English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-2.006-0004-C01
Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия, картография и кадастър
ЕСФ ==> Добро управление
09.07.2018
09.07.2018
09.07.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектното предложение предвижда изпълнението на следните дейности:

1. Организиране и провеждане на обучение на тема „Съвременни технологии за изследване и картографиране на земната повърхност“.
2. Организиране и провеждане на обучение на тема „Инфраструктура от пространствени данни“. 
3. Организиране и провеждане на обучение на тема "Права, задължения и отговорности на СГКК, документи, които изисква СГКК, документи, които издава СГКК при провежданите от нея процедури при: предоставяне на кадастрални данни на ведомства и общини; съгласуване на административни процедури, провеждани от други органи; поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние";
4. Организиране и провеждане на обучение на тема "Повишаване на експертната компетентност на служителите от СГКК при провеждане на административни процедури, свързани с поддържане на КККР в актуално състояние и при предоставяне на административни услуги".

Очаква се тези обучения да допринесат за осъществяването на реформата в държавната администрация чрез развитие на необходимите компетентности на служителите, както и за гарантиране на точното изпълняване на служебните им задължения.
Дейности
 • Тема на обучението: „Съвременни технологии за изследване и картографиране на земната повърхност“ Обучението има за цел да представи на обучаващите се съвременните средства методи и технологии за изследване и картографиране на земната повърхност. В курса ще се включат методи и системи дистанционни изледвания чрез различни видове сензори, получаване на 3D модел на повърхността и обектите от нея. Ще бъде обърнато специално внимание на използването и приложението на безпилотните летателни апарати. Целева група: служители от специализираната администрация на АГКК. Ще бъдат обучени 60 служителя, в чийто служебни задължения влиза създаването и използването на картографски продукти и цифрови модели на повърхността - чл. 15 - чл. 18 от Устройствения правилник на АГКК - http://www.cadastre.bg/ustroistven-pravilnik-na-agenciyata-po-geodeziya-kartografiya-i-kadastur.
 • Тема на обучението: „Инфраструктура от пространствени данни“ Обучението има за цел да представи на обучаващите се съвременните архитектури и технологии при създаването и поддръжката на инфраструктури от пространствени данни, в т.ч. – използвани софтуерни платформи за създаване на геопортали, сървърни и десктоп компоненти, технологии и стандарти за предоставяне на мрежови услуги, стандарти и формати за обмен на данни. Специално внимание в обучението ще се обърне на инфраструктурата за пространствени данни INSPIRE Целева група: служители от специализираната администрация на АГКК. Ще бъдат обучени 20 служители, в чийто служебни задължения влиза работата с пространствени данни и предоставянето на услуги от тях, както и поддръжката на инфраструктура от пространствени данни - чл. 15 - чл. 17 от Устройствения правилник на АГКК - http://www.cadastre.bg/ustroistven-pravilnik-na-agenciyata-po-geodeziya-kartografiya-i-kadastur.
 • Тема на обучението: "Права, задължения и отговорности на СГКК, документи, които изисква СГКК, документи, които издава СГКК при провежданите от нея процедури при: предоставяне на кадастрални данни на ведомства и общини; съгласуване на административни процедури, провеждани от други органи; поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние" Обучението има за цел да повиши компетентността на служителите относно правата, задълженията и отговорностите на СГКК, документи, които изисква СГКК, документи, които издава СГКК при провежданите от нея процедури по: предоставяне на кадастрални данни на ведомства и общини; съгласуване и извършване на изменения в КККР, за следните процедури: 1. Съгласуване на ПУП по реда на чл.65 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.; 2. Отстраняване на ЯФГ по реда на чл. 53б от ЗКИР; 3. Предоставяне на данни и документи за провеждане на отчуждителни процедури по реда на ЗДС и ЗОС; 4. Предоставяне на данни и документи за на ведомства и общини за провежданите от тях административни производство – (актуване на държавни и общински имоти; изработване на ОУП и ПУП, възстановяване на имоти по реда на ЗСПЗЗ др.); 5. Изработване на парцеларни планове за техническата инфраструктура, учредяване на сервитути, промяна на предназначение на земеделски земи и гори и земи от горския фонд. Целева група: служители от специализираната администрация на АГКК. Ще бъдат обучени 100 служители от СГКК - чл. 18 от Устройствения правилник на АГКК - http://www.cadastre.bg/ustroistven-pravilnik-na-agenciyata-po-geodeziya-kartografiya-i-kadastur.
 • Тема на обучението: "Повишаване на експертната компетентност на служителите от СГКК при провеждане на административни процедури, свързани с поддържане на КККР в актуално състояние и при предоставяне на административни услуги" Обучението има за цел да повиши компетентността на служителите относно: 1. Приложно поле на други нормативни актове при провеждане на процедури по реда на ЗКИР (ЗСПЗЗ, ЗГ, ЗВ, ЗУТ, ЗОЗЗ и др.); - ЗСПЗЗ – възстановяване на имот в земи по чл. 19; констатиране на грешки в ПНИ и компетентността на комисията по § 4к, ал. 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ; - Съгласуване от ОД „Земеделие“ при отстраняване на ЯФГ; - Учредяване на сервитут, промяна на предназначение по ЗГ; - Възникване на нови имоти и промяна на граници при прилагане на ПУП; - Промяна на предназначение по реда на ЗОЗЗ; - Отразяване на вещни права в КККР, възникнали по реда на ЗВ; - Провеждане на отчуждителни производства по реда на ЗДС и ЗОС; - Други. 2. Предоставяне на административни услуги на общини и ведомства, на лица с публични функции – държавни и частни съдебни изпълнители, нотариуси и др.; на организации, предоставящи обществени услуги – В и К дружества, Топлофикация и др.; банки и др. - Споразумения – основание за сключване, ред и условия; - Вътрешна-административна услуга; - Нормативни основания за предоставяне на услуги без заплащане на такси; - Електронни документи; - Други. 3. Предоставяне на данни в цифров вид (cad - формат) на общини и ведомства за изпълнение на законовите им правомощия – в кои случаи, по какъв начин и при какви условия се предоставят данните от АГКК/СГКК. Целева група: служители от специализираната администрация на АГКК. Ще бъдат обучени 100 служители от СГКК - чл. 18 от Устройствения правилник на АГКК - http://www.cadastre.bg/ustroistven-pravilnik-na-agenciyata-po-geodeziya-kartografiya-i-kadastur.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Обучени служители от администрацията, Целева стойност: 280.00, Отчетена стойност: 0.00
Служители от администрацията, успешно преминали обученията с получаване на сертификат, Целева стойност: 280.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

189 216.00 BGN
189 216.00 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 28 382.40 0.00 160 833.60 189 216.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 28 382.40 0.00 160 833.60 189 216.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.