English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
121410441 Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" България, гр.София, 1000, улица "Ген. Й. Гурко", № 5
 • България
Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска 990 553.00 990 553.00 0.00 49 500.00 42 В изпълнение (от дата на стартиране)
121410441 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" България, гр.София, 1000, ул. Ген. Й. Гурко № 5
 • България
Подобряване на специализираните знания и умения на служителите, извършващи пътен контрол и служителите, извършващи контрол върху тази дейност в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 191 710.80 191 710.80 0.00 38 342.16 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
121410441 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" България, гр.София, 1000, ул. Ген. Й. Гурко № 5
 • България
Подобряване на специализираните знания и умения на служителите, извършващи практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС и служителите, извършващи контрол върху тази дейност в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 182 957.26 182 957.26 0.00 36 591.45 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
175618225 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 4
 • гр.София
Осигуряване на средства за възнаграждения на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове 9 841 617.00 9 841 617.00 0.00 9 060 636.72 38 Приключен (към датата на приключване)
175618225 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 4
 • България
 • Територията на ЕС
Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове 1 701 115.00 1 701 115.00 0.00 1 381 467.64 37 Приключен (към датата на приключване)
175618225 Изпълнителна агенция "Одит на средствата от европейския съюз" България, гр.София, 1040, ул. " Славянска" № 4
 • Територията на ЕС
Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2021 г. 2 582 059.62 2 582 059.62 0.00 201 323.70 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
175618225 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" България, гр.София, 1040, ул. "Славянска" №4
 • гр.София
Осигуряване на средства за възнаграждения на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода от 01.03.2019 г. до 31.12.2021 г. 9 200 000.00 9 200 000.00 0.00 801 725.00 34 В изпълнение (от дата на стартиране)
121486802 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ България, гр.София, 1040, бул. ХРИСТО БОТЕВ № 55
 • гр.София
Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролните функции по управление на горите 134 775.36 134 775.36 0.00 26 955.07 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
831901762 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА България, гр.София, 1618, ж.к. ПАВЛОВО ул. ЦАР БОРИС III № 136
 • България
Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по околна среда 196 726.32 196 726.32 0.00 39 345.26 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
130209583 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ България, гр.София, 1113, бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 125 бл. 1
 • България
Специализирани обучения за подобряване професионалната компетентност на служителите от главна дирекция "Сортоизпитване, апробация и семеконтрол" на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол 128 024.00 128 024.00 0.00 25 604.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
131225544 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ България, гр.София, 1202, ул. "Братя Миладинови" № 112
 • България
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ - КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ 122 472.00 122 472.00 0.00 55 566.00 12 Приключен (към датата на приключване)
175451413 Инспекторат към Висшия съдебен съвет България, гр.София, 1000, ул. "Георг Вашингтон" № 17
 • България
Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт 700 000.00 700 000.00 0.00 200 138.22 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
131394099 Институт за европейски ценности България, гр.София, 1000, ул. Алабин 22, офис 211
 • гр.София
Гражданското общество – субектът на местните културни политики 89 961.41 89 961.41 0.00 0.00 10 В изпълнение (от дата на стартиране)
130403691 Институт по публична администрация България, гр.София, 1000, ул. Аксаков 1
 • България
 • Територията на ЕС
"Работим за хората" - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики. 5 176 296.45 5 176 296.45 0.00 3 586 525.42 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
130403691 ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ България, гр.София, 1000, ул. Аксаков № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите 793 526.94 793 526.94 0.00 669 902.00 28 Приключен (към датата на приключване)
827234868 Клуб "Отворено общество" - Русе България, гр.Русе, 7012, ул. "Борисова" 78, бл. "Борис" I
 • Русе (BG323)
Областна администрация - Русе през погледа на гражданското общество 89 316.00 89 316.00 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
831228084 Клуб „Икономика 2000” България, гр.София, 1527, ул. "Стара планина" № 74, ет.0, район Оборище
 • гр.София
Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. 98 264.32 98 264.32 0.00 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
130098909 КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ №8-10
 • гр.София
„Развитие на аналитичния капацитет на Комисията за енергийно и водно регулиране” 1 300 000.00 1 300 000.00 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
121516918 КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ България, гр.София, 1000, пл. СЛАВЕЙКОВ № 4А ет.3
 • България
Подобряване на регулирането и управлението в областта на обществените потребности чрез придобиване на нови знания и практически опит за повишаване на квалификациите и уменията на служителите в Комисията за защита на потребителите 196 113.31 196 113.31 0.00 39 222.66 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
131457813 КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ България, гр.София, 1125, ул. ДРАГАН ЦАНКОВ № 35
 • България
Учим, за да работим по-ефективно 188 761.90 188 761.90 0.00 187 376.19 6 Приключен (към датата на приключване)
131463734 КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО България, гр.София, 1000, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 112
 • България
Повишаване на експертния капацитет на КПКОНПИ за ефективно и професионално изготвяне на оценка и анализ на съвкупности от парично оценими права и задължения 116 121.60 116 121.60 0.00 23 224.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
175584171 Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори България, гр.София, 1000, ул. "Сердика" №22, ет. 7
 • България
Обучения за специализираната администрация на Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 118 054.80 118 054.80 0.00 62 089.48 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
131463734 Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) България, гр.София, 1000, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 112
 • България
Повишаване на капацитета на КПКОНПИ за предотвратяване и разкриване на корупционни престъпления от високопоставени служители, управление и опазване на обезпечени активи и процедури за прозрачност и защита на свидетели и податели на сигнали. 161 289.00 161 289.00 0.00 32 257.80 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
131463734 Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) България, гр.София, 1000, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 112
 • България
Повишаване на капацитета на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за прилагане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 153 233.00 153 233.00 0.00 30 646.60 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
177054410 Местна инициативна група Ботевград България, гр.Ботевград, 2140, пл. "Освобождение" 13
 • Ботевград
Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград" 89 640.00 89 640.00 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (4/15):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.