English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-2.001-0001-C03
Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор
ЕСФ ==> Добро управление
23.12.2016
01.11.2016
30.09.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектът е насочен към цялостното подобряване на процесите, свързани с поддържането и публикуването на публичната информация в отворен формат за повторна употреба, както и към създаване на нов механизъм за заявяване и получаване на достъп до обществена информация по електронен път и публикуването й в интернет. Изграждането на Портал за отворени данни и Платформа за достъп до обществена информация е предпоставка за улеснено повторно използване на обществената информация, чрез публикуването й в отворен формат и за подобряване на механизмите за достъп до информацията. Проектът ще отговори на нуждата на ползвателите на публична информация както от подобряване на процесите по поддържането на информацията в отворен, машинночетим формат, така и от създаването на нови механизми за достъп до обществена информация. Основната целева група на проекта обхваща организациите от обществения сектор по смисъла на ЗДОИ - държавните органи, техните териториални звена, органите на местното самоуправление в Република България, и други публичноправни субекти и организации. Допълнителната целева група са всички ползватели на публична информация, които са нейни крайни потребители. Дейностите включват изграждането на два специализирани портала, инструмент за автоматично качване на данни и свързаните проучвателни и обучителни дейности, като така ще се подобрят и надградят механизмите за достъп до информация и повторната й употреба. Реализирането на проекта ще помогне за изпълнението на задълженията за организациите от обществения сектор, произтичащи от ЗДОИ и за изпълнението на стратегията на ОПДУ за създаване на мерки, свързани с повишаване на прозрачността в публичния сектор, подобряване на обмена на данни и информираността на обществото, отваряне на данни и усъвършенстване на мониторинга и оценката на провежданите политики чрез въвличане на гражданското общество. Проектът е в изпълнение на стратегическа цел 3 от Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г.
Дейности
 • Поддейност 1: Разработване на техническо задание за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на Поддейност 2. Поддейност 2: Разработване, тестване и внедряване на Портал за отворени данни В рамките на дейността ще бъде разработен, тестван и внедрен Портал за отворени данни. Порталът за отворени данни се създава и поддържа съгласно чл. 15г от ЗДОИ. Той ще представлява единна, централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Порталът ще бъде изграден по начин, който позволява цялостното извличане на публикуваната информация или части от нея. Организациите от обществения сектор ще публикуват на портала публична информация в отворен формат, достъпът до която е свободен. През ноември 2014 г. беше създаден безвъзмездно Демонстрационен портал за отворени данни на платформа CKAN. Към момента 397 организации от обществения сектор са публикували 1406 набора от данни в отворен формат. Демонстрационният портал не осигурява необходимите технически възможности за пълноценното повторно използване на публикуваната информация, поради което е нужно да бъде разработен нов портал. След тестването на функционалностите и внедряването на Портала за отворени данни, цялата информация от демонстрационния портал ще бъде прехвърлена на новия. Функционалностите на новия портал ще бъдат съобразени с Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат. Ще бъде създадено ръководство за потребителите, които ще използват функционалностите на портала и публикуваната на него информация, което ще бъде представено и в резюме като кратка видео-демонстрация. Ще бъде разработен наръчник за администраторите на профилите на администрациите, определени в чл. 8, ал. 3 от наредбата и администраторите на портала. Ще бъдат изготвени и технически насоки, съдържащи препоръки и изисквания за създаване, поддържане и публикуване на информация в отворен формат. Те ще се използват от всички лица, които създават и поддържат публична информация в отворен формат. Служителите по чл. 8, ал. 3 от наредбата и администраторите на портала ще бъдат запознати с функционалностите на портала, нормативните изисквания, свързани с отворените данни и публикуването им на портала и с различните методи за поддържане на информацията в отворен формат. За тази цел ще бъдат проведени обучения. Изпълнителят ще разработи програма за обученията и ще осигури лектори. Логистиката на обученията ще се извършат от друг външен изпълнител. Поддейност 3: Разработване, тестване и внедряване на инструмент за автоматизирано въвеждане на данни от администрациите и други организации от обществения сектор на Портала за отворени данни Към момента данните сe публикуват ръчно и еднократно, като са актуални само към датата на публикуване, което затруднява навременното използване на информацията. Към порталa ще бъде разработен инструмент за автоматизирано качване и обновяване на данни, който ще позволява, след еднократна конфигурация, качването на предефинирани масиви от данни от даден компютър към Портала за отворени данни. Източникът на масивите може да бъде както релационна база данни, така и локална електронна таблица. Инструментът ще осигурява възможност и за автоматизирано изчистване на лични данни. Това ще позволи преустановяване на практиката за ръчно качване на данните, което неминуемо води до обновяването им през неопределени периоди, липса на актуалност на данните и до различни технически грешки при употребата им, като например неправилно преформатиране и др. Инструментът ще бъде тестван и интегриран на портала, след което ще бъде извършено автоматично свързване чрез него с минимум 100 набора от данни. Ще бъдат изработени технически насоки за използване на инструмента, предназначени за лицата, определени по чл. 8, ал. 3 от наредбата.
 • Поддейност 1: Разработване на техническо задание за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на Поддейност 2. Поддейност 2: Разработване, тестване и внедряване на Платформа за достъп до обществена информация и провеждане на свързано обучение Съгласно чл. 15в от ЗДОИ Платформа за достъп до обществена информация осигурява възможност за подаване на заявления за достъп до информация. Платформата ще представлява единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява заявяване на достъп и публикуване на обществена информация. Предвижда се да могат да се подават заявления, да се следи статута на заявлението (одобрение, отказ или частично предоставяне), да се публикуват отговорите на запитванията (самата изискуема информация), като по този начин ще се надградят съществуващите към момента механизми. Чрез изпълнението на дейността ще се създаде възможност всеки задължен субект по ЗДОИ да публикува на платформата подадените чрез нея заявления, решенията по тях и предоставената обществена информация при спазване на защитата на личните данни на заявителя съгласно Закона за защита на личните данни. Платформата ще отчита и случаите на отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, при които решението се връчва и по реда на чл. 39 от ЗДОИ от съответния задължен субект по чл. 3, ал.1. Новата практика, която ще се въведе със създаването на платформата ще доведе до значително подобряване на прозрачността на задължените организации по ЗДОИ, повишаване информираността на обществото и спестяване на работа и време на администрациите. Един от основните елементи на законодателството за достъпа до обществена информация е принципът, че публичните институции е необходимо да следват политика, насочена към публикуването на информация от общ интерес без заявление, така наречената политика на проактивно публикуване. Платформата създава улеснен метод за подаване на заявления за достъп до обществена информация по електронен път. Към момента се наблюдава прекален и необоснован контрол над информацията, усложнени процедури и формалности за нейното предоставяне. Чрез внедряване на платформата цялостно ще бъде подобрено предоставянето на информация от държавните органи, при еднакви условия за достъп на заявителите, чрез гарантиране на публичност, откритост, достоверност, всеобхватност и пълнота на данните. Чрез възможността за автоматично, електронно проследяване на статута на заявлението ще се осигури по-голяма прозрачност на цялостния процес и ще се спестят човешки и времеви ресурси на ползвателите. Създаването на платформата има множество предимства: от една страна, гражданинът, който търси обществена информация може да изпрати до всички задължени по закон органи заявление през платформата, без да трябва да търси интернет адресите им или съответните адреси на ел. поща. От друга страна – всички отговори и информация се публикуват на едно място, видими са за всички останали и могат да бъдат систематизирани и т.н. Досегашният ред за подаване на заявления за достъп до информация се запазва, като платформата се явява още един механизъм за подаване на заявления, както и място на което ще бъдат публикувани всички отговори и информацията по заявленията, когато заявлението за достъп до информация е подадено чрез платформата. Ще бъдат изготвени ръководство за потребителите на платформата, които са всички физически и юридически лица имащи право да подават заявления за достъп до обществената (съгласно ЗДОИ) и кратка видео-демонстрация за работа с платформата, както и наръчник за администраторите, които ще поддържат платформата и администраторите на профилите на организациите от обществения сектор. Ще бъдат проведени специализирани обучения с цел администраторите на профилите и администраторите на платформата да придобият необходимите знания и умения да извършват служебните си задължения във връзка с работата с Платформата за достъп до обществена информация.
 • Подд. 1: Проучв. на потреб. на гражданите и бизнеса за публ. на публ. инф. в отворен формат Ще бъде изв. следното: 1. Социолог. проучване 2. Конференция 3. Анализ на резулт. Съгласно чл. 15б от ЗДОИ всяка орг. от общ. сектор ежегодно планира поетапното публ. в интернет в отв. формат на инф. масиви и ресурси, които поддържа, достъпът до които е свободен. МС ежегодно приема списък с набори от данни, които да бъдат публ. в отв. формат. Необх. е инф. която ще бъде публ. в отв. формат да бъде приоритизирана съгласно нуждите на гражданите, бизнеса и самите орг. от общ. сектор. След проучването ще се опред. конкр. 500 приор. набори от данни (като най-приор. 150 от тях ще бъдат вкл. в годишното приоритизиране за 2018 г.), администрациите, които поддържат базите данни и най-честите затруднения при повт. изп. на публ. инф. Тази дейност ще допринесе за обект. избор при задължителното приоритизиране на инф. Целевите групи на социологическото проучване ще бъдат две: (А) граждани, и (Б) юрид. лица (търг. д.ва, нестоп. организации, бюдж. организации и др.). Провеждането на националното представително изсл. ще бъде разделено на две: (А) Национално представително изсл. сред пълнолетните граждани; (Б) Национално представително изсл. сред юрид. лица. Изследването ще се извърши чрез две извадки от средно по 1000 души. За част Б, тъй като юридическите лица са различни според информационните си потребности, представителното изследване ще бъде извършено по отрасли – икономика, образование, здравеопазване, селско стопанство, търговия, строителство, административни услуги и др., и според типа им. Ще се проведе конференция „Отворени данни (ОД) - предизвикателства и възможности за развитие” с вс. заинтерес. страни, на която да бъдат представени и обсъдени резулт. от социолог. проучване, ще бъдат обсъдени и приети допълн. предлож. за приоритизиране на публ. инф-я, която да бъде публикувана в отворен формат и ще бъдат обсъдени често срещаните проблеми при повтор. употреба на инф. от общ. сектор с оглед на изготв. на предложения за отстраняването им. Ще бъдат поканени представители на орг. от общ. сектор, които създават и поддържат приоритизираната със социолог. проучване информация, както и представители на бизнес орг-ии (ползвателите на тази инф.) и медии. След пров. на конференцията, изпълнителят ще изготви анализ, съдържащ идентифицираните 500 набора от данни по приоритетни обл. (и определени 150 набора от данни с най-голямо общ. значение, които да бъдат публ. в отворен формат) и резулт. от конференцията със заинтерес. страни, съдържащи допълн. набори от данни, които да бъдат публ. в отворен формат и/или препоръки за премахв. на затрудненията, които срещат ползвателите при използв. на отворените данни. Поддейност 2 - Провеждане на публ. събития в страната за представяне на Портала за отворени данни и Платформата за достъп до общ. инф. и орг. на раб. срещи с представители на институциите, регистрирани на Платформата Поддейността ще осигури популяр. на разработените по проекта портал и платформа. Ще се повиши информ. на целевите групи относно инициативата за ОД и новите механизми, свързани с достъпа до общ. инф. Чрез провеждането на публ. събития ще се създаде възм. гражданите и бизнеса да се запознаят с отвореното управл., и в частност ОД и новите механизми за достъп до общ. инф. Ще бъдат организирани 5 публ. събития в останалите 5 региона за планиране с изкл. на ЮЗ регион за планиране.Освен популяр. на Платформата е необх. голям брой институции да я използват при предоставяне на достъп до общ. инф. В т. вр. е необх. да се проведат раб. срещи с представители на институциите, които ще имат свой профил на Платформата. Целта на раб. срещи е да се популяр. Платформата като съвременно и удобно ср-во за предост. на достъп до общ. инф. и да се представят функционалностите й. На тези срещи се очаква да вземат участие представители държ. институции, общ. и обл. администрации, чиято обща бройка може да достигне 400 души.
 • В рамките на тази дейност ще се изготви програма за провеждане на обучения за инициативата за отворени данни и ще се проведат обучения на лицата, които създават и поддържат публична информация в обществения сектор и/или я използват за повторна употреба в отворен формат. Обученията ще включват практическа и теоретична част. Към момента се наблюдава липса на информираност на служителите в администрацията и в другите организации от обществения сектор относно инициативата за отворени данни. По-точно е необходимо да се организират обучения, включващи информация за европейското законодателство в тази област, новите изисквания съгласно българското законодателство, добрите практики в другите страни, състоянието на инициативата в България, често срещаните проблеми при създаването, поддържането и публикуването на информацията в отворен формат, технически насоки за работа с Портала за отворени данни, методите за използване и визуализиране на публикуваната информация и др. Европейската комисия е изготвила Насоки относно препоръчителните стандартни лицензии, наборите от данни и таксите за повторна употреба на документи (2014/C 240/01), които са в процес на прилагане в българското законодателство. Необходимо е лицата, които се занимават със създаване, поддържане и публикуване на информация в отворен формат, както и нейните ползватели да бъдат запознати с принципите на инициативата. Важен елемент от работата с отворени данни е техническата част, свързана с поддържане и обработване на публичната информация и използване на данните. Необходими са обучения, свързани с използването на функционалностите на Портала за отворени данни и повторното използване на публикуваните данни, като механизми за обработка на данните и тяхната визуализация. Необходимо е лицата, които се занимават с поддържане на публичната информация в отворен формат да подобрят уменията си в тази област, с оглед на подобряване на цялостните процеси, свързани с инициативата за отворени данни. През 2015 г. бяха организирани две обучения на представители от администрацията, които да се запознаят с инициативата, но е необходимо да бъде изготвена програма за такова обучение, което да се провежда регулярно и да бъде с широко съдържание насочено към теоретичния и практически аспект на отворените данни.
 • Дейността предвижда провеждане на заключително публично събитие за популяризиране на резултатите от изпълнението на проекта. За популяризиране ролята на ЕС, съфинансиращия фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Добро управление“ ще бъдат изработени информационни и рекламни материали (плакати, рол банер, брошури и др). Промоционалните материали ще бъдат разпространявани по време на публичните събития и заключителната конференция. Тяхната изработка ще бъде изцяло съобразена с изискванията, посочени в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.”.

Индикатори

Брой подкрепени нови/ осъвременени обучителни модули за администрацията, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители от администрацията, Целева стойност: 370.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой разработени/надградени информационни системи или онлайн платформи, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 2.00
Служители от администрацията, успешно преминали обучения с получаване на сертификат, Целева стойност: 370.00, Отчетена стойност: 0.00
Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и оценки за администрацията, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 0.00
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Служители от администрацията, успешно преминали обученията с получаване на сертификат, Целева стойност: 370.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

849 895.00 BGN
849 895.00 BGN
543 254.00 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 127 484.25 0.00 722 410.75 849 895.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 127 484.25 0.00 722 410.75 849 895.00

Тръжни процедури

Наименование: Разработване и внедряване на Портал за отворени данни и на инструмент за автоматизирано въвеждане на данни от администрациите на портала, Предмет на предвидената процедура: Разработване и внедряване на Портал за отворени данни и на инструмент за автоматизирано въвеждане на данни от администрациите на портала , Стойност: 310 000.00
Наименование: Разработване, тестване и внедряване на Платформа за достъп до обществена информация, Предмет на предвидената процедура: Разработване, тестване и внедряване на Платформа за достъп до обществена информация , Стойност: 309 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.