English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството България, гр.София, 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 17-19
 • България
Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа 145 747.00 145 747.00 0.00 65 764.02 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията България, гр.София, 1000, ул. Дякон Игнатий № 9-11
 • гр.София
Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“ 1 998 668.00 1 998 668.00 0.00 398 900.00 26 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 Министерство на финансите България, гр.София, 1040, ул. "Г. С. Раковски" № 102
 • България
 • Територията на ЕС
„Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагането на режима по държавните помощи, в програмирането, управлението и контрола на средства от ЕСИФ“ 1 499 314.47 1 499 314.47 0.00 1 202 945.18 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 Министерство на финансите България, гр.София, 1040, ул."Г.С.Раковски" № 102
 • България
 • Територията на ЕС
"Повишаване на ефективността и осигуряване на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите по ЕСИФ в периода 2019-2021 г.“ 2 999 245.21 2 999 245.21 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ България, гр.София, 1000, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102
 • България
 • Територията на ЕС
"Повишаване на ефективността и осигуряване на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите по ЕСИФ в периода 2016-2018 г.“ 1 991 389.04 1 991 389.04 0.00 1 581 122.71 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ България, гр.София, 1000, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102
 • България
Финансиране на възнагражденията на служителите на Сертифциращия орган по Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд и Кохезионен фонд в България 3 625 713.00 3 625 713.00 0.00 3 216 357.78 38 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ България, гр.София, 1000, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102
 • България
 • Територията на ЕС
Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор 539 976.24 539 976.24 0.00 0.00 27 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ България, гр.София, 1000, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102
 • България
 • Територията на ЕС
Подкрепа на работата на Националния орган по държавните помощи във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ и подобряване на ефективността при прилагане на правилата по държавните помощи 1 493 753.44 1 493 753.44 0.00 70 000.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 Министерство на финансите, дирекция "Държавни помощи и реален сектор" България, гр.София, 1040, Ул. "Г.С. Раковски" №102
 • България
 • Територията на ЕС
Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ) 1 179 061.60 1 179 061.60 0.00 407 569.18 40 В изпълнение (от дата на стартиране)
102994130 Младежко сдружение Вердико България, гр.Царево, 8250, Ул. Христо Смирненски 8
 • гр.София
Гражданското общество с нови отговорности към младите хора - иновативни модели за младежки политики 89 930.39 89 930.39 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
175474262 Мулти етно форум СНЦ България, гр.Перущица, 4225, ул. Христо Г. Данов № 4
 • България
Повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики чрез прилагане на механизмите на чл. 37в от ЗМСМА 89 100.00 89 100.00 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
131177220 Национален институт на правосъдието България, гр.София, 1000, ул. Екзарх Йосиф, 14
 • България
Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието 3 169 359.47 3 169 359.47 0.00 2 052 343.26 31 В изпълнение (от дата на стартиране)
131177220 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1000, ул. "Екзарх Йосиф" № 14
 • България
 • Територията на ЕС
Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП 4 411 203.01 4 411 203.01 0.00 2 538 344.45 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695146 Национален статистически институт България, гр.София, 1038, ул. "Панайот Волов" 2
 • България
„Изграждане на статистическа база и на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“ 750 979.48 750 979.48 0.00 152 063.48 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695146 Национален статистически институт България, гр.София, 1038, ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ № 2
 • България
Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинно-четим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР) 594 100.00 594 100.00 0.00 29 705.00 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695146 НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ България, гр.София, 1038, ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ № 2
 • България
Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО 1 566 401.43 1 566 401.43 0.00 1 504 296.37 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
176478160 НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ България, гр.София, 1431, бул. АКАД. ИВАН ЕВСТАТИЕВ ГЕШОВ № 15
 • България
Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (НСЦРЛП) 90 849.42 90 849.42 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
831604711 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ България, гр.София, 1125, бул. Д-р Г. М. ДИМИТРОВ № 52А
 • България
Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Националния център за информация и документация 175 737.00 175 737.00 0.00 35 147.40 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
831604711 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ България, гр.София, 1125, бул. Г. М. ДИМИТРОВ № 52А
 • България
Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги 4 700 000.00 4 700 000.00 0.00 3 337 428.00 46 В изпълнение (от дата на стартиране)
131063188 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ България, гр.София, 1000, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 52
 • гр.София
Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи 2 999 394.01 2 999 394.01 0.00 149 969.00 43 В изпълнение (от дата на стартиране)
131063188 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция България, гр.София, 1000, бул. “Княз Александър Дондуков” № 52
 • гр.София
„Надграждане на знанията и уменията на служители на НАП, чрез участие в специализирани обучения “ 176 643.76 176 643.76 0.00 35 300.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
130273618 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ България, гр.София, 1113, бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 125 бл. 5 ет.5
 • България
Повишаване на ефективността в работата на служителите от дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в НАПОО чрез надграждане на специализираните знания, умения и компетентности 32 139.76 32 139.76 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
175018757 НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ България, гр.София, 1421, Развигор №1
 • България
 • Територията на ЕС
Стратегически реформи в Национално бюро за правна помощ 200 000.00 200 000.00 0.00 61 742.44 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
121399226 НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1111, ул. ГОЛАШ № 23
 • България
Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги 3 705 135.28 3 705 135.28 0.00 3 342 200.73 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
121399226 НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1111, ул. ГОЛАШ № 23
 • България
Създаване на модели за оптимални административни структури на общините 763 449.60 763 449.60 0.00 37 855.26 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (6/14):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.