English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-2.006-0002-C01
"РАЗКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ, НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ОТ ОРГАНИТЕ НА АДФИ"
ЕСФ ==> Добро управление
06.07.2018
06.07.2018
31.12.2018
Прекратен (към дата на прекратяване)
Местонахождение
  • България

Описание

Проектът има за цел провеждане на специализирано обучение за служителите на АДФИ, по теми, свързани с разкриването от страна на финансовите инспектори на нарушения, нередности и измами по отношение на разходването на средства от държавния бюджет при организиране и предоставяне на публични услуги в областта на делегирани от държавата дейности. Обученията ще обхващат анализ на актуалните промени в нормативната уредба и практически проблеми при осъществяване на контрол по прилагането на ЗК, ЗДП, ЗОП. Проектът предвижда организацията и провеждането на обучения на 150 служители на АДФИ. В резултат ще се повиши професионализма и ще укрепне административния капацитет като предпоставка за формиране на способни, мотивирани и отговорни служители.
Дейности
  • Дейността ще включва специализирани обучения, свързани с механизмите на разкриване от страна на финансовите инспектори на АДФИ на нарушения, нередности и измами при разходването на публичните средства, и ще обхваща анализ на актуализациите и практическите проблеми при прилагането и осъществяването на контрол на Закона за концесиите, Закона за държавните помощи, Закона за обществените поръчки и др. Предвижда се обученията да се организират за всички служители от Специализираната администрация – дирекция „Извънпланова инспекционна дейност“, дирекция „Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръчки“, дирекция „Анализ и отчет на инспекционната дейност“ и дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“. Осъществяваните контролни функции от органите на АДФИ при финансови инспекции по спазване на законодателството, по спазване на бюджетната и финансова дисциплина от организациите и лицата, обект на проверка, изискват служителите да притежават много добри познания за нормативната уредба, какво представлява измамата и установяването на индикатори за измама, възможностите за търсене на административно-наказателна и имуществена отговорност и др. Обученията по тази дейност ще бъдат проведени за общо 150 служители - финансови инспектори, юрисконсулти и ръководители на структурни звена в АДФИ, разделени на две групи по 75 служители. Правомощията на финансовите инспектори и юрисконсултите, обезпечаващи дейността им, са ясно разписани в ЗДФИ, ППЗДФИ и УП на АДФИ (чл.13, 13а, 13б и чл. 15). Предвиденото обучение, разглеждащо актуалните промени в посочената нормативната уредба е по основните актове по които органите на агенцията осъществяват контол и включва теми, обвързани с функциите и целите на АДФИ. Важна задача на органите на агенцията е и както установяването на закононарушения, така и при извършване на финансови инспекции в случаите на установяване на индикатори за измами, е да сезират органите на прокуратурата за реализиране на наказателна отговорност. Имайки предвид това, обучението е с цел знанията на служителите да бъдат допълнени, актуализирани и доусъвършенствани.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Служители от администрацията, успешно преминали обученията с получаване на сертификат, Целева стойност: 150.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители от администрацията, Целева стойност: 150.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

0.00 BGN
0.00 BGN
0.00 BGN
0.00 %
  • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 0.00 0.00 0.00 0.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.