English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-2.006-0033-C01
Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията, чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения при използване, администриране, управление и дизайн на системни и комуникационни програмни продукти
ЕСФ ==> Добро управление
03.08.2018
03.08.2018
03.02.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
  • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), София-Град (BG411), Столична, гр.София

Описание

В рамките на проекта ще бъдат обучени експерти от Агенцията по вписванията с надграждащи специфични обучения в областта на информационните и комуникационните технологии.
Във връзка с предстоящото влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отмяната на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Агенцията по вписванията, като администратор на лични данни, трябва да отговори адекватно на всички нови изисквания. За тази цел е необходимо служителите на Агенцията да повишат своята компетентност.
Общата цел на заложените дейности е свързана с подобряване дейността на Агенцията по отношение на предоставяните услуги на потребителите и повишаване на ефективността на администрацията. Придобитите знания и умения от посочените обучения ще допринесат за по-доброто справяне със служебните задължения и оптимизиране на работния процес и нормалното функциониране на звената на администрацията.
Чрез провеждане на специализираните обучения, проектното предложение ще постигне покриване на необходимите познания на служителите във връзка с техните преки ежедневни задължения не само по повод използването на лични данни и сигурността на информационните системи, но и за ефективното управлението на използваните в Агенцията системни и мрежови програмни продукти.
Очаква се тези обучения да допринесат за осъществяването на реформата в държавната администрация чрез развитие на необходимите компетентности на служителите, както и за гарантиране на точното изпълняване на служебните им задължения.
Дейности
  • Организиране и провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители от администрацията на Агенция по вписванията за повишаване на квалификацията и усъвършенстването в областта на специфични системни и комуникационни програмни продукти и софтуер за тестване.: Дейността изцяло съответства на целите на проектното предложение, както и на основната цел на процедурата - подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията. Провеждане на специализирани обучения в следните направления и теми: Управление на Microsoft операционни системи • Инсталиране и конфигуриране на Windows Server 2012 –2 човека Целева група: Д ИОТ • Виртуализация на сървъри Windows Server Hyper-V and system center –2 човека Целева група: Д ИОТ • Повишаване на уменията до MCSA Windows Server 2012–2 човека Целева група: Д ИОТ • Проектиране и изграждане на сървърна инфраструктура –2 човека Целева група: Д ИОТ • Инсталиране, съхранение на данни и работа с Windows Server 2016 -2 човека Целева група: Д ИОТ • Надграждане на уменията от версия Microsoft Exchange Server 2003 или Exchange Server 2007 до версия Exchange Server 2010 –2 човека Целева група: Д ИОТ • Поддържане на Windows 8.1–5 човека Целева група: Д ИОТ и отдел ИСР • Конфигуриране на Windows 8.1–5 човека Целева група: Д ИОТ и отдел ИСР Управление на CISCO комутатори и маршрутизатори • Въведение в компютърните мрежи –5 човека • Основи на маршрутизирането и комутирането –5 човека • Мащабиране на компютърни мрежи –5 човека • Свързване на компютърни мрежи –5 човека Целева група за целия модул: Д ИОТ и отдел ИСР Администрация на VMWARE • Инсталиране, конфигуриране и администриране на VMware vCloud Director v5.5 -2 човека • Оптимизиране и мащабиране на Vmware vSphere v6.0–2 човека • Инсталиране, конфигуриране и администриране на Vmware vSphere v6.0 –2 човека Целева група: Д ИОТ за целия модул Администрация на Linux базирани системи • Начална сертификация за Linux –3 човека • Сертификация за напреднали за Linux –3 човека • Професионална сертификация за Linux –3 човека Целева група: Д ИОТ и отдел ИСР за целия модул Тестване на информационни системи • QA-тестване на информационни системи - базов курс –20 човека • QA-тестване на информационни системи - надграждащ курс –20 човека Целева група за целия модул: отдел ИСР, ДДЛР и Регионална дирекция-София Участниците в обуч. са определени на база на преките им професионални отговорности - служители от администрация на АВ. Целеви групи: Отдел „Информационни системи на регистрите“ към ГД "Регистри“, Регионална дирекция-София към ГД "Регистри“, Дирекция „Информационно обслужване и технологии“, Дирекция "Длъжностни лица по регистрация". Обученията са пряко свързани с ф-циите на звената, в които работят служителите, които ще бъдат обучени: ГДР организира и координира процеса по набиране, обобщаване и предоставяне на управленска и статистическа информация, свързана с дейността на звената в специализираната администрация. Отдел ИСР извършва дейности по осигуряване на непрекъсваемостта и доразвието на инф. с-ми, администрирани от АВ. ДХ на гл. експерт и ДХ на н-к отдел, приложени към документацията. Регионална дирекция-София изпълнява ф-циите по Регистър Булстат, Търговски регистър, Имотен регистър и Регистър на имуществените отношения на съпрузите. Служителите от дирекцията участват винаги в тестването на ИС - Чл. 17, ал. 1 от УПАВ и заповеди на ИД на АВ, приложени към документацията. Дирекция ИОТ разработва анализ на информ. и комуникац. инфраструктура, извършва оценка на риска и изготвя план за управление на риска. Организира внедряването и функционирането на всички ИС на АВ. Осигурява защитата на инф. технологии, организира и отговаря за дейностите, свързани с въвеждането, поддръжката и извеждането от експлоатация на информационно-комуникационните ресурси в АВ – Чл. 13 от УПАВ, приложен към документацията. Дирекция ДЛР извършва действията по вписванията, обявяванията и заличаванията в търговския регистър. Служителите от ДЛР участват винаги в тестването на инф. с-ми, преди внедряването им в реална среда на ИС, разработени по договори, преди внедряването им в реална среда - Чл. 15 от УПАВ и заповеди на ИД на АВ, приложени към документацията.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Служители от администрацията, успешно преминали обученията с получаване на сертификат, Целева стойност: 97.00, Достигната стойност: 0.00
Обучени служители от администрацията, Целева стойност: 97.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

150 720.00 BGN
150 720.00 BGN
0.00 BGN
85.00 %
  • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 22 608.00 0.00 128 112.00 150 720.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 22 608.00 0.00 128 112.00 150 720.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.