English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.021-0467-C01
Повишаване на професионалната квалификация на заети лица в „Арми Секюрити БГ“ ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
26.02.2018
26.02.2018
26.05.2019
Прекратен (към дата на прекратяване)
Местонахождение
  • България

Описание

Общата цел на проекта е да се спомогнат заети лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда посредством повишаване тяхната професионална квалификация. Така лицата биха получили възможност за устойчива заетост на работното място, както и за личностно и професионално развитие, задоволявайки актуалните нужди на работодателя си и успоредно - повишавайки своята конкурентноспособност и привлекателност на пазара на труда. 
Общата цел на проекта ще се постигне посредством изпълнението на специфичната такава, а именно: 
1.да се придобие професионална квалификация от общо 171 заети лица на длъжност Охранител в "Арми Секюрити БГ“ ЕООД, чрез включване в обучение в професионално направление "Сигурност".
Проектът ще постигне целите си посредством изпълнение на дейностите: 
1.Обучение на 171 заети лица на длъжност Охранител в "Арми Секюрити БГ“ ЕООД за придобиване на професионална квалификация в направление "Сигурност",
2.Мерки по изпълнение на визуализация и публичност на дейностите, резултатите и финансирането.
В резултат от постигане целите на настоящия проект и изпълнение на предвидените дейности ще се повиши адекватността на уменията и професионалните знания и компетенции на 171 от заетите лица в дружеството на длъжност Охранител, съобразено с актуалните нужди на бизнеса, с изискванията на длъжността и индивидуалността на обучаваните. Също така в резултат ще се повиши производителността на труда на тези лица и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места, както и ще се повиши тяхната конкурентоспособност на пазара на труда и хоризонти за лично и професионално развитие и качество на живот. Така ще се извърши и превенция на социалното изключване и на борбата с бедността. От друга страна ще се повиши привлекателността и конкурентоспособността на дружеството за назначаване на нови служители, за запазване на настоящите и привличане на нови клиенти и предоставяне на по-високо качество на предлаганите услуги.
Дейности
  • Обучение на 171 заети лица на длъжност Охранител в "Арми Секюрити БГ“ ЕООД за придобиване на професионална квалификация в направление "Сигурност": Целта на дейността е придобиване на квалификация в професионално направление "Сигурност" (с код 861) по професия „Охранител“ (с код 861010) по специалност „Физическа охрана на обекти" (с код 8610103) по трета квалификационна степен на общо 171 заети лица на длъжност "Охранител" в "Арми Секюрити БГ“ ЕООД от градовете Стара Загора, Монтана, Ботевград и Червен Бряг. Тази дейност е необходима, тъй като нямат професионална квалификация в тази област и ще даде възможност на заетите лица със средно образование да се квалифицират в специалност, която е пряко обвързана с изискванията на тяхната длъжност. Фирмата винаги е целяла да има квалифицирани и подготвени кадри съобразно развиващата се икономика и произтичащата от това необходимост от усъвършенстване на знанията и уменията на персонала. Така ще се даде възможност на лица със средно или по- ниско образование (минимум 50 %) да се квалифицират в перспективна специалност и престижно направление, което ще даде възможност да на тези лица, които често са с проблеми и трудности на пазара на труда да получат шанс за професионално развитие. Добрата квалификация на персонала също е важна, тъй като е млад персонал или хора над 54годишна възраст, които са в директен контакт с клиенти ежедневно и в рискови ситуации за здравето им и опасни за живота им. Преминатото обучение би им дало по-голяма увереност за справяне със задълженията им, по-голяма мотивация за работа, по-спокойното и хладнокръвно, професионално изпълнение на длъжността, които от своя страна ще доведат и до по-голяма добавена стойност за фирмата като цяло. По-високото качество на обслужване в условия на висока конкуренция на пазара е от особена необходимост за фирмата. Прилагането на знанията в реална среда е най-добрият начин за усвояване на материала и ще надгради знанията им, които са натрупали до момента, но и ще усъвършенства техните умения за конкретната длъжност. Дейността ще бъде възложена за изпълнение на външен изпълнител в съответствие с ПМС 160/01.07.2016г. Обучаващата организация трябва да бъде лицензирана за съответната професия и специалност и да отговаря на изискванията на НАПОО. С приоритет ще се търси опитна обучителна организация, която да докаже наличието на необходимия капацитет за ефективно и ефикасно провеждане на обученията на заетите лица. Ще трябва да организира обучението по начин, който удовлетворява самите обучавани лица, но същевременно не пречи на трудовия процес и изпълнението на професионалните им задължения. Избраната обучаваща организация ще трябва да предложи подробна програма на обучението, която да бъде съгласувана и при необходимост адаптирана съобразно спецификата на обучаваните лица, работните места и изискванията за длъжността. Учебната програма трябва да бъде утвърдена от НАПОО и да отговаря на държавните общообразователни изисквания за тази професия и специалност. Етапите, по които ще се осъществи дейността са: 1. Подготовка на публична покана за избор на изпълнител с разработени мин. изисквания и методика за оценка; 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнител и сключване на договор с избрания изпълнител; 3. Одобряване на план-график и учебна програма - подготовка за обучение; 4. Провеждане на професионално обучение; 5. Текущо оценяване; 6. Издаване и връчване на Свиделство за успешно преминато обучение. Участниците ще бъдат разпределени на в приблизително 13 групи в градовете Стара Загора, Монтана, Ботевград и Червен Бряг.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Заети лица, Целева стойност: 171.00, Достигната стойност: 0.00
Участници, придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 171.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

338 580.00 BGN
338 580.00 BGN
0.00 BGN
85.00 %
  • [1] Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Не се прилага
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Повишаване на конкурентоспособността на МСП
  • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 50 787.00 0.00 287 793.00 338 580.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 50 787.00 0.00 287 793.00 338 580.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.