English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000615118 ОБЩИНА СМОЛЯН България, гр.Смолян, 4700, бул. БЪЛГАРИЯ № 12
 • Смолян (BG424)
Осигуряване функционирането на ОИЦ - Смолян за периода 2019-2021г. 336 000.00 336 000.00 0.00 67 200.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000875920 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ България, гр.Търговище, 7700, пл. СВОБОДА
 • Търговище
„Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Търговище“ 314 942.00 314 942.00 0.00 302 992.20 37 Приключен (към датата на приключване)
000875920 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ България, гр.Търговище, 7700, пл. СВОБОДА
 • Търговище (BG334)
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Търговище 2019-2021 г. 369 999.00 369 999.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000903946 ОБЩИНА ХАСКОВО България, гр.Хасково, 6300, ул. ПЛ. ОБЩИНСКИ N1
 • Хасково
Областен информационен център - Хасково 315 000.00 315 000.00 0.00 310 289.98 37 Приключен (към датата на приключване)
000903946 ОБЩИНА ХАСКОВО България, гр.Хасково, 6300, ул. ПЛ. ОБЩИНСКИ N1
 • Хасково (BG422)
Областен информационен център - Хасково 370 000.00 370 000.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000931721 ОБЩИНА ШУМЕН България, гр.Шумен, 9700, бул. СЛАВЯНСКИ № 17
 • Шумен
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Шумен 314 995.00 314 995.00 0.00 238 326.36 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000931721 ОБЩИНА ШУМЕН България, гр.Шумен, 9700, бул. СЛАВЯНСКИ № 17
 • Шумен (BG333)
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Шумен 370 000.00 370 000.00 0.00 74 000.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000970496 ОБЩИНА ЯМБОЛ България, гр.Ямбол, 8600, ул. Г.С.РАКОВСКИ № 7
 • Ямбол
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Ямбол 312 951.47 312 951.47 0.00 243 151.65 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000970496 ОБЩИНА ЯМБОЛ България, гр.Ямбол, 8600, ул. Г.С.РАКОВСКИ № 7
 • Ямбол (BG343)
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Ямбол през периода 2019-2021 г. 262 707.98 262 707.98 0.00 52 541.60 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000818022 ОБЩИНА ­ СТАРА ЗАГОРА България, гр.Стара Загора, 6000, бул. Цар Симеон Велики 107
 • гр.Стара Загора
„Осигуряване функционирането на Областен информационен център Стара Загора през периода 2019-2021” 499 968.00 499 968.00 0.00 99 993.60 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
121817309 ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1065, бул. ВИТОША № 2
 • България
"Въвеждане на електронното правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги за КАО на гражданите и институциите" 2 499 469.50 2 499 469.50 0.00 2 166 462.04 24 Приключен (към датата на приключване)
126073800 РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ "МАРИЦА" България, гр.Хасково, 6300, ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 4
 • България
Гражданите и местните власти – партньори за създаване на открито и отговорно управление 89 618.40 89 618.40 0.00 13 633.92 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
128629199 Сдружение „Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия" /АНПОРТ/ България, гр.Ямбол, 8600, ул. „Искър 1А, партер, офис № 7
 • България
Гражданско участие за открита и отговорна публична администрация 52 581.96 52 581.96 0.00 1 805.19 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
121903612 СДРУЖЕНИЕ "АЛИАНС ЗА ПРАВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ" България, гр.София, 1000, ул. СЪБОРНА № 5
 • България
Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове 70 871.36 70 871.36 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
126625259 СДРУЖЕНИЕ "АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ" България, гр.Хасково, 6300, ул. Добруджа 10, ет. 2, ап. 24
 • България
ОБЩЕСТВО ЗА ПРАВОСЪДИЕ 98 899.88 98 899.88 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
176082976 СДРУЖЕНИЕ "АЛИАНС НА ТРАНСПЛАНТИРАНИТЕ И ОПЕРИРАНИТЕ-АТО БЪДЕЩЕ ЗА ВСИЧКИ" България, гр.София, 1729, ж.к. МЛАДОСТ 1А бл. 526 вх.3 ет.3
 • България
Гражданско участие при формулирането на национална политика за донорство и органна трансплантация 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Прекратен (към дата на прекратяване)
177159888 Сдружение "АЛФА КЛУБ" ГОРНА ОРЯХОВИЦА България, гр.Горна Оряховица, 5100, ул. "Ангел Кънчев" 84, вх.В, ет.5, ап.13
 • България
Прозрачно управление в Община Горна Оряховица 89 922.41 89 922.41 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
121752288 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ" България, гр.София, 1463, ул. ШАНДОР ПЕТЬОФИ № 50 ет.1
 • България
Изработване и застъпничество за въвеждане на Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата – гарант за обществено доверие и граждански контрол върху системата на правораздаването 91 567.33 91 567.33 0.00 42 642.99 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
131040353 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ПОЛИТИКА ДИМИТЪР ПАНИЦА" България, гр.София, 1000, ул.ЦАР ШИШМАН № 17 ет.1 ап.4
 • България
Активни граждани - проспериращи общини 87 340.64 87 340.64 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
175393305 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ" България, гр.София, 1309, бул. СТАМБОЛИЙСКИ №89,вх.В,офис на фирма "Спирал"
 • гр.София
Анализ на тълкувателната дейност на Върховния Административен съд на Република България предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност 99 142.40 99 142.40 0.00 0.00 10 В изпълнение (от дата на стартиране)
114107675 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА ДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ-ДУНАВ" България, гр.Белене, 5930, ул. БЪЛГАРИЯ № 23 ет.7
 • България
Формулиране на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в сътрудничество между власти и граждани 35 461.80 35 461.80 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
102093591 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ" България, гр.София, 1111, бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД № 61 бл. 262Б вх.А ет.3 ап.8
 • България
Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол и подпомагане реформата в съдебната система. 97 789.70 97 789.70 0.00 94 177.81 13 Приключен (към датата на приключване)
102093591 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ" България, гр.София, 1111, бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД № 61 бл. 262Б вх.А ет.3 ап.8
 • България
„Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол и подпомагане реформата в съдебната система - надграждане“ 99 061.37 99 061.37 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
131066056 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ" България, гр.София, 1303, ул. АНТИМ 1-ВИ № 17
 • България
Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони 79 177.07 79 177.07 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
130940271 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА ЮРИСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРАВОТО В ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС И ХАРМОНИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО" България, гр.София, 1618, ж.к. ОВЧА КУПЕЛ № 10 бл. 602 вх.К ет.2 ап.212
 • България
Обществените консултации – печеливш избор за всички 89 980.20 89 980.20 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (9/15):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.