English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-2.006-0018-C01
Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в АПИ за използване на пространствени данни и геопространствени технологии
ЕСФ ==> Добро управление
16.07.2018
16.07.2018
31.12.2018
Прекратен (към дата на прекратяване)
Местонахождение
 • България

Описание

В Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) изпълнението на редица дейности изисква обработка, управление и анализ на пространствени данни и използване на геопространствени технологии. Това налага потребност служителите на агенцията да притежават специализирани знания и умения за работа с тях. С реализирането на проекта, тази потребност ще бъде удовлетворена, посредством обучаване на отделни групи служители на Агенцията, ангажирани с функции и отговорности, за които е необходимо използването на пространствени данни и геопространствени технологии. 

Основната цел на проектното предложение е подобряване на специализираните знания и умения на служителите на АПИ. Специфичните цели, които ще доведат до постигането на общата цел са: (1) Подобряване на специализираните знания и умения на служителите на АПИ за използване на пространствени данни и геопространствени технологии с цел повишаване на тяхната професионална квалификация за по-ефективно и качествено изпълнение на задълженията им (2)Подобряване на специализираните знания и умения на служителите на АПИ с цел по-пълноценно и устойчиво използване на наличните ГИС софтуерни приложения и геоданни

Целеви групи на проекта: 
(1) Дирекции АОЧРУС, КИ, ИТС, ОППО, ППИ, ИПОП, Изпълнение на проекти по ОПРР, Изпълнение на проекти по ОПТТИ, АРОК, ПТР, УСИП и ПБПДРПМ 
(2) Областни пътни управления (ОПУ) - 27 бр. 
(3) Институт по пътища и мостове

Основни дейности: 
(1)Провеждане на присъствено специализирано обучение по пространствени данни и ГИС технологии(2)Провеждане на присъствено специализирано обучение за използване на съществуващата специализирана ГИС система и нейните компоненти(3)Провеждане на дистанционно специализирано обучение за използване на съществуващата специализирана ГИС система и нейните компоненти
Очаквани резултати: 
(1)Проведени 12 бр. специализирани обучения (2)Обучени служители от администрацията - 416 бр (3) Служители от администрацията, успешно преминали обучения с получаване на сертификат - 416 бр.
Дейности
 • Предвидените в дейността теми на обучения и брой служители, които ще бъдат обучени са: 1.Същност и специфика на пространствените данни на АПИ– 50 служители 2.Геопространствени технологии за обработка, използване и анализ на пространствените данни на АПИ- 50 служители 3.Приложения на новите възможности на ГИС технологиите за нуждите на АПИ–50 служители В съответствие с Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ са определени следните целеви групи на трите обучения: Дирекции АОЧРУС, КИ, ИТС, ОППО, ППИ, ИПОП, ИПОПРР, ИПОПТТИ, ПТР, УСИП и Институт за пътища и мостове. Всяка една от трите теми на обучения е пряко свързана с конкректните функции на тези структури на АПИ и провеждането на обученията ще допринесе за повишаване на специализираните знания и умения на служителите в тези структури при извършването на техните функции и по-пълноценно и устойчиво използване на наличните ГИС софтуерни приложения и геоданни. Съгласно Правилника за структурата и дейността на АПИ задача на АОЧРУС е управление на имотите-държавна собственост,поддържане на база данни за тях и разпореждане.Имотите включват географски характеристики, следва да се въвеждат и обработват в ГИС,поради което експерти на дирекцията са включени в 3-те обучения.Дирекцията отговаря и за координиране структурите на агенцията при кризи, за което също се изискват знания как да се прилагат ГИС и новите им възможности като създаване на карти от дронове.КИ осигурява разпространението на информация относно състоянието на РПМ,трафика,обходни маршрути, организация на движението при кризи и утежнени метеорологични условия, което включва географска информация и за целта следва да се изготвят карти чрез възможностите на ГИС.ИТС администрира и осъществява дейности с Географската информационна система на АПИ,отговаря за въвеждането на актуални данни за пълноценно функциониране на базата данни,администрира и поддържа публична ГИС за издаване на електронни услуги и регистри; отговаря за Inspire, Галилео, ГМЕС, ГНСС и др.,които изискват разбиране на спецификите на пространствените данни и прилагане на съвременни ГИС технологии.ИПОП има ангажименти във връзка със Закона за концесиите, вкл. осъществява дейност по съгласуване на концесии по Закона на пътища.Концесиите включват специфични географски данни за обхвата на обекта на концесия и изискват използване на съвременни ГИС технологии за концесионни анализи и издаване на становища.ППИ поддържа регистър на републиканските пътища, обобщава и анализира информация за състоянието на мостовете и тунелите, което включва работа с пространствени данни и необходимост от тяхната обработка в ГИС, вкл. с прилагане на новите инструменти на ГИС за използване на данни в реално време от сензори, дронове и др.ИПОП изготвя информация за провеждане на процедури по ЗООС - ЕО и ОВОС и ЕО на инвестиционни предложения за строителство, опазване на защитени зони, което включва използване на пространствени данни и нужда от прилагане на съвременни ГИС технологии.УСИП, ИП ОПРР и ИП ОПТТИ осъществяват дейности по подготовка, управление и наблюдение на пътни инфраструктурни обекти, което изисква създаване и обработка на пространствени данни за обектите на проектите и прилагане на съвременни ГИС технологии за тяхната обработка и анализ,вкл. иновации в ГИС за използване на видео от дронове в ГИС за мониторинг статуса на реализация на проектите.ПТР осъществява събиране на винетни такси, както и на такси за преминаване по републикански пътища, което включва използване на географски данни за пътищата,обработката им в ГИС среда и прилагане на новите възможности на ГИС за данни в реално време от датчици.ИПМ обследва и оценява експлоатационното състояние на РПМ,което включва събиране на специфични географски данни и необходимостта от използване на съвременни ГИС за тяхната обработка и анализ, вкл. използване на иновативни ГИС за инспекции чрез дронове. Изпълнението на тази дейност ще допринесе за постигането на целите на проекта.
 • Предвидените в тази дейност теми на обучения и брой служители, които ще бъдат обучени, са както следва: 1.Обучение за работа с леко ГИС приложение на АПИ, вкл. уеб-базирани ГИС регистри за ТКО,ЛО и инспекция на съоръжения от републиканска пътна мрежа-15 служители 2.Обучение за работа с леко ГИС приложение на АПИ за Електронни административни услуги и регистър на рекламни съоръжения-5 служители 3.Обучение за работа с ГИС приложение за управление на собствеността-10 служители 4.Обучение за работа с ArcGIS Desktop-10 служители 5.Обучение за работа тежък ГИС клиент-10служители В съответствие с Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ са определени следните целеви групи по съответните обучения: 1.Целеви групи на Обучение за работа с леко ГИС приложение на АПИ, вкл. уеб-базирани ГИС регистри за ТКО и ЛО - Дирекции Информационни технологии и системи, Поддържане на пътната инфраструктура, Пътни такси и разрешителни и Институт за пътища и мостове. 2.Целеви групи на Обучение за работа с леко ГИС приложение на АПИ за Електронни административни услуги и регистър на рекламни съоръжения - Дирекции Информационни технологии и системи,Поддържане на пътната инфраструктура, Пътни такси и разрешителни и Институт за пътища и мостове 3.Целеви групи на Обучение за работа с ГИС приложение за управление на собствеността - Дирекции Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността, Информационни технологии и системи 4.Целеви групи на Обучение за работа с ArcGIS Desktop - Дирекции Информационни технологии и системи, Поддържане на пътната инфраструктура, Анализ на риска и оперативен контрол, Пътна безопасност и планиране на дейностите по републиканската пътна мрежа, Институт за пътища и мостове. 5.Целеви групи на Обучение за работа тежък ГИС клиент - Дирекции Информационни технологии и системи, Поддържане на пътната инфраструктура, Анализ на риска и оперативен контрол и Институт за пътища и мостове. Всяка една от петте теми на обучения е пряко свързана с конректните функции на горепосочените структури на АПИ и провеждането на всяко едно от обученията ще допринесе за повишаване на специализираните знания и умения на служителите в тези структури при извършването на техните функции. Съгласно Правилника за структурата, дейността и организацията на АПИ Дирекция АОЧРУС има ангажимент по управление на имотите държавна собственост, както и разполага със специализирано ГИС приложение за целта. Дирекция ИТС отговаря за Географската информационна система на агенцията и затова е включена във всички обучения по дейността, които обхващат различните компоненти на ГИС системата на Апи. Дирекции ППИ и Института за пътища мостове имат ангажименти по поддръжката и безопасността на РПМ, която включва използване в ГИС среда на информация за прилежащите обекти и съоръжения, вкл. ТКО, ЛО, и рекламни обекти, затова са включени в обученията по лекия ГИС клиент, десктоп и тежък ГИС клиент.Дирекция ПТР отговаря за събирането на пътни такси и издаването на разрешения за специално ползване на пътищата, поради което е включена в обученията по ГИС за регистри на крайпътните търговски обекти и за рекламните съоръжения, за които се издават разрешителни и съответно събират такси. Дирекция АРОК извършва анализи на риска и на резултатите от дейностите по контрол и проверки, като за целите на ефективност на тези анализи дирекцията може да използва наличния десктоп ГИС софтуер и тежък ГИС клиент,поради което в включена в двата курса. Дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по републиканската пътна мрежа" прави анализ на данните от пътнотранспортни произшествия, данните за пътния поток и прогнозите за бъдещия пътен поток с цел идентифициране на участъците с концентрация на пътни транспортни произшествия, което изисква използване на настолния ГИС софтуер на АПИ за пространствени анализи на концентрацията на ПТП Изпълнението на тази дейност ще допринесе за постигането на заложените цели на проекта
 • Предвидените в тази дейност теми на дистанционни обучения и брой служители, които ще бъдат обучени, са както следва: 1 Обучение за работа с леко ГИС приложение на АПИ, вкл. уеб-базирани ГИС регистри за ТКО,ЛО и инспекция на съоръжения от републиканска пътна мрежа - 54 служители 2 Обучение за работа с леко ГИС приложение на АПИ за Електронни административни услуги и регистър на рекламни съоръжения - 54 служители 3. Приложение на ArcGIS за дейностите по поддръжка на републиканската пътна мрежа - 54 служители 4 Мобилни ГИС приложения за теренно събиране на данни - 54 служители Всяка една от четирите теми на обучения е пряко свързана с конректните функции на Областните пътни управления и провеждането на всяко едно от обученията ще допринесе за повишаване на специализираните знания и умения на служителите в тази структура при извършването на техните функции. В съответствие с Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура " целева група на горепосочените обучения са Областните пътни управления - 27 бр. , защото те имат ангажименти да организират съставянето на паспорти на съоръженията по пътната мрежа и актуализирането на информацията за технико-експлоатационното им състояние, подпомагат централната администрация при контрола по изграждането и експлоатацията на пътните връзки към търговските крайпътни обекти и на рекламните съоръжения, за което следва да използват специализираните Леки ГИС приложения и регистри. Също така ОПУ организират дейността по текущия ремонт и по поддържането на републиканските пътища в съответната област, отговарят за поддържането, ремонта и управлението на обслужващата дейността държавна собственост - опорни пунктове и други пътни имоти; поддържат и актуализират подробни данни за териториите, заети от републиканската пътна мрежа, и пътните имоти в съответствие с изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър, поради което са предвидени двете специализирани обучения за тях за използване на наличния ГИС софтуер ArcGIS за дейностите по поддръжка на републиканската пътна мрежа и Мобилни ГИС приложения за теренно събиране на данни. Изпълнението на тази дейност ще допринесе за постигането на заложените цели на проектното предложение.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Обучени служители от администрацията, Целева стойност: 416.00, Отчетена стойност: 0.00
Служители от администрацията, успешно преминали обученията с получаване на сертификат, Целева стойност: 416.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

0.00 BGN
0.00 BGN
0.00 BGN
0.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 0.00 0.00 0.00 0.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.