English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.032-0017-C01
Подкрепа за социално включване
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
10.06.2019
10.06.2019
10.06.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), София-Град (BG411), Столична

Описание

Проектното предложение е насочено към минимум 40 лица, представители на ЦГ - възрастни в риск, вкл. с увреждания, а именно икономически неактивни и безработни лица. Включването на цитираната рискова група е обусловено от факта, че са налице редица предпоставки за нейното социално изключване като:
- липсата на подходящи за образователното и квалификационното равнище
- липсата на квалификация, умения или трудов опит
- пасивност и слаба мотивация за учене
- липсата на практически познания
- липсата на самочувствие, самоуважение и перспектива
- ограничените възможности за актуализация или придобиване на нова квалификация
- недостатъчните знания и липсата на умения, съответстващи на новите изисквания, наложени от навлизането на новите технологии
- липсата на мотивация за започване на работа.
Поради тези причини, дейностите предвидени по проекта включват предоставяне на редица услуги за социално включване, основани на индивидуален подход и потребности:
- Предоставяне на мотивационна и психологическа подкрепа
- Арт терапия
- Предоставяне на обучения за придобиване на КК 2 „Общуване на чужди езици”, КК 5 „Умение за учене“, 6 „Обществени и граждански компетентности“ и 7 „Инициативност и предприемачество“
- Подкрепа за намиране на работа за подобряване достъпа до заетост на възрастните в риск, вкл. и чрез подготовка на лицата, желаещи да развиват собствен бизнес, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане.
Дейностите ще бъдат осъществени от висококвалифициран екип от специалисти, които ще осигурят предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на представителите на ЦГ - икономически неактивни и безработни лица с цел разширяване на възможностите им за независим и самостоятелен живот и повишаване на мотивацията и възможностите за участие в заетост. Изпълнението на дейностите ще допринесе за възстановяване на трудовата им активност и ще се преодолеят проблемите, произтичащи от социалното им изключване.
Дейности
 • Мотивационна и психологическа подкрепа за целевите групи, според тяхната индивидуална потребност: Дейността ще се осъществи от 2 консултанти и 1 психолог назначени на ТД в "АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ ХЕРМЕС 2018" ЕООД. Посредством нейното изпълнение кандидатът ще изпълни всички действия, с чиято помощ може да се осъществи контакт с възрастните в риск - безработни и неактивни лица, в т. ч. и с увреждания. Предвидено е през първия месец от дейността назначените специалисти да осъществят контакт с минимум 40 лица от предвидената ЦГ, което ще се реализира чрез активно сътрудничество с бюрата по труда към Агенция по заетостта, както и общините на територията на София област. В своята обичайна работа "АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ ХЕРМЕС 2018" ЕООД е установила трайни контакти с цитираните структури, в резултат на което от тяхна страна ще се предостави необходимото съдействие за идентифициране на безработните и неактивни участници, който да се включат в проектните дейности. С лицата, с които се установи контакт ще се проведат анкети, които ще съдържат общи въпроси, които ще бъдат базата за определяне на минимум 40 лица в риск от социално изключване и бедност, които да бъдат включени в по- нататъшните проектни дейности. С тях ще бъдат проведени индивидуални входящи интервюта. На база тях ще се извлекат конкретни данни за лицата и ще бъдат определени нуждите от извършване на индивидуална работа с идентифицираните лица. След осъществяването на този етап от дейността, в рамките на 2 месеца ще бъдат проведени мотивационни обучения и арт - ателиета за минимум 40 възрастни в риск - безработни и неактивни лица, в т.ч. с увреждания, с цел формиране на активно поведение на пазара на труда и насърчаване към заетост. Методите, които ще бъдат прилагани по време на работата са: дискусия, работа в малки групи, симулационни игри, лекция, начални и подпомагащи игри. Целта е да се помогне и улесни прехода от безработица и неактивност към заетост през обучение чрез мотивиране и активно поведение. 1. Първоначално индивидуално психологическо консултиране - то включва използване на специфични психологически техники за снижаване на напрежението и преодоляване на първоначалните трудности при провеждане на консултации с безработни лица, изслушване на лицата, идентифициране на проблеми, работа върху личностни бариери за тяхното преодоляване, подпомагане на безработните лица при вземане на решения, оценяване на постигнатите резултати от набелязаните действия по време на предишни консултации, приемане на решения за нови действия, водещи до постигане на конкретни резултати и разрешаване на съществуващи проблеми и др. Ще се прилагат комплексни методи - интервю, събеседване, наблюдение, тестови методики и др. 2. Мотивационен тренинг – той ще включва различни модули като стимулиране и мотивиране на групата за работа, игра за запознанство, установяване на причините за липса на работа и професионална реализация, оценка на самочувствието и възможностите за себепредставяне на членовете в групата, насърчаване на самохвалството, определяне на стъпките и начините за стартиране на бизнес, оценка на уменията за работа в екип, дискусии на тема „Екип, екипна работа, проблеми в екипа", оценка на работата, тест за обратна връзка. Обученията ще са с продължителност от 30 часа, в рамките на 5 дни. Всяко мотивационно обучение ще се провежда с група от максимум 10 лица от ЦГ. 3. Участие в арт-ателиета Целта на предвидените арт-ателиета е да бъдат въведени адекватни ефективни и ефикасни форми на работа с възрастните в риск за разкриване и развитие на техните творчески умения и социални компетенции. В творческа и приобщаваща среда те ще бъдат насърчени за общуване, себеизява и себеутвърждаване в общността. Заедно с това ще се работи за повишаване на мотивацията им като назначените специалисти ще прилагат техники за развиване на умения за общуване и толерантност чрез развиващи игри, драматизация, приложни дейности, словесно-изпълнителски дейности. Ще се развиват дейности като изработка на сувенири от хартия, макраме, везба, тъкачество, изработка на бижута, плетачество.
 • Предоставяне на обучения за придобиване на ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот: След приключване на дейността по мотивиране и психологическо консултиране на минимум 40 възрастни в риск - безработни и неактивни лица, в т.ч. с увреждания, в рамките на настоящата дейност се предвижда лицата да преминат през следните обучения за придобиване на ключови компетентности: 1. ключова компетентност 5 „Умение за учене“ - Обучаващата организация - "АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ ХЕРМЕС 2018" ЕООД - Брой на обучаваните лица - 40 - Документ доказващ завършеното обучение - сертификат Обучението ще е продължителност 40 часа и ще провежда в рамките на 10 дни. Във всяка група ще са включени по 10 лица. Включването на КК 5 е от изключителна важност за целевата група по проекта, тъй като тази компетентност включва разбиране на собствените нужди на лицето в учебния процес, откриване на наличните възможности и способности за преодоляване на пречките. Тя дава възможност на целевата група да надграждат върху предишните си познания и житейски опит като мотивацията е от решаващо значение. В рамките на обучението се включват няколко модула: - Управление на конфликти - Умения за работа в условия на стрес - Ефективно управление на времето 2. ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“ - Обучаващата организация - "АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ ХЕРМЕС 2018" ЕООД - Брой на обучаваните лица - 40 - Документ доказващ завършеното обучение - сертификат Обучението ще е продължителност 40 часа и ще провежда в рамките на 10 дни. Във всяка група ще са включени по 10 лица. Чрез предвидените обучения по КК 6, лицата от целевата група ще придобият умения в следните направления: - изграждане на умения за добра комуникативност; - толерантност и опознаване на човешките отношения; - управление на промяната; - умения за планиране, подкрепа в изграждането на лидерски качества; - знания за ЕС и европейските структури; 3. ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” - Обучаващата организация - "АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ ХЕРМЕС 2018" ЕООД - Брой на обучаваните лица - 40 - Документ доказващ завършеното обучение - сертификат Обучението ще е с продължителност 300 часа и ще се проведе в рамките на 3 месеца, по график, който ще бъде координиран и с другите две предвидени обучения. Лицата ще бъдат включени в групи, предвид желанията им за изучаване на конкретен език - английски, немски, италиански, френски или друг според индивидуалните им нужди и нагласи. Включването на КК 2 в проекта се налага от факта, че съгласно Европейската референтна рамка владеенето на чужд език е едно от основните умения и знания, от които всеки човек се нуждае, за да се постигне заетост, лична реализация, социално включване и активна гражданска позиция в динамично променящите се условия на пазара на труда и цялостната макросреда. Предвидените в дейността ключови компетентности осигуряват знания, умения и нагласи, които помагат на учащите да постигнат личностна реализация, да си намерят работа и да участват в живота на обществото. Те осигуряват свързаност между личната, социалната и професионалната изява на съвременния човек. В допълнение, предвид характеристиките на включената целевата група - безработни, неактивни и хора с увреждания, преминаването им през предвидения цикъл от обучения ще им осигури: • улеснена реализацията на пазара на труда • съдействие за успешната мобилност в рамките на европейската общност • улесняване адаптацията към динамично променящия се свят • осигуряване на успешна изява и социално благополучие на хората чрез повишаване на качеството на живот • намаляване на риска от социално изключване Предвидените обучения ще протекат чрез метода на учене чрез действие и преживяване и ще се прилагат следните техники: • Групова работа • Работа по проект • Интерактивни методи и техники • Активно общуване и осмисляне на собствения опит.
 • Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески знания и умения : Предприемачеството е мощен стимул за икономически растеж и създаване на заетост — благодарение на него се създават нови предприятия и работни места, разработват се нови пазари и се развиват нови умения и способности. Предприемачеството допринася за по-конкурентоспособна и по-иновационна икономика и е решаващ фактор за постигането на заложените цели в основни отраслови политики на европейско равнище . Пазарното приложение на нови идеи повишава производителността и създава икономически блага. Без работните места, създадени от новоразкрити предприятия, средното нетно увеличение на заетостта би имало отрицателно изражение. Предвидената дейност е в пълен унисон с достигането на тези цели и ще доведе до създаване на позитивни нагласи към активно включване в активна трудова дейност на лицата от целевата група като насърчат техния предприемачески потенциал. В допълнение, тя ще бъде осъществена по иновативен начин чрез използване на съвременни технологии и методи на преподаване. Значимият резерв от възрастни в риск от социално изключване - безработни и неактивни лица, вкл. с увреждания, е предизвикателство и приоритет на настоящия проект. В отговор на това предизвикателство, "АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ ХЕРМЕС 2018" ЕООД предвижда прилагане на активни и превантивни мерки за интегриране на неактивните, безработните и продължително безработните лица, тъй като те са с ниска степен на образование и/или професионална квалификация или са напуснали преждевременно образователната система и шансовете им за реализация без посредничество и подкрепа за повишаване пригодността им за заетост са минимални. Осигуряването на достъпни, качествени и ефективни посреднически услуги е ключова предпоставка за активиране на лицата от групите в неравностойно положение на пазара на труда. Настоящата дейност осигурява възможност за осигуряване на нови услуги, съобразени с индивидуалните потребности на лицата и допринасящи за повишаване на мотивацията им за активно поведение на пазара на труда и стартиране на самостоятелна стопанска дейност, която е в съответствие с техните индивидуални желания и ще бъде реализирана под менторството на квалифицирани специалисти. В резултат на дейността ще се насърчи предприемачеството сред минимум 40 лица - безработни и неактивни участници, включително с увреждания, които са преминали през предходните проектни дейности и желаят да започнат самостоятелна стопанска дейност и като краен резултат ще осигури разкриването на нови работни места и чрез самонаемане. Предвидените специализирани обучения и консултации, проведени от квалифициран екип от специалисти в областта ще: - Подготвят лицата, желаещи да развиват собствен бизнес, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане - Предоставят комплекс от обучения и услуги, които ще подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност - Предоставят подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес Целта на дейността е да предостави на безработните и неактивни лица, както и на тези с увреждания, знания и умения в областта на предприемачеството и управление на собствен бизнес. Дейността ще изгради практически знания, умения и навици специфични за предприемачеството. Реализацията на дейността ще съкрати периода на адаптация на безработните и неактивните лица към работната среда и навлизането в професията. Ще окаже въздействие при изграждането на позитивно отношение към предприемачеството с цел създаване условия за устойчива трудова заетост на безработни, неактивни и лица с увреждания.
 • Предоставяне на индивидуални консултации за подготовка за самостоятелна стопанска дейност: В резултат на изпълнените предходни дейности се предвижда минимум 10 лица от целевата група да проявят желание за стартиране на самостоятелна стопанска дейност. На тях ще се предоставят индивидуални консултации в рамките на 40 часа. Консултациите ще бъдат проведени от екип от двама консултанти. По време на индивидуалното консултиране ще бъдат обхванати следните дейности: -консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група -преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат-предприемачите -консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, вкл. за създаване на бизнес контакти; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др. и подготовка на бизнес планове от лицата -консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР -подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ Целта на тази дейност е насочена в няколко основни направления: 1.Насърчаване на иновациите и креативността сред идентифицираната целева група 2.Създаване на благоприятна бизнес среда за споделяне на успешни модели на управление, реклама, мотивация, личностно развитие 3.Посочване на правилния път за развитие на новите предприемачи 4.Предоставяне на информация за свободни пазарни ниши, благоприятни условия за стартиране на бизнес 5.Предоставяне на среда за обучение на новите предприемачи 6.Насърчаване и подпомагане на младите предприемачи да стартират своята дейност Тъй като целевата група по проекта е съставена от безработни и неактивни лица и хора с увреждания, които в следствие на осъществените с тях дейности ще имат необходимост от консултиране за своите бизнес идеи, чрез на стоящата дейност кандидатът ще осигури най-важната предпоставка за техния успех – ясна визия и изяснена представа за проблемите и насоките на развитие. Според нуждите и желанието за развитите на всяко лице, то ще бъде подпомогнато за изготвяне на срочен бизнес план, който ще включва: - Сравнителен анализ на компанията с отрасъла - Стратегии за развитие, основаващи се на ключови фактори и оценка потенциала на фирмата - Маркетингов план с характеристики и тенденции на пазара, ценова политика, дистрибуция, промоция, реклама и бюджет - Производствен план с описание на технологичен процес, оборудване, техническа инфраструктура, персонал и бюджет - Инвестиционен план за икономическа и финансова оценка на инвестиционни решения – оборудване, модернизация, реконструкция и изграждане на нови обекти - Организация и управление – организационна и производствена структура , мотивация, стимулиране, бюджет - Финансов план – анализ на отклоненията и причините, свързани с риска, равнище на доходност, финансова структура, състояние и бюджет. Предвид индивидуалността на идеите на всяко едно от лицата от целевата група, предвидените консултации ще са персонални. Те ще бъдат осъществени в рамките на 40 часа от двама консултанти, които ще притежават необходимата експертиза за провеждане на консултациите. В консултиране поетапно ще се включват обучените лица от предходната дейност, непосредствено след приключване на обучението им.
 • Провеждане на информационен форум - Социално включване, заетост и развитие на уязвими групи: През последния проектен месец се предвижда провеждане на информационен форум на тема - Социално включване, заетост и развитие на уязвими групи, на който ще вземат участие работодатели, представители на Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Агенция за хората с увреждания и Министерство на труда и социалната политика и в частност на ОП РЧР и други заинтересовани страни. Целта на предвидения форум е информиране и представяне на инициативите за възможности за активно участие в обществото на хората с увреждания, както и на други уязвими групи. В рамките на форума работодателите и обществото ще бъдат запознати с постигнатите резултати по проекта и ще бъдат обсъдени възможностите на хората с увреждания, хората в риск от изключване и позитивната им роля за обществеността като цяло. Основните теми на форума ще са: - предоставянето на социални услуги и работата с потребителите. - партньорството между държавата, местната власт и неправителствените организации за създаване на ефективни мерки за хората в риск от социално изключване - разработване на системи, които да позволят на хората с увреждания да упражняват изконните си права, включително и правото на трудова заетост и заплащане. - диалог, съдействие и сътрудничество по всички въпроси, касаещи хората с увреждания и други групи, които се нуждаят от подкрепа. - въпроси в областта на социалното подпомагане, социалните услуги, заетостта на хора със специални потребности, връзката между образование и нуждите на пазара на труда, равен достъп до социални услуги и други. - основните правни средства за включване на хората в риск в цялостния живот на обществото, в областта на трудовите отношения и заетостта, както и по отношение данъчно облагане на доходите от труд - генериране на идеи и предложения какво можем да направим заедно, така че социалната и трудова интеграция на хората в риск да има напредък - въпроси и предложения, изискващи необходимост от цялостна ревизия и промяна на българската нормативна рамка в областта на заетостта на хората с увреждания и адаптирането й спрямо най-актуалните европейски стратегически документи, планове за действие и регламенти на Европейската комисия с цел отваряне на пазара на труда и разширяване на възможностите за заетост на хората, които имат нужда от подкрепа Форумът ще постави въпросите за ефективността на заделяните средства за подкрепа, както и необходимостта от бърза реакция за решаване на следните въпроси: 1. Практическо въвеждане на най-разпространената форма за подкрепа за заетост в света - подкрепена заетост, която ще осигури работа на много по-голям брой хора, най-вече в обичайни условия, при които работят всички останали хора; 2. Регламентиране и частично въвеждане на защитена заетост за част от желаещите да работят хора с по-висока степен увреждания; 3. Изясняване статута, целите на функциониране и условията за работа със съответна адекватна подкрепа от държавата на специализираните предприятия - специфична българска форма, несъществуващата в практиката на другите държави; 4. Приемане на нормативна уредба и регламентиране статута, задачите и условията за работа на социалните предприятия в България; 5. Ангажиране на всички държавни и местни институции, организации, гражданския сектор с конкретни ангажименти за принос в развитието на заетостта за хората с увреждания, в това число осигуряване на подкрепа за работодатели на отворения пазар на труда за безрисково наемане на хора с увреждания на работа.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Хора с увреждания над 18 г., Целева стойност: 10.00, Достигната стойност: 0.00
Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги, Целева стойност: 10.00, Достигната стойност: 0.00
Участници с увреждания над 18г., които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, Целева стойност: 5.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

197 786.40 BGN
197 786.40 BGN
39 557.28 BGN
85.00 %
 • [1] Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за работа
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Социална работа, колективни, социални и персонални услуги

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 29 667.96 0.00 168 118.44 197 786.40
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 29 667.96 0.00 168 118.44 197 786.40

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.