English

Оперативна програма: Региони в растеж

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-5.001-0015-C01
Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив
000471504 ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЕФРР ==> Региони в растеж
29.01.2018
29.01.2018
29.01.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Пловдив, гр.Пловдив

Описание

Основната цел на проекта е успешно продължаване на процеса на деинституционалзация на територията на Община Пловдив, чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или в близка до семейната среда.Конкретните цели са:
1.Осигуряване на инфраструктура за разкриване на 7 нови социални услуги за деца и младежи-2 центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания; преходно жилище за деца от 15-18 г.;наблюдавано жилище за младежи от 18-21 г.; център за обществена подкрепа за деца и семейства,с възможност за спешен прием; дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства,в съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.  
2.Насърчаване на социалното включване и равен достъп до услуги на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД,включително - и за децата с увреждания и децата с потребност от постоянна медицинска грижа в Община Пловдив.
3.Гарантиране на правото на всяко дете до достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните му потребности.
Целите на проекта са в пълно съответствие с тези на Процедурата и ПО 5 на ОПРР 2014-2020.Основните дейности включват:
1.Организация и управление; 2. Провеждане на обществени поръчки и избор на изпълнители по проекта; 3.Осигуряване на информация и комуникация по проекта; 4.Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив; 5.Строителен надзор и оценка на съответствието; 6.Доставка и монтаж на оборудване на обектите
Проектът е разработен в съответствие с контекста на Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализацията на децата в Република България". Инвестицията в социална инфраструктура ще допринесе за цялостното регионалното и местно развитие.
Дейности
 • Основната цел на дейността е да се гарантира изпълнението на проекта в съответствие с изискванията на ОПРР, Договора за БФП,Общите условия за изпълнение на проекти по ОПРР2014–2020г., както и принципите за добро управление. За успешното изпълнение на проекта и постигането на планираните резултати е от първостепенна важност осигуряването на качествени ресурси за изпълнение на дейностите и управлението на проекта. С изпълнението на проекта ще се ангажира екип от висококвалифицирани специалисти, който ще включва: ръководител проект, инженер, координатор, юрист, счетоводител. Основна задача на екипа ще е да осигури коректното изпълнение на предвидените дейности, постигането на целите на проекта и отчитането пред Управляващия орган. Съобразно план-графика на проекта ще се провеждат ежемесечни съвещания за отразяване напредъка и при необходимост - предприемане на мерки за коригиране на отклоненията. С редовната вътрешна оценка се осигурява постоянна готовност за предоставяне на данни при проверка от съответните контролни органи, както и своевременна реакция при възникване на проблем, застрашаващ срочното и качествено изпълнение на “Плана за изпълнение на проекта”. Всички предвидени дейности, произтичащи от Договора, ще се изпълняват коректно и в предвидените срокове. Всички доклади и действия по проекта ще са съобразени и стриктно ще се придържат към Договора с УО на ОПРР 2014-2020 г. Община Пловдив ще предоставя на Управляващия орган и/или упълномощените от него лица, цялата изисквана информация относно изпълнението на проекта. Ще се изготвят доклади, съгласно образците и изискуемите от УО срокове. Членовете на екипа ще изготвят ежемесечни лични отчети. Ръководителят ще съставя обобщен доклад за дейността и степента на изпълнение и постигане на заложените резултати и ще докладва на ръководството на общината. Експертът "СМР" ще контролира техническото изпълнение на СМР от избрания изпълнител и ще извършва инвеститорски контрол. Юристът ще подготви документацията за провеждане на планираните процедури за обществени поръчки, съгласно ЗОП. Координаторът ще подпомага дейността на Ръководител проекта по цялостната проектна реализация, както и ще отговаря за проследяване съответствието на доставяното с предвиденото за соц.услуги оборудване и обзавеждане. Счетоводителят ще води редовна и прецизна финансово-счетоводна отчетност за изпълнение на проекта и ежемесечно ще представя справка за разходването на средствата. Счетоводството по проекта ще бъде извършвано текущо, като се следи за ефективното, ефикасно и целесъобразно разходване на средствата от БФП. Подробно описание на функциите на членовете на екипа е дадено в т. 9 Екип. Проектът обхваща всички елементи на доброто управление. С цел спазване на принципите за прозрачност, Община Пловдив ще предоставя информация за проекта на своя общодостъпен интернет сайт (www.plovdiv.bg), както и чрез информационните събития, планирани по време на проекта. Изборът на квалифицирани експерти за членове на екипа на проекта ще гарантира коректна и стриктна счетоводна и техническа отчетност. Планира се и текущото извършване на вътрешен мониторинг, оценка на изпълнението на проекта и постигнатите резултати с цел надлежното и своевременно проследяване на ефективността на проектното изпълнение. При всички дейности ще бъдат застъпени и ще се спазват принципите: равенство, върховенство на закона, капацитет и компетенции и отговорност към нуждите на общността. Проектът допринася за: ефективност, конкретна съобразеност на целите, дейностите и резултатите със спецификата и потребностите на целевия регион; ефикасност и обоснованост на разходите – икономичност на разходите, добро съотношение на разходите спрямо резултатите; прозрачност и обективност при подбора на изпълнителите; надеждност – предприемане на действия, водещи до съществени и осезаеми положителни резултати; устойчивост на резултатите – постигнатите ефекти ще бъдат трайни и с дългосрочно социално-икономическо въздействие.
 • Дейността включва подготовката и разработването на технически спецификации и задания за целите на провеждането на процедури за избор на изпълнители на конкретни проектни дейности по реда на приложимото национално и европейско законодателство в съответната област.
 • В съответствие с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020, са планирани следните мерки за информация и комуникация: 1. Банер с линк към официалния интернет сайт на ОПРР. На уеб страницата на Община Пловдив ще се публикува интернет банер с линк към официалния интернет сайт на ОПРР. Банерът, визуализиращ логото на ОПРР, ще бъде позициониран на подходящо място на заглавната страница на Бенефициента и ще бъде активен за периода на изпълнение на проекта. 2. Община Пловдив ще информира обществеността за полученото финансиране, чрез публикации на уеб-сайта си с подробно описание на проекта, като откроява финансовата подкрепа на ЕС и предоставя периодична информация за напредъка му. Първоначалната публикация ще бъде направена в рамките на 2 дни от датата на сключване на Договора за БФП. 2. Билборди. Община Пловдив ще постави на видимо за обществеността място 5 билборда с размери 4х3 м. На всеки билборд ще бъде отбелязан приносът на ЕС и държавния бюджет, както и следната текстова и визуална информация: емблемата на ЕС и упоменаване "Европейски съюз"; наименование на съфинансиращия фонд - ЕФРР, общото лого за програмния период 2014 - 2020г., със съответното наименование на ОПРР; наименованието на проекта; общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева; начална и крайна дата на изпълнение на проекта. 3. Постоянна обяснителна табела. След приключване на проекта, на 7те обекта ще бъдат поставени постоянни обяснителни табели. Те ще съдържат същите основни елементи като билборда, но без датите за начало и край на проекта. Монтажът на табелите ще се извърши до 3 месеца след датата на отстраняване на билборда. Табелите ще се изработят от подходящ материал, устойчив на неблагоприятни атмосферни условия. Техният размер ще бъде съобразен с размера на полученото публично финансиране. Дизайнът ще бъде съгласуван с УО на ОПРР. 4. Публични събития. Община Пловдив ще организира 2 пресконференции - една в началото и една в края на проекта. Публичните събития ще бъдат предварително анонсирани по подходящ начин чрез разпространение на прессъобщение до националните/регионални медии. Предварителна информация за събитието ще се публикува и на интернет-страницата на Общината, ще се изпрати на УО и на най-близкия офис от мрежата от 28 информационни центрове. При провеждането на пресконференциите, на подходящо място ще бъде монтиран информационен банер/транспарант, който ще информира за наименованието на проекта, общия бюджет, стойността на помощта от ЕС чрез съответния фонд и съфинансирането от държавния бюджет. Ще бъдат поставени знамената на ЕС и Р България. След приключване на събитията ще се изготвя и разпространява прессъобщение, в което резюмирано ще се представя информация за проекта, същото ще бъде публикувано и на страницата на Общината. УО на ОПРР ще бъде уведомен предварително за датите на провеждане на публичните събития. 5. Официални церемонии. Община Пловдив ще организира официална церемония за ефективния старт на проекта - "Първа копка" и за откриване на обектите, защото проектът включва финансиране на инфраструктура и строителни работи, надвишаващи 500 000 лв. Подготовката и организацията на церемониите ще се извършват по методиката, описана в предходната точка. УО на ОПРР ще бъде уведомен предварително за датите на провеждане на събитията. 6. Информационни стикери. При закупуване на планираното по проекта оборудване и машини, Община Пловдив ще ги обозначи със стикери, поставени на подходящо място. На стикера ще бъдат визуализирани емблемата на ЕС, упоменаването "Европейски съюз", наименованието на ЕФРР, общото лого за програмния период 2014-2020 г. и номера на Договора за БФП. 7. Платени публикации. Община Пловдив ще изготви 4 платени публикации, по една в национална /регионална медия в началото и в края на проекта. 8. Постери 500 бр. и брошури - 1000 бр.
 • Реализацията на дейността ще обхваща проектирането - изготвяне на технически и/или работни проекти на обектите; изпълнението на СМР; авторския надзор; осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното и ЕС законодателство; въвеждането на обектите в експлоатация. Дейността ще се осъществи от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП, при съблюдаване принципите на ЗУТ,ЗЕЕ и Наредба4/2009г., чрез възлагане на инженеринг /СМР, проектиране и авторски надзор/. Съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги, на територията на общината трябва да функционират: 1) Услуги за подкрепа в общността и в семейна среда, а именно –ДЦДУ, ДЦДТМУ и ЦОП, които Бенефициентът планира да разположи в собствена съществуваща сграда, находяща се на ул.“Д.Цончев“11, с площ от 930кв.м., която може да бъде преустроена и реконструирана по подходящ начин и с минимални средства и намеса. Сградата притежава 3 крила, които могат успешно да бъдат самостоятелно обособени, вкл.-с дворни пространства, така че да създават необходимите условия за предоставяне на посочените услуги, в т.ч. и за трудноподвижни лица; 2) Резидентни услуги- ЦНСТ за деца – 2бр., съответно-находящи се на ул.“Ст.Михайловски“13, с площ 330кв.м., представляващ едноетажна масивна сграда с прилежащи сервизни постройки – кухня, санитарно помещение и др., и на ул.“Петрова нива“51, с площ 343кв.м., представляващ съвкупност от две двуетажни основни и няколко обслужващи сгради /мокри и складови помещения и др./. И за двете съществуващи сгради се предвижда извършване на реконструкции, обновяване и довършителни работи, които позволяват изграждане на адекватни условия за обектите, съгласно функционалните изисквания към услугите. 3) Преходно жилище за деца от 15-18г., находящо се на ул. „Ст.Михайловски“13Д, с площ около 230кв.м., представляващо едноетажна сграда с лека конструкция, вкл. спални, санитарни и сервизни помещения и т.н. Предвидените интервенции върху обекта касаят извършването на реконструкция и обновяване; 4) Наблюдавано жилище за младежи от 18-21г., находящо се в апартамент в ж.к. „Тракия“, бл.268, разпростиращ се на площ от 100кв.м, включваща-спални помещения, мокри и сервизни помещения, кухня и др. Интервенциите, които ще се реализират върху обекта включват ремонт и обновителни дейности. Избраните местоположения за изграждане на 7-те нови социални услуги се намират на територията на град Пловдив и са надлежно съгласувани с МТСП (Писма с Вх.№17МН257/1/1.8.2017г. и Вх.№ 17ВК606-4/23.08.2017 г.). Предвижда се, във връзка с бъдещата ефективна и ефикасна експлоатация на реконструираните обекти за целите на предоставянето на новите социални услуги, да бъдат прилагани стриктно мерки, водещи до повишаване на ЕЕ, намаляване на вредите за околната среда чрез използване на подходящи материали в строителството, инсталиране на екологосъобразни климатични системи и др. Така описаните планирани за изпълнение чрез дейността интервенции, целят реализирането на функционално свързано техническо решение, което, обаче, е напълно съобразено с изискванията, заложени от страна на МРРБ, МТСП, националното законодателство и нормативи, като: самостоятелна обособеност на обектите /ако е приложимо/, свързаност с урбанизирани райони, възможност за достъп до обектите на трудноподвижни лица, достъпност до здравни, социални и образователни услуги и др., необходими условия, създаващи за ползвателите на услугите среда, близка до общността и семейството, съгласно основните цели и задачи, разписани в настоящата Процедура за БФП по ОПРР 2014-2020.
 • Дейността е с продължителност 10 месеца, като ще се основава на предварително проведена обществена поръчка и сключен договор с избран изпълнител. Дейността е планирана в съответствие с действащото законодателство. Оценката на съответствието следва да включва проверка на:законността на заварените строежи в имота;законосъобразността на издадената скица (виза за проектиране) с указан начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила подробен градоустройствен план;съгласуваността на предпроектни проучвания или идеен проект; спазването на изискванията на действащите нормативни актове за проучване и проектиране и БДС и Еврокодовете, към момента на изработване на проекта; пълнота и структурно съответствие на инженерните и др. изчисления съобразно нормативните изисквания;спазване на изисквания за безопасност на проекта, които вкл.: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, опазване на околната среда, топлосъхранение и икономия на енергия, безопасност на труда по време на СМР чрез работен проект за изпълнение на същите; съгласуваността на проекта с всички контролни органи и експлоатационни предприятия според вида на строежа;съгласуваността между отделните части на проекта;проверка на правилно проектиране на инсталации и инженерни системи; проверка на пълнота на проектната документация; Строителен надзор ще се упражнява в следния обхват:законосъобразно започване на строежа;пълнота при съставяне на актовете и протоколите по време на СМР; изпълнение на предвидени СМР, съобразно одобрените проекти;контрол по спазването на ЗЗБУТ, съгласно проекта за организация на СМР; опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа; качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност;- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;Правилно изпълнение на строително-монтажни работи;- Годност на строежа за въвеждане в експлоатация.Строителният надзор включва контрол над строителния процес и изготвяне на необходимата документация – от откриването на строителната площадка до въвеждането на обекта в експлоатация. Квалифицирани специалисти по съответните части стриктно следят за качеството, както на използваните материали, така и на самата работа. Те изискват протоколи, гарантиращи безопасността на изпълнените инсталации и съставят необходимите актовете в съответствие с действащите нормативи. Строителният надзор гарантира качествено изпълнение на строително-монтажните работи. Освен това той ще спомогне за безпроблемното въвеждане на обекта в експлоатация. Строителният надзор включва откриване на строителна площадка; заверка на заповедна книга; съставяне на актове по време на строителството (образци 5,6,7 и12); съставяне на акт 14 за изпълнената конструкция (груб строеж); издаване на технически паспорт на обекта, който се представя пред Агенцията по Кадастър и органа, издал разрешението за строеж; изготвяне на констативен акт 15 по чл. 176 от ЗУТ (след завършването на строежа); изготвяне на окончателен доклад (акт 16) до ДНСК (Дирекция за национален строителен контрол), РДНСК или съответната община по чл. 177 ЗУТ; издаване на необходимите становища от общински или държавни органи и институции за въвеждане на обекта в експлоатация – РЗИ, РИОСВ, ВиК, електроразпределителните дружества; подготвяне на пълен комплект документация за въвеждане на сградата в експлоатация. Освен това строителният надзор ще осигури законосъобразно започване, изпълнение и приключване на СМР; пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; коректно изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и съществуващите изисквания; контрол по спазване на условията за безопасност на труда; качество на влаганите строителни материали и изделия, както и съответствието им с нормите за безопасност; правилно изпълнение на СМР и др.
 • В рамките на планираната дейност по проект „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, по ОПРР 2014 – 2020, ще бъде извършена доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на функционирането на новоизградената социална инфраструктура в град Пловдив. Поради големият обхват на предвидените за разкриване услуги на територията на града, се предвижда провеждането на процедура по реда на ЗОП и избор на изпълнител/и за извършване на Дейността, с цел избор на най-рационално решение за придобиване на подходяща и съвременна материална база. Същата ще послужи за предоставяне на бъдещите услуги и създаване на необходимия комфорт, уют и изграждането на приобщаваща, близка до семейната, среда за потребителите в обектите на интервенция. Предвижда се, в изградената по Проекта социална инфраструктура, да бъде доставено и монтирано оборудване и обзавеждане, съгласно приложения към настоящото проектно предложение „Индикативен списък на оборудването“, кореспондиращо на заложените, съгласно НК по Процедурата, функционални изисквания и параметрите, определени за съответните услуги на национално ниво. За целта се планира придобиването на следното оборудване и обзавеждане, разпределено съгласно спецификите на съответните услуги, както следва: 1) ЦОП – офис оборудване /бюра, столове, шкафове и др./, методическо и специализирано оборудване като: модули с венецианско огледало, видео- и аудио-техника, дидактични материали и др.; 2) ДЦДУ – специализирано оборудване и обзавеждане за: физикални терапии /шведски стени, вертикализатори, релефни топки и др./, кинезитерапия, лечебна физкултура, изграждане на психосензорна зала /огледални сфери, диоден тунел, светлинен водопад и т.н./, офис оборудване, зали за почивка /гардероби, легла и др./, трапезария /кухненско оборудване и др./ и т.н.; 3) ДЦДМУ – оборудване и обзавеждане на зали за лечебна физкултура /терапевтични столове, шведска стена, сенсибиоли и др./, специализиран офис за прием /офис обзавеждане, регулируема кушетка и др./, обзавеждане за психосензорна зала /водно легло, светлинен водопад, кушетки и др./, обособяване на кътове за игра/дидактични материали, аудио- и видео-техника и т.н./, зали за почивка и др.; 4) ЦНСТ за деца – 2 бр. – ще бъде закупено оборудване и обзавеждане като: кухненски интериор /шкафове, маси и др./, мека мебел, бюро, столове, компютърна и др. техника, необходима за създаване на комфортна среда, легла, гардероби и т.н.; 5) Преходно жилище за деца от 15-18г. – доставката ще включва артикули като: кухненско оборудване и обзавеждане /столове, маси, електроуреди и др./, мека мебел, легла, офис-оборудване, санитария и др.; 6) Наблюдавано жилище за младежи от 18-21г. – предвижда се закупуване на артикули, свързани с обособяването на кухненски блок /уреди, мебелировка и др./, мека мебел, легла, гардероби, санитария, работна площ /бюра, техника и др./ и т.н. Така предвиденото разпределение на оборудването и обзавеждането, планирано за закупуване чрез настоящия проект, гарантира създаването на максимално комфортна, функционална и благоприятна среда, подходяща за живот, развитие, оказване на подкрепа и създаваща условия за подобряване на общото здравословно, психическо и социално състояние на потребителите и създаване на плавен преход от институционална грижа към грижа в общността и близка до семейната среда.

Индикатори

Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование, Целева стойност: 318.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация – брой обекти, Целева стойност: 7.00, Отчетена стойност: 0.00
Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование, Целева стойност: 318.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация – брой обекти, Целева стойност: 7.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

2 391 600.00 BGN
2 391 600.00 BGN
837 060.00 BGN
85.00 %
 • [1] Друга инфраструктура, която допринася за регионалното и местното развитие
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Насърчаване на социалното приобщаване, борбата с бедността и всяка форма на дискриминация
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 2 032 860.00 358 740.00 0.00 2 391 600.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 2 032 860.00 358 740.00 0.00 2 391 600.00

Тръжни процедури

Наименование: Ръководител проект, Предмет на предвидената процедура: Екип по проекта, Стойност: 39 206.56
Наименование: Експерт "СМР", Предмет на предвидената процедура: Екип по проекта, Стойност: 39 206.56
Наименование: Координатор проект, Предмет на предвидената процедура: Екип по проекта, Стойност: 39 206.56
Наименование: Експерт "Обществени поръчки", Предмет на предвидената процедура: Екип по проекта, Стойност: 39 206.56
Наименование: Счетоводител, Предмет на предвидената процедура: Екип по проекта, Стойност: 39 206.56
Наименование: Обособена позиция No 1: Услуги, свързани с организиране на събития, публикации в медии и доставки на брандирани информационни и промоционални материали, билбордове и информационни табели (ОП 1)., Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на информация и комуникация по проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020, Стойност: 15 250.00
Наименование: Обособена позиция No 2: Изработка и доставка на брошури, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания (ОП 2)., Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на информация и комуникация по проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020, Стойност: 15 250.00
Наименование: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на сграда с идентификатор 56784.518.457.4 по кадастралната карта на град Пловдив, находяща се в УПИ I-518.457, образование и здравеопазване от кв. 176 по плана на Втора градска част – град Пловдив с административен адрес: ул. „Димитър Цончев” № 11 за разкриване на три центъра, предоставящи услуги в общността и семейната среда: (1) Център за обществена подкрепа (ЦОП), (2) Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и (3) Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства.“, Предмет на предвидената процедура: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР) ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, Стойност: 1 452 000.00
Наименование: Обособена позиция № 2: „Реконструкция на сгради с идентификатор 56784.524.304.1 (сграда 1) и 56784.524.304.2 (сграда 2) по кадастралната карта на град Пловдив, находящи се в УПИ II - детска градина, кв. 15 по плана на кв. „Университетски” – град Пловдив с административен адрес: ул. „Стоян Михайловски” № 13 за разкриване на следните резидентни услуги: Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с капацитет 12 места в сграда 1 и Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст в сграда 2“, по проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Предмет на предвидената процедура: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР) ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, Стойност: 1 452 000.00
Наименование: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект - апартамент, находящ се в ж.к. Тракия, бл.268 за изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нова социална услуга в Община Пловдив - Наблюдавано жилище за младежи от 18-21 г.., Предмет на предвидената процедура: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект - апартамент, находящ се в ж.к. Тракия, бл.268 за изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нова социална услуга в Община Пловдив - Наблюдавано жилище за младежи от 18-21 г.., Стойност: 40 527.87
Наименование: ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИТЕ ПО ПРОЕКТ № BG16RFOP001-5.001-0015-C01, Предмет на предвидената процедура: ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИТЕ ПО ПРОЕКТ № BG16RFOP001-5.001-0015-C01, Стойност: 11 900.00
Наименование: Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) на обект: Реконструкция на сградите в имот с идентификатор 56784.531.974 по кадастралната карта на град Пловдив, находящи се в УПИ X-974, кв. 14-стар по плана на кв. „Христо Ботев”-север – град Пловдив с административен адрес: ул. „Петрова нива” № 51 за разкриване на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с капацитет 12 места” по проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) на обект: Реконструкция на сградите в имот с идентификатор 56784.531.974 по кадастралната карта на град Пловдив, находящи се в УПИ X-974, кв. 14-стар по плана на кв. „Христо Ботев”-север – град Пловдив с административен адрес: ул. „Петрова нива” № 51 за разкриване на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с капацитет 12 места” по проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Стойност: 260 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).