English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-1.002-0003-C04
Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози
ЕСФ ==> Добро управление
13.04.2017
20.10.2016
31.12.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Съгласно измененията в Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и съгласно директивите на Европейското законодателство,Агенция по вписванията трябва да осигури оперативна съвместимост на Търговския регистър(ТР) в рамките на системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри в ЕС.Системата трябва да осигури предоставянето на безплатна информация относно започването или прекратяването на производство по ликвидация на вписаното дружество, обявяването му в несъстоятелност или заличаването му,както и незабавното получаване на информация,относно започването или прекратяването на производство по ликвидация,обявяването му в несъстоятелност или заличаването на чуждестранно лица,регистрирало клон по чл.17а от Търговския закон.Във връзка с приетия Закон за юридическите лица с нестопанска цел(ЮЛНЦ) ще бъде реализирана трансформацията на първичната регистрация и промяната на обстоятелствата по отношение на ЮЛНЦ от съдебна в административна.Във връзка с планираното преминаване на Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) от Министерство на правосъдието и след приемане на изменения в нормативната рамка,следва да бъдат обезпечени необходимите мерки за прехвърлянето на регистъра,съгласно приложимите разпоредби.Те ще бъдат реализирани в съответствие с идентифицираните нужди от технологична и архитектурна гледна точка-съществуващата система на ЦРОЗ е разработена преди близо 20г. и не дава възможност за онлайн интеграция с други външни системи.Ще бъдат реализирани и интеграции към Имотния регистър и значителен брой други системи за изпълнение на основните принципи на ЗЕУ,засилване на служебното начало,с оглед принципите на КАО и създава предпоставки за автоматизирано предоставяне на информация към други администрации.ТР ще бъде приведен в съответствие с изменената нормативна уредба по отношение на обществената информация. Потребителският интерфейс на системата ще бъде осъвременен и ще се засили и оперативната съвместимост.
Дейности
 • В Закона за търговския регистър (ЗТР) е транспонирана Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри. Търговският регистър ще бъде свързан с останалите регистри на държавите-членки, посредством платформа, която ще се изгради от Европейската комисия. Връзката между регистрите ще гарантира трансграничния обмен на данни между тях и ще улесни достъпа на гражданите и бизнеса до информация относно дружествата. Информацията, която ще бъде предавана, се отнася до започването или прекратяването на производства по ликвидация, несъстоятелност и заличаване на дружества от регистрите. Информацията за ликвидацията, несъстоятелността и заличаването на чуждестранното дружество – майка ще се вписва служебно по партидата на регистрирания в България клон, на база информация от регистъра на съответната държава-членка на ЕС. При прекратяване на дружеството-майка без правоприемник, клонът ще бъде заличаван служебно, на база уведомление от регистъра на съответната държава-членка. В рамките на системата за взаимно свързване порталът ще обработва, чрез европейската централна платформа, запитвания, отправени от отделни потребители относно дружествата и техните клонове, открити в други държави-членки, за информацията, която се съхранява в националните регистри на тези държави. В рамките на тази дейност ще бъде изграден интерфейс за двустранен обмен на информация между Търговския регистър и централната платформа и ще бъде създадена функционалност за обмен на данни между Търговския регистър и системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри. В рамките на дейността ще бъдат реализирани 8 трансгранични електронни услуги, които ще позволят предоставяне на базова информация за регистрираните в българския търговски регистър дружества, както и информация за настъпилите промени, включително относно започването или прекратяването на производство по ликвидация и несъстоятелност или заличаване на дружество. Функционалностите на търговския регистър ще предоставят достъп до вписаните обстоятелства и обявените актове, посредством предоставяне на информация по конкретна заявка на потребител. Ще бъде осигурена възможността за вписване, заличаване и уведомяване въз основа на получено през системата уведомление в предвидените от закона случаи . В рамките на дейността ще бъдат обучени мин. 6 служители на АВ – администратори на системата. Обучението ще се проведе в сградата на АВ – гр. София, в работно време, в рамките на мин. 1 ден.
 • Ще бъде разработена техн. спецификация за провеждане на процедура за избор на изпълнител-ще бъде разработена техн. спецификация от външен изпълнител и ще бъде проведена обществената поръчка за избор на изпълнител, съгласно ЗОП.В рамките на дейността ще бъде изграден централен регистър на ЮЛНЦ, който ще бъде вграден в ТР.Към моментa регистрите на ЮЛНЦ към окръжните съдилища се водят на харт. носител, което затруднява администрирането и воденето им и увеличава риска от загубване или унищожаване на информацията, както и от грешки при издаването на удостоверения и справки.В тази връзка ще бъде извършен анализ на норм. база, регламентираща воденето и администрирането на регистъра на ЮЛНЦ, с оглед идентифициране на съответните работни процеси, необходимите функционалности и въвеждането на нови ел. услуги. Ще бъдат разработени проекти на заявления във връзка с регистрацията на ЮЛНЦ и ще бъде изменена и допълнена Наредба № 1/14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до ТР.В съответствие със законовите изменения ще бъде изграден централизиран електронен регистър на ЮЛНЦ, който ще бъде вграден в ТР, с оглед осигуряване на сигурност и надеждност на информацията. При въвеждане на регистъра ще бъде намалена административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез въвеждане на стандартни бланки и образци на изискуемите документи, които могат да бъдат подавани както на хартиен носител, така и по ел. път. ТР ще бъде надграден чрез модификация на структурата на данните и приложния софтуер, във връзка с разширяване на обхвата на подлежащите на регистрация субекти, изграждането на единна входна точка за приемане на ГФО, в т.ч. за ЮЛНЦ, и публичното им обявяване от АВ.В § 26 от ПЗР на Закона за търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел се предвижда, че информацията от този регистър се прехвърля към ТР и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел,воден от АВ. До края на срока за пререгистрация, същият ще се ползва за справки относно непререгистрираните ЮЛНЦ.В резултат на изграждането на регистъра ще се подобри достъпа до публичността на съдържащата се в него информация, ще доведе до по-голяма прозрачност и отчетност на неправителствените организации и ще създаде възможност за реализиране на нови ел. административни услуги. Практическото въвеждане на новите ел. услуги ще гарантира удобството на потребителите чрез осигуряване на възможност за заявяване на услугите от отдалечено място, без да е необходимо да се изразходва време и средства за подаване на заявлението на място.Посредством достъпен интерфейс потребителите ще имат достъп до ел. услуги по всяко време, независимо от местоположението си, при гарантиране на основните им права, лични данни и идентичност. С преминаването към ел. документи ще се запазят и съществуващите процедури за предоставяне на услуги на гражданите и на хартиен носител.За ЮЛНЦ (фондации и сдружения), съгласно ЗЮЛНЦ ще бъдат предвидени минимум 18 нови услуги за първоначално вписване и промяна на вписаните данни и получаване на документи, съответно по 9 броя нови услуги за сдруженията и 9 броя нови услуги за фондациите, както следва: 1) Регистрация на ЮЛНЦ 2) Заявяване за вписване на обстоятелства 3) Заявяване за обявяване на актове 4) Запазване на наименование 5) Отстраняване на нередовности 6) Подаване на жалба срещу отказ 7) Уведомление за грешки при сканиране 8) Искане за изправяне на непълноти и грешки 9) Издаване на Удостоверение за актуално състояние, вписвания, обявявания, преписи. В рамките на техническото задание този брой може да бъде увеличен. В рамките на дейността ще бъде осигурено мин. двудневно обучение за не по-малко от 100 вътрешни потребители – служители на Агенция по вписванията. Ще бъде изготвена техническа и експлоатационна документация за работа с изградената система, предназначена за вътрешните потребители. За външните потребители ще бъдат подготвени обучителни материали - онлайн инструкции и/или видео уроци, които ще са достъпни чрез портала на ТРРЮЛНЦ.
 • Към момента дейността на ЦРОЗ се реализира чрез програмния продукт „Регистър на Особените Залози“ (ИС „РОЗА“). От технологична и архитектурна гледна точка, съществуващата система, която е разработена преди близо 20 години, не дава възможност за онлайн интеграция с други външни системи и поддръжката й е сериозно предизвикателство. Към момента ЦРОЗ е самостоятелно юридическо лице към Министерство на правосъдието, но съгласно Закон за особените залози (ДВ, бр.105 от 30 декември 2016 г.) той трябва да премине за администриране към АВ. В закона е предвиден тримесечен срок от влизане в сила на изменението на ЗОЗ да се организира преминаването на дейността на ЦРОЗ към АВ. В закона са предвидени детайлни промени в процедурата по учредяване на залога, правата на заложните кредитори и конкуренцията между тях, ефекта на вписването, разпореждането със заложените вещи, действието на залога спрямо трети лица и др. Регламентира се изцяло ново регистърно производство, което ще се развива пред ЦРОЗ, така че заявления да могат да се подават 24 часа, 7 дни в седмицата, което изключително ще улесни бизнеса и гражданите. Предвидено е подаването на заявленията за вписване освен на хартиен носител и по електронен път, в електронна форма при условията и по реда на Закона за електронно управление (ЗЕУ), като начинът на подаване и изискванията за съдържание, форма и формат се уреждат в специална наредба. Дейността ще бъде реализирана с две поддейности: Поддейност 1 - Технологичен и процедурен анализ на ЦРОЗ и изготвяне на техническа спецификация. Ще бъде извършен технологичен и процедурен анализ на съществуващия Регистър на особените залози, анализ и описание на работните процеси, с оглед изпълнение на нормативните изисквания, идентифициране на необходимите функционалности и връзки с други регистри/системи. Ще бъде разработена подробна техническа спецификация за изграждането на ЦРОЗ. Поддейност 2 – Изграждане на ЦРОЗ към АВ и миграция на данни. Ще бъде изградена централизирана информационна система за регистрация на особените залози, с цел предоставяне на електронни услуги и превръщането на регистъра в публично достъпна база данни за вписаните обстоятелства по ЗОЗ, като съществуващите данни ще бъдат мигрирани към новоизградения ЦРОЗ. Ще бъдат реализирани 32 нови електронни услуги на ЦРОЗ, вписани в Административния регистър, което ще доведе до намаляване на административната тежест и спестяване на значителен организационен и финансов ресурс. В рамките на дейността ще бъде осигурено мин. двудневно обучение за не по-малко от 100 вътрешни потребители – служители на Агенция по вписванията. Ще бъде изготвена пълна техническа и експлоатационна документация за работа с изградената система, предназначена за вътрешните. За външните потребители (бизнес и граждани) ще бъдат подготвени обучителни материали - онлайн инструкции и/или видео уроци, които ще са достъпни чрез портала на ЦРОЗ.
 • Във връзка с осигуряване на възможност за осъществяване на автоматизиран обмен на данни и електронни документи между Търговския регистър и други вътрешни и външни регистри и системи, ще бъдат изградени интерфейси за връзка като минимум с: Регистър Булстат, Имотния регистър, Единната входна точка, Регистъра на професионално-квалифицираните лица, Регистъра за гражданска регистрация, Регистъра на българските документи за самоличност, Регистъра на пълномощните,Адресен регистър и Национална система за електронна идентификация. За пререгистрацията на ЮЛНЦ ще бъде реализирана интеграция мeжду Търговския регистър и Регистър Булстат посредством автоматизиран интерфейс за двустранен обмен на структурирани данни. Удостоверяването на обстоятелства налични в Регистър Булстат ще се извършва автоматично по електронен път в реално време. Ще бъде изграден интерфейс за интеграция на Търговския регистър с Имотния регистър (ИР), в случаите предвидени в нормативната уредба. Ще бъде изграден интерфейс за интеграция и обмен на данни на информационната система на ТР и РЮЛНЦ с единната входна точка (ЕВТ) в Националния статистически институт (НСИ). Ще бъде реализирана модернизация на потребителския интерфейс на Търговския регистър с цел подобряване на обслужването и осигуряване на възможност за работа на потребителите от по-широк кръг устройства и операционни системи.
 • При реализиране на мерките за информация и комуникация се вземат предвид минималните изисквания съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Съгласно изискванията на Единения наръчник при всички мерки за информация и комуникация, предприети от Агенция по вписванията, изрично ще бъде указвано съфинансирането от фондовете на ЕС на проекта, чрез поставяне на емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от Европейската комисия, с упоменаване на Европейския съюз и Европейския социален фонд, общото лого за програмен период 2014-2020 г., в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност. По време на изпълнението на проекта Агенция по вписванията ще информира своите партньори и потребители, както и широката общественост, за получената от Европейския социален фонд подкрепа, като включи на своята интернет страница кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, като, съгласно изискванията, ще бъде откроена финансовата подкрепа от Европейския съюз. Текущо на интернет страницата ще бъде публикувана информация относно постигнатия към момента напредък и резултати. На видни места, публично достъпни в сградите на Агенция по вписванията ще бъдат поставени 3 плаката, с минимален размер А3 с информация за проекта, със споменаване на финансовата подкрепа от Европейския съюз. В рамките на дейността ще бъдат проведени 2 пресконференции за мин. 30 участници всяка, ще бъдат публикувани 4 броя статии в електронни медии и ще се изработят 2 бр. банери. На всички участници в проекта ще бъде предоставена информация относно източника на финансиране на дейностите. Във всеки документ, свързан с изпълнението на проект, ще бъде посочвана Оперативна програма „Добро управление“ като източник на финансиране, както и съфинансирането от страна на Европейския социален фонд. При отчитане изпълнението на проекта ще бъде предоставен доказателствен материал за предприетите мерки за информация и комуникация като снимки, публикувани новини, линкове към уеб-сайтове и друг подходящ доказателствен материал. Дейността ще се изпълнява през цялата продължителност на проекта.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой подкрепени регистри, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим, Целева стойност: 58.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой подкрепени регистри, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим, Целева стойност: 58.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

1 878 922.98 BGN
1 878 922.98 BGN
542 527.19 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 281 838.45 0.00 1 597 084.53 1 878 922.98
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 281 838.45 0.00 1 597 084.53 1 878 922.98

Тръжни процедури

Наименование: Надграждане на Търговския регистър за връзка със системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри по чл.3, ал.4 от Закона за търговския регистър (BRIS), Предмет на предвидената процедура: Разработване и надграждане на Търговския регистър за връзка със системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри по чл.3, ал.4 от Закона за търговския регистър (BRIS), Стойност: 200 000.00
Наименование: Надграждане на Търговския регистър с оглед осигуряване прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към Агенция по вписванията, както и осигуряване на интеграцията му с Имотния регистър, Единната входна точка за подаване на годишни финансови отчети, регистъра на професионално-квалифицираните лица, Регистъра за гражданска регистрация, Регистъра на българските документи за самоличност и регистъра на пълномощните, Предмет на предвидената процедура: Надграждане на Търговския регистър с оглед осигуряване прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към Агенция по вписванията, както и осигуряване на интеграцията му с Имотния регистър, Единната входна точка за подаване на годишни финансови отчети, регистъра на професионално-квалифицираните лица, Регистъра за гражданска регистрация, Регистъра на българските документи за самоличност и регистъра на пълномощните, Стойност: 1 296 799.20
Наименование: Информация и комуникация, Предмет на предвидената процедура: Информация и комуникация, Стойност: 2 376.00
Наименование: "РАЗРАБОТВАНЕ НА ДЕТАЙЛНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА ТР С ОГЛЕД ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ЮЛНЦ ОТ ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА КЪМ АВ, КАКТО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНТЕГРАЦИЯТА МУ С ИР, ЕВТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГФО, РЕГИСТЪР НА ПРОФЕСИОНАЛНО КВАЛИФИЦИРАНИТЕ ЛИЦА, РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, РЕГИСТЪРАНА БЪЛГАРСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ И РЕГИСТЪРА НА ПЪЛНОМОЩНИТЕ", Предмет на предвидената процедура: "РАЗРАБОТВАНЕ НА ДЕТАЙЛНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА ТР С ОГЛЕД ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ЮЛНЦ ОТ ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА КЪМ АВ, КАКТО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНТЕГРАЦИЯТА МУ С ИР, ЕВТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГФО, РЕГИСТЪР НА ПРОФЕСИОНАЛНО КВАЛИФИЦИРАНИТЕ ЛИЦА, РЕГИСТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, РЕГИСТЪРАНА БЪЛГАРСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ И РЕГИСТЪРА НА ПЪЛНОМОЩНИТЕ", Стойност: 0.00
Наименование: Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“ и „Надграждане на търговския регистър с оглед осигуряване прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към Агенция по вписванията, както и осигуряване на интеграцията му с имотния регистър, единната входна точка за подаване на годишни финансови отчети, регистъра на професионално-квалифицираните лица, регистъра за гражданска регистрация, регистъра на българските документи за самоличност и регистъра на пълномощните, Предмет на предвидената процедура: „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“ и „Надграждане на търговския регистър с оглед осигуряване прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към Агенция по вписванията, както и осигуряване на интеграцията му с имотния регистър, единната входна точка за подаване на годишни финансови отчети, регистъра на професионално-квалифицираните лица, регистъра за гражданска регистрация, регистъра на българските документи за самоличност и регистъра на пълномощните“, Стойност: 2 202 333.00
Наименование: Технологичен и процесуален анализ на Централния регистър на особените залози и изготвяне на техническа спефицикация, Предмет на предвидената процедура: Технологичен и процесуален анализ на Централния регистър на особените залози и изготвяне на техническа спефицикация, Стойност: 29 800.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.