English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-4.002-0008-C03
Финансиране на част от възнагражденията на служители на Агенция по обществени поръчки, във връзка с изпълнение на дейности по ЕСИФ
ЕСФ ==> Добро управление
27.06.2016
01.01.2016
28.02.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
  • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София

Описание

Бюджетната линия цели да се осигури частично финансиране на възнагражденията /основни и допълнителни/ на 69 бр. служители от специализираната администрация на Агенцията по обществени поръчки, изпълнителният директор, както и на дължимите към тях осигурителни вноски, разходи за временна неработоспособност и др. плащания, за сметка на работодателя /платен отпуск, извънреден труд, вътрешно съвместителство и др./, които служителите на АОП получават месечно във връзка с изпълнението на задълженията си свързани с  ЕСИФ. Предвижда се през 2016 година 100 % финансиране на възнагражденията на 8 бр. служители на длъжност сътрудници по управление на европейски проекти и програми, които изпълняват функците по осъществяване на контрол на процедури, финансирани със средства по ЕСИФ, съгласно длъжностните си характеристики и до 50% финасиране на възнагражденията за 61 бр. служители от специализираната администрация, във връзка с изпълняваните от тях дейности по ЕСИФ, които ще се отчитат на база реално извършени и отчетени дейности с месечни отчети за извършените дейности по проекта и на база утвърден от изпълнителния директор на АОП Анализ на заетостта на служителите от Агенция по обществени поръчки за разпределяне на отработеното време по ЕСИФ. През периода 2017-2018 година се предвижда до 50 % от разходите за работни заплати на 69 бр. служители от специализираната администрация и изпълнителния директор да се финансират по настоящата бюджетна линия.
Специфичните цели на проекта ще се изпълняват съобразно обявените хоризонтални политики. Предвид спецификата на включените във финансовия план дейности кореспонденция може да се търси най-вече по отношение на политиката за насърчаване на равенството между жени и мъже, в частта недопускане на дискриминация. При изпълнението на проекта ще се съблюдават обаче и политики за партньорство и устойчиво развитие. Доколкото предвидените дейности не предполагат провеждане на обществени поръчки, отчитане по тази политика не се предвижда.
Няма

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой служители, чиито заплати се съфинансират от техническа помощ, Целева стойност: 56.00, Отчетена стойност: 8.00
Текучество на персонала на бенефициентите за година, Целева стойност: 5.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой служители, чиито заплати се съфинансират от техническа помощ, Целева стойност: 56.00, Отчетена стойност: 42.00
Текучество на персонала на бенефициентите за година, Целева стойност: 5.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой служители, чиито заплати се съфинансират от техническа помощ, Целева стойност: 56.00, Отчетена стойност: 52.00
Текучество на персонала на бенефициентите за година, Целева стойност: 5.00, Отчетена стойност: 5.00
Брой служители, чиито заплати се съфинансират от техническа помощ, Целева стойност: 56.00, Отчетена стойност: 98.00
Текучество на персонала на бенефициентите за година, Целева стойност: 5.00, Отчетена стойност: 6.01
Брой служители, чиито заплати се съфинансират от техническа помощ, Целева стойност: 56.00, Отчетена стойност: 98.00
Текучество на персонала на бенефициентите за година, Целева стойност: 5.00, Отчетена стойност: 6.01
Брой служители, чиито заплати се съфинансират от техническа помощ, Целева стойност: 56.00, Отчетена стойност: 98.00
Текучество на персонала на бенефициентите за година, Целева стойност: 5.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой служители, чиито заплати се съфинансират от техническа помощ, Целева стойност: 56.00, Отчетена стойност: 98.00
Текучество на персонала на бенефициентите за година, Целева стойност: 5.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой служители, чиито заплати се съфинансират от техническа помощ, Целева стойност: 56.00, Отчетена стойност: 98.00
Текучество на персонала на бенефициентите за година, Целева стойност: 5.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой служители, чиито заплати се съфинансират от техническа помощ, Целева стойност: 56.00, Отчетена стойност: 159.00
Текучество на персонала на бенефициентите за година, Целева стойност: 5.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой служители, чиито заплати се съфинансират от техническа помощ, Целева стойност: 56.00, Отчетена стойност: 159.00
Текучество на персонала на бенефициентите за година, Целева стойност: 5.00, Отчетена стойност: 4.13
Брой служители, чиито заплати се съфинансират от техническа помощ, Целева стойност: 56.00, Отчетена стойност: 224.00
Текучество на персонала на бенефициентите за година, Целева стойност: 5.00, Отчетена стойност: 4.13

Финансова информация

1 368 574.00 BGN
1 368 574.00 BGN
1 327 740.07 BGN
85.00 %
  • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 205 286.10 0.00 1 163 287.90 1 368 574.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 205 286.10 0.00 1 163 287.90 1 368 574.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.