране на билките. Общ работник - 96220001 - 1 лице - подготвя складовата площ за работа, изнася отпадъчните материали, подпомага различните дейности на фирмата. Целевата група, включена в проектното предложение ще бъде съставена от безработни и неактивни лица, безработни лица с ниска степен на образование, безработни лица на възраст над 54г. Част от лицата от целевата група нямат професионален опит. Поради някаква причина не са намерили необходимата за тях реализация на трудовия пазар. Имат нужда да бъдат мотивирани, насочени към работа, която да им носи удовлетворение за да се реализират пълноценно.
 • Дейност 2. Закупуване на оборудване, свързано със създаването на нови работни места;: Дейността има за цел да осигури оборудване на новосъздадените работни места, спрямо изискванията за съответното такова, за да се създадат необходимите условия за адаптиране към работния процес и ефективност на трудовите задължения на ново наетите лица. „ Аграмония – В.Г.“ ЕООД се занимава с изкупуване, сушене, и износ на билки. Фирмата сключва ежегодни договори с фирма Мартин бауер – Германия за износ на сухи билки над 300 тона. Фирмата извършва износ на продукти около 20 камиона на година. Работи с други фирми в България и Турция за доставка на билки / шипка, кестени, липов цвят, бъз цвят, росопас, полски хвощ и др. Билките се доставят на големи опаковки. Работещите във фирмата извършват товаро-разтоварни дейности, както и препакетиране на стоката в малки разфасовки. Товаро-разтоварните дейности досега се извършват ръчно, тъй-като фирмата не разполага с товаро-разтоварна техника - газкар . Тази дейност се извършва много бавно и трудоемко. На ден се разтоварват минимум 2 до 3 камиона с билки. Необходимо и наложително е закупуването на 1 брой газкар за осъществяване на тази толкова важна за фирмата дейност. С този газкар ще бъде оборудвано новото работно място на водачът на мотокар и ще се осигурят добри условия на работа. Освен това се налага и използването на лекотоварен автомобил, с който се доставят по-малки количества билки от доставчици в България, които не разполагат с транспортна техника. Със закупуването на лекотоварен автомобил ще се разкрие ново работно място за шофьор на лекотоварен автомобил за извършване на тази необходима дейност на фирмата. След доставката, лекотоварния автомобил и газкар ще бъдат застраховани за периода на проекта за да се предотврати риска от повреда и техническа неизправност. Дейността ще бъде възложена за изпълнение на външна организация, която ще бъде избрана в съответствие с чл. 7 ал.2 от ПМС118/21.05.2014. На новноназначените лица ще бъдат осигурени здравословни и безопасни условия на труд, съответстващи на добрите европейски практики. Създаване на работна среда, отговаряща на европейските критерии и стандарти.
 • Дейност 3. Дейности по информиране и публичност;: Дейността е свързана с популяризирането и визуализирането на програмата и безвъзмездната помощ, чрез което да се информира целевата група, всички заинтересовани страни и обществеността за приноса на ОП РЧР и ЕСФ. Дейността ще бъде реализирана, съгласно изискванията към бенефициента за информираност и публичност. Тази дейност ще се реализира в две насоки. От една страна ще се визуализира и популяризира програмата и безвъзмездната помощ, а от друга страна посредством това популяризиране ще се стимулират представители на целевите групи безработни и/или неактивни лица и безработни младежи до 29г. , да участват в проекта. По този начин, освен , че обществеността ще се запознае с проекта, повече безработни и неактивни лица, ще бъдат мотивирани да кандидатстват за осигуряване на заетост по настоящия проект. Дейностите по публичност и визуализация ще бъдат реализирани, чрез следните методи за визуализация и публичност: 1) визуализация на приноса на ЕСФ и ОП РЧР, чрез изготвяне и поставяне на информационна табела на видно място на сградата, в която се намира дружеството ; 2) публично информиране на обществеността, чрез разпространение на рекламно-информационни материали – брошури, рекламни химикали сред представители на целевата група, клиенти, партньори и други заинтересовани страни; 3) стикери на ново закупеното оборудване - лекотоварен автомобил и газкар. Самото изпълнение на дейностите ще бъде реализирано от избран външен изпълнител, с необходимия опит и капацитет в провеждане на такива дейности, но с активното участие и съдействие на Ръководителя на проекта. Освен заложените като бюджет дейности по визуализация и публичност, ръководството на „ Аграмония – В.Г.“ ЕООД поема ангажимент за текущо и своевременно популяризиране на проекта сред свои партньори, клиенти и сред обществеността.
 • Дейност 4. Дейности за организация и управление на проекта;: Тази дейност е основополагаща за цялостното изпълнение на проектните дейности и ефективно постигане на поставените цели. За реализацията тази дейност ще бъде избран изпълнител, съобразно изискванията на ПМС 118/2014 г. Като ръководител на настоящия проект Златко Стайков Танев ще изпълнява следните отговорности: Координира и организира изпълнението на задачите, контролира качеството на изпълнение на дейностите, резултатите, сроковете, изразходването на средствата. Отговаря за общото управление на проекта и на бюджета, за спазването на правилата и процедурите на Оперативната програма. Координира и контролира законосъобразното провеждането на избора на изпълнители съобразно ПМС 118/2015. Координира и контролира подаването на междинните и заключителните отчети пред Управляващия орган. Координира и контролира изготвения от изпълнителя план за работа и програмите за реализация на дейностите. Има представителна функция пред институциите. Води кореспонденция с Договарящия орган във връзка с проекта, води комуникация със заинтересованите страни по проекта, както и с изпълнителя на дейността. Ръководителят на проекта лично ще контролира и подпомага включването и адаптацията на новонаетите по проекта представители на целевата група.

Партньори

Индикатори

Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 6.00
Безработни и неактивни участници, Целева стойност: 12.00, Достигната стойност: 12.00

Финансова информация

141 667.00 BGN
141 667.00 BGN
139 141.41 BGN
85.00 %
 • [1] Достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните лица, включително трайно безработните и лицата, отдалечени от пазара на труда, също и чрез местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 21 250.05 0.00 120 416.95 141 667.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 21 250.05 0.00 120 416.95 141 667.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Извършване на доставка на лекотоварен автомобил, Стойност: 28 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на доставка на лекотоварен автомобил
 • Обособена позиция 2: Извършване на доставка на лекотоварен автомобил
Предмет на предвидената процедура: Извършване на доставка на на товароразтоварна техника – газкар. , Стойност: 28 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на доставка на на товароразтоварна техника – газкар.
 • Обособена позиция 2: Извършване на доставка на на товароразтоварна техника – газкар.
Предмет на предвидената процедура: Извършване на услуга по Организация и управление на проект - организиране, контролиране и отчитане цялостното изпълнение на проекта , Стойност: 14 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на услуга по Организация и управление на проект - организиране, контролиране и отчитане цялостното изпълнение на проекта
 • Обособена позиция 2: Извършване на услуга по Организация и управление на проект - организиране, контролиране и отчитане цялостното изпълнение на проекта
Предмет на предвидената процедура: Извършване на услуга по Визуализация и публичност на проекта , Стойност: 2 500.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на услуга по Визуализация и публичност на проекта
 • Обособена позиция 2: Извършване на услуга по Визуализация и публичност на проекта
Предмет на предвидената процедура: Извършване на услуга по Трудова медицина, Стойност: 1 500.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на услуга по Трудова медицина
 • Обособена позиция 2: Извършване на услуга по Трудова медицина
Предмет на предвидената процедура: Извършване на услуга по Застраховка на придобитото оборудване , Стойност: 2 800.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на услуга по Застраховка на придобитото оборудване
 • Обособена позиция 2: Извършване на услуга по Застраховка на придобитото оборудване
Предмет на предвидената процедура: Извършване на доставка на лекотоварен автомобил, Стойност: 28 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на доставка на лекотоварен автомобил
 • Обособена позиция 2: Извършване на доставка на лекотоварен автомобил
Предмет на предвидената процедура: Извършване на услуга по Застраховка на придобитото оборудване, Стойност: 2 800.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на услуга по Застраховка на придобитото оборудване

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.