English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-2.008-0001-C01
„Преглед и оценка на системата на обществените поръчки в България“
ЕСФ ==> Добро управление
26.06.2018
01.10.2017
31.03.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
  • България

Описание

Проектът е насочен към извършване на цялостен преглед и оценка на актуалното състояние на националната система на обществените поръчки. Това включва:
-	извършване на функционален анализ на капацитета на Агенцията по обществени поръчки /АОП/ за ефективно и ефикасно изпълнение на възложените задачи (особ. във връзка с осъществявания от агенцията предварителен контрол на обществени поръчки);
-	количествен и качествен анализ на данните за процедурите за обществени поръчки и договорите, с цел установяване ефективността на процесите на възлагане;
-	оценяване на цялостното функциониране на системата на обществените поръчки след влизане в сила на новото законодателство.
Резултатите ще бъдат обобщени в три доклада, които ще съдържат и конкретни краткосрочни и дългосрочни препоръки за подобрение.
Посочените дейности ще бъдат осъществени с консултантската помощ, оказана от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) в рамките на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между АОП и Банката, подписано на 2.11.2017 г. и ратифицирано впоследствие от Народното събрание.
Освен това, оценката на институционалния капацитет на АОП, тази относно цялостното функциониране на системата на обществените поръчки, както и съответните последващи действия, ще бъдат обсъдени в рамките на 3 (три) семинара, организирани като част от проектното изпълнение.
Дейности
  • В рамките на тази дейност ще бъдат осъществени следните поддейности: 1. Функционален преглед на АОП С оглед оценка на институционалния капацитет на АОП за ефективно и ефикасно изпълнение на възложените задачи, ще бъде разгледан оперативния модел на агенцията в контекста на настоящата стратегия, функционална организация, бизнес процеси, системи и ресурсна обезпеченост. Особено внимание ще бъде отделено на контролните функции, вкл. въведения през м. 09.2016 г. контрол чрез случаен избор. За целта експерти на МБВР ще осъществят: - двуседмична мисия, включваща срещи и интервюта със служители на АОП и на ключови заинтересовани страни (като ВАС, КЗК, СП, АДФИ, ИПА, ЦОП към МФ, МЗ и НСОРБ, респ. други осн. възложители, доколкото са свързани с веригата на стойността на АОП); - анализ на релевантни документи; - изследване на най-добрите практики и формулиране на препоръки за подобряване на функционалната и организационната рамка на АОП; - участие в двудневен семинар с персонала на АОП за обсъждане на резултатите от функционалния преглед и управлението на промяната към система за обществени поръчки, основаваща се на почтеност и оптимално съотношение качество/цена. 2. Анализ на данни за обществените поръчки и договорите За да се установи ефективността на системата за възлагане, ще бъде направен количествен и качествен анализ на наличните данни за процедурите за обществени поръчки и сключените договори. Методологията ще засегне осем измерения, свързани с ефективността на системата, с цел да се определи дали са постигнати 5 основни резултата (навременни доставки, ефективност на разходите, качество, прозрачност и справедливост) и да се прецени ефективността на прилагане на правната и регулаторната рамка (вкл. осъществените мерки от Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в периода 2014-2020 г.). 3. Цялостна оценка на системата на обществените поръчки в България Оценката на системата на обществените поръчки за периода след влизане в сила на новото законодателство ще засегне следните направления: цикъл на обществените поръчки и пазарни практики; изграждане на капацитет; наблюдение, надзор и контрол; почтеност и прозрачност. Ще се ползват резултатите от предходните поддейности. Освен проучване на документи и съществуващи данни, ще се събира и допълнителна информация чрез въпросници и интервюта. Предвижда се да бъдат включени лица, ангажирани в планиране, възлагане и/или управление на договори за обществени поръчки, с цел обхващане на основните заинтересовани страни - възложителите, кандидатите/участниците в процедури за възлагане, изпълнителите, органите с контролни функции, както и гражданите като ползватели на обществени блага. Прегледът на системите за обжалване и за мониторинг и контрол ще включи функциите на КЗК, ВАС, СП и АДФИ. Специално внимание ще бъде отделено на новата система за предварителен контрол, базирана на риска, като ще се използват резултатите от функционалния преглед на АОП. С оглед специфичния контрол по отношение на обществените поръчки с финансиране от ЕСИФ, в обхвата на оценката ще бъде включена и ролята на УО, СО и ОО в контекста на финансовите корекции, произтичащи от несъответствия при обществените поръчки. Обменът на информация, координацията и съгласуваността на действията на органите за предварителен и последващ контрол също ще бъдат засегнати. Ще се изследва прозрачността на обществените поръчки по отношение на всички заинтересовани страни и ще се анализират повтарящи се нередности, етика и мерки срещу корупцията. Констатациите, възможните области за подобрение и препоръките в тази насока ще бъдат представени на семинар /вторият от изпълнението на Дейност 2/. Резултатите от изпълнението на поддейностите ще бъдат обобщени в 3 доклада с препоръки за подобрение. Съобразно препоръките от Доклада за функционалния преглед и предложен от МБВР план за изпълнение, ще бъдат предприети подходходящи действия от страна на АОП, вкл. актуализиране на вътр. правила и документи.
  • В рамките на проекта ще бъдат организирани и осъществени общо три семинара, а именно: 1. Двудневен семинар с участието на служители на АОП (20 лица) и представители на МБВР с място на провеждане извън гр. София По време на този семинар ще бъдат представени резултатите от извършения функционален преглед. На него ще се дискутира и управлението на промяната от обществени поръчки, възлагани преимуществено въз основа на критерия „най-ниска цена“, към система за обществени поръчки, основаваща се на почтеност и максимално добро съотношение качество/цена, в т.ч. чрез прилагане на изисквания и/или показатели, включващи екологични и/или социални аспекти. 2. Семинар с участието на представители на МБВР, както и 50 лица - представители на АОП и други заинтересовани страни (МФ, ВАС, КЗК, СП, АДФИ, ИПА, НСОРБ, ЦКЗ, одитиращи и сертифициращи органи и др.) /с продължителност - един ден, и място на провеждане - гр. София/ В рамките на семинара ще бъдат представени и обсъдени резултатите от цялостната оценка на системата на обществените поръчки в България, идентифицираните от МБВР потенциални области за подобрение и препоръките в тази насока, преди същите да бъдат обобщени в Доклад за оценка на системата на обществените поръчки. 3. Семинар с участието на АОП и други институции/органи с правомощия в областта на обществените поръчки (като МФ, ВАС, КЗК, СП и АДФИ), както и други заинтересовани страни (напр. ИПА, НСОРБ, ЦКЗ и т.н.) - общо 35 лица /с продължителност - един ден, и място на провеждане - гр. София/ Целта на този семинар е да бъдат дефинирани подходящи действия и/или мерки, които следва да бъдат предприети за подобряване на националната система на обществените поръчки, в отговор на констатациите и препоръките, направени от МБВР. Чрез семинара ще бъде осигурена възможност за широка дискусия по темата с участието на представители на засегнатите от препоръките национални органи и/или организации, като въз основа на проведените обсъждания впоследствие ще бъде изработен план за действие със срокове и отговорни лица. Документът ще бъде разработен от работна група (сформирана в рамките на АОП или междуведомствена, ако това е по-целесъобразно), и след съгласуването му с основните заинтересовани страни, ще бъде предложен за утвърждаване от министъра на финансите.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой подкрепени администрации, прилагащи механизми за организационно развитие и управление ориентирано към резултатите, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой извършени функционални прегледи по сектори/политики, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и оценки за администрацията, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 1.00

Финансова информация

1 961 112.83 BGN
1 961 112.83 BGN
1 148 026.00 BGN
85.00 %
  • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 294 166.92 0.00 1 666 945.91 1 961 112.83
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 294 166.92 0.00 1 666 945.91 1 961 112.83

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.