English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-2.009-0072-C01
Разработване на инструментариум за гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на анти-дискриминационни политики в България
ЕСФ ==> Добро управление
09.01.2019
09.01.2019
09.01.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), София-Град (BG411), Столична, гр.София

Описание

Настоящото проектно предложение е разработено с основната идея да бъдат поставени основите за осигуряване на възможност за активно гражданско участие в работата на държавните органи и институции в областта на антидискриминагионните политики. Фокусът на проекта е профилиран в насърчаване на гражданското участие в процеса на подобряване на нормативна среда в наказателното право в посока на анти-дискриминация на определени социални групи и по-конкретно ЛГБТ обществото. Логическата линия на проекта проследява създаването на пилотен инструментариум за активно гражданско участие чрез организиране и създаване на гражданска инициатива – онлайн петиция, в т.ч. прилагане на методика за оценка на последващо изпълнение на политиките. Отделните дейности са в причинно – следствена връзка помежду си, разработени по начин, който в максимална степен да изчерпи проблематиката и да се дефинират устойчиви елементи на разработвания инструментариум.
Предвижда се в обхвата на проекта да се изпълнят следните дейности:
   ⁕ Разработване на методика за оценка на анти-дискриминационни политики;	
   ⁕ Изготвяне на правен анализ в 4 направления (съгласно установен дефицит в наказателната уредба у нас);
   ⁕ Изготвяне на стратегия за внедряване на дефинираните предложения за нормативни промени;
   ⁕ Разработване на online форма за петиции относно дефинираните препоръки;
   ⁕ Обмяна на опит и добри практики с други НПО;
   ⁕ Осведомителна кампания;
 Създаването на инструментариум за активно гражданско участие следва да се разглежда като предпоставка за превръщане на българското общество в модерно и развиващо се, в унисон с европейската общност. Чрез насърчаване на гражданското участие в управлението, обществото може да бъде своеобразен коректив на политическите приоритети и цели и да бъде инструмент за обществен контрол върху държавната политика.
Дейности
 • Тази дейност попада в обхвата на ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ОТ ГРУПА № 1: Дейности по разработване на анализи, проучвания, оценки и други сходни дейности, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. Тя е обвързана с постигането на СЦ2.Да се формулират и отправят препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги в от администрацията и спазване на етичните норми от държавните служители, тъй като представлява първи етап от разработването на инструментариум за гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на анти-дискриминационни политики в България. Всяка една политика може да бъде определена като успешна, ако и само ако има ясно определени цели, които се постигат по измерим начин. За да може да се направи оценка на съществуващи политики в определено направление, е необходимо да бъде изработен механизъм за оценка, включващ конкретни индикатори, които по обективен начин да измерват колко успешна, съответно – неуспешна е тази политика. Това може да касае и приемането на нормативни актове като процес, включващ възможност за гражданско участие и да се прилага и в този етап от политико- творчеството. Това означава, че оценката на последиците от нов законодателен акт е съществен белег на висока ефективност и култура на обществото, а не единствено изрична отговорност на власт- имащите. Възползването от нормативно предвидената възможност за гражданско участие в нормотворчеството също така дава основание за взаимно разбирателство и стратегическо сътрудничество между публичната администрация и гражданите. Ето защо разработването на методиката за оценка в процеса на формиране на нова политика, в т.ч. на нов нормативен акт е първа стъпка от цялостния инструментариум – обект на настоящия проект. Методиката ще има за задача да дава отговор на следните въпроси: - Какви са последиците от политиката за различните групи бенефициенти, заинтересовани страни, засегнати общности? - Какво е разпределението на положителните резултати от политиката между отделните бенефициенти и други заинтересовани страни? - Има ли непредвидени странични ефекти от осъществяването на политиката и какви са възможните мерки за тяхното неутрализиране? - Има ли рискове, които заплашват успеха на реализацията? - До каква степен възможностите за усъвършенстване на дейностите се съчетават с избягване на рисковете за отрицателни последици? - Каква институционална и организационна среда е необходима за осигуряване на участие заинтересованите страни в реализацията на политиката, тяхната оценка и развитие? - Има ли изграден капацитет за осъществяване на политиката на всички равнища и какво е необходимо за неговото увеличаване? и др. Прилагането на методиката ще постигне: 1. Ефективност и ефикасност на политиките в областта на анти-дискриминацията; 2. Подобрение на качеството на изпълнението на публичните политики, постиганите резултати, създаваните продукти и предоставяните услуги в областта; 3. Да се идентифицират резултатите и приоритетните проблеми при осъществяването на определена политика/програма и да се определят начините, по които да се подходи към тяхното развитие. По този начин ще се даде възможност целевите групи и заинтересованите страни да се въвличат в самоопределяне на техните нужди, в предлагането на възможни приложими решения, в мобилизирането на наличните ресурси, при получаването на адекватна оценка за резултатите и страничните ефекти от реализацията на политиката/програмата. Има се предвид, че интегрална част от процеса на мониторинг и оценка е ангажиментът за споделяне на резултатите с правителството, местните власти, неправителствените организации, целевите групи, заинтересованите страни, доставчиците на публични услуги и други социално-икономически партньори.
 • Тази дейност попада в обхвата на ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ОТ ГРУПА № 1: Дейности по разработване на анализи, проучвания, оценки и други сходни дейности, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. Тя е обвързана с постигането на СЦ2.Да се формулират и отправят препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги в от администрацията и спазване на етичните норми от държавните служители, тъй като представлява първи етап от разработването на инструментариум за гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на анти-дискриминационни политики в България. След разработването на методиката за оценка, същата ще бъде използвана за изготвяне на анализ на текущото състояние на нормативната среда и провежданата политика в 4 направления. - Законодателна уредба на престъпления от омраза, включващи сексуална ориентация на жертвите; - Третиране на лица с различна сексуална ориентация или лица в еднополови съюзи при носене на наказателна отговорност; - Третиране на лица с различна сексуална ориентация или лица в еднополови съюзи във връзка с изтърпяване на наказания; - Превенция на престъпността, имаща отношение към сексуалната ориентация на жертвите; В обхвата на анализа ще влязат: - Престъпления от омраза (квалифицирани състави на престъпления, поради специфично субективно отношение на дееца към лични качества на жертвата) - Елементи на различни състави: o Изнасилване - Семейни отношения като елемент на различни състави o Укривателства o Телесни повреди o Лъжесвидетелство o Престъпления, свързани с издръжка? o Заплаха и изнудване o Афект (ближни т.е. съпрузи или роднини) - Възможности качествата на дееца или на жертвата да се отразяват по някакъв начин при определяне на отговорността или индивидуализация на наказанията - Изтърпяване на наказания - Превенция Анализът ще има за цел да обобщи основните неуредици в закона и провежданата държавна политика, като представя възможни решения като добри практики. В съдържанието на анализа ще бъде включен и SWOT анализ, като добрите практики да бъдат описани в частта с възможности.
 • Тази дейност попада в обхвата на ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ОТ ГРУПА № 1: Дейности по разработване на анализи, проучвания, оценки и други сходни дейности, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. Тя е обвързана с постигането на СЦ2.Да се формулират и отправят препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги в от администрацията и спазване на етичните норми от държавните служители, тъй като представлява първи етап от разработването на инструментариум за гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на анти-дискриминационни политики в България. Дейността има отношение и към постигането на СЦ 1 и СЦ 3, тъй като разработването на стратегически документ е пряко обвързан с дефиниране на политики, а това от своя страна е предпоставка за диалог между гражданите и администрацията, в рамките на който да се постигне открито и отговорно управление. Дефинираните слабости на нормативната уредба от дейност 2 ще резултират в конкретни препоръки за мерки за оптимизиране на законодателството. Стратегията ще представя именно стъпките пред внедряването на желаните промени. В този смисъл ще бъде разработен документ, който ще бъде разделен на части, всяка от които ще бъде посветена на нормативен документ, към който има отправени препоръки за изменение или допълнение. Всяка част ще има следното съдържание ( работен вариант, който ще бъде прецизиран в процес на разработване на документа): - определяне на мисията и целите на съответната промяна; - стратегически анализ; *анализ на международната и макро средата *анализ на микро средата *SWOT анализ - комплекс от мероприятия по печелене на съмишленици; - резултати от проведена петиция; - разработване на стратегически план с мерки; Чрез разработването на стратегия и с цел устойчивост ще се направляват усилията към постигане целите на организацията, ще се балансират интересите на различните групи в и извън нея, както и ще се насочат ресурсите за постигане на по-висока ефективност на процеса по насърчаване на гражданско участие.
 • Тази дейност попада в обхвата на ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ОТ ГРУПА № 2: Дейности по разработване на механизми и инструментариум за граждански мониторинг и осъществяване на граждански мониторинг върху действията, решенията, политиките и законодателството, провеждани от държавата.Тя е обвързана с постигането на СЦ2. Да се формулират и отправят препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги в от администрацията и спазване на етичните норми от държавните служители, тъй като представлява първи етап от разработването на инструментариум за гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на анти-дискриминационни политики в България. Дейността има отношение и към постигането на СЦ 1 и СЦ 3, тъй като представлява възможност за пряко участие на гражданите в дефиниране на препоръки, а по този начин и на участие в управлението. Т това от своя страна е предпоставка за диалог между гражданите и администрацията, в рамките на който да се постигне открито и отговорно управление. Тази дейност е свързваща по отношение на извършената до момента работа по проекта и обективирането на резултатите в достъпни за обществеността. Създаването на „притурка“ към съществуващия на кандидата сайт ще има за цел да даде възможност за онлайн гласуване на принципа на петиция. Предметът на петициите ще бъдат дефинираните в предходната дейност мерки и предложения. За целите на тази дейност ще се разработи пригодена за целите на проекта форма за онлайн петиция. тя ще включва следното (работно съдържание): Профил за създаване на петицията: Име на петицията, Текст на петицията, Форма за гласуване; Профил на подписващ: Име, контакти, Поле за обяснение на подкрепата, Форма за подпис; Продуктът ще има опция да изчислява резултат. С изпълнението на тази дейност ще бъде завършен инструментариумът за гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на анти-дискриминационни политики, който най-общо може да се определи по следния начин: Всяка съществуваща политика или проект на нормативен акт може да бъде изследван чрез разработената методика за наличие на дискриминативни влияния или за анти-дискриминационен потенциал, след което да бъдат дефинирани мерки/препоръки, които да бъдат гласувани чрез онлайн петиция и след това внесени в компетентните и отговорни администрации. В обхвата на настоящия проект този инструментариум ще бъде тестван с помощта на разработения в дейност 2 анализ.
 • В изпълнение на тази дейност Mладежка ЛГБТ организация „Действие“ ще предостави разработените анализ и стратегия на други НПО, които работят в същата сфера, за да могат да ползват информацията и направените изводи. Те ще бъдат поканени а включат в своите web страници разработената онлайн форма, като по този начин да се достигне по-голяма аудитория и съответно да се постигне по-голяма гражданска активност. Ще се използва ппартньорски подход за реализация на публични политики и законодателство. Тази дейност, предвид целите си и това, че включва обмяна на опит между НПО, попада в обхвата на Дейности от ГРУПА № 3: Съвместни дейности между НПО, като посредници на с гражданите и бизнеса, и администрациите за реализация на публични политики, законодателство и управление от насоките за кандидатстване. Тя е обвързана с постигането на СЦ3. Да се насърчи диалога между обществеността, в т.ч. гражданите и НПО и администрацията и по този начин да се подсилят двустранните отношения в процеса на активно гражданско участие: граждани-администрация;
 • Тази дейност, предвид целите си, попада в обхвата на ДЕЙНОСТИ ОТ ГРУПА № 4: Дейности по повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. Дейността има пряко отношение към постигането на СЦ3. Да се насърчи диалога между обществеността, в т.ч. гражданите и НПО и администрацията и по този начин да се подсилят двустранните отношения в процеса на активно гражданско участие: граждани-администрация. В рамките на проекта ще бъде организирано и проведено промоционално събитие, което да представи резултатите от проекта и да повлияе на обществените нагласи към имплементирането на разработения инструментариум за гражданско участие. Осведомителната кампания има за цел още да разпространи формулираните предложения за насърчаване на гражданско участие в процесите по управление в България и да насърчи участието на гражданския контрол при формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките. Дейността е насочена към специфичните цели на проекта и по-конкретно към СЦ2. Да се формулират и отправят препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги в от администрацията и спазване на етичните норми от държавните служители и СЦ3. Да се насърчи диалога между обществеността, в т.ч. гражданите и НПО и администрацията и по този начин да се подсилят двустранните отношения в процеса на активно гражданско участие: граждани-администрация. Кампанията за осведомяване ще включва няколко мерки: 1. Информационен форум Ще бъде организиран и проведен информационен форум, на който да бъдат представени резултатите от проекта и в конкретика изводите от направените проучвания, както и разработената стратегия. На форума ще бъдат поканени представители на всички целеви групи, като в програмата ще бъде включен дискусионен панел, в рамките на който да се насърчи създаването на условия за сътрудничество между представителите на целевите групи. Ще бъдат поканени лектори, които да изнесат предварително изготвени от екипа на организацията презентации. Лекторите ще бъдат с юристи с опит, придобит в сферата на проекта. В рамките на събитието ще има изнесена на сайта на организацията програма, в която ще има предвидени и дискусионни панели. 2. Интернет кампания В рамките на тази дейност се планира създаването и управление на уеб страници на проекта в онлайн социални и професионални мрежи - facebook страница. На web страницата на Действие - http://deystvie.org/ - ще се поддържа информационна секция за проекта. 3. На представители от целевите групи ще бъдат изпратени копия от разработените по проекта материали, с оглед запознаването им с идеите и предложенията, които ще бъдат промотирани. Кампанията за осведомяване цели достигане до целевите групи и резултатите от изследванията от проекта. Това ще представлява именно механизмът, чрез който заинтересованите страни ще бъдат уведомени. Ще бъдат изпълнение 3 основни поддейности: - Изпращане на синтезиран материал, съдържащ основните изводи и препоръки от проучванията по проекта до представители на целевите групи; - Входиране на конкретни препоръки за оптимизиране на нормативната среда в посока на въвеждане на повече начини на е-гражданско участие в управлението; - Публикуване на правни статии в признати медии - поддържащи специализирано, професионално съдържание. - Поддържане на интернет кампания, тъй като това е най-успешното средство за популяризиране на послания и лесно достига до младите хора;

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и оценки за администрацията, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Отправени препоръки от НПО и мрежи от НПО към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики, Целева стойност: 6.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой проведени информационни кампании, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

87 102.00 BGN
87 102.00 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 13 065.30 0.00 74 036.70 87 102.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 13 065.30 0.00 74 036.70 87 102.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.