English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-2.001-0010-C02
Подобряване на процеса по реализиране на политики в България
ЕСФ ==> Добро управление
08.06.2017
01.06.2017
31.07.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Реализирането на хоризонталните политики в България поставя редица предизвикателства пред администрацията, свързани с поставянето на адекватни стратегически цели, мониторинга на изпълнението и оценката на техния ефект. Основните инструменти за постигане на целите на хоризонталните политики са стратегическите документи. Съществен елемент от процеса по стратегическо планиране е залагането на измерими индикатори в стратегическите документи, чрез които се оценява постигането на заложените в тях цели. Съществува проблем доколко изпълнението на залаганите в стратегическите документи индикатори реално допринася за постигането на целите на политиките. В тази връзка има необходимост от извършване на оценка на ефекта от политиките в по-широк план, на етап, последващ изпълнението на индикаторите на отделните стратегически документи. Основната цел на проекта е подобряване на процеса по реализиране на политиките в България. Основните целеви групи на проекта ще бъдат звената в администрацията, отговорни за изпълнението, мониторинга и отчитането на хоризонталните политики. Проектът ще включва две основни дейности. Ще бъде извършен анализ на ефекта от няколко хоризонтални политики. Анализът ще проучи изпълнението на стратегическите документи, отнасящи се към тези политики и ще се опита да оцени ефекта от политиките след изпълнението на съответните стратегически документи. В резултат на идентифицираните проблеми и направените изводи, ще бъдат изготвени препоръки за подобряване на процеса по реализиране на политиките. На следващ етап ще бъде изготвена Методика за оценка на ефекта на хоризонталните политики. Методиката ще предложи подходящи способи – икономически, иконометрични, статистически, социологически или други, които да подпомагат работата на администрацията при извършването на оценки за ефекта от политиките. Дейностите по проекта се очаква да доведат до подобрен процес на реализиране на политиките, а на следващ етап - повишена ефективност и ефикасност на самите политики.


Дейности
 • Дейност 1 е основополагаща за реализирането на проекта и ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 на проекта: "Идентифициране на проблеми и формулиране на препоръки за подобряване на процеса по реализиране, мониторинг и оценка на хоризонталните политики в България". Ще бъде разработен анализ на няколко хоризонтални политики на ефекта от тяхното изпълнение най-малко в следните сфери: икономическо, социално и инфраструктурно развитие. Изборът на хоризонтални политики е продиктуван от съображението, че техният комплексен характер ще позволи да се очертае по-пълна картина на предизвикателствата пред процеса по реализиране на политиките в България като цяло. Кандидатите за изпълнение на тази дейност в своите технически предложения ще определят кои стратегически документи към кои „хоризонтални политики“ спадат съобразно своите познания и опит. Това ще представлява един от критериите за избор на изпълнител на тази дейност. Анализът ще се съсредоточи върху ефективността и ефикасността на хоризонталните политики, като ще бъде извършен с помощта на доказани в практиката методи. Обект на анализ ще бъдат стратегическите документи на местно и национално ниво – стратегии, програми, планове, отнасящи се към съответната политика. Ще се проследи връзката между заложените в стратегическите документи параметри – цели, индикатори и резултати – с изследвания ефект от политиките. Ще бъде направен преглед на ефективността и ефикасността на изпълнение на стратегиите, действали в периода 2007-2016 г. Ще бъдат подбрани стратегически документи, които ще позволят качествено изследване на ефекта от политиките, за които се отнасят. Това ще представлява друг критерий за избор на изпълнител на тази дейност. Анализът ще проследи процеса по реализиране на политиките в следните примерни насоки: - Пригодност на залаганите в стратегическите документи параметри, по-конкретно поставяне на неподходящи, неотговарящи на целите на политиките индикатори и/или такива, които се отличават с нереално завишени или занижени стойности, и други; - Проблеми в координацията между компетентни институции, отговарящи за реализирането на една и съща политика; - Съгласуваност между стратегическите документи по дадена политика от една страна и нормативните документи от друга; - Външни фактори, влияещи върху ефекта от политиките – процес на вземане на решения в Европейския съюз, съответствие с политиките на ЕС и др.; - Възможности за премахване/ограничаване на изричните изисквания в законите за разработване на стратегически документи; - Връзката между целите на стратегическите документи и годишните цели на администрацията. Ще бъдат направени изводи за предизвикателствата в процеса на реализиране на хоризонталните политики. На база направените изводи ще бъдат формулирани препоръки за подобряване на процеса на реализиране на политиките в посока повишаване на тяхната ефективност и ефикасност, включително предложения за нормативни промени, в случай че са необходими. Препоръките ще бъдат подложени на обществено обсъждане и предложени за одобрение от Съвета за развитие.
 • Дейност 2 е същностна за реализирането на проекта и ще допринесе за постигане на Специфична цел 2 на проекта: "Създаване на механизъм за извършване на оценка на политиките". Ще бъде разработена методика за мониторинг и оценка на ефекта от политиките. В методиката ще бъдат предложени подходящи методи, които администрацията и неправителствените организации ще могат да прилагат за изпълнение на тази задача. За целта ще бъде направен преглед на различните видове методи, които съществуват в практиката – икономически, иконометрични, статистически, социологически и други. Ще бъде направено проучване на добри практики в сферата на оценка на ефекта от политиките в страни-членки на ЕС. Усилията ще бъдат насочени към това методиката да включва основно способи за количествен анализ на ефекта от политиките с оглед на това, че наличието на числови показатели за оценка дава по-ясна представа за резултатите от дадена политика. Отделно от това методиката ще предложи и метод за извършване на качествена оценка на ефекта от политиките за случаите, при които количественият анализ е неприложим. Методиката ще бъде разработена във формат, който да дава възможност на администрацията да работи лесно с него. Представлявайки набор от способи за оценка на ефекта от политиките, методиката ще изпълнява и функциите на механизъм за мониторинг на политиките и на съществуващите стратегически документи, и по-конкретно за това доколко тези документи способстват за постигането на целите на политиките. Той ще бъде ползван от компетентните звена в администрацията, чиято функция е да извършват наблюдение върху изпълнението на политиките и да правят оценки за това какви са резултатите от тях. С цел методиката да бъде възприета и ползвана от администрацията в нейната бъдеща работа, тя ще бъде предложена за одобрение от Съвета за развитие и от Министерския съвет. Методиката ще бъде публикувана он-лайн (например на Портала за обществени консултации), което ще способства за нейното лесно ползване при извършване на мониторинг и оценки за ефекта от различните политики. В допълнение, изпълнителят на дейността ще извърши анализ на възможността за създаване на он-лайн инструмент, който да позволява на администрацията да прави мониторинг и оценки на политиките изцяло в он-лайн среда. Този инструмент ще бъде базиран на методиката чрез адаптиране на предложените в нея методи за оценка на ефекта от политиките. Изпълнителят ще изследва въпроса към коя информационна система би било най-подходящо и най-ефикасно да бъде изграден този инструмент. Изпълнителят на дейността ще бъде задължен да тества методиката върху поне една хоризонтална политика. След разработването на проект на методиката, той ще бъде подложен на публично обсъждане и внесен за одобрение от Съвета за развитие и Министерския съвет. След одобряването на методиката, ще бъдат подготвени предложения за изменения в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация с оглед на това дирекция "Икономическа и социална политика" в АМС да следи за спазването на методиката и да дава указания за нейното прилагане.
 • След провеждането на публично обсъждане на проекта на методика ще бъде организирана и проведена пресконференция за представяне на резултатите от проекта. За участие в пресконференцията ще бъдат поканени 30 участника. Ще бъдат изработени и разпространени рекламни материали (плакати, рол банер, брошури, папки, бланки, бележници и химикалки) с информация за проекта сред участниците в публичното обсъждане и пресконференцията.

Партньори

Индикатори

Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и оценки за администрацията, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

577 034.00 BGN
577 034.00 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 86 555.10 0.00 490 478.90 577 034.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 86 555.10 0.00 490 478.90 577 034.00

Тръжни процедури

Наименование: „Извършване на анализ и разработване на методика за мониторинг и оценка на ефекта от политиките в България, и провеждане на публично обсъждане“, Предмет на предвидената процедура: Извършване на анализ и разработване на методика за мониторинг и оценка на ефекта от политиките в България, и провеждане на публично обсъждане, Стойност: 529 136.00
Наименование: Извършване на анализ и разработване на методика за мониторинг и оценка на ефекта от политиките в България, и провеждане на публично обсъждане, Предмет на предвидената процедура: Дейности за информация и публичност , Стойност: 3 700.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.