English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.021-0417-C02
Обучение и развитие на заети лица в "Ангел Стоилов-96" АД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
15.03.2018
15.03.2018
15.12.2019
Прекратен (към дата на прекратяване)
Местонахождение
 • България

Описание

Фирма „Ангел Стоилов - 96” АД работи в областта на механично обработване на метали и един от най-големите доставчици на стомани в България и на Балканите.
Настоящият проект е част от стратегията за пазарна стабилност и икономически растеж на дружеството, чрез инвестиране в човешките ресурси, т. к. предвижда предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация по различни специфични за сектора металообработване професии на 22 служители, което ще даде възможност на обхванатите лица да повишат знанията и уменията си в сферата на търговията, договарянето и сключването на сделки, в работата с внедряваните във фирмата автоматизирани иновативни производствени системи. Обученията ще бъдат по професия и ще се провеждат съгласно изискванията на ЗПОО. Проектът включва и обучение на 20 служители от отдел "Пласмент" по КК 2 "Общуване на чужди езици" - английски език, които общуват ежедневно с партньори и клиенти на фирмата и познанията по международния език на бизнеса са жизнено важни. Всички 42 служителя, които ще бъдат обучавани съставляват 100% от целевата група по проекта, като са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 (не притежават образование по-високо от средно).
С реализацията на заложените дейности проектът цели да подпомогне служителите на "Ангел Стоилов - 96" АД в процеса на адаптация към бързите промени на пазара на труда в резултат на фактори като интензивна работа с чуждестранни партньори, бързи технологични промени, навлизане на иновации и др. Обучените лица ще повишат качеството на работата си и професионалните си компетенции. В резултат на предприетите конкретни мерки за насърчаване на гъвкавите процеси на учене ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на металообработващия бизнес, ще се повиши производителността на предприятието и ще се създадат условия за устойчива заетост, израстване в кариерата, и съответно заемане на по-качествени и по-добре платени работни места.
Дейности
 • Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионална квалификация на заети лица в "Ангел Стоилов - 96" АД: Дейността е необходима за постигане на заложените проектни цели. Обученията за придобиване на професионална квалификация ще се извършват в съответствие с установените нужди на фирмата и са насочени към упражняваната сфера на дейността и професията, както и към заеманата длъжност. Служителите от целевата група са на различни длъжности и работят в различни отдели на фирмата. Всички 22 лица, включени в тази дейност са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 (не притежават образование по-високо от средно). Обученията за придобиване на ПК за професия ще завършат с придобиване на Свидетелство за професионална квалификация на успешно преминалите служители. Обученията ще се проведат, както следва: 1. Служители от отдел "Стопанско управление и администрация" - 6 бр. на длъжност"Стоковед" Направление на обучението - Администрация и управление Обучение по Професия- Икономист Код на професията- 345120 специалност- Икономика и мениджмънт Код- 3451204 Степен на ПК- 3- 960 уч.ч. (Теория - 480 уч.ч./Практика - 480 уч.ч.) Обосновка: Обучението по специалност "Икономика и мениджмънт" за избраните служители е необходимо, поради разрастващите се пазари, на които дружеството пласира продукцията си и преките задължения на длъжността. Образователната степен, която притежават служителите не им позволява да боравят с всички функционалности на вътрешно-фирмената мрежа, на която се виждат всички текущи поръчки, клиентите и статуса им. След успешно преминаване на обучението, те ще могат да надградят знанията си, което ще им позволи да изпълняват по-добре служебните си задължения и да заемат по-висши длъжности вътре в дружеството, вкл. изпълнителски и ръководни длъжности в стратегическото и оперативното управление на бизнеса; да придобият знания и умения по търговия, продажби, маркетинг, логистика, които са свързани с новите маркетингови условия; да осъществяват функциите на търговски посредници, агенти, дистрибутори, представители, аналитици, консултанти и др. Всичко това ще доведе до по-качествена, устойчива във времето заетост. 2. Обучения по направление "Машиностроене, металообработване и металургия" на 16 служители от отдел "Техника" 2.1. 4 бр. на длъжност "Оператор металообр. машини" Обучение по Професия „Електротехник „ 522010 Специалност „Електрически машини и апарати“ 5220101 Степен на ПК- 3- 960 уч.ч.(Теория - 480 уч.ч./Практика - 480 уч.ч.) 2.2. 3 бр. на длъжност "Заварчик" Обучение поПрофесия „Електротехник „ 522010 Специалност „Електрически машини и апарати“ 5220101 Степен на ПК- 3-960 уч. ч. (Теория - 480 уч.ч./Практика - 480 уч.ч.) 2.3. 7 бр. на длъжност "Газорезчик" Обучение по професия Електромонтьор 522020, Специалност Електрически машини и апарати 5220201 Степен на ПК- 2- 660 уч. ч. (Теория - 264 уч.ч./Практика - 396 уч.ч.) 2.4. 2 бр. на длъжност "Термист" Обучение по професия Електромонтьор 522020, Специалност Електрически машини и апарати 5220201 Степен на ПК- 2- 660 уч.ч. (Теория - 264 уч.ч./Практика - 396 уч.ч.) Обученията предвидени за служителите от този отедл са пряко свързани с инвестициите, които "Ангел Стоилов - 96" АД прави през последните години за закупуване и внедряване на най-съвременна техника и машини за металообработване от последно поколение. За ефективното използване на автоматизираните системи е необходима и инвестиция в човешкия ресурс извън обхвата на задължителните кратковременни обучения, правени от доставчиците.Предвидените обучения ще дадат възможност на обучените лица да работят ефективно с машините, да могат да програмират машините, да подпомагат поддръжката им и да въвеждат новопостъпилите служители бързо в сферата на своята дейности и отговорности. Обучението ще надгради средното ниво на образование, което притежават и ще ги въвлече в процеса на учене през целия живот, кариерно израстване и конкурентоспособност.
 • Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" - английски език, в "Ангел Стоилов-96" АД: Така предвидената дейност е необходима за постигането на заложените в проектното предложение цели. Дейността предвижда да обхване целева група от 20 служителите, заети на трудови договори в отдел "Пласмент" на "Ангел Стоилов - 96" АД, като всички са със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 (не притежават образование по-високо от средно). Чрез преминаване на обучението, лицата от целевата група ще имат по-добри възможности да изпълняват ежедневните си служебни задължения, съгласно длъжностните характеристики и да отговарят на потребностите на фирмената политика за разширяване на пазарите на дружеството извън страната. Силните позиции на “Ангел Стоилов - 96” АД на българският пазар за обработка на метал и производство на метални елементи трябва да бъдат запазени, като в допълнение, фирмата си е поставила за цел да разшири пазарите си извън пределите на страната и да увеличи контрагентите си и обема на предлагана продукция. Предвижда се през 2017 г., обемът на производство да се е увеличил с 20% в сравнение с 2016 г., като над 30% от продукцията да бъде за външния пазар. В тази връзка фирмата е приела стратегия на разширяване и разнообразяване на продукцията. Изграждането на знанията и уменията на служителите е част от успешната пазарна реализация и маркетингова стратегия за постигане на поставените цели. В тази връзка служителите от отдел "Пласмент" бяха интервюирани от HR специалисти и на тази база бяха изведени основните предизвикателства в работата им - липсата на специфични познания по английски език за конкретния бизнес - металообработване беше определен за ключов, т. к. множество от документите и общуването с клиенти се извършва на английски език, взимайки под внимание не само фирмите извън България, но и множеството български дружества с чуждо участие и чужд мениджмънт, опериращи в страната. За да се отговори на идентифицираните нужди на целевата група, кореспондиращи пряко с нуждите на дружеството, в проекта е предвидено да се проведе обучение по КК2 „Общуване на чужди езици” - английски език за 20 лица с продължителност от 300 учебни часа (по 45 мин.) и три нива на обучение, след провеждане на входящ тест за определяне нивото на владеене на езика на всеки участник. Участниците ще бъдат разделени в минимум две групи от по 10 служители. Всеки от тях, преминал мин. 80% от хорариума на курса и изпит за владеене на език, ще получи сертификат, удостоверяващ нивото на постигнато знание. Обучението ще е с акцент към икономическия сектор на металообработването и търговията с черни и цветни метали. То ще подпомогне участниците да обогатят лексикалните си познания в различни области на бизнеса, както и да изградят практически умения да водят разговори по телефон и на живо, да водят кореспонденция с чуждестранни партньори, да изготвят документация и да участват в изложения, да работят свободно с чуждоезична литература, с цел обогатяване на професионалните си знания и умения самостоятелно, да общуват свободно с колеги и партньори от бизнес средата. Избраното обучение е част от политиката за насърчаване на ученето през целия живот, както и изграждане на икономика, основана на знанието. По този начин ще бъде постигната макс. ефективност, т. к. обучаваните ще могат да изпълняват ежедневните си задължения във фирмата и успоредно с това да прилагат наученото в реална работна среда. Да повишат качеството и ефективността на своята работа, да им се даде стимул за кариерно израстване, възможност за валидиране на знанията и устойчиво бъдеще на пазара на труда, което ще допринесе за конкурентно и качествено производство, съобразено с международните стандарти в металообработващия отрасъл, базирано на подготвена работна ръка.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Участници, придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 42.00, Достигната стойност: 0.00
Заети лица, Целева стойност: 42.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

53 020.00 BGN
53 020.00 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Повишаване на конкурентоспособността на МСП
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 7 953.00 0.00 45 067.00 53 020.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 7 953.00 0.00 45 067.00 53 020.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: “Обучение и развитие на заети лица в "Ангел Стоилов-96" АД”, по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция 1: Избор на обучаваща организация за организиране и провеждане на професионални обучения за придобиване или повишаване на професионална квалификация. 2. Обособена позиция 2: Избор на обучаваща организация за организиране и провеждане на обучение по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” за овладяване на английски език. , Стойност: 48 200.00
 • Обособена позиция 1: 1: Избор на обучаваща организация за организиране и провеждане на професионални обучения за придобиване или повишаване на професионална квалификация
 • Обособена позиция 2: 2: Избор на обучаваща организация за организиране и провеждане на обучение по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” за овладяване на английски език.
Предмет на предвидената процедура: Предмет на предвидената процедура Обект на процедурата Приложим нормативен акт Действия “Обучение и развитие на заети лица в "Ангел Стоилов-96" АД”, по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция 1: Избор на обучаваща организация за организиране и провеждане на професионални обучения за придобиване или повишаване на професионална квалификация. 2. Обособена позиция 2: Избор на обучаваща организация за организиране и провеждане на обучение по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” за овладяване на английски език., Стойност: 48 200.00
 • Обособена позиция 1: Обособена Позиция 1 .Избор на обучаваща организация за организиране и провеждане на професионални обучения за придобиване или повишаване на професионална квалификация
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Избор на обучаваща организация за организиране и провеждане на обучение по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” за овладяване на английски език.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.