English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.021-0255-C01
Повишаване на квалификационните и ключови знания и умения на служителите в "Ата-спа" ООД
203851289 "Ата-спа" ООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
22.02.2018
22.02.2018
22.05.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Ръководството на "Ата-спа" ООД разбира, че успехът на бизнеса им зависи от хората, които работят в тази компания и го представляват на пазара. За да може да се използва рационално времето, финансовите, административни и човешки ресурси ,са
необходими специални познания, разбиране на задачите и подготовка на служителите. Основен предмет на дейността на
фирмата е "Хотели и подобни места за настаняване" свързана с туристически продукт, който е комплекс от туристически услуги (хотелски, рестотантьорски, екскурзоводски, анимационни и други), предоставяни на туриста. Настоящият проект цели да повиши
способността на заетите лица в дружеството (което не попада в приоритетните сектори спрямо Условията за кандидатстване по процедурата), да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на динамично технологично развитие, глобализацията, застаряването на населението и др. Целите на проекта съответстват напълно на целите на ОПРЧР подобряване качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на предлаганите услуги и засилване на социалното включване. Очаквания резултат от преминалите обучителни курсове е служителите да придобият всички знания и умения, необходими за изпълнение на ежедневните си задачи, изгражда се доверие между ръководството и служителите и мотивация за развитие. 
Дейностите посредством, които ще се постигне целта са следните:
1. Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети
лица-професия "Хотелиер" и професия "Ресторантьор";
2. Обучение за придобиване на ключови компетентности по "Общуване на чужди езици".

Общият брой на служителите, които ще преминат обучението е 45.

За целта, дружеството предвижда обученията да бъдат извършени от външен изпълнител, център за професионално обучение (ЦПО) с активна лицензия от НПОО за професиите и/ или специалностите по които ще се провежда обучението.
Дейности
 • Предоставяне на професионално обучение за придобиване и повишаване на професионалната квалификация на заетите лица в "Ата-спа" ООД: Основната дейност на фирма "Ата-спа" ООД е 55.10 " Хотели и подобни места за настаняване". Дейността на компанията не попада в приоритетните сектори спрямо условията за кандидатстване по процедурата, но над 50% от служителите, които ще бъдат включени в обученията са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 (не притежават образование повисоко от средно) и са на постоянен трудов договор. С цел подобряване дейността на дружеството и удовлетворяване нуждите на своите клиенти е необходимо да се повиши квалификацията на работещите във фирмата. В "Ата-спа" ООД работят 45 служители, като всеки от тях е преминал първоначално обучение свързано с изпълнение на основните си задължения. Във връзка с разрастването на компанията, повишаване на качеството на предлаганите услуги и постоянното развитие на туристическия сектор е необходимо служителите на компанията да преминат курсове, свързани с повишаване на професионалната им квалификация. Обученията, през които ще преминат са пряко свързани с дейността на фирмата и в частност с основните задължения на всеки служител. За подобряване работата в компанията е необходимо 45 работещи лица на постоянен трудов договор да преминат през определени курсове за повишаване на квалификацията им. Тъй като броя на лицата, включени в обучението е голям, ще бъдат обособени четири обучителни групи за постигане на максимална ефективност: 1. Първа група от 12 служителя ще бъдат обучени по професия "Хотелиер" с код 811010, специалност "Организация на хотелиерството " с код 8110101. 2. Втора група от 11 служителя ще бъдат обучени по професия "Хотелиер" с код 811010, специалност "Организация на хотелиерството" с код 8110101. 3. Трета група от 11 служителя ще бъдат обучени по професия "Ресторантьор" с код 811060, специалност "Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения" с код 8110602. 4. Четвърта група от 11 служителя ще бъдат обучени по професия "Ресторантьор" с код 811060, специалност "Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения" с код 8110602. Хорариума на обучението ще бъде съобразен с минималните изисквания, като за теория обучаващите се ще преминат 430 учебни часа (един учебен час е равен на 45 минути), а за практика 530 учебни часа, или общо 960 учебни часа. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Хотелиер" с код 811010, специалност "Организация на хотелиерството " с код 8110101; професия "Ресторантьор" с код 811060, специалност "Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения" с код 8110602. Успешно завършилите обучителен курс служители, ще получат удостоверение по реда и условията на Закона за професионалното образование и обучение съгласно чл. 38, ал. 2 и 3. Допустимата разходна стойност за едно обучаващо се лице за придобиване на трета степен на професионална квалификация е 1800 лв.
 • Обучение на служителите в Ата-спа ООД за придобиване на знания по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици": В световен мащаб туризмът е една от най-големите и най-бързо развиващи се индустрии. Като се има в предвид тенденцията за растеж в индустрията, най-голямото предизвикателство е адекватното паралелно развитие на човешките ресурси, които са в основата на разработването и развитието на туристическия продукт. Развитието на специализираната туристическа инфраструктура изпреварва значително развитието и подготовка на кадрите, работещи в туризма. Нуждите от квалификация и изисквания за специфични умения за различните категории длъжности не са еднакви при различните групи фирми в хотелиерския бизнес. За ръководството на "Ата-спа" ООД е от стратегическо значение да осигури обучение на служителите си по тази ключова компетентност, тъй като бизнеса им е в сферата на туристическите и спа услуги, и е свързан основно с работа с клиенти на хотела и доставчици. Езиковото обучение ще се проведе спрямо заложените професионални квалификации обособени в четири обучителни групи и специфичните нужди за обучение на служителите. Езиково обучение ще преминат 45 лица. 1. Първа група от 12 служителя, които ще преминат обучение по професия "Хотелиер" с код 811010, специалност "Организация на хотелиерството" с код 8110101 ще преминат обучение и по КК 2 "Общуване на чужди езици" английски език, което е пряко свързано със служебните им задължения и ще спомогне за по-добро и ефективно обслужване на клиентите на хотела. Това е изключително важно и належащо, тъй като служебните задължения на тези служители са пряко свързани с дейността на дружеството посрещане на туристите, придружава туристите при организирани мероприятия, запознава туристите с възможностите за развлечения и втози ред е задължително да служителите да имат високо ниво на владеене на чужд език. 2. Втора група от 11 служителя, които ще преминат обучение по професия "Хотелиер" с код 811020, специалност "Организация на хотелиерството" с код 8110101 ще преминат обучение и по КК 2 "Общуване на чужди езици" английски език, което е пряко свързано със служебните им задължения и ще спомогне за по-добро и ефективно обслужване на клиентите на хотела и е свързан с туристическата дейност на "Ата-спа" ООД. Това е изключително важно и належащо, тъй като служебните задължения на тези служители са пряко свързани с дейността на дружеството посрещане на туристите, придружава туристите при организирани мероприятия, запознава туристите с възможностите за развлечения и втози ред е задължително да служителите да имат високо ниво на владеене на чужд език. 3. Трета група от 11 служителя, които ще преминат обучение по професия "Ресторантьор" с код 811060, специалност "Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения" с код 8110602, ще преминат обучение и по КК 2 "Общуване на чужди езици" английски език. Тези служители пряко общуват и обслужват клиентите на хотела и владеенето на чужд език е изключително важно както за за самите служители, така и за ръководството. 4. Четвърта група от 11 служителя, които ще преминат обучение по професия "Ресторантьор" с код 811060, специалност "Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения" с код 8110602, ще преминат обучение и по КК 2 "Общуване на чужди езици" английски език. Тези служители пряко общуват и обслужват клиентите на хотела и владеенето на чужд език е изключително важно както за за самите служители, така и за ръководството. Хорариума на обучението по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" ще бъде съобразен с минималните изисквания и ще бъде с продължителност минимум от 300 учебни часа на трите нива на обучение (като един учебен час е равен на 45 мин.). Изучаването и преминаването на три нива на обучение е съобразено с нуждите на работодателя и има пряко отношение към ежедневните задължения на служителите. Допустимата разходна стойност за едно обучаващо се лице за придобиване на знания по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" в три нива е 700 лв.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Заети лица, Целева стойност: 45.00, Достигната стойност: 51.00
Участници, придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 45.00, Достигната стойност: 45.00

Финансова информация

123 750.00 BGN
123 750.00 BGN
119 900.00 BGN
85.00 %
 • [1] Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Повишаване на конкурентоспособността на МСП
 • [7] Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 18 562.50 0.00 105 187.50 123 750.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 18 562.50 0.00 105 187.50 123 750.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Обучение на заетите лица във фирма „Ата-спа“ ООД, Стойност: 112 500.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Предоставяне на обучение за заети лица, за придобиване на професионална квалификация по професия 811010 „Хотелиер“, специалност с код 8110101 „Организация на хотелиерството“, с III СПК
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Предоставяне на обучение за заети лица, за придобиване на професионална квалификация по 811060 „Ресторантьор“, специалност с код 8110602 „Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения“ с III СПК
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Предоставяне на обучения за заети лица по КК2 – „Общуване на чужди езици“ – английски език А1, А2 и В1 ниво

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.