English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000695025 МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
Трансформация на модела на административно обслужване 4 974 860.00 4 974 860.00 0.00 3 807 792.56 58 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ България, гр.София, 1194, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • гр.София
Осигуряване на финансиране на възнаграждения за служители от Централното координационно звено, изпълняващи дейности по ЕСИФ 6 290 790.18 6 290 790.18 0.00 5 754 926.47 38 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ България, гр.София, 1594, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
Осигуряване на финансиране на възнаграждения за служители от Централното координационно звено, изпълняващи дейности по ЕСИФ 5 500 000.00 5 500 000.00 0.00 0.00 34 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695235 Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1000, "6-ти септември" 29
 • България
Развитие на пилотната система за електронна идентификация и внедряване в продуктивен режим 16 800 000.00 16 800 000.00 0.00 200 000.00 42 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695235 Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1000, "6-ти септември" 29
 • България
Създаване на технологична среда за предоставяне на данни в реално време от Централизирания регистър на МПС на АИС на ИААА, НАП, общинските администрации и АПИ; рефакториране на АИС КОС; реализиране на АИС ЧОД и разработване на нови електронни административни услуги 3 184 837.83 3 184 837.83 0.00 636 967.57 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695235 МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Институт по психология България, гр.София, 1000, ул.ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ № 29
 • България
Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация 3 427 259.08 3 427 259.08 0.00 1 833 215.56 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695317 Министерство на здравеопазването България, гр.София, 1000, пл. "Света Неделя" № 5
 • България
Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2 12 000 000.00 12 000 000.00 0.00 200 000.00 34 В изпълнение (от дата на стартиране)
831909905 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ България, гр.София, 1606, бул. ХРИСТО БОТЕВ № 55
 • България
Усъвършенстване на специализираните знания и умения на служителите в МЗХГ 114 822.36 114 822.36 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
831909905 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ България, гр.София, 1606, бул. ХРИСТО БОТЕВ № 55
 • България
Повишаване на експертния капацитет на служителите в МЗХГ чрез специализирани обучения 155 392.56 155 392.56 0.00 154 799.42 5 Приключен (към датата на приключване)
000695160 МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА България, гр.София, 1040, бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 17
 • България
Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал 2 000 000.00 2 000 000.00 0.00 160 703.68 34 В изпълнение (от дата на стартиране)
175745920 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА България, гр.София, 1000, бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 75
 • България
Обучения за служители на ММС 149 688.00 149 688.00 0.00 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
175745920 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА България, гр.София, 1000, бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 75
 • България
Специализирани обучения за служители на ММС 127 234.80 127 234.80 0.00 25 446.96 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22
 • България
Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие 3 175 853.70 3 175 853.70 0.00 3 067 117.38 27 Приключен (към датата на приключване)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22
 • България
Националната структурата за управление на изпълнението на НПРД - НСУИ на НПРД 715 000.00 715 000.00 0.00 0.00 34 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 Министерство на правосъдието България, гр.София, 1040, ул. „Славянска” 1
 • България
Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор "Правосъдие" 938 233.30 938 233.30 0.00 797 030.86 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 Министерство на правосъдието България, гр.София, 1040, ул. „Славянска" 1
 • България
Разработване и внедряване на електронна информационна система "Национален регистър на запорите" 421 637.25 421 637.25 0.00 53 034.42 32 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 Министерство на правосъдието България, гр.София, 1040, ул. „Славянска" 1
 • България
Реализиране на Национален регистър на пълномощните 572 751.00 572 751.00 0.00 28 637.55 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 Министерство на правосъдието България, гр.София, 1040, ул. "Славянска" № 1
 • България
Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система 373 569.27 373 569.27 0.00 35 542.92 31 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 Министерство на правосъдието България, гр.София, 1040, ул. „Славянска" 1
 • България
Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ 1 378 858.43 1 378 858.43 0.00 98 645.34 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 Министерство на правосъдието България, гр.София, 1040, ул. „Славянска" 1
 • гр.София
Редизайн на АИС в МП и ВРБ с цел преминаване към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни документи. 475 800.00 475 800.00 0.00 104 168.81 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 Министерство на правосъдието България, гр.София, 1040, ул. „Славянска" 1
 • България
Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор "Правосъдие" за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие. 457 705.85 457 705.85 0.00 51 179.92 26 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 Министерство на правосъдието България, гр.София, 1040, ул. „Славянска" 1
 • гр.София
Технологични,обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в органите на изпълнителната власт в сектор "Правосъдие",в съответствие със ЗЕУ,НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 и Пътната карта за нейното изпълнение. 249 517.70 249 517.70 0.00 49 903.54 27 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1
 • гр.София
Мoдернизиране на пенитенциарната система в България 1 734 723.46 1 734 723.46 0.00 1 387 778.77 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност 169 806.61 169 806.61 0.00 161 463.83 18 Приключен (към датата на приключване)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1
 • гр.София
Нова концепция за наказателна политика 397 893.22 397 893.22 0.00 166 417.96 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (5/15):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.