English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-1.002-0005-C04
Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК
ЕСФ ==> Добро управление
16.01.2017
20.06.2016
31.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектното предложение предвижда изпълнението на следните взаимосвързани дейности:
1.	Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид.
2.	Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия.
3.	Пилотно набиране и структуриране на специализирани цифрови данни на подземната ВиК инфраструктура.
4.	Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра.
5.   Обучение на вътрешни и външни институционални потребители.
6.   Информация и комуникация.

Изпълнението на тези дейности ще допринесе за преодоляването на основни предизвикателства, идентифицирани в Стратегията за електронно управление в Република България за периода 2014 - 2020 г. и Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016 - 2020 г.
Дейности
 • Кадастърът е регистър на поземлената собственост в страната и представлява съвкупност от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти, данни за правото на собственост и за други вещни права върху недвижимите имоти, данни за държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение. Данните се нанасят върху кадастрална карта и се записват в кадастрални регистри. Съгласно чл. 30, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), се водят кадастрални регистри на: 1. недвижимите имоти – обект на кадастъра; 2. точките от геодезическата основа; 3. границите на административно-териториалните единици; 4. идентификаторите и промените им. През месец юни 2016 г. Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) изготви Методика и критерии за приоритизиране на общините, за които ще бъдат създадени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) в цифров вид по Оперативна програма "Добро управление". Избраните от АГКК критерии са следните: Критерий по допустимост: Оценка на общините съгласно извършено оцифряване и анализ на кадастралните планове и регистри на урбанизираните територии на населените места в съответната община. Критерии за оценка: 1.Оценка на общините, съгласно изработения цифров вид на наличната кадастрална информация за населените места в съответната община, и анализа на неговите качества; 2: Оценка на общините, съгласно ролята и мястото им в националното пространство; 3: Оценка на общините, спрямо броя на населението в областта (административно-териториалната единица) по местонахождението им. На базата на гореизброените критерии са определени 96 бр. населени места с площ от 10 215 ха, попадащи в следните общини: Бургас, Приморско и Созопол (област Бургас), Варна, Белослав и Бяла (област Варна), Пазарджик (област Пазарджик), Плевен (област Плевен) и Родопи (област Пловдив). Съгласно чл. 31 от ЗКИР: "Съдържанието, както и условията и редът за създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството......" - Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Дейностите за създаване на КККР обхващат: - Създаване на геодезическа мрежа с местно предназначение (ГММП) за урбанизираната територия и всички застроени територии в землищата - чл. 5, ал. 1, т. 11 и чл. 21, т. 2 от Наредба № 3; - Проучване на създадената работна геодезическа основа (РГО) и при установяване на унищожени точки, се създава изцяло нова РГО или се допълва съществуващата - чл. 5, ал. 1, т. 11 и чл. 21, т. 3 от Наредба № 3; - Изработване на КККР на урбанизираните територии и всички застроени територии - чл. 41 от Наредба № 3; - Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти - чл. 47 от Наредба № 3 ; - Създаване и изчертаване на интегриран цифров модел на КККР; - Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР - чл. 48 от ЗКИР. Ще бъде извършен контрол на качеството на данните от длъжностни лица в службите по геодезия, картография и кадастър, определени от началника на службата, в съответствие с Наредба №19 от 28.12.2001 г. за контрол и приемане на КККР. Към момента 22 % от територията на страната е покрита с кадастрална карта и кадастрални регистри, чрез които могат да се предоставят електронни административни услуги. С изпълнението на Дейност 1 ще продължи вече започналото създаване на КККР, част на програмата за електронно управление на правителството. С оглед обезпечаване на връзката на е-правителство с електронно обслужване е необходимо създаване на цифрови данни за основни регистри на електронното правителство, каквито са кадастралните регистри, базирани на цифрови кадастрални данни.
 • През месец януари 2015 г. бе изготвена Концепция за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и за ускоряване процеса по създаване на имотен регистър. В тази връзка, в ДВ бр. 57 от 22.07.2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИР), чрез който се регламентира опростена процедура за създаване на кадастрална карта и регистри за територията на страната, включително и за неурбанизирани райони. Предвижда се преобразуване на картата на възстановената собственост (КВС) в кадастрална карта от службите по геодезия, картография и кадастър, което ще осигури възможност в кратки срокове да се постигне покриване на голям процент от територията на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри. В практиката на АГКК - в процеса на създаване на КККР и поддържане на вече одобрените КККР в актуално състояние, се констатират несъответствия в неурбанизираната територия, които са прехвърлени в КККР от КВС. Явната фактическа грешка (ЯФГ) е несъответствието в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия, получено при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и несъответствие в границите на съществуващите на местността (терена) трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход в неурбанизирана територия, определени чрез геодезически измервания и границите им от планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, когато разликите в координатите на определящите ги точки са поголеми от допустимите в наредбата по чл. 31 от ЗКИР. Дейност 2 надгражда изпълнен през 2015 г. проект за анализ на КВС по Оперативна програма „Административен капацитет“ с бенефициент МТИТС. В резултат на извършения анализ и в зависимост от точността и съдържанието, землищата с одобрена КВС са разпределени в три групи: 1. Землища, в които анализираните линейни и площни обекти са нанесени вярно в КВС или с малко отклонение. В тези землища няма необходимост от корекция при отразяване местоположението на анализираните обекти или нанасяне на липсващи обекти, предмет на анализа или ако има такава необходимост, то площта, подлежаща на корекция, не надвишава 5% от общата площ на засегнатите имоти. 2. Землища, при които има изместване в местоположението на анализираните обекти при нанасянето им в КВС и/или има неотразени обекти, като площта, подлежаща на корекция, е от 5 до 10% от общата площ на засегнатите имоти. 3. Землища, при които има изместване в местоположението на анализираните обекти при нанасянето им в КВС и/или има неотразени обекти, като площта, подлежаща на корекция, надвишава 10% от общата площ на засегнатите имоти. Обхватът на дейността включва отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия в землища от 1-ва, 2-ра и 3-та група, с площ минимум 80 000 ха., със засегната площ 1 680 ха.
 • В рамките на тази дейност ще бъде структурирана база данни в цифров вид на подземната ВиК инфраструктура за територии във Видин, Монтана и Враца. Трите града са областни градове в Северозападния район на планиране (NUTS 2). Този район е районът в ЕС с трайно най-ниско равнище на развитие. Районът заема последно място в класацията на районите в ЕС по показателя БВП на човек, съответно с 27,3% през 2009 г.., при средно за страната - 44%. С оглед на това, при предприемането на дейности, свързани с подобряване на условията за живот и осигуряване на среда за бизнес развитие, следва да се отчете района, където биха имали най-голям ефект. В тази връзка с избирането на трите областни центрове от този район ще се осигури максимален ефект от извършването на дейността. Обхват на дейностите: 1. Анализ на наличната информация и данни във ВиК дружествата - ще бъде възложена на външни експерти; 2. Дефиниране на обекти и атрибути към тях - ще бъде възложена на външен изпълнител; 3. Набиране на нови данни - ще бъде възложена на външен изпълнител; 4. Проектиране на геопространствена база данни за обектите от ВиК инфраструктура - ще бъде възложена на външен изпълнител; 5. Въвеждане на наличните данни в базата - ще бъде възложена на външен изпълнител; 6. Създаване на софтуер за валидация, въвеждане и редактиране на цифровата база на ВиК инфраструктура - ще бъде възложена на външен изпълнител; 7. Контрол относно коректното въвеждане на данните в базата - ще бъде възложена на външни експерти. При изпълнението на дейността ще е необходимо използването на външна експертна подкрепа, тъй като ВиК дружествата разполагат с информация в различен вид и формат и с различно качество относно местоположението, състоянието и характеристиките на инфраструктурата. Трима външни експерти ще извършат анализ (подготвяне и структуриране) на наличната информация и данни във ВиК дружествата. На базата на този анализ избрания по ЗОП изпълнител ще набере в структуриран вид специализирани цифрови данни на подземната ВиК инфраструктура. Съответно, по време и след изпълнението на дейността, получения продукт трябва да бъде проверен относно коректност при отразяване на данните. Трима външни експерти ще извършат контрол относно коректното въвеждане (мигриране) на данните в базата.
 • Поддейност 4.1. „Развитие на информационните системи на кадастъра и интеграция с външни системи“: 1.Описание на работните и бизнес-процесите на база утвърдената от МС "Методология за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на адм. услуги" и анализ на нормативната уредба. Подобряването на управлението на работните процеси в администрацията има ключово значение за нейното по-ефективно и ефикасно функциониране. Чрез описанието на работните процеси се изгражда структуриран модел на начина, по който администрацията осъществява своята дейност. Целта е чрез единен, унифициран подход за описание и анализ на работните процеси по предоставянето на адм. услуги да се усъвършенстват тези процеси, да се приведат в съответствие с действащата норм. уредба и да се реализират в информационните системи на кадастъра. 2.Надграждане и оптимизиране на КАИС-Кадастрална административна информационна система – осигурява цялостно управление на данните за клиентите и техните сметки и заявки. С тази система е осигурена възможност за заявяване на голям брой услуги по електронен път, като част от тях и се предоставят електронно. В тази дейност е предвидено да се реализират в КАИС подобрени работни процеси за предоставяне на адм. услуги, насочени към потребителя, на база на извършения анализ и описание на работните процеси съгласно Методологията на МС. Ще се извърши подмяна на системата за управление на базата данни на КАИС към open source (с отворен код) СУБД. По този начин ще се използват осн. предимства на този тип технология по отношение на разл. инфраструктурни решения, като резервна база данни, допълнителни сървъри към продуктивната база данни или решение за отказо-устойчивост. От критична важност за работоспособността на АИС на кадастъра е осигуряването на възможност за гъвкаво преконфигуриране и ъпгрейд на наличния хардуер, без това да е обвързано със пре-лицензиране и закупуване на нови лицензи. 3.Надграждане и оптимизиране на ИИСКИР - Интегрирана инф. с-ма за кадастър и имотен регистър - чрез нея се поддържа и съхранява кадастралната информация и се изготвят услуги. ИИСКИР е реализирана като две независими системи – Подсистема Кадастър за АГКК и подсистема Имотен регистър за АВ. Всяка от двете с-ми е разработвана и се поддържа независимо от другата. Между двете с-ми е реализирана интеграция, като системите си обменят XML съобщения и служителите на всяка от агенциите могат да правят справки в др. с-ма. По проекта се предвижда АГКК да надгради собствената си подсистема Кадастър като всички интеграционни компоненти с подсистема Имотен регистър ще бъдат запазени и подобрени. Предвижда се: -подобряване на работните процеси в с-мата в съответствие с извършения анализ и описание съгласно методологията на МС, преработване на клиентската и сървърната част на с.мата чрез използване на съвр. технологии, така че разширяването и надграждането на с-мата да не е обвързано с пре-лицензиране или закупуване на нови софтуерни лицензи; -унифициране на адресните регистри между ГРАО и АГКК и преизползване на структурираните данни; -предоставяне на геопространствени данни през онлайн приложно-програмни интерфейси, както за нуждите на интеграцията с ИР и ТР по приоритетен проект №14 (т.5.14) от ПК, документи, съхранявани в деловодния архив на СГКК. Ще бъдат извършени следните дейности: - Анализ на състоянието на хартиените документи, съхранявани в СГКК; - Систематизиране на документите за недвижимите имоти и тяхното еднозначно класифициране (наименуване); - Дигитализиране и структуриране на сканираните документи; - Интеграция с КАИС и ИИСКИР; - Обучение на служители от АГКК за ползване на системата. Поддейност 4.2. "Контрол на качеството на информационните системи": - анализ на подготовката, планирането, организацията и изпълнението на дейностите на изпълнителя на поддейност 4.1.; - създаване на организационни, административни и технологични правила за работата.
 • Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е изключителен приоритет за АГКК и нейните териториални структури и включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28 служби по геодезия, картография и кадастър. В ДВ бр. 57 от 22.07.2016 г. е обнародван ЗИД на ЗКИР. Промяната в ЗКИР наложи актуализиране на подзаконовата нормативна база - наредби и тарифа.Със ЗИД на ЗКИР се дават правомощия на общинските служби по земеделие да извършват от името на АГКК част от дейностите по административно обслужване с кадастрална информация. Създава се възможност и общинските администрации да подпомагат СГКК в извършването на административното обслужване. Съществените ползи от това предложение са, че физически и юридически лица, ведомства и др. потребители на кадастрална информация ще могат да заявяват и да получават необходимите им скици, схеми и други официални документи от кадастралната карта и кадастралните регистри не само в 28- те областни града, в които се намират СГКК, но и в 252 населени места, в които се намират общинските служби по земеделие и в 265 населени места - общински центрове. Включването на нотариусите като целева група е обусловено от влезлите в сила през м. юни 2014 г. промени в ЗКИР, както и от сключеното между Нотариалната камара на Р България и АГКК споразумение относно реда и условията за осъществяване на отдалечен достъп на нотариусите до ИИСКИР чрез КАИС, като основа за подобряване на обслужването на гражданите с кадастрална информация. Разпоредбите на закона, както и сключеното споразумение между АГКК и Нотариалната камара, дават възможност всеки действащ нотариус да се регистрира в ИИСКИР и да заяви получаване на кадастрална скица или схема за избрани от него един или повече имоти от територии с влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри. Гореизложеното налага провеждане на специализирано обучение, насочено към повишаване на компетентността и информираността на представители на целевите групи - служителите на СГКК, общинските служби по земеделие, общинските администрации и нотариусите за работа със системата за предоставяне на електронни административни услуги - КАИС. Обучението ще обхване 30 групи по 20 участника, разпределени на регионален принцип (в шестте района за планиране). Всяка група ще премине четиридневно изнесено обучение с откъсване от работния процес. Програмата на обучението за всяка група ще включва два тематично обособени модула, фокусирани върху: • Работа с портала за електронни административни услуги на АГКК – КАИС: специфики в процеса по обработване на постъпили заявления, изготвяне и предоставяне на актуални кадастрални данни на клиентите; • Спазване и прилагане на разпоредбите на ЗКИР и приложимата нормативна уредба във връзка с предоставяните от АГКК услуги чрез КАИС. Изпълнителят трябва да осигури необходимата логистика и организация по провеждане на обученията – в това число транспорт, настаняване, кетъринг, конферентни услуги и др. Това задължително включва: - транспортиране на участниците - трансфер на участниците до мястото на провеждане на обучението и обратно и/или възстановяване на транспортните разходи на участниците; - осигуряването на нощуване на участниците във всяка от 30-те групи от обучението и лекторския екип следва да бъде в хотел, с покриване на изискване за притежаване на минимално ниво на категоризация от поне 4 звезди, съгласно Закона за туризма и Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения; - пристигането и напускането на хотела трябва да бъде съобразено с времетраенето на обучението за всяка от 30-те групи; - осигуряването на кетъринг следва да предвижда: 4 обяда в ресторанта на хотела ; 3 вечери в ресторанта на хотела ; 2 бр. кафе-паузи за всеки ден от обучението; - наем на зала и оборудване; - лектори.
 • Постигането на висока степен на информираност, както на целевите групи, така и на широката общественост, е от изключителна важност за постигане на максимална ефикасност и популяризиране на проекта и резултатите от него пред потенциалните потребители на предоставяните от АГКК услуги, както и популяризиране на усъвършенстваните процеси. За постигане на оптимален ефект и достигане на максимален брой хора, мерките за информация и комуникация ще се изпълняват през целия период на проекта, като се използват различни комуникационни канали: пресконференции, публикации (включително електронни), изработване и разпространение на информационни материали и др. Информационната кампания ще гарантира прозрачност при реализация на проекта и ще в съответствие с Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014. Предвижда се провеждане на: 1. Пресконференции 2 броя - откриваща и закриваща. Участие в същите ще вземат представители на целевите групи и медиите. Подготовката и провеждането на всяка пресконференция трябва да отговаря на следните минимални изисквания: • да се организира и проведе в гр. София, в хотел с минимална категоризация 3 звезди; • залата да е оборудвана с необходимата озвучителна и презентационна техника; • брой на участниците - 50; • осигуряване присъствието на представители на целевите групи по Проекта; • продължителност - 1 час; • изработване на дизайн на покана. На поканите следва да присъстват символите съгласно изискванията за информация и публичност към бенефициентите на Оперативна програма „Добро управление“; отпечатване на покана - 100 бр.; • кафе пауза за 50 човека - кетъринг. 2. Дизайн, предпечат, изработка и доставка на рекламни материали: - химикали - 150 бр.; - тефтери - 150 бр.; - флаш памети - 150 бр.; - метални фенерчета - 150 бр.; - тениски - 150 бр.; - дъждобрани - 150 бр.; - зареждащи комплекти - 50 бр.; - пътни чанти - 50 бр.; - сакове - 50 бр.; - чадъри - 50 бр.; - органайзери - 50 бр. 3. Дизайн, предпечат, изработка и доставка на информационни материали: - транспарант - 1 бр., - банери със стойка - 2 бр.; - информационни брошури - 1000 бр.; 4. Осигуряване на 2 публикации в национални печатни издания.

Партньори

Няма
Изпълнители Подизпълнители Членове на обединение

Индикатори

Брой подкрепени регистри, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно административно обслужване, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой подкрепени регистри, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно административно обслужване, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой подкрепени регистри, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 1.00
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно административно обслужване, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой подкрепени регистри, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 1.00
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно административно обслужване, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой подкрепени регистри, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 1.00
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно административно обслужване, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой подкрепени регистри, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 4.00
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно административно обслужване, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой подкрепени регистри, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 4.00
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно административно обслужване, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

12 651 347.00 BGN
12 651 347.00 BGN
3 219 751.24 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 897 702.05 0.00 10 753 644.95 12 651 347.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 897 702.05 0.00 10 753 644.95 12 651 347.00

Тръжни процедури

Наименование: ОП 1: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните териториии, попадащи в землищата на гр. Българово,с. Братово, с. Брястовец, с. Драганово, с. Изворище, с. Миролюбово, с. Равнец,с. Рудник (вкл. с. Черно море), общ. Бургас, обл. Бургас", Предмет на предвидената процедура: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община Пазарджик, област Пазарджик, община Плевен, област Плевен и община Родопи, област Пловдив” по 10 (десет) обособени позиции., Стойност: 4 034 925.00
Наименование: ОП 2: "Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Ново Паничарево,с. Писменово и с. Ясна поляна, общ. Приморско, с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово,с. Индже войвода, с. Крушевец и с. Равна гора, общ. Созопол, обл. Бургас; с. Каменар,общ. Варна, с. Разделна, общ. Белослав, с. Господиново и с. Дюлино, общ. Бяла, обл. Варна";, Предмет на предвидената процедура: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община Пазарджик, област Пазарджик, община Плевен, област Плевен и община Родопи, област Пловдив” по 10 (десет) обособени позиции., Стойност: 4 034 925.00
Наименование: ОП 3: "Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Априлци,с. Гелеменово, с. Ивайло, с. Крали Марко, с. Овчеполци, с. Пищигово, с. Росен, с. Сарая, с. Сбор, с. Тополи дол, с. Цар Асен и с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик";, Предмет на предвидената процедура: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община Пазарджик, област Пазарджик, община Плевен, област Плевен и община Родопи, област Пловдив” по 10 (десет) обособени позиции., Стойност: 4 034 925.00
Наименование: ОП 4: "Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Величково, с. Дебръщица, с. Драгор, с. Звъничево, с. Ляхово, с. Мокрище, с. Паталеница, с. Црънча и с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик", Предмет на предвидената процедура: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община Пазарджик, област Пазарджик, община Плевен, област Плевен и община Родопи, област Пловдив” по 10 (десет) обособени позиции., Стойност: 4 034 925.00
Наименование: ОП 5: "Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Главиница, с. Говедаре, с. Добровница, с. Мало Конаре, с. Мирянци, с. Огняново, с. Синитово и с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик", Предмет на предвидената процедура: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община Пазарджик, област Пазарджик, община Плевен, област Плевен и община Родопи, област Пловдив” по 10 (десет) обособени позиции., Стойност: 4 034 925.00
Наименование: ОП 6: "Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Славяново, с. Бръшляница, с. Коиловци и с. Мечка, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик", Предмет на предвидената процедура: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община Пазарджик, област Пазарджик, община Плевен, област Плевен и община Родопи, област Пловдив” по 10 (десет) обособени позиции., Стойност: 4 034 925.00
Наименование: ОП 7: "Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Дисевица, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. Ралево, с. Тодорово, с. Търнене и с. Ясен, общ. Плевен, обл. Плевен", Предмет на предвидената процедура: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община Пазарджик, област Пазарджик, община Плевен, област Плевен и община Родопи, област Пловдив” по 10 (десет) обособени позиции., Стойност: 4 034 925.00
Наименование: ОП 8: "Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Буковлък, с. Върбица, с. Гривица, с. Опанец, с. Пелишат, с. Радишево и с. Тученица, общ. Плевен, обл. Плевен", Предмет на предвидената процедура: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община Пазарджик, област Пазарджик, община Плевен, област Плевен и община Родопи, област Пловдив” по 10 (десет) обособени позиции., Стойност: 4 034 925.00
Наименование: ОП 9: "Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Белащица, с. Браниполе, с. Брестник, с. Дедово, с. Извор, с. Крумово, с. Храбрино и с. Ягодово, общ. Родопи, обл. Пловдив", Предмет на предвидената процедура: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община Пазарджик, област Пазарджик, община Плевен, област Плевен и община Родопи, област Пловдив” по 10 (десет) обособени позиции., Стойност: 4 034 925.00
Наименование: ОП 10: "Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Бойково, с. Брестовица, с. Златитрап, с. Кадиево, с. Лилково, с. Оризари, с. Ситово, с. Скобелево, с. Устина, с. Цалапица и с. Чурен, общ. Родопи, обл. Пловдив", Предмет на предвидената процедура: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община Пазарджик, област Пазарджик, община Плевен, област Плевен и община Родопи, област Пловдив” по 10 (десет) обособени позиции., Стойност: 4 034 925.00
Наименование: Обособена позиция № 1: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Петрич, област Благоевград”, Предмет на предвидената процедура: Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово”, по 11 (единадесет) обособени позиции , Стойност: 2 073 303.00
Наименование: "Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра", Предмет на предвидената процедура: Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра по 2 (две) обособени позиции , Стойност: 4 800 000.00
Наименование: „Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект на Агенция по геодезия, картография и кадастър", Предмет на предвидената процедура: Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра по 2 (две) обособени позиции , Стойност: 4 800 000.00
Наименование: „Организиране и провеждане на две пресконференции и осигуряване на две публикации в национални печатни издания“, Предмет на предвидената процедура: Дейности по осигуряване на информация и комуникация, Стойност: 49 000.00
Наименование: „Дизайн, предпечат, изработка и доставка на рекламни и информационни материали“, Предмет на предвидената процедура: Дейности по осигуряване на информация и комуникация, Стойност: 49 000.00
Наименование: Пилотно набиране и структуриране на специализирани цифрови данни на подземната ВиК инфраструктура, Предмет на предвидената процедура: Пилотно набиране и структуриране на специализирани цифрови данни на подземната ВиК инфраструктура, Стойност: 700 000.00
Наименование: Външна експертна подкрепа, Предмет на предвидената процедура: Външна експертна подкрепа, Стойност: 66 616.00
Наименование: Обучение на вътрешни и външни институционални потребители, Предмет на предвидената процедура: Обучение на вътрешни и външни институционални потребители, Стойност: 450 000.00
Наименование: Сканиране на досиета на служба по геодезия, картография и кадастър София-град и привързването им към Кадастрално-административна информационна система, Предмет на предвидената процедура: Сканиране на досиета на СГКК София-град и привързването им към Кадастрално-административна информационна система, Стойност: 900 000.00
Наименование: Обособена позиция № 2: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас”, Предмет на предвидената процедура: Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово”, по 11 (единадесет) обособени позиции , Стойност: 2 073 303.00
Наименование: Обособена позиция № 3: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Велико Търново и Горна Оряховица, област Велико Търново”, Предмет на предвидената процедура: Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово”, по 11 (единадесет) обособени позиции , Стойност: 2 073 303.00
Наименование: Обособена позиция № 4: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Ружинци и Димово, област Видин”, Предмет на предвидената процедура: Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово”, по 11 (единадесет) обособени позиции , Стойност: 2 073 303.00
Наименование: Обособена позиция № 5: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Добрич–селска, област Добрич”, Предмет на предвидената процедура: Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово”, по 11 (единадесет) обособени позиции , Стойност: 2 073 303.00
Наименование: Обособена позиция № 6: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Монтана и Вълчeдръм, област Монтана”, Предмет на предвидената процедура: Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово”, по 11 (единадесет) обособени позиции , Стойност: 2 073 303.00
Наименование: Обособена позиция № 7: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Плевен, Гулянци, Червен бряг и Долна Митрополия, област Плевен”, Предмет на предвидената процедура: Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово”, по 11 (единадесет) обособени позиции , Стойност: 2 073 303.00
Наименование: Обособена позиция № 8: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Нова Загора и Котел, област Сливен”, Предмет на предвидената процедура: Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово”, по 11 (единадесет) обособени позиции , Стойност: 2 073 303.00
Наименование: Обособена позиция № 9: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Търговище, област Търговище”, Предмет на предвидената процедура: Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово”, по 11 (единадесет) обособени позиции , Стойност: 2 073 303.00
Наименование: Обособена позиция № 10: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Върбица, Нови пазар и Велики Преслав, област Шумен”, Предмет на предвидената процедура: Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово”, по 11 (единадесет) обособени позиции , Стойност: 2 073 303.00
Наименование: Обособена позиция № 11: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Тунджа и Елхово, област Ямбол”, Предмет на предвидената процедура: Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово”, по 11 (единадесет) обособени позиции , Стойност: 2 073 303.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.