English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000695235 Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1000, "6-ти септември" 29
 • България
Развитие на пилотната система за електронна идентификация и внедряване в продуктивен режим 16 800 000.00 16 800 000.00 0.00 200 000.00 42 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695235 Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1000, "6-ти септември" 29
 • България
Създаване на технологична среда за предоставяне на данни в реално време от Централизирания регистър на МПС на АИС на ИААА, НАП, общинските администрации и АПИ; рефакториране на АИС КОС; реализиране на АИС ЧОД и разработване на нови електронни административни услуги 3 184 837.83 3 184 837.83 0.00 636 967.57 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695235 МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Институт по психология България, гр.София, 1000, ул.ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ № 29
 • България
Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация 3 427 259.08 3 427 259.08 0.00 509 876.33 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695317 Министерство на здравеопазването България, гр.София, 1000, пл. "Света Неделя" № 5
 • България
Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2 12 000 000.00 12 000 000.00 0.00 200 000.00 34 В изпълнение (от дата на стартиране)
831909905 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ България, гр.София, 1606, бул. ХРИСТО БОТЕВ № 55
 • България
Усъвършенстване на специализираните знания и умения на служителите в МЗХГ 114 822.36 114 822.36 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
831909905 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ България, гр.София, 1606, бул. ХРИСТО БОТЕВ № 55
 • България
Повишаване на експертния капацитет на служителите в МЗХГ чрез специализирани обучения 155 392.56 155 392.56 0.00 0.00 5 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695160 МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА България, гр.София, 1040, бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 17
 • България
Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал 2 000 000.00 2 000 000.00 0.00 160 703.68 34 В изпълнение (от дата на стартиране)
175745920 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА България, гр.София, 1000, бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 75
 • България
Обучения за служители на ММС 149 688.00 149 688.00 0.00 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
175745920 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА България, гр.София, 1000, бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 75
 • България
Специализирани обучения за служители на ММС 127 234.80 127 234.80 0.00 25 446.96 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22
 • България
Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие 3 175 853.70 3 175 853.70 0.00 3 017 393.76 27 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 Министерство на правосъдието България, гр.София, 1040, ул. „Славянска” 1
 • България
Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор "Правосъдие" 938 233.30 938 233.30 0.00 797 030.86 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 Министерство на правосъдието България, гр.София, 1040, ул. „Славянска" 1
 • България
Разработване и внедряване на електронна информационна система "Национален регистър на запорите" 421 637.25 421 637.25 0.00 53 034.42 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 Министерство на правосъдието България, гр.София, 1040, ул. „Славянска" 1
 • България
Реализиране на Национален регистър на пълномощните 572 751.00 572 751.00 0.00 28 637.55 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 Министерство на правосъдието България, гр.София, 1040, ул. "Славянска" № 1
 • България
Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система 399 932.88 399 932.88 0.00 35 542.92 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 Министерство на правосъдието България, гр.София, 1040, ул. „Славянска" 1
 • България
Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ 1 378 858.43 1 378 858.43 0.00 98 645.34 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 Министерство на правосъдието България, гр.София, 1040, ул. „Славянска" 1
 • гр.София
Редизайн на АИС в МП и ВРБ с цел преминаване към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни документи. 475 800.00 475 800.00 0.00 104 168.81 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 Министерство на правосъдието България, гр.София, 1040, ул. „Славянска" 1
 • България
Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор "Правосъдие" за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие. 457 705.85 457 705.85 0.00 51 179.92 26 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 Министерство на правосъдието България, гр.София, 1040, ул. „Славянска" 1
 • гр.София
Технологични,обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в органите на изпълнителната власт в сектор "Правосъдие",в съответствие със ЗЕУ,НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 и Пътната карта за нейното изпълнение. 249 517.70 249 517.70 0.00 49 903.54 27 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1
 • гр.София
Мoдернизиране на пенитенциарната система в България 1 734 723.46 1 734 723.46 0.00 1 387 778.77 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност 169 806.61 169 806.61 0.00 135 845.29 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1
 • гр.София
Нова концепция за наказателна политика 397 893.22 397 893.22 0.00 79 578.64 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1
 • гр.София
Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове 405 697.90 405 697.90 0.00 21 158.27 27 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1
 • България
Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването 2 593 480.00 2 593 480.00 0.00 142 560.00 27 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1
 • България
Ефективен достъп до правосъдие 748 708.79 748 708.79 0.00 37 435.44 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Усъвършенстване модела на съдебните експертизи 349 999.64 349 999.64 0.00 17 499.98 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (5/14):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.