English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.021-0366-C02
Обучение на заети лица в “Топлофикация - Плевен” ЕАД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
21.02.2018
21.02.2018
31.12.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северозападен (BG31), Плевен (BG314), Плевен, гр.Плевен

Описание

Чрез проектното предлжение “Топлофикация - Плевен” ЕАД ще преодолее проблеми,свързани с липсата на квалификация на своите служители или с необходимостта на от повишаване на квалификация на същите.По този начин ще се осигури възможност на заетите лица да се адаптират към промените на пазара на труда, като придобият "конвертируеми" знания и умения,ще се създадат условия за устойчивост на работните места и повишаване на тяхното качество.В проекта като целева група са включени 97 заети в компанията лица,които са пряко ангажирани в производството на електрическа енергия,производството и разпределението на топлинната енерия и в административната структура на дружеството. Дружеството осъществява своята дейност в приоритетните сектори на икономиката. 
“Топлофикация - Плевен” ЕАД предвижда да осигури професионално обучение за:522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, специалност: 5220401 Топлоенергетика - II СПК - 30 служ; 346010 Офис – мениджър, специалност: 3460101 Бизнес - администрация - III СПК - 13 служ; 522050 Оператор на парни и водогрейни съоръжения, специалност: 5220501 Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения - II СПК– 30 служ; 521090 Заварчик, специалност: 5210901 Заваряване - I СПК – 5 служ. Допълнително е предвидено и обучение за ключова компетентност общуване на чужди езици - английски език на 30 лица, от които 19 ще се обучават само по англ език, а другите 11 и за проф. обучение /3-та спец. Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения и 8 за спец. Бизнес - администрация/.
Очакваните резултатати от изпълнението на проекта: Придобита или повишена квалификация по специалностите, както следва: "Топлоенергетика" на 30 заети лица; "Бизнес - администрация" на 13 заети лица; "Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения" на 30 заети лица; "Заваряване" на 5 заети лица. Придобита или повишена компетентност за общуване на чужди езици /английски език/ на 30 заети лица.
Дейности
 • Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица: Цел на дейността: Проф. обуч. на 78 представители на целевата група с цел придобиване или повишаване на проф. квалиф. Обосновка:Топлофикация-Плевен ЕАДне престава да нараства, обновява и модернизира производствените мощности,с разширяване мрежата на топлопреносните съоръжения и създаване условия за все по пълно задоволяване с топлинна енергия нарастващите нужди на потребителите.Наблюдава се недостиг на добре обучен технически персонал подготвен за работа с модерно оборудване,съвременни материали и прогресивни технологии при така динамичните технологични и технични изменения.Поради тази причина напоследък се случва да се наема предимно не тясно квалифицирани работници,които фирмата сама обучава за конкретните длъжности и работни места.Това води до редица проблеми в т.ч. вариации или пропуски в знанията и уменията на работниците,де мотивацията за професионално и кариерно развитие поради липсата на признато образование,текучество на персонал. Какво включва дейността:Ще бъде проведена процедура за избор на лицензиран ЦПО,който да предостави обучението.С избрания изпълнител ще бъдат съгласувани графиците за провеждане на обучението,ще бъдат информирани включените в обучението представители на целевата група и изпълнителят ще проведе обучението в съответствие с ДОИ и утвърдената учебна програма. 1.Наименование и код на професията, и код на специалността: професия 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, специалност 5220401 Топлоенергетика - II СПК; 2.Хорариум на обучението – 660 уч. ч., разпределени, както следва: 2.1.Теория: 270 уч ч 2.2.Практика: 390 уч ч 3.Брой на обучаваните лица: 30 4.Документ доказващ завършеното обучение: Свидетелство за професионална квалификация. 1.Наименование и код на професията, и код на специалността: професия 346010 Офис – мениджър, специалност: 3460101 Бизнес - администрация - III СПК 2.Хорариум на обучението – 960 уч ч, разпределени, както следва: 2.1.Теория: 474 уч ч 2.2.Практика: 486 уч ч 3.Брой на обучаваните лица: 13 4.Документ доказващ завършеното обучение: Свидетелство за професионална квалификация. 1.Наименование и код на професията, и код на специалността: професия 522050 Оператор на парни и водогрейни съоръжения, специалност: 5220501 Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения - II СПК 2.Хорариум на обучението – 660 уч ч, разпределени, както следва: 2.1.Теория: 320 уч ч 2.2.Практика: 340 уч ч 3.Брой на обучаваните лица: 30 4.Документ доказващ завършеното обучение: Свидетелство за професионална квалификация. 1.Наименование и код на професията, и код на специалността: професия 521090 Заварчик, специалност: 5210901 Заваряване - I СПК 2.Хорариум на обучението – 300 учебни часа, разпределени, както следва: 2.1.Теория: 112 уч ч 2.2.Практика: 192 уч ч 3.Брой на обучаваните лица: 5 4.Документ доказващ завършеното обучение: Свидетелство за професионална квалификация. Обучението ще се проведе в съответствие с изискванията на ЗПОО. Обучението е по професия и специалност, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от Министъра на образованието и науката. Заб.: при специалността „Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения”, задължително на изпита присъстват лица от техническия надор. Също така те одобряват програмата за обучение. Етапи на изпълнение 1. Подготовка – формиране на групи от обучаеми (максимум 15 човека в една група), общо 6 групи, и съставяне на времеви график за обучението на всяка от групите. 2. Изпълнение – провеждане на обучението от избрания ЦПО в съответствие с нормативните изисквания, ДОИ и договора с избрания изпълнител, мониторинг и контрол на изпълнението на договора от страна на бенефициента. 3. Отчитане – окомплектоване на документите, доказващи провеждане на обученията в съответствие с изискванията, предоставени копия от издадените свидетелства за професионална квалификация на включените в обучението лица от ЦПО.
 • Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица КК2 общуване на чужди езици - английски език: Цел на дейността Дейността има за цел да осигури обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ на 30 заети лица. Обосновка "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН" ЕАД е създаден през 1964 г. и има половин вековна история, като не престава да нараства, обновява и модернизира производствените мощности,с разширяване мрежата на топлопреносните съоръжения и създаване условия за все по пълно задоволяване с топлинна енергия нарастващите нужди на потребителите. Към настоящият момент се стреми да обедини опита и традицията с най-модерните технологии за постигане на оптимални производствени решения и резултати. Висшето ръководство на "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН" ЕАД използва на работно ниво английски език и комуникацията се осъществява лесно. В същото време пречка за развитието на дружеството са езиковите компетенции на средния мениджърски състав и участниците в изпълнението на дейностите на дружеството - невладеенето на работен английски език. Предвид извършваните дейности и парьорства от дружеството, служителите трябва постоянно да осъществяват контакт с предствавители на световно известни фирми и невладеенето на английски език се явява пречка в комуникацията и по-нататъшното подобряване на качеството на работата. Освен това ако служителите говорят английски език, те могат да бъдат включвани в обучения в предприятия от световната мрежа, където да изучават нови технологии и модели, които да ползват при изпълнение на своите задължения Така обменът на добри практики и обучението на персонал в нови технологии ще се осъществява много по-лесно и непосредствено. Какво включва дейността Ще бъде избран изпълнител, който да предостави обученията на представителите на целевата група. С избрания изпълнител ще бъдат съгласувани графиците за провеждане на обученията, ще бъдат информирани включените в обучението представители на целевата група и изпълнителят ще проведе обучението в съответствие с утвърдената учебна програма. Обучение по КК 2 „Общуване на чужди езици“ – обучение по английски език, най-малко 300 учебни часа, 3 нива. Обучаващата организация ще проведе входящ тест, за да определи нивото на лицата, които ще бъдат включени в обучението, по този начин ще бъде осигурен комфорта на обучаемите. С избрания изпълнител ще бъде съгласуван график за провеждане на обучението, ще се утвърди учебна програма и критерии за успешното усвояване на материала (присъствие минимум 80% от хорариума на обучението и резултат от финален изпит). Основни данни за обучението по английски език 1. Хорариум на обучението – най-малко 300 учебни часа. 2. Брой на обучаваните лица: 30 3.Документ, доказващ завършеното обучение: Удостоверение/Сертификат, удостоверяващ завършено ниво съгласно Европейската квалификационна рамка. Етапи на изпълнение за всяко едно от обученията по ключови компетентности 1. Подготовка – формиране на групи от обучаеми (с максимален брой на обучаемите в една група - 15 човека) и съставяне на времеви график за обучението на всяка от групите. 2. Изпълнение – провеждане на обучението от избрания изпълнител, мониторинг и контрол на изпълнението на договора от страна на бенефициента. 3. Отчитане – окомплектоване на документите, доказващи провеждане на обучението в съответствие с изискванията, предоставени копия от издадените удостоверения/сертификати на включените в обучението лица от обучаващата организация.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Заети лица, Целева стойност: 97.00, Достигната стойност: 0.00
Участници, придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 97.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

131 340.00 BGN
131 340.00 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Повишаване на конкурентоспособността на МСП
 • [7] Електрическа енергия, газообразни горива, топлинна енергия и климатизация

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 19 701.00 0.00 111 639.00 131 340.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 19 701.00 0.00 111 639.00 131 340.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Организиране и провеждане на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица в „Топлофикация-Плевен” ЕАД ”, Стойност: 98 400.00
 • Обособена позиция 1: „Организиране и провеждане на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица в „Топлофикация-Плевен” ЕАД ”
Предмет на предвидената процедура: Решение на прекратяване на публична покана №1/16.05.2018, Стойност: 98 400.00
 • Обособена позиция 1: Решение за прекратяване на публична покана

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.