English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000695025 Администрация на Министерския съвет България, гр.София, 1594, бул. "Дондуков" №1
 • България
По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и подобряване на системата за обратна връзка от потребителите 899 999.47 899 999.47 0.00 96 787.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация 2 976 868.00 2 976 868.00 0.00 1 596 340.53 31 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
Усъвършенстване на концесионната политика 2 999 978.00 2 999 978.00 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ДИРЕКЦИЯ "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ") България, гр.София, 1000, бул. "Дондуков" № 1
 • България
Оценки и анализи по ОПДУ 2 189 198.80 2 189 198.80 0.00 169 198.80 90 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО) България, гр.София, 1594, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено 12 150 000.00 12 150 000.00 0.00 6 564 804.84 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО) България, гр.София, 1594, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г. 11 723 048.78 11 723 048.78 0.00 1 695 847.97 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 Администрация на Министреския съвет България, гр.София, 1594, бул. "ДОНДУКОВ" № 1
 • гр.София
Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация 2 952 116.60 2 952 116.60 0.00 153 313.00 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
131436477 Администрация на Омбудсмана на Република България България, гр.София, 1202, ул. Георг Вашингтон №22
 • България
Eлектронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана 549 936.80 549 936.80 0.00 27 496.84 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
129001232 Академия на Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1715, гр. София, бул. "Александър Малинов" №1
 • България
Повишаване капацитета на служителите от МВР чрез провеждане на специализирано обучение 0.00 0.00 0.00 0.00 38 Прекратен (към дата на прекратяване)
131040855 АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ АГЕНЦИИ България, гр.София, 1124, ул. "Иван Асен II" 65 гр. София
 • България
ГРАЖДАНИТЕ – АКТИВНИ УЧАСТНИЦИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА (КАВ), ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ВЕИ) ЗА ОТОПЛЕНИЕ В ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ В ОБЩИНА ВИДИН, Акроним: ВИДИН Е-АКТИВ 83 167.74 83 167.74 0.00 0.00 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
176318160 АСОЦИАЦИЯ НА ЩАСТЛИВИТЕ И СИЛНИ ЖЕНИ България, гр.София, 1618, ул.Пирински проход №31
 • България
Активно гражданско участие за повече жени в социалното предприемачество 88 518.96 88 518.96 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
000703066 Българска търговско-промишлена палата България, гр.София, 1058, ул. Искър № 9
 • България
ДИГИТАЛНИ МСП - Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката 80 653.90 80 653.90 0.00 26 776.68 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
175092070 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ България, гр.София, 1000, бул. 6-ти СЕПТЕМВРИ № 21
 • гр.София
“Повишаване на компетентността на персонала на БИМ, свързана с осигуряване на международна еквивалентност на еталоните и проследимостта на измерванията в областта на магнитни измервания и измервания на структура на повърхност“ 155 325.00 155 325.00 0.00 31 000.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
175092070 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ България, гр.София, 1000, бул. 6-ти СЕПТЕМВРИ № 21
 • гр.София
“Повишаване на компетентността на персонала на Български институт по метрология, свързана с осигуряване на международна еквивалентност и проследимост на еталоните за разход на флуид“ 135 914.00 135 914.00 0.00 27 000.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
175092070 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ България, гр.София, 1000, ул. "6-ти септември" №21
 • България
Специализирани обучения в Български институт по метрология (БИМ) за осъществяване на контрол на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и метрологичен контрол на средства за измервания (СИ), управлявани със софтуер 199 940.00 199 940.00 0.00 39 000.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
175092070 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ България, гр.София, 1000, ул. "6-ти септември" №21
 • България
Специализирани обучения в администрацията на Български институт по метрология (БИМ) за привеждане на внедрените системи за управление към новите изисквания на стандарт БДС ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране“ 199 908.00 199 908.00 0.00 39 000.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
131310628 БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНА АЛТЕРНАТИВА България, гр.София, 1124, ул. ЯНТРА № 12 ет.1
 • България
Политиката за нас, чрез нас! 74 606.40 74 606.40 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
121513231 Висш съдебен съвет България, гр.София, 1000, ул. Екзарх Йосиф № 12
 • България
 • Територията на ЕС
Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система 617 110.10 617 110.10 0.00 535 030.10 14 Приключен (към датата на приключване)
121513231 Висш съдебен съвет България, гр.София, 1000, ул. Екзарх Йосиф № 12
 • България
Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им 410 000.00 410 000.00 0.00 134 049.33 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
121513231 Висш съдебен съвет България, гр.София, 1000, ул. Екзарх Йосиф № 12
 • България
Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие 764 276.30 764 276.30 0.00 38 213.82 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
121513231 ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ България, гр.София, 1000, ул. ЕКЗАРХ ЙОСИФ № 12
 • България
 • Територията на ЕС
Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата 6 008 800.00 6 008 800.00 0.00 200 000.00 55 В изпълнение (от дата на стартиране)
121805755 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" България, гр.София, 1000, ул. ДЯКОН ИГНАТИЙ № 9
 • България
Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Главна Дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация " 199 361.52 199 361.52 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010011 Главна дирекция "Охрана" към Министерство на правосъдието България, гр.София, 1309, гр.София, ул. „М-р Г. Векилски 2“
 • България
Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Главна дирекция „Охрана” 87 423.00 87 423.00 0.00 87 420.99 6 Приключен (към датата на приключване)
129010164 Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР България, гр.София, 1309, ул. „Пиротска” №171А
 • България
Повишаване на специализираните знания и умения на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, осъществяващи държавен противопожарен контрол, превантивна дейност и контрол по спазване на Закона за защита при бедствия 55 098.58 55 098.58 0.00 49 700.25 6 Приключен (към датата на приключване)
175527479 Гражданско сдружение Право на Избор България, гр.София, 1124, район Средец, ул. "Янтра" №12
 • България
Повишаване на гражданското участие и подобряване на взаимодействието между администрацията и гражданското общество в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики за образователна интеграция в Столична община на малолетните лица, получили бежански или хуманитарен статут 89 928.58 89 928.58 0.00 0.00 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (2/15):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.