English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1
 • гр.София
Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове 405 697.90 405 697.90 0.00 21 158.27 27 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1
 • България
Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването 2 593 480.00 2 593 480.00 0.00 142 560.00 27 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1
 • България
Ефективен достъп до правосъдие 748 708.79 748 708.79 0.00 37 435.44 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Усъвършенстване модела на съдебните експертизи 349 999.64 349 999.64 0.00 17 499.98 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството България, гр.София, 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 17-19
 • България
Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа 145 747.00 145 747.00 0.00 113 659.75 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията България, гр.София, 1000, ул. Дякон Игнатий № 9-11
 • гр.София
Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“ 1 998 668.00 1 998 668.00 0.00 398 900.00 26 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 Министерство на финансите България, гр.София, 1040, ул. "Г. С. Раковски" № 102
 • България
 • Територията на ЕС
„Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагането на режима по държавните помощи, в програмирането, управлението и контрола на средства от ЕСИФ“ 1 499 314.47 1 499 314.47 0.00 1 265 629.76 30 Приключен (към датата на приключване)
000695406 Министерство на финансите България, гр.София, 1040, ул."Г.С.Раковски" № 102
 • България
 • Територията на ЕС
"Повишаване на ефективността и осигуряване на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите по ЕСИФ в периода 2019-2021 г.“ 2 999 245.21 2 999 245.21 0.00 299 000.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ България, гр.София, 1000, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102
 • България
 • Територията на ЕС
"Повишаване на ефективността и осигуряване на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите по ЕСИФ в периода 2016-2018 г.“ 1 991 389.04 1 991 389.04 0.00 1 581 122.71 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ България, гр.София, 1000, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102
 • България
Финансиране на възнагражденията на служителите на Сертифциращия орган по Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд и Кохезионен фонд в България 3 625 713.00 3 625 713.00 0.00 3 216 357.78 38 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ България, гр.София, 1000, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102
 • България
 • Територията на ЕС
Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор 539 976.24 539 976.24 0.00 26 900.00 27 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ България, гр.София, 1000, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102
 • България
 • Територията на ЕС
Подкрепа на работата на Националния орган по държавните помощи във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ и подобряване на ефективността при прилагане на правилата по държавните помощи 1 493 753.44 1 493 753.44 0.00 70 000.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ България, гр.София, 1040, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102
 • България
„Финансиране на възнагражденията на служителите на Сертифициращия орган по Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд и Кохезионен фонд в България“ 3 488 988.00 3 488 988.00 0.00 0.00 34 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 Министерство на финансите, дирекция "Държавни помощи и реален сектор" България, гр.София, 1040, Ул. "Г.С. Раковски" №102
 • България
 • Територията на ЕС
Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ) 1 179 061.60 1 179 061.60 0.00 407 569.18 40 В изпълнение (от дата на стартиране)
102994130 Младежко сдружение Вердико България, гр.Царево, 8250, Ул. Христо Смирненски 8
 • гр.София
Гражданското общество с нови отговорности към младите хора - иновативни модели за младежки политики 89 930.39 89 930.39 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
175474262 Мулти етно форум СНЦ България, гр.Перущица, 4225, ул. Христо Г. Данов № 4
 • България
Повишаване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики чрез прилагане на механизмите на чл. 37в от ЗМСМА 89 100.00 89 100.00 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695018 НАРОДНО СЪБРАНИЕ България, гр.София, 1169, пл. НАРОДНО СЪБРАНИЕ № 2
 • България
 • Територията на ЕС
„Повишаване на ефективността при въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони” 1 366 828.51 1 366 828.51 0.00 0.00 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
131177220 Национален институт на правосъдието България, гр.София, 1000, ул. Екзарх Йосиф, 14
 • България
Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието 3 169 359.47 3 169 359.47 0.00 2 052 343.26 38 В изпълнение (от дата на стартиране)
131177220 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1000, ул. "Екзарх Йосиф" № 14
 • България
 • Територията на ЕС
Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП 4 411 203.01 4 411 203.01 0.00 3 168 919.73 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
121082521 НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ България, гр.София, 1303, бул. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ № 62-64
 • България
Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите, и предоставяне на електронни административни услуги 5 000 000.00 5 000 000.00 0.00 0.00 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695146 Национален статистически институт България, гр.София, 1038, ул. "Панайот Волов" 2
 • България
„Изграждане на статистическа база и на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“ 750 979.48 750 979.48 0.00 152 063.48 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695146 Национален статистически институт България, гр.София, 1038, ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ № 2
 • България
Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинно-четим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР) 594 100.00 594 100.00 0.00 29 705.00 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695146 НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ България, гр.София, 1038, ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ № 2
 • България
Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО 1 566 401.43 1 566 401.43 0.00 1 504 296.37 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
176478160 НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ България, гр.София, 1431, бул. АКАД. ИВАН ЕВСТАТИЕВ ГЕШОВ № 15
 • България
Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (НСЦРЛП) 90 849.42 90 849.42 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
831604711 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ България, гр.София, 1125, бул. Д-р Г. М. ДИМИТРОВ № 52А
 • България
Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Националния център за информация и документация 175 737.00 175 737.00 0.00 87 590.04 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (6/15):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.