English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000695235 Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи (МВР) – Дирекция АФКОС България, гр.София, 1000, ул. "Шести септември" № 29
 • гр.София
„Осигуряване на финансови средства за възстановяване на 50 % от разходи за възнаграждения и свързани с тях други разходи за сметка на работодателя/осигурителя, за отработеното време на служителите от Дирекция АФКОС по ЕСИФ" 1 200 000.00 1 200 000.00 0.00 1 096 499.76 38 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695235 Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи (МВР) – Дирекция АФКОС България, гр.София, 1000, ул. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" № 29
 • България
 • Територията на ЕС
"Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ" 757 683.72 757 683.72 0.00 412 121.61 31 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010698 Дирекция „Комуникационни и информационни системи” България, гр.София, 1000, Ул.”6-ти септември” № 29
 • България
Специализирано обучение на служителите за работа със системите за мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване за повишаване сигурността на гражданското общество 199 339.99 199 339.99 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010698 Дирекция „Комуникационни и информационни системи” България, гр.София, 1000, Ул.”6-ти септември” № 29
 • България
Обучение Cisco Networking и програмно осигуряване 71 000.00 71 000.00 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010698 Дирекция „Комуникационни и информационни системи” България, гр.София, 1000, Ул.”6-ти септември” № 29
 • България
Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители на ДКИС-МВР за конфигуриране и администриране на телефонни централи тип MiVoice MX-ONE минимум V.6.3, MiVoice Office 400, Unify Open Scape 4000 Basic и сървърни приложения за IP телефонни централи чрез Linux OS 193 224.00 193 224.00 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010698 Дирекция „Комуникационни и информационни системи” България, гр.София, 1000, Ул.”6-ти септември” № 29
 • България
Обучение за изграждане и усъвършенстване на умения за работа като специалисти по техническа поддръжка на радиокомуникационно оборудване 140 880.00 140 880.00 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010698 Дирекция „Комуникационни и информационни системи” България, гр.София, 1000, Ул.”6-ти септември” № 29
 • България
Специализирано обучение за служителите за безопасна работа на височина и боравене с лични предпазни средства 44 128.00 44 128.00 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
130008993 ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ България, гр.София, 1606, бул. ХРИСТО БОТЕВ № 47
 • България
Специализирани обучения за служители на Дирекция за национален строителен контрол 127 664.64 127 664.64 0.00 0.00 5 В изпълнение (от дата на стартиране)
177098809 Държавна агенция "Електронно управление" България, гр.София, 1000, Ул. "Ген. Й. В. Гурко" 6
 • България
Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване 1 499 959.00 1 499 959.00 0.00 96 492.43 45 В изпълнение (от дата на стартиране)
177098809 Държавна агенция "Електронно управление" България, гр.София, 1000, Ул. "Ген. Й. В. Гурко" 6
 • България
Реализиране на ЦАИС "Гражданска регистрация" и ЦАИС "Адресен регистър" 2 049 999.30 2 049 999.30 0.00 128 303.17 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
177098809 Държавна агенция "Електронно управление" България, гр.София, 1000, Ул. "Ген. Й. В. Гурко" 6
 • България
Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление 722 557.00 722 557.00 0.00 50 623.61 31 В изпълнение (от дата на стартиране)
177098809 Държавна агенция "Електронно управление" България, гр.София, 1000, Ул. "Ген. Й. В. Гурко" 6
 • България
Национален портал за пространствени данни (INSPIRE) 1 361 386.00 1 361 386.00 0.00 151 178.89 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
177098809 Държавна агенция "Електронно управление" България, гр.София, 1000, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" №6
 • гр.София
Повишаване квалификацията на дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“ в Държавна агенция „Електронно управление“ за осигуряване по-ефективно изпълнение на функциите на дирекцията, свързани с изграждане, развиване и поддържане на споделените ресурси на електронното управление в държавната администрация. 155 066.40 155 066.40 0.00 31 013.28 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
177098809 Държавна агенция "Електронно управление" България, гр.София, 1000, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" №6
 • гр.София
Повишаване квалификацията на служителите в ДАЕУ 154 224.00 154 224.00 0.00 30 844.80 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
177098809 Държавна агенция "Електронно управление" България, гр.София, 1000, Ул. "Ген. Й. В. Гурко" 6
 • гр.София
Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ 120 751.56 120 751.56 0.00 24 150.31 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
177098809 Държавна агенция "Електронно управление" България, гр.София, 1000, Ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 6
 • България
„Подобряване на специализираните знания и умения на служители в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението“ 171 031.77 171 031.77 0.00 34 206.35 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
177098809 Държавна агенция "Електронно управление" България, гр.София, 1000, Ул. "Ген. Й. В. Гурко" 6
 • България
Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление 54 079 495.33 54 079 495.33 0.00 14 423 368.97 51 В изпълнение (от дата на стартиране)
177098809 Държавна агенция "Електронно управление" България, гр.София, 1000, ул. "Ген. Й. В. Гурко" 6
 • България
Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги 6 999 985.64 6 999 985.64 0.00 200 000.00 53 В изпълнение (от дата на стартиране)
177098809 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ" България, гр.София, 1000, ул. ГУРКО № 6
 • България
Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление 2 425 140.00 2 425 140.00 0.00 1 358 908.15 39 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695096 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР България, гр.София, 1797, бул. Д-Р Г.М. ДИМИТРОВ № 52А
 • България
Усъвършенстване на специализираните знания и умения на служителите от надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 198 850.00 198 850.00 0.00 39 770.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
121431970 ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА България, гр.София, 1040, ж.к. "Изгрев", ул. "Лъчезар Станчев" № 13
 • България
Държавна комисия по стоковите борси и тържищата – компетентна и ефективна държавна администрация 82 684.80 82 684.80 0.00 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
121431970 ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА България, гр.София, 1040, ж.к. "Изгрев", ул. "Лъчезар Станчев" № 13
 • България
ПОДОБРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА (ДКСБТ) 104 781.60 104 781.60 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695096 Държавната агенция за метрологичен и технически надзор България, гр.София, 1797, бул. Д-р Г.М.Димитров, № 52А
 • България
Повишаване и развитие на професионалната компетентност на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 83 647.00 83 647.00 0.00 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
121410441 Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" България, гр.София, 1000, улица "Ген. Й. Гурко", № 5
 • България
Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска 990 553.00 990 553.00 0.00 49 500.00 42 В изпълнение (от дата на стартиране)
121410441 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" България, гр.София, 1000, ул. Ген. Й. Гурко № 5
 • България
Подобряване на специализираните знания и умения на служителите, извършващи пътен контрол и служителите, извършващи контрол върху тази дейност в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 191 710.80 191 710.80 0.00 38 342.16 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (3/14):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.