English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.003-0843-C01
Нова възможност за удължаване трудовия живот с „Авантюрин Дидро” ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
01.11.2016
01.11.2016
01.02.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Перник, Радомир, с.Стефаново

Описание

„Авантюрин Дидро” ЕООД е ново създадена фирма дейността й е насочена към развитие на еко, селски, орнитоложки туризъм на база притежаваните природни забележителности в района и близките околности на с.Стефаново, община Радомир, област Перник.
Целта на участието в проекта е свързана с осигуряването на персонал, който да изгради и поддържа зелените зони, алеите и сградите, основно свързани с услугите предлагани от дружеството. Настоящият проект допринася за създаване на условия за заетост на безработни лица, които попадат в приоритетна целева група. Фокусът е насочен към интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда – безработни лица над 54 годишна възраст. Целите на проектното предложение съответстват напълно с целите на ОП „РЧР" 2014-2020 г. - да се подобри качеството на живот на хората в страната чрез постигане на високи нива на заетост, учене през целия живот и засилване на социалното включване.
Проектът предвижда изпълнение на следните дейности:
Дейност №1: Наемане на безработни лица за период до 12 месеца
Дейност №2: Предоставяне на професионално обучение на вече наетите лица
Дейност №3: Сформиране на екип за организация и управление на проекта
Дейност №4: Организация и осъществяване на дейностите по информиране и публичност
Дейност №5: Закупуване на оборудване и стопански инвентар, свързани със създаването на работни места.
С изпълнението на тези дейности ще се осигури повишаването на професионалната квалификация и заетост за седем безработни лица над 54 години. В съвременните условия особено важно значение придобива развитието на качеството на човешкия капитал – образование, здравословно състояние, социална и трудова мобилност, способности и умения, качество на живота. С изпълнението на проекта се цели да се разшири комплекса от мерки, насочени към повишаване на заетостта, насърчаване на активния живот на възрастните хора и осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и социалния живот на обществото.
Дейности
 • Дейност 1: Наемане на безработни лица за период от 12 месеца: „Авантюрин Дидро” ЕООД като новосъздадена фирма очаква да създаде работни местта които ще са изцяло съгласувана с водещите инициативи на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР) в изпълнението на две от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. Целта на дейността е да се направи подбор и осигури заетост за период до 12 месеца за седем търсещи работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, които да участват в изпълнението на проекта. „Авантюрин Дидро” ЕООД се ангажира да осигури устойчиви работни места и социално включване на седем безработни и/или неактивни лица над 54 годишна възраст, която е една от най-уязвимите групи на пазара на труда. Трудовите и осигурителните отношения на новоназначените в рамките на проекта лица ще се уреждат при условията на българското трудово и осигурително законодателство. Лицата ще се наемат по трудово правоотношение при следните условия: - Озеленител - парково строителсво и озеленяване (КОД: 2132-6015), едно лице на 8 часа с минимален осигурителен праг: 780.00 лв.; - Работник в озеленяването (КОД: 9214-0015), две лица на 6 часа с минимален осигурителен праг: 400.00 лв.; - Общ работник поддържане на сгради (КОД: 9313-0003), две лица на 8 часа с минимален осигурителен праг: 400.00 лв.; - Хигиенист/чистач (КОД: 9112-0004), едно лице на 8 часа и едно лице на 4 часа с минимален осигурителен праг: – 400.00 лв.; „Авантюрин Дидро” ЕООД се ангажира да осигури заетостта на описаните по-горе лица и професионално обучение на едно от новонаетите лица в пълно съответстви с Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” и стратегията на ОП РЧР 2014-2020 г. основавана на следните стълбове: (1) По-висока и по-качествена заетост. (2) Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. За достигане до целевата група и включването й в работния процес „Авантюрин Дидро” ЕООД ще работи в сътрудничество с Териториалната Дирекция „Бюро по труда“. Разходите за изпълнение на дейността, са предвидени в съответствие с разпоредбите на трудовото законодателство в Република България и Насоките за кандидатстване по процедура с наименование: ВG05М9ОР001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” по Оперативна програма „Развите на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общият бюджет за Дейност 1 е 39 298,08 лв, включващ – трудовите възнаграждения на назначени седем лица за 12 месеца както следва: - 918.84 лв. (влючващи: МОД и всички осигурителни вноски от работодателя) на един „Озеленител - парково строителсво и озеленяване” – 8 часа; - 706.80 лв. (влючващи: МОД и всички осигурителни вноски от работодателя) на двама „Работник в озеленяването” – 6 часа; - 942.40 лв. (влючващи: МОД и всички осигурителни вноски от работодателя) на двама „Общ работник поддържане на сгради” – 8 часа; - 471.20 лв. (влючващи: МОД и всички осигурителни вноски от работодателя) за един „Хигиенист/чистач” – 8 часа; - 235,60 лв. (влючващи: МОД и всички осигурителни вноски от работодателя) за един хигиенист/чистач – 4 часа, равняващо се на 39 298,08 лв., за всички новоназначени служители. Предвиденият срок за изпълнение на дейността е 15 месеца, като в него се включва предварителна дейност по подбор на кадрите до 3 месеца и наемане на одобрените кандидати на трудово правоотношение за 12 месеца. Според плана за реализация на дейността назначаването ще се извършва индивидуално за всеки кандидат при неговото одобрение, за да се избегне забавяне в резултата на изчакване за набиране на кандидати.
 • Дейност №2: Предоставяне на професионално обучение на вече наетите лица : Ефективното включване в работния процес на „Авантюрин Дидро” ЕООД изисква определено равнище на професионална компетентност. Основната идея на ръководството на фирмата е да разшири и утвърди познанията на наетите служители, като същевременно създаде положителни нагласи към избраната професия и ги утвърди като достоен и перспективен избор за професионална реализация. „Авантюрин Дидро” ЕООД е новосъздадена фирма, която е насочила своята дейност към пополяризиране на еко и селски туризъм. За целата още в началото на своята дейност усилията са насочени към изграждане и поддържане на градински алеи, алпинеуми и зелени зони от храстова и цветна раститълност които ще са естествената връзка на селището с природната среда. За оформяне и поддържане на дървесна, храстова и цветна растителност, както и за изграждане и поддържа на парковата архитектура ще се открие едно работно място за „Озеленител-парково стрителство и озеленяване”. Съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на образованието и науката професията 622020 Озеленител, специалността 6220202 Парково строителство и озеленяване трябва да има ІІ-ра степен на професианална квалификация. Отчитайки тези предизвикателства, целта на дейноста е изцяло съгласувана с първия стълб от стратегията на ОП РЧР за по-висока и по-качствена заетост, а от друга страна с втория стълб за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Пътят към постигане на по-високи равнища на заетост е хората в трудоспособна възраст да бъдат по-адаптивни към променящите се условия в икономиката. Хорариумът на обучението в рамките на проекта ще бъде определен и следван от страна на избран изпълнител предоставящ обучение за професионална квалификация и притежаващ валидна лицензия от НАПОО. Натрупаните по време на курса знания и умения и натрупаният в рамките на заетостта по проекта професионален опит, ще доведат до повишаване конкурентоспособността на новоназначето лице и ще имат трайно въздействие върху професионалната му реализация. Тези знания ще допринесат за личностното развитие на новоназначеното лице и за възможността за по-дългото му оставане в заетостта. С изпълнението на дейността за предоставяне на професионално обучение за безработни лица, проектното предложение създава основа за устойчива заетост и интеграция на представителите на целевите групи, в контекста на основните политики на ЕС за учене през целия живот и икономика основана на знанието. Това от друга страна е важно условие за справяне с безработицата, насърчаване на социалното включване и развитие на човешките ресурси.
 • Дейност №3: Сформиране на екип за организация и управление на проекта : В рамките на дейността ще бъде сформиран екип за управление, който ще бъде зает с управлението и отчитането на проектните дейности. Екипът ще отговаря за правилното и цялостно провеждане на всички дейности по проекта, за постигане на заложените резултати и отчитане на проектните дейности. Дейността ще се изпълнява през целия период на изпълнение на проекта. Предвижда се създаване на балансиран екип състоящ се от ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Бенефициента ще сключи граждански договор с всеки от член от екипа по реда на ЗЗД/ТЗ, като неразделна част от него ще бъде и работно задание в което ще са определени основинте му задължения по администрирането на проекта. В съответствие с Плана за действие по проекта Управленският екип изработва детайлен план-график на задачите по изпълнението на дейностите по Проекта в тяхната логическа последователност и утвърждава график за тяхното изпълнение. В съответствие с направения детайлен план-график на задачите се утвърждават окончателно отговорниците за тяхното изпълнение и отчитане. Дейността е основа за изпълнение на останалите проектни дейности и постигане на заложените цели на проекта. Екипът по проекта ще извършва ежемесечни срещи (при необходимост те могат да бъдат с по-голям интензитет), на които ще се следи стриктно за изпълнението на план-графика на проекта, изпълнението на бюджета и дейностите. Всеки член от екипа свързани с администрирането на проекта ще бъде задължен съгласно скюлчения граждански договор с бенифициента, да дава месечни отчети за напредъка на своята работа и изпълнинието на отделни етапи от нея, съгласно (Приложение №2) от Методология за регламентиране на възнаграждението по ОП РЧР 2014-20202 г. утвърдена от Управляващия орган на оперативната програма. Екипът за управление на проекта ще отговаря за определяне на избора на изпълнител за предоставяне на услугата обслужване от служба по трудова мецицина на вече наетите лица. При определяне на изпълнителя на предоставанета услуга, екипът ще спазва условията и реда определени с ПМС №118/20.05.2014 г. На база три ценови офирти ще бъде определен изпълнителя на услугата обслужване от служба по трудова мецицина на вече наетите лица. Определеният изпълнител ще сключи договор с бенефициента на база предложеното ценово предложение, за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности.
 • Дейност №4: Организация и осъществяване на дейностите по информиране и публичност: В рамките на тази дейност ще бъде избран изпълнител за изработка на технически средства за информация и комуникаци на предвидените проектни дейности. Предвижда се изработването на един плакат формат А3, който ще се постави на входа на мястото, където ще се извършват дейностите, който ще отговаря на всички изисквания, отнесени към материалите за публичност и визуализация и ще информира за основни данни за проекта, както и безвъзмездния принос на ЕСФ за изпълнението му. Ще бъдат изработени и отпечатани диплянки за разпространение и информационни стикери които ще бъдат поставени на подходящо място на повърхността на закупеното оборудване на работните места. Също така за информиране на участниците и обществеността за проекта и ролята на Европейския съюз ще бъдат закупени и надписани съгласно указанията дадени в Единен наръчни на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., чадъри и торбички. Промоционалните материали ще бъдат раздадени на целевата група по проекта, на външните изпълнителите по дейностите от проекта, както и на контрагенти с които работи дружеството, за да се популяризира приноса на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. за създадените нови работни места за една от най-уязвимите групи възрастни хора над 54 годишна възраст и получената от кандидата безвъзмездна помощ.
 • Дейност №5: Закупуване на оборудване и стопански инвентар, свързани със създаването на работни места : В рамките на дейността ще бъдат избрани изпълнители за закупуване на работно облекло (РО) и лични предпазни средства (ЛПС) и оборудване за работа по работни места, необходими за изпълнението на дейностите по трудово право отношение на вече наетите лица, по проекта. Във връзка със спазването на здравословните и безопасни условия на труд и овладяването на риска по длъжности и работни места се предвижда закупуване на работно облекло и лични предпазни средства за ново наетите лица, както следва: Длъжности: Озеленител-парково строителство и озеленяване–1 лице; Работник в озеленяването–2 лица; Oбщ работник поддържане на сгради–2 лица; 1.Лятно работно облекло: -яке и полугащеризон памук/полиестер, 240-260 гр/м2 по 1 комплект -тениски с къс ръкав по 2 бр. -летна шапка с козирка по 2бр. 2.Зимно работно облекло: -комплект (яке и полугащеризон-ветрозащитен и термозащитен) по 1 бр. -блуза трико с дълъг ръка по 1 бр. -плетена шапка по 2 бр. 3.Обувки: -летни обувки-водоустойчиви, ниво защита S3, EN 388 по 1 чифт -зимни обувки-цели, композитно бомбе, ниво защита S3 по 1 чифт 4.Водозащитно облекло–яке и панталон по 1 комплект 5.Ботуши нитрил/гума неметално бомбе, EN 345 по 1 чифт 6.Очила предпазни UV защита по 1 бр. Длъжности: Озеленител-парково строителство и озеленяване–1 лице; Oбщ работник поддържане на сгради–2 лица; 1.Шапка с вложка по 1бр. 2.Ръкавици полиамидно трико EN 420, EN 388 по 10 чифта Длъжности: Озеленител-парково строителство и озеленяване–1 лице; Работник в озеленяването–2 лица; 1.Маска за растителна защита по 2 бр. 2.Ръкавици плетено трико, студоустойчиви EN 420, EN 388, EN 511 по 2 чифта Длъжност: Работник в озеленяването – 2 лица 1.Защитна каска плътност HDPE, с възможност за антифони по 1 бр. 2.Комплект шлем с антифони по 1 комплект. 3.Ръкавици плетено трико EN 420, EN 388 по 10 чифта Длъжност - Oбщ работник поддържане на сгради – 2 лица 1.Очила предпазни тип маска EN 166.1.F по 1 бр. 2.Антифони мин. 25 dB по 1 бр. 3.Полумаска с едно филтърно гнездо по 1 бр. 4.Комбиниран филтър тип А1В1Е1К1 по 1 бр. 5.Ръкавици кожа и плат, студоустойчиви EN 420, EN 388, EN 511 по 2 чифта 6.Ръкавици устойчиви на срязване EN 420, EN 388 по 1 чифта Длъжност - Xигиенист/чистач – 2 лица 1.Лятно работно облекло (туника с панталон) по 2 комплект 2.Зимно работно облекло: -двулицев елек по 1 бр. -дишащо яке по 1 бр. 3.Санитарно сабо по 2 чифта 4.Латексови ръкавици 10 чифта За повишаване на производителността и конкурентно способността, както и създаване на здравословини и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, се предвижда закупуване на следното оборудване на новите работни места, както следва: -косачка за поддържане на тревни площи; -моторна коса и храсторез; -моторен трион; -ножица за жив плет. Това оборудване ще се използва за поддръжка на зелените тревни площи, дървета и храсти. Оборудването ще се ползва от озеленителя - парково строителство и озеленяване и двамата работници в озеленяването. -ъглошлайф диска Ø230 mm; -ъглошлайф диска Ø125 mm; -къртач мощност 1.500W; -перфоратор мощност 720W; -пъчен циркуляр мощност 1.800W; -акум.винтоверт напрежение 14,4V; -електромеханичен вибратор мощност 2300W; -бъркалка напрежение 230V; -ел.винтоверт мощност 570W. Това оборудване ще се използва за изграждане на алеи, пешеходни пътеки и ремонт на сградния фонд. Оборудването ще се ползва в зависимост от извършваните дейности от двамата общи работници поддържане на сгради.

Индикатори

Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 4.00
Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията придобиват квалификация, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Безработни и неактивни участници, Целева стойност: 7.00, Достигната стойност: 8.00

Финансова информация

59 630.08 BGN
59 630.08 BGN
59 610.04 BGN
85.00 %
 • [1] Достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните лица, включително трайно безработните и лицата, отдалечени от пазара на труда, също и чрез местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 8 944.51 0.00 50 685.57 59 630.08
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 8 944.51 0.00 50 685.57 59 630.08

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Съобщение за събиране на ценови предложения за избор на координатор по проект: "Нова възможност за удължаване трудовия живот с "Авантюрин Дидро" ЕООД", Стойност: 1 344.00
 • Обособена позиция 1: Избор на координатор по проекта
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за събиране на ценови предложения за избор на счетоводител по проект: "Нова възможност за удължаване на трудовия живот с "Авантюрин Дидро" ЕООД", Стойност: 1 008.00
 • Обособена позиция 1: Избор на счетоводител по проекта
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за събиране на ценови предложения за избор на изпълнител на услуга свързана с обслужване от служба по трудова медицина на вече наетите лица по проект: „Нова възможност за удължаване трудовия живот с „Авантюрин Дидро” ЕООД“, договор BG05M9OP001-1.003-0843-C01., Стойност: 700.00
 • Обособена позиция 1: Избор на служба по трудова медицина по проекта
 • Обособена позиция 2: Избор на служба по трудова медицина по проекта
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за доставка на оборудване и стопански инвентар, свързани със създаването на работни места по проект: „Нова възможност за удължаване трудовия живот с „Авантюрин Дидро“ ЕООД“ по договор №BG05M9OP001-1.003-0843-C01 с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за доставка на работно облекло и лични предпазни средства на вече наетите лица по проектa. Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за доставка на работно оборудване за новите работни места по проекта., Стойност: 4 053.73
 • Обособена позиция 1: Об.позиция 1: Доставака на работно облекло и лични предпазни средства
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за доставка на оборудване и стопански инвентар, свързани със създаването на работни места по проект: „Нова възможност за удължаване трудовия живот с „Авантюрин Дидро“ ЕООД“ по договор №BG05M9OP001-1.003-0843-C01 с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за доставка на работно облекло и лични предпазни средства на вече наетите лица по проектa. Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за доставка на работно оборудване за новите работни места по проекта., Стойност: 9 546.27
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 2: Доставка на работно оборудване
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за предоставяне на професионално обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация специалност код: 6220202 „Парково строителство и озеленяване” на вече наето лице по проект: „Нова възможност за удължаване трудовия живот с „Авантюрин Дидро” ЕООД“, договор BG05M9OP001-1.003-0843-C01., Стойност: 1 200.00
 • Обособена позиция 1: Изпълнител за предоставяне на професионално обучение
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за предоставяне на професионално обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация специалност код: 6220202 „Парково строителство и озеленяване” на вече наето лице по проект: „Нова възможност за удължаване трудовия живот с „Авантюрин Дидро” ЕООД“, договор BG05M9OP001-1.003-0843-C01, Стойност: 1 200.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за предоставяне на професионално обучение

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.