English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-1.001-0002-C05
Трансформация на модела на административно обслужване
ЕСФ ==> Добро управление
22.01.2016
01.12.2015
30.09.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Трансформацията на административното обслужване се състои в превръщането на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешно-административни; електронизиране на услугите, чиито краен ползвател са гражданите и бизнеса; групиране на услугите на принципа „Епизоди от живота“ и „Събития от бизнеса“ по начина, по който ги възприемат гражданите и бизнеса и осигуряване на комплексно административно обслужване. 
Текущият проект е първа фаза на трансформация на настоящия модел на обслужване, като в обхвата му се включват надграждане на две стратегически информационни системи и пилотно внедряване в 50 администрации на централизиран механизъм за служебно заявяване и издаване на удостоверения; инвентаризация на режими, услуги и регистри, участващи в административното обслужване с цел премахване на необходимостта гражданите и бизнеса да бъдат куриери между администрациите и намаляване на броя режими; идентифициране на възможности за консолидиране, преструктуриране, централизиране, електронизиране и отваряне на регистрите в държавната администрация; анализ, приоритизация и групиране на услугите на принципа „Епизоди от живота“ и „Събития от бизнеса“ ; опростяване и унифициране на процеси по предоставяне на минимум 17 услуги на общинско ниво.
Основна цел на проекта е осигуряване на по-високо въздействие, устойчивост, ефективност и прозрачно приоритизиране на бъдещи проекти и инициативи, свързани с административната реформа, комплексното административно обслужване и е-управлението на централните и териториалните администрации и определени доставчици на обществени услуги, чрез пълен преглед на съществуващите регистри, режими и услуги, опростяване и рационализиране на работните процеси и дефиниране на конкретни мерки за подобряване на съответната нормативна уредба.
Дейности
 • Реализиране на служебен потребителски достъп и служебно издаване на удостоверителни документи през налични системи.: Описание Платформата RegiX осигурява автоматизиран машинен достъп до ключови регистри на информационни системи обслужващи администрациите. По този начин RegiX се явява необходима инфраструктура за осъществяване на КАО, но не е достатъчен сам по себе си. Има два начина за използване на RegiX. Единият е чрез надграждане на специализираните системи в администрациите и интегрирането им с RegiX, а другият е чрез ръчен достъп през потребителски интерфейс до данни от регистрите. RegiX не предоставя автоматично никой от тези два начина. С проекта за надграждане на RegiX по ОПАК, се разработва интерфейс за ръчен достъп, но неговото използване ще изисква инсталация и поддръжка във всяка отделна администрация, което от предишен опит се оказва сериозна както финансова, така и организационна пречка пред по­-широкото използване. Друг съществен проблем пред използването на RegiX е нуждата от сключването на тристранни споразумения между ползвателите, първичните администратори на данни и бенефициентите по проекта. Предвижда се тази пречка да бъде премахната от проекта на ЗИД на ЗЕУ, одобрен от МС през м. ноември 2015. С цел увеличаване на въздействието от внедряването на RegiX и ефективно реализиране на комплексно административно обслужване, без механично да се прехвърля административната тежест от гражданите и бизнеса към администрациите, е необходимо да се създаде ефикасен централизиран механизъм за служебно заявяване и издаване на удостоверения от регистрите интегрирани с RegiX. Реализирането на такъв механизъм е приоритетна средносрочна мярка, докато съществуващите информационни системи на основните администрации се надградят и интегрират по начин, позволяващ автоматизираното извличане на доказателства и обстоятелства от регистрите, като интегрална част от работните процеси (напр. при набиране на ЕИК в електронна форма за заявяване на услуга да се извличат данните от досието на търговеца в Търговския регистър). За постигането на тази специфична цел е необходимо еднократно да се моделират и разработят електронни форми (потребителски интерфейс) и/или процеси, които да позволяват на служители в администрациите, да заявяват и получават по служебен път, електронни удостоверения от регистрите интегрирани в RegiX. На практика по този начин ще се реализират и електронизират по унифициран начин най­-често използваните вътрешно­-административни услуги от повече от 60 основни регистъра. След извършване на прецизен анализ на потребностите, съществуващата софтуерната архитектура и изискванията към потребителския интерфейс ще бъдат избрани конкретните технологии, на които да се базира проекта, така че да бъде предоставена необходимата функционалност на администрациите. Благодарение на централизираното управление на софтуера (чрез т.нар. multi­tenancy) всяка администрация ще може безплатно да внедри системата с включен базов пакет електронни форми, процеси и вътрешно­административни удостоверителни услуги в рамките на дни. В рамките на дейността ще бъде разработен потребителски интерфейс към RegiX със следните функции: 1. Създаване на възможност за интеграция с националната система за електронна идентификация, която се разработва паралелно; 2. Интеграция с ИИСДА, в частност Регистъра на услугите, в който се вписват допустимите заявители и получатели на административни услуги; 3. Интеграция със системата за Digital Time Stamp (цифрово подписано точно време от доставчик на удостоверителни услуги) при регистриране на всички служебни заявки и отговори; 4. Осигуряване на възможност за реализиране на сигурен електронен архив на издадените електронни документи. За да се осигури законосъобразност на издаваните по служебен път удостоверения, при необходимост ще бъде надграден RegiX. Системата ще бъде тествана и пилотно внедрена в 50 администрации. Пилотното внедряване ще се състои от обучения, изготвяне на наръчник за внедряване, конфигуриране на потребителски профили и при нужда - коригиране на вътрешната нормативна уредба в съответствие със ЗЕУ.
 • Надграждане на Интегрираната информационна система на държавната администрация: Проектът за изграждане на ИИСДА е стартирал през 2012 г., с основен фокус интегрирането на 4 информационни системи, внедрени в периода 2002-4 и се очаква да приключи до края на 2015г. Предвид започналите след стартирането на проекта реформи и законодателни инициативи (Регламент ЕС 910/2014, ЗЕИ и др.) и стартирането на реформи в областта на административното обслужване, в рамките на тази дейност ще бъде извършено следното надграждане на ИИСДА: 1. Надграждане на ИИСДА за създаване на функционалност за динамичен каталог на АУ, режимите, регистрите и тяхната връзка с услугите, съдържащ структурирани машинно­ четими дефиниции на процесите, документите, допустимите заявители и получатели на услугите, изискванията към средствата за идентификация и подаване на заявления, обхващане на доставчиците на обществени услуги, поддържане на по-­високо ниво на абстракция за групиране на множество услуги във вериги от комплексни услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Събития от бизнеса“. Софтуерът няма да съдържа ограничения за определен брой групирани услуги нито времеви обхват, в който следва да бъдат групирани. В рамките на проекта ще бъдат групирани услуги, приоритизирани от САР. 2. Разширяване на обхвата на системата с допълнителни обекти и реквизити – в т.ч. включване на записи за всички физически локации, в които оперират административните структури и тези на ДОУ, които участват в административното обслужване; регистри (информационни масиви), които се водят за целите на и/или във връзка с предоставянето на АУ и режими; други информационни масиви и информационни системи, които се поддържат от администрациите. Към момента ИИСДА има функционалност за въвеждане на образци на документи, които се попълват за предоставянето на АУ. ИИСДА ще бъде съответстващо надградена, което ще оптимизира процесите за ДА. 3. Структуриране на описанията на нормативните основания за предоставяне на услуги и регламентирани решения и осъществяване на стандартизиран онлайн интерфейс за интеграция с правно­информационни системи за автоматично следене на въздействието при промяна в нормативната уредба 4. Надграждане на системната архитектура за постигане на необходимата мащабируемост за обслужване в реално време на машинни заявки от Центрове за електронна идентификация по смисъла на проекта на ЗЕИ, машинни заявки за тарифна информация за услуги, машинни заявки за оторизация за достъп до вътрешно­административни услуги и др. 5. Реализиране на онлайн интеграция с регистри (Адресен, гражданска регистрация, търговска регистрация, имотен, кадастрален, БУЛСТАТ, регистър на МПС) 6. Двупосочна онлайн интеграция с централизирания регистър на бюджетните разпоредители на СЕБРА администриран от МФ 7. Реализиране на онлайн интерфейс за отворени данни предоставящ и свързани набори от данни в подходящи формати (процеси, връзки между услуги, връзки между нормативни основания и др.) 8. Осигуряване на възможност за пълна интеграция с националната схема за е-идентификация 9. Изграждане на PKI (инфраструктура на публичния ключ) за издаване на сигурни електронни сертификати за регистрираните услуги, за нуждите на процеса по валидация при е­Идентификация. 10. Предоставяне на удобна за потребителите визуализация на вписаните услуги и режими При необходимост ще има допълнителни дейности по надграждане и оптимизация на системата. За осигуряване на инвентаризацията по дейност 3 ще бъде разработена приоритетно онлайн среда за попълване на информацията. Заложената логика на действие предвижда надградената ИИСДА да спомогне за поддържането в структуриран вид, систематизирането и обвързването на необходимата за постигането на целите на проекта информация за предоставяните АУ, прилаганите регулаторни режими и използваните регистри. Тази дейност ще бъде извършена в координация с паралелно изпълняващият се проект за инвентаризация на ИА ЕСМИС. Ще бъде надграден Наръчникът за ИИСДА за новите функционалности. Ще бъдат проведени обучения за 560 потребители за надградената ИИСДА.
 • Инвентаризация и анализ на режимите, административните услуги и информационните масиви/ регистри в администрацията: Ще бъде избран изпълнител за разработване на техн. задания и методики за оценка за избор на изпълнител по дейности 1-5 и 7. В рамките на тази дейност ще се извърши: 1.Инвентаризация на съществуващите информационни масиви и регистри, участващи в работните процеси на предоставяните административните услуги (АУ). 2.Изготвяне на пълен преглед на АУ и режими за съответствие с изискванията на АПК и ЗОАРАКСД, определяне на удостоверителните АУ и преглеждане за опростяване. 3.Определяне на АУ, предоставяни от доставчиците на обществени услуги (ДОУ) и осигуряване прилагането на правилата за организация на административното обслужване от ДОУ. 4. Идентифициранe и въвеждане на всички режими, АУ и ОУ, липсващи в ИИСДА, както и вписване на информация за всички регистри. От обхвата на дейността са изключени регистрите от сектор "правосъдие", вкл. тези, поддържани при МП и ВРБК, които са обект на одит по проект на МП, както и информационните масиви, регистри, АУ и режими, които ползват класифицирана информация. В СУНАУ и ИИСДА, в която предстои да бъде прехвърлен списъкът, не са описани всички АУ и режими, предоставяни от централна, областна и общински администрации. Списъкът съдържа само наименованията и нормативните основания за съществуването на АУ и режими, недостатъчна за въвеждането на КАО. Освен това в списъка не са вписани никакви АУ на ДОУ, които са задължени да направят това. Налице са множество незаконосъобразни режими, въведени с подзаконови НА. Ще бъде извършен пълен преглед за опростяване на АУ и режими, включително на ДОУ за гарантиране на съответствие с изискванията на АПК и ЗОАРАКСД. За правилното идентифициране на всички АУ ще бъдат разработени критерии и методика за идентифициране на АУ. Ще се идентифицират незаконосъобразните АУ и режими, като липсващите ще бъдат вписани в ИИСДА. Идентифицираните АУ, които към момента не са вписани ще бъдат въведени в съотв. структура на надградената ИИСДА. Съществува голям брой режими, чието наименование не отговаря на изискванията за съответния вид режим–напр. даден режим може да е квалифициран като разрешителен, но по своята същност да представлява регистрационен. Външният изпълнител, на база на анализа ще направи проекти на НА за отстраняване на идентифицираните несъответствия и ОВ. Впоследствие компетентните звена в АМС ще обобщят направените предложения, ще извършат анализ за необходими допълнителни изменения и ще предприемат необходимите действия за приемане на нормативните изменения. В ИИСДА липсва информация за процесите по предоставяне на услугите, връзките и зависимостите между тях, както и за „крайните ползватели“ на всички удостоверителни АУ, които формират около 63%от всички транзакции за 2013г. Гражданите и бизнесът играят ролята на посредници между администрациите. За да бъде успешно трансформиран моделът на предоставяне на АУ, ще бъдат идентифицирани администрациите, които изискват представянето на удостоверения и справки, издадени от същите или други администрации, вкл. и правните основания за това. Ще бъде изготвен списък на удостоверителни АУ, които приоритетно следва да се предоставят като вътрешно­административни. Администрацията не разполага със структурирана и пълна информация за инф.масиви и системи, които участват пряко или непряко в адм. обслужване. При извършена предварителна инвентаризация с въпросници са идентифицирани 8309 информационни масива. Ще бъде извършена инвентаризация и каталогизация в ИИСДА на информационните масиви и регистри, и наличието или отсъствието на свързаност с предоставянето на АУ или режими. Ще бъде вписана информация за всички регистри в Регистъра на регистрите, като част от ИИСДА. Набавянето на информация и данни в структуриран вид, даващ възможност за прецизни анализи и планиране, в комбинация с правен анализ на пропуските и противоречията в норм. уредба и вътрешните правила, ще осигури възможност за устойчиво планиране, приоритизиране и изпълнение на последващи интервенции, свързани с адм. реформа и е-­управление.
 • Реформиране на съществуващия модел на организация и поддържане на регистрите в държавната администрация: В рамките на тази дейност ще се: 1. Извърши анализ на състоянието на регистрите в държавната администрация, с оглед идентифициране на възможностите за консолидиране, преструктуриране, централизиране, електронизиране и отваряне на регистрите в държавната администрация, както и на съществуващите нормативни пречки и ограничения. 2. Изготви Концепция и пътна карта за регистрова реформа. Планираната регистрова реформа предвижда два паралелни потока от интервенции: 1. За регистри, в които се извършват вписвания и заличавания на основни субекти и обекти – физически лица; юридически лица; имоти, кадастър и адреси; превозни средства; услуги. Те ще бъдат стартирани приоритетно, тъй като обхватът им може да бъде дефиниран еднозначно, без да е необходимо идентифицирането им. Регистрите, чиято инвентаризация ще бъде извършена по проект на Министерството на правосъдието са извън обхвата на дейност 3 от проекта. 2. Централизиране, електронизиране и консолидиране на регистри, в които се вписват и заличават допълнителни обстоятелства и данни, свързани с основни субекти и/или обекти, водени в първични регистри. От направените предварителни анализи е видно, че голяма част от информационните масиви и регистри, се поддържат на хартия или в неструктурирани файлове, децентрализирано, без да се следват унифицирани и стандартизирани процеси, структура и методи, без адекватни мерки за информационна сигурност и защита на личните данни:­около 38% ­ само на хартия,­около 40% ­ на хартия и в текстови файлове или електронни таблици,­около 6% ­ в информационни системи с релационна база данни,за около 14% от докладваните информационни масиви липсва информация за носителите на информация. Почти всички териториални структури са разположени в 28­ обл. града, като структурите на ГД в специфични министерства и агенции се разпростират и извън обл. градове. Териториалните структури поддържат аналогични информационни масиви, по силата на нормативната уредба или специфични вътрешни правила. Централизирането и консолидирането на еднотипните регистри и информационни масиви може да се извърши на етапи, по сектори или централни администрации. Първо, ще се изготви анализ на събраната в рамките на предходната дейност информация за наличните информационни масиви, регистри и обслужващите ги системи и архиви. Той ще послужи за прецизно планиране на бъдещите интервенции по приоритетни области, които биха имали най-­голямо въздействие за сектора, администрацията, КАО и ЕУ. Ще бъдат обобщени всички случаи, в които е необходимо предоставяне на регистрова информация. Ще бъдат установени добри/лоши практики при реализиране на проекти за електронизация/окрупняване на регистри. В обхвата на анализа ще бъде включена и оценка за потенциалните икономии на капацитет и ресурси при дигитализация и/или консолидиране на информационните масиви. Второ,в следствие на анализа ще бъде изготвена концепция за реформа на съществуващия модел на организация и поддържане на регистрите в ДА. Концепцията ще съдържа и стандартизирани процеси, структура и методи за реализацията на регистри, с адекватни мерки за информационна сигурност и защита на личните данни. В концепцията за регистрова реформа се очаква да се дадат предложения в следните области: •Стандартизиране на поддържаната информация •Обединяване на регистри. Отпадане на регистри •Интеграция на вторични към първични регистри Трето, ще бъде разработена пътна карта, която съдържа конкретни стъпки, срокове и отговорни институции за реализиране на концепцията. При идентифициране на нормативни несъответствия и ограничения, избраният изпълнител ще изготви конкретни предложения за изменения и допълнения за тяхното преодоляване, придружени от ОВ. След приемане работата на изпълнителя,компетентните звена в АМС ще обобщят направените предложения, ще извършат анализ за необходими допълнителни изменения на нормативни актове и ще предприемат необходимите действия за приемане на нормативните изменения.
 • Определяне на услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“: В рамките на тази дейност ще се изпълнят следните поддейности: 1. Анализ на актуалното състояние и на съществуващите практики в страни­ членки на ЕС, свързани с предоставяне на услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“. Често отделните елементи на услуга от типа „Епизод от живота“ са фрагментирани в няколко различни институции, в съответствие с компетенциите на органите на изпълнителната власт или доставчиците на услуги. Същността на анализа и конструирането на един Епизод като техника е двустранна: идентифициране на всички отделни необходими стъпки, свързани с постигане на желаните резултати, и идентифициране на всички институции и техните структури, които участват в процеса. Ще бъде постигнато знание и разбиране на Епизода в неговата цялост, по начина, по който го виждат гражданите или представителите на бизнеса. Крайната цел е постигане на висока степен на удовлетвореност на потребителите на всички вътрешни услуги от всички организации, които им се предоставят като една. Ще бъде извършен анализ на актуалното състояние по отношение на взаимодействието и интеграцията между отделните административни структури при предоставяне на административно обслужване на гражданите и бизнеса в България, включително въз основа на наличната информация за честотата на предоставяните услуги, крайните ползватели на тези услуги и основните събития за гражданите и бизнеса. Анализът ще включва детайлен преглед на действащите законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи модела на организиране на административното обслужване в България и идентифициране на необходимост от нормативни промени. В рамките на анализа ще бъдат идентифицирани и проучени добри практики от други държави членки на ЕС по отношение на най-добрите и често използвани модели на структуриране и внедряване на услуги от типа „Епизод от живота“ и „Бизнес събития“. 2. Определяне на услуги от типа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“ и създаване на каталог. Въз основа на анализа ще бъдат приоритизирани основните Епизоди от живота/ бизнес събития, за които следва да бъдат дефинирани процесите на предоставяне на услугите. Ще бъде създаден каталог с приоритетните „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“, включително участващите в предоставянето на услугите администрации, който ще бъде одобрен от САР.
 • Стандартизиране,унифициране и опростяване на услугите за гражданите и бизнеса, предоставяни от общинските администрации : В рамките на тази дейност ще се изпълнят следните поддейности: 1. Проучване сред общините и определяне на услуги за стандартизиране и унифициране. 2. Разработване на модели за реинженеринг на работните процеси на определените услуги и съгласуването им с общините. 3. Разработване на проекти за промени в нормативни актове. Потребителите на АУ очакват всички общински администрации да предоставят АУ по един и същи начин. Анализът на услуги, предоставяни от общини, проведен през 2013 г. от СБ показва, че една и съща АУ изглежда по съвсем различен начин в разгледаните случаи, в т.ч. по отношение на броя документи, изисквани за една и съща АУ. Наблюдават се различия по отношение на разходите, както и на сроковете на валидност на различните документи. В България липсва стандартизиране на предоставяните общински АУ по отношение на процедури, документация и срокове. Проблем е, че по редица проекти са направени анализи за реинженеринг на работните процеси на едни и същи общински АУ ­ всяка община отделя национален и европейски ресурс, за да подобри АУ, без да отчита, че това са идентични по характер АУ. Унифицирането на АУ на общинско равнище следва да обхване както изискуемите документи, формуляри и бланки за заявяване и получаване на АУ, така и сроковете за тяхното предоставяне. Стандартизираните процеси следва да са съобразени със спецификата на структурата на общинската администрация. НСОРБ ще извърши анкетно проучване сред общините за определяне на най-масово заявяваните от гражданите АУ в рамките на последната 1 година. На база точкова система (най-често заявяваната АУ получава 20 т., следващата – 19 и т.н.), която ще елиминира влиянието на фактора брой население, ще бъде съставен списък на най-често заявяваните от гражданите и бизнеса 20 АУ. Ще бъдат използвани изводите от анализа за честотата и ефективността на услугите, разработен по проект на СО за внедряване на 50 електронни услуги. Окончателният списък ще бъде одобрен от работна група от експерти на АМС и НСОРБ и представен за одобрение на САР. За одобрените услуги ще бъде извършен реинженеринг на работните процеси с цел тяхното стандартизиране и унифициране. След съпоставка с информацията от СУНАУ ще бъдат унифицирани наименованията и правното основание за предоставяне на услугата. С оглед разработения служебен потребителски достъп и служебно издаване на удостоверителни документи през налични системи по дейност 1 ще се намали обема на изискваните от потребителите документи (ще отпаднат тези, които общините могат да получат по служебен път от други администрации). Следващите стъпки ще бъдат разработване на образец за всяка отделна АУ (вида и съдържанието на крайния документ), определяне на максимални срокове за изпълнение (на база нормативни актове) и т.н. Тази част от дейността ще бъде извършена от експерти на НСОРБ. Разработените модели ще бъдат текущо обсъждани с общините в рамките на вътрешни експертни форуми на НСОРБ, Окончателният пакет от документи ще бъде съгласуван с общините в рамките на целеви дискусионен форум. След отразяване на бележките, моделите ще бъдат предоставени за одобрение от АМС и ще станат част от ИИСДА. На база извършеното, ще бъдат идентифицирани и разработени предложения за промени в отделни нормативни актове с цел създаване на условия за задължителност на подготвените документи. При необходимост експерти на НСОРБ ще подпомагат и консултират общините за внасяне на промени в общинските нормативни актове, вътрешните устройствени документи и процедури. Стандартизирането и опростяването на процесите е предпоставка за последващо еднократно разработване на е-услуги и хоризонталното им внедряване върху ДХЧО в съответните администрации, което ще осигури много по-­висока ефективност на инвестициите, по-­кратко време за реализиране на електронни услуги и по­-малко разходи за поддръжката им.
 • Осигуряване на прозрачност и включване на заинтересованите страни: Мобилизирането на широка подкрепа за провежданите реформи е от ключово значение за успешното приключване на дейностите. Правилното разбиране на целите на реформите, както и промяната на нагласите (основно от страна на администрацията) изисква адекватни мерки за публичност и отчитане на мнението на всички заинтересовани страни. С оглед на това ще бъдат реализирани мерки както за популяризиране на проекта и подкрепата за него по линия на Европейския социален фонд, така и за ангажиране на администрациите, обществеността и медиите. За изпълнение на принципа на партньорство и отчитане на мненията на заинтересованите страни при разработването на концепцията за регистровата реформа и пътната карта ще бъдат проведени 2 големи публични събития – конференции, за 120 души всяка. В рамките на събитията ще бъдат дискутирани различните аспекти на бъдещата организация на регистровата система, както и възможностите за развитие на регулаторната реформа. Ще бъдат проведени и минимум 3 информационни събития (кръгли маси) в страната за постигане на висока степен на отчитане на мнението на заинтересованите страни. Материалите за тези публични събития ще бъдат предоставяни на флашпамети.

Индикатори

Брой подкрепени административни режими прегледани за опростяване, Целева стойност: 700.00, Достигната стойност: 1 085.00
Брой внедрени услуги от типа „епизоди от живота“ и „бизнес събития“, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00
Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и оценки за администрацията, Целева стойност: 5.00, Достигната стойност: 5.00
Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно административно обслужване, Целева стойност: 50.00, Достигната стойност: 50.00
Брой подкрепени регистри, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Проекти за развитие на държавен ХЧО, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Брой общински услуги, подкрепени за стандартизиране, Целева стойност: 17.00, Достигната стойност: 17.00

Финансова информация

4 974 860.00 BGN
4 974 860.00 BGN
3 807 792.56 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [6] Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 746 229.00 0.00 4 228 631.00 4 974 860.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 746 229.00 0.00 4 228 631.00 4 974 860.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Проектиране, програмиране, изграждане и пилотно внедряване на централизиран механизъм за служебно заявяване и издаване на удостоверения от налични системи, Стойност: 250 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция №1 - „Проектиране, програмиране, изграждане и пилотно внедряване на централизиран механизъм за служебно заявяване и издаване на удостоверения от налични системи“
 • Обособена позиция 2: Предоставяне на ИТ експертиза
Предмет на предвидената процедура: Организиране и провеждане на обучения за общински служители и дискусионни форуми с представители на общинските администрации във връзка със стандартизиране, унифициране и опростяване на услугите за гражданите и бизнеса, предоставяни от общинските администрации , Стойност: 177 400.00
Предмет на предвидената процедура: Надграждане на Интегрираната информационна система на държавната администрация, Стойност: 315 000.00
Предмет на предвидената процедура: Инвентаризация и анализ на режимите, административните услуги и информационните масив и/регистри в държавната администрация, и анализ на регистрите в ДА, разработване на концепция и пътна карта, Стойност: 2 100 000.00
 • Обособена позиция 1: Инвентаризация и анализ на режимите, административните услуги и информационните масив и/регистри в държавната администрация, и анализ на регистрите в ДА, разработване на концепция и пътна карта
 • Обособена позиция 2: „Изготвяне на техническа документация (технически задания, методики за оценка и критерии за подбор на участници) за провеждане на процедури по ЗОП, във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-1.001-0002 с наименование: „Трансформация на модела на административно обслужване“
Предмет на предвидената процедура: Определяне на услуги на принципа на „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“ , Стойност: 47 000.00
 • Обособена позиция 1: Определяне на услуги на принципа на „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“
Предмет на предвидената процедура: Обезпечаване на дейности по информация, публичност и включване на заинтересованите страни за нуждите на проект BG05SFOP001-1.001-0002 „Трансформация на модела на административно обслужване" , Стойност: 132 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж; хотелски настанявания в чужбина; хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната и ресторантьорски услуги в София и страната
 • Обособена позиция 2: Предоставяне на ПР услуги
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки”, Стойност: 156 897.88
 • Обособена позиция 1: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки
Предмет на предвидената процедура: "Доставка на копирна хартия", Обособена позиция № 2 "Доставка на нерециклирана копирна хартия", Стойност: 156 897.88
 • Обособена позиция 1: "Доставка на копирна хартия", Обособена позиция № 2 "Доставка на нерециклирана копирна хартия"
Предмет на предвидената процедура: "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали", Стойност: 166 000.00
 • Обособена позиция 1: "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали"
Предмет на предвидената процедура: Изработване и доставка на рекламни и печатни материали за визуализация на проект BG05SFOP001-1.001-0002 „Трансформация на модела на административно обслужване", Стойност: 33 060.00
 • Обособена позиция 1: Изработване и доставка на рекламни и печатни материали за визуализация на проект BG05SFOP001-1.001-0002 „Трансформация на модела на административно обслужване"
Предмет на предвидената процедура: Организиране на форуми и фокус групи - изпълнена от НСОРБ, Стойност: 278 345.00
 • Обособена позиция 1: Организиране на форуми и фокус групи

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.