English

Оперативна програма: Региони в растеж

Район за планиране: Столична

Идентификация

BG16RFOP001-3.003-0005-C01
„Нов учебен корпус на УНСС в гр. София“
ЕФРР ==> Региони в растеж
07.12.2016
07.12.2016
26.11.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София

Описание

Проектното предложение предвижда изграждането на нов учебен корпус, който ще бъде част от цялостния учебен комплекс на Университет за национално и световно стопанство - гр. София. Планираните дейности предвиждат проектирането и изграждането на 5 етажна сграда с 14 бр. учебни помещения. Сградата ще бъде разположена в източната част на учебния комплекс на УНСС, с разработена топла връзка , която да свързва новия корпус с разположения от запад учебен корпус 3.На първия етаж ще бъдат разположени два тестови центъра, всеки от които ще разполага с 280 оборудвани работни места за работа с компютри 9 и с 4 административни места и регистратура.На втори етажсе осигурява топла връзка със съществуващата сграда, 3 учебни зали, по 4 кабинета за преподаватели, санитарни помещения за мъже и хора в неравностойно положение. На трети, четвърти и пети етаж, които са типови са осигурени по 3 учебни зали, по 4 кабинета за преподаватели, санитарни помещения за мъже, жени и хора в неравностойно положение.
 Проектът е насочен към изпълнение на следните тематични цели съгласно Общия Регламент №1303/2013: Тематична цел 10 „Инвестиции в образованието, в обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и в ученето през целия живот”. Интервенциите в рамките на проектното предложение ще допринесат за постигане на индикативните национални цели за спестяване на енергия за 2020 г. съгласно Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г. Чрез подкрепата се цели подобряванета на образователната инфраструктура и среда в УНСС, предоставяне на квалификация и умения на учащите в университета, отговарящи на нуждите на пазара на труда и осигуряване на достъпна среда за студентите в неравностойно положение.
Дейности
 • Изготвяне на документации за избор на изпълнител и провеждане на процедури за избор на изпълнители на следните дейности по проекта - Мерки за публичност и визуализация, Извършване на доклад за оценка на съответствието на част "Енергийна ефективност" : Документациите ще бъдат изготвени по реда и условията на ЗОП и ППЗОП, изискванията към изпълнителите и условията за изпълнение на дейностите ще са съобразини с указанията и изискванията по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020". В рамките на поректа ще бъдат процедури за избор на изпълнител за: - "Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект "Инженеринг за изграждане на нов учебен корпус на УНСС- гр. София"; - "Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на част "Енергийна ефективност". - "Изпълнение на "Проектиране и изграждане (инженеринг) на обект: "Нов корпус за Университет на национално и световно стопанство" в гр. София"" - "Осъществяване на "Строителен и инвеститорски надзор за изпълнение на договор проектиране и изграждане (Инженеринг) на "Нов корпус на университета за национално и световно стопанство" гр. София""
 • Изпълнение на "Проектиране и изграждане (инженеринг) на обект: "Нов корпус за Университет на национално и световно стопанство" в гр. София": Изпълнение на всички дейности предвидени в инвестиционния проект за изграждането на новия учебен копус. В рамките на настоящата дейност ще бъде изпълнено следното: - всички енергоспестяващи мерки, които водят до най-малко клас на енергопотребление "С"; - най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постигат нормативните изисквания за енергийна ефективност - най-малко клас "С" енергопотребление; - изпълнениена мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и съгласно въпросите и отговорите по процедурата. Реализацията на дейността предвижда съфинансиране от страна на бенефициента в размер на 5 907 000 лв.
 • Осъществяване на "Строителен и инвеститорски надзор за изпълнение на договор проектиране и изграждане (Инженеринг) на "Нов корпус на университета за национално и световно стопанство" гр. София" : В рамките на настоящата дейност избраният Консултант по смисъла на чл. 168 от ЗУТ ще изпълни: 1. Доклад за оценка на съответствието на работния проект за "Нов корпус на университета за национално и световно стопанство" гр. София" 2. Независим строителен надзор при реализацията на проект "Нов корпус на университета за национално и световно стопанство" гр. София", в това число ще изпълни следното: - ще контролира законосъобразното започване на строежа. - ще следи за хода на изпълнение на СМР съгласно график на строителя, да оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с Възложителя да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя. - ще контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, като изисква от Изпълнителя на строежа сертификати и протоколи от контролните изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност. - ще контролира пълнотата и правилността на съставяните протоколи и актове по време на строителството, като извършва контролно замерване на видовете СМР и проверка на изготвените от строителя подробни ведомости на извършените видове СМР за съответния период. - ще контролира количеството и качеството на изпълнение на строително-монтажните работи, за да определи дали да се извърши плащане на изпълнителя на СМР, за което той претендира. Плащане на изпълнителя на СМР ще се извършва само ако количествено-стойностната сметка за изпълнените СМР (Акт обр. 19) е парафирана от изпълнителя на строителния надзор. - ще изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация. - след проверка на място ще подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежа, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредбите към него. - съвместно с Изпълнителя на СМР ще подготви и завери екзекутивната документация за строежа съгласно изискванията на чл.175, ал. 2 от ЗУТ, както и да носи отговорност за правилното й комплектоване. - след приключване на строителството ще изготви Окончателен доклад относно законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация на основание чл.168, ал.6 от ЗУТ и да го предаде на Възложителя. Както и ще изпълнява и други задължения, не упоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство и/или изискванията на ОПРР 2014-2020. Стойността на настоящата дейност (29 000 лв.) ще бъде изцяло финансирана от кандидата в настоящото проектно предложение.
 • Изпълнение на мерки по публичност и визуализация по проект „Нов учебен корпус на УНСС в гр. София“ : Дейността ще бъде изпълнена съобразно Общите условия към финансираните по ОПРР 2014-2020 г. договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. (Приложение З към Насоките за кандидатстване). С оглед осигуряване публичността и информирането на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта проектното предложение предвижда пресконференция/конференция по повод стартирането на проекта, както и подобно събитие при приключване на проекта за оповестяване резултатите от реализацията му. Предвижда се да бъде поставен билборд с големи размери по време на изпълнение на проекта и постоянен обяснителен билборд с големи размери след приключването му на видно място за обществеността, която ще съдържа информация относно финансовата подкрепа от Европейския съюз, както и информация за проекта. Заедно с това проектното предложение предвижда и провеждане на официална церемония "Първа копка". Бенефициентът ще информира обществеността за проекта и неговия напредък и на уеб-сайта си, където ще бъде поместена информация относно самия проект, неговите цели и постигнатите резултати, както и откроена информация относно финансовата подкрепа от Европейския съюз. Дейността ще бъде изцяло финансирана от кандидата в проектното предложение, като нейната стойност възлиза на 15 000 лв.
 • Дейности по организация и управление на проекта: Съгласно насоките за кандидатстване по обявени процедури за подбор на проекти, респективно покани при процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова Дейностите на Екипът, отговарящ за организацията и управлението на проекта ще включват без да се ограничават до: • Организация и ръководене на дейностите па проекта • Организация и съдействие при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за дейностите, попадащи в обхвата на проекта • Изготвяне на документациите за провеждане на обществени поръчки • Координира и поддържа контакт с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта; • Координация и комуникация с партньорите по проекта ; • Разработване и спазване на вътрешните правила/процедури, имащи отношение към управлението и изпълнението на проекта • Организиция изпълнение на предписанията на одитиращите органи и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място • Наблюдение и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и за подготовката, при необходимост, на допълнителни споразумения към тях; • Отговаря за спазването на графика за изпълнение на проекта; Дейността ще бъде изцяло финансирана от бенефициента, като нейната обща стойност възлиза 59 000 лв.
 • Извършване на доклад за оценка на съответствието на част "Енергийна ефективност": За изпълнението на дейността ще бъде изготвен доклад за оценка на съответствието на част "Енергийна ефективност". Дейността ще бъде изцяло финансирана от кандидата в проекта, като нейната обща стойност възлиза 5000 лв.
 • Въвеждане на обекта в експлоатация: След приключване на строителството и представяне на: - документ за собственост (нотариален акт); -разрешение за строеж; - протокол за определяне на строителна линия и ниво, заедно с резултатите от проверките на достигнатите нива; -Заверена заповедна книга на строежа; Акт 14 за приемане на конструкцията; Акт 15 за установяване годността на строежа за въвеждането му в експлоатация (с приложени протоколи за успешно проведени 72-часови проби за доказване на техническите параметри на строежа); -документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите по Чл. 169 от ЗУТ; документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за предадена екзекутивна документация; договори с експлоатационните дружества (Електро, ВиК, газоснабдяване, топлофикация и други) за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. -Окончателен доклад от консултанта, извършващ строителен надзор, относно законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация на основание чл.168, ал.6 от ЗУТ обектът ще въведен в експлоатация. Издаването на Акт 16 гарантира законосъобразността на извършените ремонтни дейности, както и безопасността на нейните обитатели

Индикатори

Брой на модернизираните образователни институции, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование, Целева стойност: 28 978.00, Достигната стойност: 0.00
Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура, Целева стойност: 109.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

11 706 200.00 BGN
4 498 914.96 BGN
2 991 778.45 BGN
85.00 %
 • [1] Образователна инфраструктура в областта на висшето образование
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Инвестиции в образованието, в обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения, и в ученето през целия живот
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 3 824 077.72 674 837.24 7 207 285.04 11 706 200.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 3 824 077.72 674 837.24 7 207 285.04 11 706 200.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на мерки по публичност и визуализация по проект „Нов учебен корпус на УНСС в гр. София“ , Стойност: 15 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект "Нов учебен корпус на УНСС в гр. София"
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 :Изработка и доставка на печатни рекламни материали по проект № BG16RFOP001-3.003-00005 Нов учебен корпус на УНСС в гр. София
Предмет на предвидената процедура: Извършване на доклад за оценка на съответствието на част "Енергийна ефективност", Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на част "Енергийна ефективност"
 • Обособена позиция 2: Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на част "Енергийна ефективност"
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на "Проектиране и изграждане (инженеринг) на обект: "Нов корпус за Университет на национално и световно стопанство" в гр. София", Стойност: 9 700 000.00
 • Обособена позиция 1: „Проектиране и изграждане (инженеринг) на обект „Нов корпус на Университет за национално и световно стопанство“ в гр. София“
Предмет на предвидената процедура: Осъществяване на "Строителен и инвеститорски надзор за изпълнение на договор проектиране и изграждане (Инженеринг) на "Нов корпус на университета за национално и световно стопанство" гр. София" , Стойност: 29 000.00
 • Обособена позиция 1: Осъществяване на "Строителен и инвеститорски надзор за изпълнение на договор проектиране и изграждане (Инженеринг) на "Нов корпус на университета за национално и световно стопанство" гр. София"

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.