English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-2.009-0196-C01
Засилване на гражданското участието в изпълнение на политиката за Българите в чужбина
ЕСФ ==> Добро управление
04.01.2019
04.01.2019
04.01.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектът е насочен към подобряване държавната политика спрямо българите в чужбина, чрез по-широко включване на гражданското общество и бизнеса в процеса на съхраняването на българското етнокултурно пространство и единение на българите по света, както и в усилия по тяхното завръщане и активен живот в родината. Потребностите на заинтересованите страни (държавна администрация, граждани, бизнес и НПО) са определени по няколко направления: 1.необходимост от подкрепа за дейността на разнородни български организации в чужбина ; 2.необходимост от информираност и съдействие към отделни граждани и групи, икономически емигранти, за общото състояние на икономиката и жизнения стандарт и възможностите за професионална реализация в България; 3.необходимостта на бизнеса от квалифицирана работна ръка, с познания по чужди езици и изградени трудови навици; 4.необходимост на гражданското общество и бизнеса от пряко включване в решенията, свързани с техните интереси; 5.необходимостта на държавата и гражданското общество към "завръщане" на българския човешкия капитал, живеещ зад граница, с цел "вливане" на техния потенциал в изграждането на българското общество и икономиката, в едно с предоставяне на необходимите условия за образование и бъдеще на техните деца.
Целевите групи са:
•	Държавни администрации;
•	Държавни органи;
•	Неправителствени организации, вкл. служители;
•	Бизнес;
•	Общественост

Дейности:
1.Събиране на данни и разработване на бази данни;
2.Разработване на механизми и инструментариум;
3.Изготвяне на оценка и отправяне на препоръки, на държавната политика спрямо българите по света;
5.Осъществяване на кампании за ре-емиграция на българите живеещи в чужбина;
6.Съвместни действия между администрации и НПО; 	

Резултати:
Изготвени база данни, ръководство за работа, оценка и препоръки за прилагане на държавната политика за българите в чужбина
Провеждане на информационна кампания и кръгла маса за ре-емиграция 
Проведено обучение на служители на партньорите
Дейности
 • Дейността пряко допринася за постигането на основната цел на проекта както и на специфична цел 1 „Да се изгради партньорство с гражданите и бизнеса, в управление на държавната политика спрямо българите по света“, тъй като определянето на всички заинтересовани страни в диалога е фундамента за изграждане на партньорство между администрацията и гражданското общество при формулиране, обсъждане и изпълнение на нормативни и стратегически документи. Целевата група е Неправителствени организации, на българи живеещи в чужбина. Дейността се отнася към 1-ва група дейности от Насоките за кандидатстване, в следствие на пълното припокриване с посочената индикативна дейност №3. Предвидено е провеждане на мерки по събиране на данни и актуализиране на бази данни , с информацията за организациите на българи, живеещи извън Република България, с цел насърчаване на гражданското участие за активно включване в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, с оглед подобряване на гражданското участие в тези процеси. Предвид факта, че провеждането на мерки за единение и ре-емиграция, рефлектира върху огромен брой лица живеещи, пръснато по целия свят, извън България ,подобно проучване ще има висока добавена стойност и ще улесни процеса по постигане на максимален ефект от провежданите мерки, заложени в стратегически документи и планове. Дейността предвижда да бъде актуализирана информацията в поддържаната от Партньора (ДАБЧ) публична база данни с организации (Регистър "Българите по света", към момента приблизително 1000 органиации), като по този начин ще бъде актуализиран основният източник на информация за много от заинтересованите организации, както и ще се постигне най-широка публичност при изпълнение на държавната политика спрямо българите по света, в унисон с целите за "Открито и отговорно управление". В допълнение ще бъде събрана и използвана информация за допълнителни организации на българите в чужбина, които биха изразили желание за включване в списъка на интернет страницата на ДАБЧ. По дейността се предвиджа ангажирането на : 1.Ръководител екип; 2.Външен изпълнител ; 3.Координатор; 4.Експерт №1 ДАБЧ
 • Дейността е в пълно съответствие със Стратегия за развитие на държавната администрация(2014 - 2020 г.) и Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света и кореспондира напълно с очакванията на гражданското общество и бизнеса за осигуряване на условия за по-широко участие на заинтересованите страни в процесите по формулиране и обсъждане на национални политики. Дейността осигурява практическо приложение в административната практика на мерки от плана за действие на РБългария по "Инициативата „Партньорство за открито управление“, по отношение на подобряване партньорството между администрацията, гражданското общество и бизнеса чрез механизма за провеждане на обществени/ консултативни съвети, функциониращи към отделните институции и гарантиране на повече публичност и прозрачност: по отношение на Националният съвет за българите, живеещи извън Република България и консултативни органи на българите, живеещи в съответната държава към дипломатическите представителства на Република България в държавите, в които има български общности или български национални малцинства . Дейността пряко допринася за постигането на основната цел на проекта както и на специфична цел 1 „Да се изгради партньорство с гражданите и бизнеса, в управление на държавната политика спрямо българите по света, включително да се разработят механизми и инструментариум за получаване на обратна връзка и оценка “, тъй като ще даде възможност да се проучва мнението и позицията на всички заинтересовани страни, представители на гражданското общество и бизнеса, при формулиране, обсъждане и изпълнение на нормативни и стратегически документи в областта на българите в чужбина. Целевата група е Неправителствени организации, на българи живеещи в чужбина. Дейността се отнася към 2-ра група дейности от Насоките за кандидатстване, в следствие на пълното припокриване с посочената индикативна дейност №1. Предвид факта, че провеждането на мерки за единение на нацията и ре-емиграция, рефлектира върху огромен брой лица живеещи, пръснато по целия свят, извън България, както и към много заинтересовани лица и организации у нас, подобен инструментариум ще има висока добавена стойност и ще улесни процеса по постигане на максимален ефект от предвидените мерки, заложени в релевантните към провежданата държавна политика за българите в чужбина, стратегически документи и планове. Предвидени за изработване са инструментариум с механизми за провеждане на консултации и допитвания, чрез обратна връзка и оценка , на провежданата държавна политика за българите, живеещи извън Република България. Резултатът от дейността ще е издадено "Ръководство за комуникация със заинтересованите страни по изпълнение на политики" и ще включва ясно разписан механизъм за действие, както и зададен примерен/унифициран/ формат на търсената обратна връзка и оценка от представителите на българските общности в чужбина, бизнеса, държавната администрация и гражданското общество в България. По дейността се предвиджа ангажирането на : 1.Ръководител екип; 2.Външен изпълнител ; 3.Координатор; 4.Експерт№1 ДАБЧ
 • Дейността пряко допринася за постигането на основната цел на проекта както и на специфична цел 3 „Отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда и спазване на етичните норми от държавните служители.“, тъй като непрекъснатото подобряване работата на държавната администрация спрямо всички заинтересовани страни, в от изключително значение за изграждане на партньорство между администрацията и гражданското общество при изпълнение на държавните политики. Целевата група е Неправителствени организации, на българи живеещи в чужбина. НПО организации от България, в чийто фокус са българите в чужбина. Бизнес, който има нужда от квалифицирани кадри. Дейността се отнася към 1-ва група дейности от Насоките за кандидатстване, в следствие на пълното припокриване с посочената индикативна дейност №5. Дейността предвижда да бъде проведено проучване на мнението на българите, живеещи в чужбина, относно държавната политика към тях - апробиране на утвърденото Ръководство - (Доклад), чрез използване на поддържаната от Партньора (ДАБЧ) публична база данни с организации (от Дейност №1), като по този начин ще бъде получена информация от максимално широк кръг заинтересовани страни, както и ще се постигне най-широка публичност при изпълнение на държавната политика спрямо българите по света, в унисон с целите за "Открито и отговорно управление". Предлаганата оценка ще включва следните под-дейности, в различни, но логически обвързани (регулаторна уредба/приложима практика) аспекти , както следва : 1. Преглед на промените в нормативната уредба на държавната политиката за българите в чужбина от 2011 г. до сега. Анализът ще обхване Закон за българите, живеещи извън република България като основен закон, както и наличие/липса на под-законовите актове по неговото прилагане и указанията, издадени от ДАБЧ съвместно с други органи и организации . 2. Анализ на правомощията на основните институции, които отговарят за провеждане на държавната политика и организиране на работата с българите в чужбина, и на взаимодействието между тях . 3. Анализ на обхвата на изпълняваната държавна политика . 4. Преглед на практиката по определяне на организациите на българите в чужбина. 5. Проучване на достъпа на гражданите до системата за удостоверяване в различните региони . 6. Оценка на нивото на дефицит/излишък на общия финансов ресурс. 7. Формулиране на стратегически насоки за развитие на работата с българите в чужбина. Първите две под-дейности се извършват едновременно и се фокусират главно върху анализ на правната уредба. На тази основа и чрез събиране на актуална информация ще се извършват проучванията на практическото й прилагане и функционирането на системата . Резултатите от анализа и оценката ще послужат за формулиране на изводи и препоръки, които ще бъдат оформени в доклад. В дейността от страна на ДАБЧ ще се включи един Експерт на сл.правоотношения . Неговите задължения ще са: Да подготви, обобщи и систематизира поисканата от външния изпълнител не-публична информация. Да съдейства при нужда за осъществяване на контакт с другите органи, администрации и адвокати. Да докладва писмено и устно на Ръководителя на проекта и при нужда на Председателя на НБПП относно напредъка по изпълнението на дейността и по отношение на възникнали ситуации, изискващи реакция. Да изготви окончателно становище по изпълнението на дейността, във връзка с приемане на работата и отчитането й. По дейността се предвиджа ангажирането на : 1.Експерт; 2.Външен изпълнител ; Експерт №2 ДАБЧ на сл.правоотношение за информация и комуникация - 1 м.по 60м. = 60 часа по 10 лв = 600 лв
 • Дейността е съотносима към общата цел на проекта, както и на специфична цел 1 „Да се изгради партньорство с гражданите и бизнеса, в управление на държавната политика спрямо българите по света", тъй като ще даде възможност да се включат пряко с мнение и позиция, всички заинтересовани страни, представители на гражданското общество и бизнеса, при формулиране, обсъждане и изпълнение на нормативни и стратегически документи в областта на българите в чужбина. Целта ни е да стимулираме и помогнем на хората, които имат нагласата да се завърнат в България, като предоставяме насоки, споделяме опит и ги информираме по теми, свързани с развитието на различни индустриии предлаганите възможности за работа в родината. Дейността е насочена към задоволяване на потребностите на целевата група общественост и нестопански организации от : необходимост от информираност и съдействие към отделни граждани и групи, икономически емигранти, за общото състояние на икономиката и жизнения стандарт и възможностите за професионална реализация в България. ; необходимостта на бизнеса от квалифицирана работна ръка, с познания по чужди езици и изградени трудови навици.; необходимостта на държавата и гражданското общество към "завръщане" на максимална част от българския човешкия капитал, живеещ зад граница, с цел "вливане" на техния интелектуален, трудов и социален потенциал в изграждането на българското общество и икономика, в едно с предоставяне на техните деца на адекватно образование и среда за развитието им като достойни български граждани и гарант за бъдещото на страната ни. Информационната кампания, ще включва предимно активности в интернет и социалните мрежи, включително: 1.Изграждане и развитие на соц. профили в социални мрежи, вкл. Създаване и управление на социални профили във основните платформи Изграждане на идентичност и на положителна репутация Ангажиране на потребителите Създаване на социални групи Използване на модерни софтуерни инструменти за оптимизация в социалните мрежи Публикуване на постове, с качествено и таргетирано съдържание - минимум 5 бр. Увеличаване на последователите - доклад със статистика. 2.Оптимизация на сайт за: Facebook Създаване и настройка на Facebook страница - 1 бр. Оптимизиране на Facebook страницата Поддържане на профила Реализиране на рекламни кампании във Facebook. Прилагане на стратегии за увеличаване на аудиторията 2.YouТube Създаване и настройка на Youtube канала - 1 бр. Качване на видео съдържание - минимум 1 бр. видео клип. Оптимизиране на клиповете Добавяне на Play Lists Добавяне на описание 4.Създаване на видеосъдържание и визуализация Изготвяне на информационен/рекламен видеоклип за дейността с продължителност минимум 1 минута (без заставките) - 1 бр. Изготвяне на снимков материал за кампанията (професионални снимки) - минимум 20 снимки. Изготвяне на лого на кампанията. 5.Допълнително ще бъдат изработени 1000 бр.дипляни за целите на кампанията, с представяне и контакти за допълнителна информация, които ще бъдат раздавани на възлови места. Материалите ще бъдат изцяло съобразена с изискванията, посочени в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.” Информационната кампания ще надгради, вече изпълнение инициативи, включително "Завръщането" - инициатива на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), която има за цел да подкрепи българските професионалисти, живеещи в чужбина, като им даде шанс да започнат отново - този път в България, като станат част от бързо разрастващата се ИТ индустрия. По дейността се предвиджа ангажирането на : 1.Координатор; 2.Външен изпълнител ; 3.Ръководител
 • Дейността е съотносима към общата цел на проекта, както и на специфична цел 1 „Да се изгради партньорство с гражданите и бизнеса, в управление на държавната политика спрямо българите по света", както и на специфична цел 2 „Открито и отговорно управление, в управление на държавната политика спрямо българите по света“, тъй като ще даде възможност да се включат пряко с мнение и позиция, всички заинтересовани страни, представители на гражданското общество и бизнеса, при формулиране, обсъждане и изпълнение на нормативни и стратегически документи в областта на българите в чужбина. В рамките на дейността ще бъдат проведени : Кръгла маса по въпросите на провежданата държавна политика за българите, живеещи в чужбина. Ще бъдат включени минимум 20 лица от различните заинтересовани страни - държавна администрация, държавни органи, гражданско общество, НПО, бизнес и медии. На Кръглата маса ще бъдат дискутирани проблемите и недостатъците на сега прилаганите нормативна уредба и практики. Също така ще бъдат представени резултатите от предходните дейности (Дейности №1, 2, 3 и 4), включително ще бъдат презентирани статистики и анализи от направените оценка. Съществено място ще бъде отделено на изготвените по Дейност 3 препоръки, които ще бъдат подложени на пряко консултиране и обществено обсъждане. Дейността ще даде възможност и за практическо приложение на "Ръководство за комуникация със заинтересованите страни по изпълнение на политики", в реално провеждане на допитвания и консултации по проекти на нормативни актове, подготвени от администрацията и оценки по изпълнение на държавни политики. Дейността ще насърчи и гражданското участие чрез повишаване информираността на гражданското общество за възможностите за участие в процеса на вземане на решения и в обществените консултации. Като резултат от проведената кръгла маса ще се цели: изготвяне на общо становище по така направените препоръки, както и приемане на индикативна план-програма за тяхното изпълнение. Кръглата маса ще е двудневна (с две нощувки), извън София. По дейността се предвижда ангажирането на : 1.Експерт№2 ДАБЧ; 2.Външен изпълнител ; 3.Ръководител. 4.Координатор.

Партньори

Партньори Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и оценки за администрацията, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Отправени препоръки от НПО и мрежи от НПО към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой проведени информационни кампании, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

86 832.00 BGN
86 832.00 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 13 024.80 0.00 73 807.20 86 832.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 13 024.80 0.00 73 807.20 86 832.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.