English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.010-0060-C01
Социално и професионално интегриране на лица от рискови и уязвими групи, чрез разкриване на социално предприятие
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
18.10.2018
25.10.2018
31.12.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектното предложение генерира идеи и механизми за създаване на Социално предприятие - Търговия на дребно, интериорен дизайн и монтаж на Led-осветителни тела. 
Проектът е насочен към улесняване на достъпа на заетост и насърчаване осигуряването на социално включване на лица от уязвимите групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална и социална интеграция в сферата на социалната икономика.
Проектът адресира намерения за инициативи, в контекста на разписаните цели и приоритети на ОП РЧР 2014-2020 г. и е насочен в подкрепа за лесен достъп до заетост за уязвимите групи, социално изключени лица и лица с ниска конкурентоспособност на пазара на труда, осигурявайки им работни места, доходи, обучение и съвременно оборудвани работни места в сферата на социалната икономика. Социалното предприятие ще постигне измеримо, положително социално въздействие спрямо лицата от уязвимите групи. 
Основни дейности, предвидени в проектното предложение са:
-Наемане и осигуряване на заетост на безработни и/или неактивни лица и хора с увреждания;
-Обезпечаване с оборудване на новосъздадените работни места;
-Психологическо подпомагане и мотивиране;
-Предоставяне на обучение за професионална квалификация и повишаване на управленските и бизнес умения;
-Визуализация, информираност и публичност;
-Организация и управление на проекта.
Дейностите са насочени към предоставяне на равни възможности за различни хора, представители на уязвимите групи и други социално изключени лица. 
Ще бъдат създадени 6 нови работни места за безработни и/или неактивни лица: 
-младежи до 29 г.;
-продължително безработни;
-лица с увреждания;
-лица над 54 г.;
Основната цел на проекта е насочена към осигуряване на лесен достъп до заетост и осигуряване на подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез разкриване на социално предприятие и създаване на подходящи условия за социална и професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
Дейности
 • Наемане и осигуряване на заетост на безработни и/или неактивни лица с ниска конкурентоспособност на пазара на труда и хора с увреждания.: Кандидатът ще разкрие нова структура в своето предприятие с втора икономическа дейност, чрез която ще се създаде Социално предприятие, с дейност търговия на дребно, интериорен дизайн и монтаж на Led-осветителни тела-КИД 47.99 "Търговия на дребно извън търговски обекти некласифицирана другаде". Дейността е насочена към осигуряването на заетост на 6 лица. Ще бъдат наети 6 лица представители на целевата група, безработни и/или неактивни лица и хора с увреждания, лица с ниска конкурентоспособност и неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица описани в т.14 "Допустими целеви групи от настоящата процедура": Планирано е осигуряването на 12 месечна заетост за 6 лица-целева група по проекта: -безработни младежи до 29 г. -продължително безработни -лица с увреждания -безработни лица над 54 г. Бенефициентът ще създаде социално предприятие, в което ще се предостави лесен достъп до заетост на лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица. Ще се осигурят добри условия на труд за представителите на целевата група /безработни, неактивни лица и лица с увреждания/ качествена и устойчива заетост, професионално поле за развитие на креативни идеи, чрез развитие на социалното предприемачество, с цел проява на социален ефект, облагодетелстване от намиране на трудова заетост и професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Ще се предоставят работни места за следните 6 длъжности: -Търговски представител-1 бр. -Интериорен дизайнер-1 бр. -Склададжия-1 бр. -Продавач-консултант-1 бр. -Стоковед-1бр. -Монтажник, електрооборудване-1бр. Общо: 6 лица Търговският представител ще извършват дейности по промотиране, разнос и продажба, с превозно средство на Led-осветителни тела по други търговски обекти, институции, персонални клиенти, строителни фирми и др. Интериорния дизайнер и монтажника ще работят по консултации за вътрешен и външен дизайн и за монтажа и внедряването на Led- осветителите. Склададжията ще организира складовото стопанство, наличности, доставки, подредба на Led-осветителите, ел. материали и ел. елементи, ел. консумативи, ел. кабели и т.н. изготвяне и подредба на заявките на отделните клиенти. Стоковедът ще води отчетност на движението на стоково-материалните запаси, докоментооборота, заявки, фактуриране, плащания и т.н. Ще се назначи и един продавач-консултант, който ще работи в склада, за клиенти, които желаят да закупят стоки на място. Новите работни места ще бъдат разкрити в новоразкриващо се социално предприятие за осъществяване на трудова дейност на безработните и/или неактивни лица, насочена към търговия с Led осветителни тела, предоставяне на консултации по вътрешен и външен дизайн и монтаж. Подпомагане на клиентите на фирмата и информирането им за приложението на LED осветителите в офисното и уличното осветление, в жилищата, стандарти и европейски регламенти в осветлението, оценка на икономическата ефективност от въвеждането на Led осветление. Всичките 6 лица, представители на целевата група ще работят в социално предприятие и по този начин ще се постигне социален ефект при предлагане на защитена трудова заетост и изравняване на техния жизнен и социален статус с този на останалите работещи членове на обществото. Работните места ще бъдат разкрити в гр. Плевен, Северозападен район, най-слабо развития район в ЕС. Разкриването на новите работни места в социалното предприятие са част от мерките за преодоляване на икономическата изостаналост на района, борбата с безработицата, социалната изолация, намаляване на бедността, насърчаване на социалното включване и професионалната интеграция. За обезпечаване на трудовата дейност на наетите по проекта лица, представители на целевата група ще се наеме търговско/складово помещение за търговския обект и ще се закупят материални запаси-Led осветителни тела,елементи, материали, детайли т.н.
 • Обезпечаване с оборудване на новосъздадените работни места: Оборудването на новите работни места е важен елемент от проектното предложение, то е основа за създаването и развитието на социалното предприятие.Оръдията на труда са базов,основополагащ компонент за създаването и развитието на даден бизнес,а в случая социалното предприятие. Производството,търговията или предоставянето на услуги-включва създаването на необходими условия за ефективно съединяване на 3-те основни елемента-човешки ресурс,средства на труда,предмети на труда.Дейността също е пряко свързана с дейността по наемане на безработните и/или неактивни лица и хора с увреждания на съответните длъжности,които кандидатът ще разкрие по проекта.Необходимо е да се закупи оборудване,което е свързано с технологичното обезпечаване на новите работни места.С новозакупеното оборудване ще се създаде база за ефикасно и ефективно протичане на трудовите процеси на наетите лица-целева група по проекта.Новонаетите лица ще бъдат по-мотивирани за работа, когато работят със съвременно, по-производително оборудване, екологично устойчиво на ресурсите.По проекта ще бъде закупено оборудване, техника и нематериален актив, които са необходими за работата на новонаетите лица в социалното предприятие: -Лаптоп,15.6" Full HD, RAM минимум 8GB, с операционна система-1 бр. -Мултифункционално копирно устройство-1 бр. -Бюро-2 бр. -Работни столове-2 бр. -Таблет,10"-1 бр. -Софтуерен модул/Складова програма-1 бр. -Трираменна стълба-1 бр. -Акумолаторен винтоверт-1 бр. -Ел.перфоратор-1 бр. -Куфар с инструменти-1 бр. Оборудването и техниката са предвидена за наетия по проекта персонал-безработни и/или неактивни лица и хора с увреждания /целева група/, които ще работят в Социално предприятие. Оборудването отговаря напълно на нуждите на длъжностите, които ще бъдат разкрити в социалното предприятие, с цел протичане на ежедневните рутинни трудови процеси. С него лицата от уязвимите групи, ще могат да достигнат определено качество на труда си, вътрешна удовлетвореност, висока мотивация за работа и респективно постигане на качествена и устойчива заетост. Лаптопът, бюрото и стола са предназначени за интериорния дизайнер, за да може да изготвя индивидуални визуализирани предложения за Led осветления на отделните индивидуални клиенти. Мултифункционално устройство, складова програма, бюро и стол са необходими за стоковеда, който ще работи по отчетността и движението на стоково материалните запаси, ще въвежда входяща и изходяща информация, ще изготвя стокови и складови разписки и др.Таблета е за търговския представител, с него ще извършва промотиране на Led осветителите и ел.материалите, които фирмата предлага, ще онагледяват отделните артикули и ще предоставят бърза и надежна информация за номенклатура, цени, количества, ще извършват и бработка на отделните заявки при клиентите на място. Работните инструменти са професионални, предвидени за лицето на длъжност монтажник. Те са високо-технологични и са нужни за осъществяване на качествен и надежден монтаж на закупените от клиентите на фирмата Led осветители. Немислимо е осъществяването на качествен пласмент и монтаж без наличието на професионално оборудване, тенденциите в новите техники и технологии минимизират използването на стари ръчни инструменти. Предвидените за доставка дълготрайни материални и нематериални активи са в пряка връзка с длъжностите, които ще заемат представителите на целевата група и са предпоставка за постигне на по-качествена и устойчива заетост. Кандидатът притежава и собствен автомобил, офис инвентар и компютърна техника, които ще предостави допълнително на персонала за осъществяване на трудовата им дейност. Закупеното с БФП оборудване ще е ново, високотехнологично, щадящо климата и екологичната среда. Новоразкритите работни места и оборудването са насочени към нови тенденции в икономиката и са адаптирани за посрещане на настъпващите бързи промени и изисквания на пазара на труда и са основа за създаване на подходящи условия за професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
 • Психологическо подпомагане и мотивиране на лицата от уязвимите групи за адаптиране към условията на работното място, активно поведение на пазара на труда и устойчивост на заетото работно място.: Дейността е насочена към осъществяване на психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвими групи на пазара на труда и други социално изключени лица, 6 лица включени в заетост по проекта - представители на целевата група по проекта. Психологическото подпомагане ще включва основни дейности включващи: Психологическо изследване и индивидуално и групово психологическо консултиране. Ще се използват и прилагат специфични психологически техники за: -снижаване на напрежението и стреса; -повишаване на самооценката на включените в дейността представители на целевата група; -придобиване на умения за успешно справяне на заеманото работното място и адаптиране към работните условия в предприятието. Мотивирането на новонаетите лица, представители на уязвимите групи на пазара на труда и други социално изключени ще е свързано със: -стимулиране на лицата безработни и/или неактивни лица и хора с увреждания за повишаване на тяхната квалификация, знания и умения свързани с трудовата им дейност. -адаптиране към изискванията на пазара на труда; -успешно справяне с трудовата им дейност. -адаптиране към условията на заетото работно място и работната среда в социалното предприятие. Ще се разработи график за индивидуална и групова работа с лицата от уязвимите групи безработни и/или неактивни лица и хора с увреждания-целева група. Психологическото подпомагане и мотивиране на лицата, представители на целевата група по проекта ще се извършва от дипломиран психолог. Целта е да се намали стреса на тези лица, да имат възможност да направят реална преценка за себе си, да успеят да повишат самочувствието си и самооценката си, да успеят да видят положителните си качества и умения и да ги прилагат в трудовата дейност, да се адаптират по-бързо на новозаетите длъжности и към условията на вече заетото работното място, да се стремят да повишават квалификацията си, знанията и уменията си, да участват активно в обучителни и квалификационни курсове и да натрупат империчен опит на работните си места, да могат да излязат от социалната изолация, да общуват с колеги и контрагенти на фирмата, да се стремят да дадат всичко от себе си при извършване на рутинната си трудова дейност, да се убедят, че те са значима част от трудовия екип на социалното предприятие и неговата фирмена култура, да идват с желание на работа и да постигнат удовлетвореност от труда си, респективно да се интегрират и професионално. Чрез постигането на целите на психологическото подпомагане и мотивиране на лицата, представители на целевата група по проекта безработни и/или неактивни лица ще се постигне устойчивост на заетостта и адекватно поведение на лицата от уязвимите групи, удовлетвореност от работата им, повишаване на самочувствието им и конкурентоспособността им на пазара на труда. Ще се постигне по-бърза и качествена социализация и професионална интеграция на лицата, представители на целевата група по проекта и респективно устойчивост на заетостта им.
 • Предоставяне на обучение за повишаване на управленските и бизнес умения и професионална квалификация за трудовата дейност на наетите безработни и/или неактивни лица, целева група по проекта: Дейността е насочена към повишаване на уменията по управление на бизнеса и професионалната квалификация свързана с основната трудова дейност на наетите по проекта лица /целева група/работещи в социалното предприятие - Търговия на дребно, интериорен дизайн и монтаж на Led-осветителни тела. Наетите по проекта лица са представители от целева група "Лица в неравностойно положение на пазара на труда, други социално изключени лица и хора с увреждания". Целевата група е с доста различна консистенция, образование и ценз, някои от лицата са в дълбока социална изолация. Всички тези лица ще участват активно в управлението на фирмата, по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, ще работят в името и развитието на стопанската дейност на социалното предприятието, ще контактуват с контрагенти на фирмата, представители на институции, ще действат за налагане на предлаганите продукти, стоки и услуги на пазара и заемане на устойчив пазарен дял с цел постигане на положителен финансов резултат, с цел постигане на измеримо положително социално въздействие за лицата от уязвимите групи, наети по проекта и други социално изключени лица. Предвидено е обучение по "Търговия на едро и дребно", необходимо за повишаване на управленските умения на целевата група, както и за придобиване на знания и умения и за основната им трудова дейност, защото част от естеството на работа е свързано с обработка на документи, документооборот, логистика, предлагане и продажба на Led-осветител и услуги по интериорен дизайн и монтажа им, бизнес общуване, водене на отчетност, финансови-счетоводни дейности и др. Важно е лицата да придобият умения за търговска работа, работа с клиенти, умения за общуване и организационни и управленски умения по стопанско управление, поведение на пазара и презентационни маркетингови умения. Предвижда се да се проведе обучение: -по част от професията-код: 341040 "Търговски представител", специалност код 3410401 "Търговия на едро и дребно"- III Професионално квалификационна степен. Предвидени са 600 учебни часа, като 300 часа са за теория и 300 часа са за практика. Часовете са по 45 мин., а документът доказващ преминатото обучение: Удостоверение за професионално обучение-обучение на 6 лица. Обучението ще се осъществява паралелно с трудовата дейност. Нужният хорариум от часове ще бъде изпълнен, като часовете по теория ще бъдат проведени задължително преди/след работно време, а часовете по практика могат да се провеждат с откъсване от работа и по време на работа. Обучаващата организация е организацията партньор Център за професионално обучение "КАРИЕРИ" към "ПАЛДЕ КОРЕКТ" ЕООД с Лицензия № 2015121283 Обучителят ще бъде назначени на трудов договор към обучаващата организация, ще притежават минимум релевантно висше образование и над 1 г. релевантен опит. Обучителят ще е лице с доказан опит, използващо съвременни подходи и методи за обучителния процес с цел качествено преподаване на учебния материал, лесна усвояемост и придобиване на знания и умения от обучаемите лица. Новонаетите лица, преминали обучението ще бъдат по-уверени в своите знания и способности в работата си и ще управляват по предприемачески социалното предприятие.

Партньори

Партньори
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Неактивни и безработни участници в заетост след приключване на операцията, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 0.00
Неактивни или безработни участници, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 7.00

Финансова информация

99 996.82 BGN
99 996.82 BGN
20 065.32 BGN
85.00 %
 • [1] Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 14 999.53 0.00 84 997.29 99 996.82
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 14 999.53 0.00 84 997.29 99 996.82

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.