English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-1.002-0004-C03
Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги
ЕСФ ==> Добро управление
13.04.2017
02.11.2016
31.12.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

В рамките на проекта ще бъдат разработени е-услуги, идентифицирани в извършения в Агенция по вписванията анализ за бизнес процесите в Имотния регистър, както и интеграция с Кадастралния регистър (КР). Дейностите в настоящия проект са пряко свързани с предстоящи промени в нормативната уредба отнасяща се за Имотния регистър (ИР). Основната цел на извършения анализ е установяване кои части от съществуващата нормативна база ще бъдат основа за идентифициране на съответните работни процеси, които да бъдат трансформирани в е-услуги, както и да се оптимизират или доразвият онези от вътрешните документи, които се нуждаят от съответни промени. Интегрираната информационна система за кадастър и Имотен регистър (ИИСКИР) се състои от три компонента – Кадастър, ИР и One-stop-shop, като последният осигурява публичен достъп до данните и получаването на услуги от кадастъра и имотния регистър през Интернет. Надграждането и доразвиването на модули и функционалности се основава на разработен „Доклад от извършен анализ на нормативната база, регламентираща воденето и използването на Имотния регистър“ наличен в АВ, който ще бъде предоставен на УО. На ниво предоставяне на услуги АВ си взаимодейства със съда, съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията, прокурорите, синдиците, нотариусите, общините, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол,Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество,НАП;кредиторите/банките,адвокатите,както и всяко заинтересовано лице. Във връзка с функционирането на ИР, АВ има задължение да предоставя информация на АГКК, НАП,общините, общинските служби по земеделие, Националния институт за недвижимо културно наследство и собствениците на недвижимите имоти, в/у които е наложена възбрана. ИИСКИР не е надграждана или обновявана от стартирането на системата през 2009 г.
Дейности
 • В рамките на дейността ще бъдат извършени следните действия: • Провеждане на публични дискусии/дебати в 6 областни града за посоката на развитие на ИР, осигуряване на съответствие с принципите на електронното управление и АПК, в частност - с комплексното административно обслужване, при запазване на необходимата правна сигурност по отношение на имотните права на гражданите и фирмите; • Актуализация на Правилника за вписванията (ПВ) съгласно предстоящо надграждане на ИР и предоставянето на допълнителни Е-услуги; • Актуализация на Наредба № 2 от 21 април 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър, издадена от Министерството на правосъдието, в съответствие с промените в ПВ във връзка с надграждане на Имотния регистър за интеграция с Кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги; • Разработване на правила за уеднаквяване на съществуващите книги в ИИСКИР с тези, които се водят по реда на ПВ, за службите, в които не е открито производство по създаване на Имотен регистър по реда на чл.70 ЗКИР. За службите, където има открито производство за създаване на Имотен регистър по реда на чл.70 от ЗКИР, информацията от книгите по ПВ ще се уеднакви с книгите съгласно чл.7, ал.3 от Наредба № 2 от 21 април 2005 г.; • Разработване на проекти на Наредба за двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (съгл. чл. 6, ал. 3 ЗКИР) и Наредба съгл. чл. 7, ал. 3 ЗКИР, определяне на точките на интеграция между КР и ИР, и въвеждане принципите на комплексното административно обслужване; • Изменение на Инструкцията за вътрешния документооборот и организация на работата с електронно подписани документи в АВ, с оглед регламентиране на работата с електронно подписани документи за нуждите на ИР; • Актуализация на Тарифата за държавните такси, с оглед отразяване на планираните промени по отношение на ИР и надграждането и внедряването на нови електронни услуги; • Разработване на Вътрешни правила за работа за служители и съдии по вписванията; Подробно описание е представено в Приложение 1.
 • ИР ще бъде цялостно надграден с нови функционалности и възможност за предоставяне на електронни административни услуги.Ще бъдат въведени приложимите принципи на КАО за обмен на документи между АВ и АГКК.При надграждането на ИИСКИР ще бъдат отразени всички пропуски и несъответствия в системата на съществуващия потребителския интерфейс.Ще бъдат надградени справочните функционалности-предоставяне на допълнителни справки,оптимизиране на съществуващи,подобрения на потребителския интерфейс–въвеждане на нови бутони за автоматично разнасяне по партида,свързване на лица с имоти, създаване на нотификации при грешно въведени данни,подреждане на съществуващите номенклатури по азбучен ред,подобряване на опциите за търсене по различни критерии.Ще се създаде опция за проследяване на регистрацията,приключването и модификацията на акта,допълване на номенклатурата за „тип на отношението на акта“ за да се генерира тип и при изготвяне на Удостоверение за вещни тежести,ще се създадат нови полета за данни при въвеждане на данни за чуждестранни лица(националност,рождена дата,номер на паспорт).Ще бъде разработена функционалност за привеждане на номенклатурата от наличните към момента книги в ИИСКИР,съгласно изготвената процедура в Дейност 1.Ще бъде изградена функционалност за ел.подаване на данни/документи/заявления в системата,както и за ел. подписване на партидите от съдии по вписвания съгласно ЗКИР.За осъществяване на интеграцията между ИР и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите (РИОС), РИОС ще бъде надграден със интерфейс за автоматизиран обмен на данни с ИР.Ще бъдат реализирани: служебно автоматизирано изпращане на данни на заинтересувани лица и институции (НАП,общини и др.държавни институции),актуализиране на номенклатури и преструктуриране на данни,публично достъпен калкулатор за държавните такси,разширени канали за заявяване и получаване на документи.Ще бъде създадена функционалност за заявяване на удостоверения,справки и преписи за вътрешните потребители.Ще бъдат реализирани минимум 9 нови ел.услуги,в т.ч. вътрешно-административни,свързани с регистриране на заявление,известяване, издаване на удостоверения, преписи и справки.Ще бъде разработена с-ма за усвояване на таксите, с цел по-голяма проследимост на средствата и по-добра отчетност на постъпилите плащания за услугите от ИР.Ще бъде разработена функционалност за проверка/статус на заявление в реално време и уведомления по ел.път за подадени заявления за вписвания и резултата от изпълнението на услугата, в т.ч. чрез известяване на e-mail. Във връзка с новите ел.услуги, ще се разработят модули е-валидиране и е-връчване.Ще бъдат реализирани и други подобрения,идентифицирани в процеса на разработване на техническото задание/реализация на проекта.Ще бъдат изградени интерфейси за осъществяване на интеграция в реално време към други системи и регистри: •Интерфейси за връзка с вътрешни за АВ - ТР, РИОС и БУЛСТАТ;•Интерфейси за връзка с външни за АВ регистри/системи – минимум към: АГКК; Национална система за електронна идентификация; ЦАИС „Гражданска регистрация“; ЦАИС„Адресен регистър“;ЦАИС „Български документи за самоличност“;ЦАИС „Регистър на пълномощните“,системите на общините за местни данъци и такси,и НАП.За интеграцията между КР и ИР ще бъдат унифицирани структурата,номенклатурата и данните в част А (данни от КР)и части Б и В(ИР) на имотните партиди.Ще бъде разработена функционалност за контрол на качеството на данните и сигнализиране за наличие на несъответствия и изправяне на грешки (Система за контрол на качеството на данните).Изпълнителят ще изготви пълна техническа и експлоатационна документация за работа с изградената система.Ще бъде изготвена инструкция за работа на потребителите,с новите модули и функционалности на системата (на хартиен и електронен носител), която ще бъде достъпна в ИИСКР.Ще бъдат проведени обучения за работа с новите модули и функционалности за не по-малко от 100 вътрешни потребители работещи с ИР- съдиите по вписвания и служителите на АВ.
 • Модулът за отдалечен достъп One-Stop-Shop (OSS) представлява софтуерно приложение „И-Кадастър”, което осигурява публичен достъп до данните и услугите от Кадастъра и ИР през Интернет. OSS не е надграждан или обновяван след въвеждането му в експлоатация през 2009 г.Налице са редица предизвикателства както за потребителите,така и за вътрешно-административния модул.Към момента процесът по регистрация е достъпно организиран.Срещу всяко поле е посочено пояснение на данните,които ще бъдат въведени/избрани във всяко поле.Пояснителната информация не навсякъде е достатъчна за бързото определяне на необходимата информация,която ще бъде въведена. Особена трудност представлява избора на „Роля“ от предварително дефинирано падащо меню-не са посочени значенията на използваните съкращения и не е посочена ясно възможността за регистрация на физическо лице.Приложимата в този случай опция е „Потребител на АВ“,като не е посочено какво означава потребител на АВ.Налична е възможност за проверка на описанието на избраната роля,но след отварянето на посочената връзка се визуализира единствено информация за видовете достъпни услуги,техните цени и начините на разплащане.Предлаганите множество видове „Роли“на потребителите създават по-скоро трудности,затова в надградения модул същите ще бъдат типологизирани в 2 раздела-потребители с безплатен и платен достъп.Ще бъде разработена процедура с необходимите проверки за осигуряване на безплатен достъп на предварително дефинирани групи лица, както и специфични изисквания са определени типове лица.Агенция по вписванията може да осигурява и отдалечен безплатен достъп до наличната в ИР информация чрез софтуерно приложение „И-Кадастър” на държавните институции.Ще се извърши преглед и актуализиране на правата на заявилите желание администрации за използване на безплатен достъп.Към настоящия момент е възможно създаването на неистински профил - единствената проверка, която извършва системата е за наличие на три (произволни) имена.Изградените интерфейси в рамките на предходната дейност за връзка с ГРАО, БУЛСТАТ, ТР и системата за електронна идентификация ще създадат възможност за проверка на данните за потребителите. Ще бъдат разширени възможностите за електронни разплащания за ползваните услуги, като процесът ще бъде изцяло автоматизиран.Към момента е налична функционалност за плащане през ePay.bg и чрез банков превод,след изпращане на сканирано платежно нареждане.Зареждането се извършва на ръка, като служители в агенцията преглеждат над 100 електронни писма на ден.Платежните нареждания се преглеждат и зареждат ръчно в системата.Ще бъде реализиран механизъм за автоматизирано зареждане на кредити-техническо и организационно решение, което да намали времето за предоставяне на услугата.Друга част от надграждането на приложението включва: • Реализиране на нова пълна вътрешно-административна справочна функционалност от OSS, свързана със задълженията на агенцията към други държавни органи, за целите на доброто управление в АВ и осигуряване на адекватна следа за потребителските действия в модула (Статистика на влизанията, Отчет за извършени услуги, заредени кредити и др);• Обновяване на потребителския интерфейс, включително на процеса по регистрация на потребители; създаване на възможност за търсене по имотна партида, възможност за търсене по дата/период; получаване на справки за неограничен брой лица в една справка за оправомощени потребители – държавни и общински органи; Видимост на разработения калкулатор за изчисляване на таксите без регистрация, проверка на статус на заявление;Ще бъде осигурен публичен достъп до всички нови електронни услуги чрез OSS.Дейностите по надграждане ще се реализират при спазване на предварителните условия за допустимост на проекти за е-управление по ОПДУ и ще бъдат осъществени в тясно сътрудничество (координирани) с ДАЕУ.• За външните потребители (бизнес и граждани), Изпълнителят ще подготви обучителни материали -онлайн инструкции и/или видео уроци достъпни свободно на страницата на OSS.
 • При реализиране на мерките за информация и комуникация се вземат предвид минималните изисквания съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014- 2020. Съгласно изискванията на Единения наръчник при всички мерки за информация и комуникация, предприети от Агенция по вписванията, изрично ще бъде указвано съфинансирането от фондовете на ЕС на проекта, чрез поставяне на емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от Европейската комисия, с упоменаване на Европейския съюз и Европейския социален фонд, общото лого за програмен период 2014-2020 г., в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност. По време на изпълнението на проекта Агенция по вписванията ще информира своите потребители, както и широката общественост, за получената от Европейския социален фонд подкрепа, като включи на своята интернет страница кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, като, съгласно изискванията, ще бъде откроена финансовата подкрепа от Европейския съюз. Текущо на интернет страницата ще бъде публикувана информация относно постигнатия към момента напредък и резултати. На видни места, публично достъпни в сградите на Агенция по вписванията ще бъдат поставени 3 плаката, с минимален размер A3 с информация за проекта, със споменаване на финансовата подкрепа от Европейския съюз. В рамките на дейността ще бъдат проведени 2 пресконференции за мин. 50 участници всяка, ще бъдат публикувани 4 броя статии в електронни медии и ще се изработят 2 бр. банери. На всички участници в проекта ще бъде предоставена информация относно източникът на финансиране на дейностите. Във всеки документ, свързан с изпълнението на проект, ще бъде посочвана Оперативна програма „Добро управление" като източник на финансиране, както и съфинансирането от страна Европейския социален фонд. При отчитане изпълнението на проекта ще бъде предоставен доказателствен материал за предприетите мерки за информация и комуникация като снимки, публикувани новини, линкове към уеб-сайтове, екземпляри от произведени дипляни и друг подходящ доказателствен материал. Дейността ще се изпълнява през цялата продължителност на проекта.

Индикатори

Брой подкрепени регистри, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 0.00
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим, Целева стойност: 9.00, Отчетена стойност: 0.00
Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно административно обслужване, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

1 500 000.00 BGN
1 500 000.00 BGN
378 764.62 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 225 000.00 0.00 1 275 000.00 1 500 000.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 225 000.00 0.00 1 275 000.00 1 500 000.00

Тръжни процедури

Наименование: Осигуряване на дейности "Информация и комуникация" по проекта, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на дейности "Информация и комуникация" по проекта, Стойност: 2 376.00
Наименование: Разработване на техническа спецификация, Предмет на предвидената процедура: Разработване на техническа спецификация за провеждане на избор на изпълнител за Надграждане на Имотния регистър с оглед подобряване обслужването на гражданите, бизнеса и нотариусите чрез въвеждане на нови електронни административни услуги, интеграции/надграждания на съществуващи интеграции с други системи и Кадастралния регистър, надграждане на вътрешно-административни функционалности на Имотния регистър и модул за отдалечен достъп ( One-stop-shop), Стойност: 17 850.00
Наименование: Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“ и „Надграждане на търговския регистър с оглед осигуряване прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към Агенция по вписванията, както и осигуряване на интеграцията му с имотния регистър, единната входна точка за подаване на годишни финансови отчети, регистъра на професионално-квалифицираните лица, регистъра за гражданска регистрация, регистъра на българските документи за самоличност и регистъра на пълномощните, Предмет на предвидената процедура: „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“ и „Надграждане на търговския регистър с оглед осигуряване прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към Агенция по вписванията, както и осигуряване на интеграцията му с имотния регистър, единната входна точка за подаване на годишни финансови отчети, регистъра на професионално-квалифицираните лица, регистъра за гражданска регистрация, регистъра на българските документи за самоличност и регистъра на пълномощните“, Стойност: 2 202 333.00
Наименование: Привеждане на подзаконовата уредба и вътрешните правила в съответствие с практиката и нормативната рамка в областта на е-управление, Предмет на предвидената процедура: Привеждане на подзаконовата уредба и вътрешните правила в съответствие с практиката и нормативната рамка в областта на е-управление, Стойност: 58 333.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.