English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-1.002-0002-C04
„Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)“
ЕСФ ==> Добро управление
31.10.2016
01.05.2016
31.12.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Ефект., опростяването и улесненията за търговията са най-важните принципи, залегнали в модерн. митническо законодателство на ЕС, в сила от 1.5.2016г-Митнически кодекс на Съюза (Рег (EС) № 952/2013 на ЕП и на Съвета от 9.10.2013г) и актовете към него. Целта е да се рацион. и опростят закон. и процедурите във връзка с митниците и да се създадат условия за по-ефикасни митнически операции, отг. на съвременните потребности, както и да се осъщ. преминаването на митническите органи към работа изцяло в ел. среда, в която не се използват док. на хартиен носител, и да се ускорят митнич. процедури за коректните иконом. оператори.Глобалната закон. реформа и въвежд. на изцяло ел. общуване между митниците и бизнеса в ЕС представлява трансф. към качествено нов начин, както на орг. на бизнес процесите в митническите админ., така и на функц. на Митнич. съюз като цяло. Промените в бизнес процесите съответно пораждат и промени в свързаните с тях инф. с-ми.Предвид ангажиментите на Агенция "Митници", произтичащи от Инициативите на ЕС („e-Customs“ и „e-Excise”), Стратегията за развитие на е-управление в България 2014-2020 и Стратегията на АМ 2014-2017, и в изпълнение на Секторната стратегия „е-Митници“ 2016-2020 и Пътната карта към нея, проектът цели:
-хармонизиране на процесите и ИС, в съответствие с изискванията на ЕС, интеграция с централни и евр. компоненти и с-ми;реализиране на ел. онлайн интерфейси с обмен на данни с външни нац. и евр. ИС;предоставяне на удобни е-услуги за граждани и бизнес.Тези цели ще бъдат реализирани чрез изпълнение на фаза 1 на проект БИМИС 2020, включваща следните етапи и мерки от Пътната карта към Секторната стратегия „е-Митници“:
целеви области:Целева област I „Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“:-Етап 1 (мерки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)-Етап 2 (мерки 2.1, 2.2, 2.4, 2.5)-Етап 3 (мерки 3.1, 3.2, 3.3);Целева област VIII “Развитие на Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация 2020“:-Етап 1 (мярка 1.1)
Дейности
 • Дейността ще изпълни в пълен обхват Мярка 1.1 от Целева област I „Развитие на митническата инф. система – БИМИС 2020“ от Пътната карта към Секторна стратегия „е-Митници“. Дейността включва: 1.Развитие на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Модул „Управление и администриране на ИС в АМ“ и UUMamp;DS, в съответствие с Методиката ADM (Architecture Development Method). На този етап ще бъдат определени бизнес изискванията и ще се моделират процесите и данните, които ще се обменят между разл.процеси. 2.Доставка и инсталиране на софтуерни продукти, на които ще се базира изграждането на Решение за управление на цифрови идентичности и достъп (IAM), с лицензи за 3200 вътрешни потребители (служители на АМ) и 11500 външни потребители (10000 икономически оператори и 1500 външни партньори), с включен абонамент и поддръжка за 24 месеца. 3.Въвеждане на Институционалната архитектура на АМ чрез изграждане на Модул „Управление и администриране на ИС в АМ“ и UUMamp;DS, което включва разраб. и внедряване на решения със следния обхват: 3.1.Изграждане на Решение за управл. на цифрови идентичности и достъп (IAM) 3.2.Разработване на функционалност за Единна регистрация на търговците за е-общуване с АМ и ЕК, в т.ч. усъвършенстване на Регистър „Единна регистрация на търговците за е-общуване с АМ и ЕК“ 3.3.Интеграция със Системата за директен достъп на търговците до европейските ИС (UUMamp;DS) 3.4.Разработване на функционалност за Управл. на процеса на митническо представителство и изгр. на централизиран Регистър „Митническо представителство“ 4.Разработване на спецификация за интеграция на бъдещи системи на АМ с изградената функционалност, с цел осигур. на съвместимост и използване на Модул „Управление и администриране на ИС в АМ“ за всички ИС на АМ 5.Разработване на спецификация на нефункционалните изиск. към всички ИС на АМ, които подлежат на интеграция с Модул „Управление и администриране на ИС в АМ“ 6.Обучение на 37 служители на АМ (30 потребители и 7 администратори) по отношение администрирането и използването на функционалностите на Модул „Управление и администриране на ИС в АМ“ С цел осигур. на възможност за съвместна работа със системите на ЕК и висока степен на сигурност, Решението за управление на цифрови идентичности и достъп (IAM) ще осигури: -единно и централизирано управл. на достъпа и профилите на икономическите оператори (ИО) и служителите на АМ до ИС на АМ -национална услуга, която интегрирана с ИС на АМ, да осигури достъп на търговците до централиз. с-ми на ниво ЕС -единна регистрация на търговците за целите на електронно общуване с АМ -управ. на процеса на митническо представителство -ефективност на одита и контрола на действията на потребителите на ИС -високо ниво на информационна сигурност и защита от злонамерени действия За постигане на оптимална ефективност, ефикасност и сигурност при изграждането на Решение за управл. на цифрови идентичности и достъп, Агенция „Митници“ е избрала подход за закупуването на базов софтуерен продукт за IAM, който в рамките на дейността ще бъде адаптиран и интегриран за нуждите на АМ. В рамките на дейността се предвижда абонамент и поддръжка на лицензите за решение за управл. на цифрови идентичности и управление на достъпа за период от 24 м. С цел изграждане и поддръжка на цялостно, интегрирано решение за защита от зловреден код, откриване и предотвратяване на пробиви в инфраструктурата на Агенция „Митници“ се предвижда доставка на хардуер и софтуерни лицензи; дейности по инсталация и конфигурация; интеграция между компонентите, както и със съществуващата инфраструктура и съществуващите средства за защита в АМ; обучение на служителите; разработване на документите за експлоатация и оказване на съдействие при внедряване на решението в реална експлоатация. Лицензите за ползване и поддръжка на софтуерни продукти, предвидени в рамките на дейността, не са включени в обхвата на централизирани договори за доставка на софтуерни лицензи за държавната администрация.
 • Дейността ще изпълни в пълен обхват мерки 1.3, 1.4, 2.2, 2.4, 3.2 и 3.3 и частично мярка 1.2 (REX) от I. Целева област I „Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“ от Пътната карта към Секторна стратегия „е-Митници“. Дейността включва: 1.Развитие на Институционалната архитектура на АМ по отношение на митнически процеси: Внасяне, Изнасяне, Транзит, Митническо задължение, Управление на обезпечения, Обмен на информация с общностния домейн (REX, UCC core BTI, UCC full BTI usage control and BTI decisions, Surveillance2+, Surveillance3, CDMS), в съответствие с Методиката ADM (Architecture Development Method). На този етап ще бъдат определени бизнес изискванията и ще се моделират процесите и данните, които ще се обменят между различните процеси. 2.Въвеждане на Институционалната архитектура на АМ, чрез разработване и внедряване на: 2.1.Митническа информационна система за внасяне (МИСВ) чрез разработване на: -Модул „Национално приложение на Система за контрол на вноса (ICS-фаза 1)“ -Модул „Деклариране за внасяне, вкл. функционалности за обмен на информация с общностния домейн (REX, UCC core BTI, UCC full BTI usage control and BTI decisions, CDMS)“ -Модул „Надзор при временно складиране и специални режими“ 2.2.Модули за управление на митническото задължение: -Модул „Митническо задължение” -Модул „Управление на обезпечения” 2.3.Митническа информационна система за транзит (МИСТ), вкл. функционалности за обмен на информация с общностния домейн (CDMS) 2.4.Модул „Регистрация на документи, които се обработват на хартиен носител“ (форма НАТО 302, карнети АТА и CPD, и др.). Модулът не обхваща обработка на документи, регистрирани в условията на аварийна процедура 2.5.Модул „Обмен на информация с общностния домейн за целите на наблюдение от ЕК (Surveillance2+, Surveillance3)“ 2.6.Необходимите функционални промени към 01.10.2018 г. в Митническата информационна система за изнасяне (МИСИ), вкл. обмен на информация с общностния домейн (UCC core BTI, UCC full BTI usage control and BTI decisions,CDMS) За всички разработени модули по дейността, за които е приложимо, ще бъдат разработени необходимите функционални промени за отчитане статута на одобрените икономически оператори (ОИО). 3.Разработване на спецификация за необходимите промени в модул „Анализ на риска“ за отчитане статута на ОИО 4.Обучение на 118 служители на АМ (110 потребители и 8 администратори) по отношение администрирането и използването на реализираните функционалности по дейността
 • Дейността ще изпълни в пълен обхват мерки 2.1 и 3.1 и частично мярка 1.2 (AEO Minor and Mutual recognition Enhancement) от I. Целева област I „Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“ от Пътната карта към Секторна стратегия „е-Митници“. Дейността включва: 1.Развитие на Институционалната архитектура на АМ по отношение на спомагателните митнически процеси: Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI2), Референтни данни (CSRD2) и Одобрени икономически оператори (AEO), в съответствие с Методиката ADM (Architecture Development Method). На този етап ще бъдат определени бизнес изискванията и ще се моделират процесите и данните, които ще се обменят между различните процеси. 2.Въвеждане на Институционалната архитектура на АМ, чрез разработване и внедряване на: 2.1.Модул „Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI2), вкл. функционалности за обмен на информация с общностния домейн (EORI-AEO Minor, Mutual recognition and Major Enhancement)“ 2.2.Модул „Референтни данни (CSRD2), вкл. функционалности за обмен на информация с общностния домейн“ 3.Разработване на спецификация за необходимите промени в системите и модулите по Дейност 2 (от настоящото проектно предложение) за отчитане статута на одобрените икономически оператори 4.Обучение на 48 служители на АМ (40 потребители и 8 администратори) по отношение на администрирането и използването на реализираните функционалности по дейността.
 • Дейността ще изпълни Мярка 2.5 от Целева област I „Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020“ от Пътната карта към Секторна стратегия „е-Митници“ в пълен обхват. Дейността включва извършване на Анализ на необходимостта от промени в интеграцията на националния домейн на Транс-Европейските системи с Общностния домейн, произтичащи от въвеждане на CCN2 платформата. Тази дейност ще допринесе за постигане на една от целите на проекта, а именно реализиране на съюзните изисквания към интеграцията на националния домейн с Общностния домейн, произтичащи от въвеждане на CCN2 платформата.
 • Дейността ще се осъществи в съответствие с дадените в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ задължителни изисквания към мерките по информация и комуникация на ЕС, начините и методите на тяхното изпълнение, както и ефективното представяне на информация по проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)“. Основната цел на дейността е да се популяризира проекта, изпълняван от Агенция "Митници", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Тази дейност ще допринесе за постигане целите на проекта, чрез осигуряване на популяризиране и представяне на дейностите, целевите групи и резултатите от проекта до възможно най-широк кръг служители на администрацията на Агенция „Митници“, настоящи и потенциални партньори, обществеността, бизнеса и медиите. Материалите за медиите, информационните и рекламни материали, както и пресконференциите са необходими, за да запознаят обществеността първоначално с целите, а в края на проекта и с резултатите от него, което ще осигури прозрачност и трайно въздействие върху целевите групи. Дейността включва: 1.Изготвяне на публикации за напредъка за изпълнение на дейностите по проекта, които да се публикуват на интернет страницата на Агенция „Митници“ (www.customs.bg) и в секция „Актуални новини“ на е-портала на Агенция „Митници“ (www.ecustoms.bg) 2.Подготовка на материали за доклада за заключителна пресконференция. Докладът ще включва информация за постигнатите резултати от изпълнението на проекта. 3.Изготвяне и публикуване на 2 прессъобщения за медиите относно провеждане на 2 пресконференции (встъпителна и заключителна), с предварителна информация за събитие 4.Изготвяне и публикуване на 2 прессъобщения за медиите за проведени 2 пресконференции (встъпителна и заключителна), с информация за проведеното събитие 5.Дизайн, предпечат и отпечатване на минимум 70 броя плакати с информация за проекта 6.Организиране и провеждане на две пресконференции (с включен кетъринг) за информиране на заинтересованите страни за дейностите по проекта с минимум 50 участника всяка. Встъпителната пресконференция ще се проведе след сключване на договори по Дейност 1, 2 и 4, а заключителната пресконференция – след приключване на договорите по Дейност 1, 2, 3, 4 и 6. 7.Дизайн, предпечат, отпечатване и разпространение на минимум 120 броя информационни материали (програма на пресконференцията, презентации, папки, тефтери, химикалки, флаш памети, баджове) и минимум 120 броя брошури, необходими за двете пресконференции (встъпителна и заключителна) 8.Дизайн, предпечат, отпечатване и разпространение на минимум 60 броя доклади за резултатите от проекта
 • Дейността ще изпълни в пълен обхват Мярка 1.1 от Целева област VIII “Развитие на Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация 2020“ от Пътната карта към Секторна стратегия „е-Митници“. Дейността включва: 1.Развитие на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация (БМА) 2.Въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Единен портал за електронно общуване с БМА чрез: 2.1.Надграждане на Модул „Управление и администриране на ИС в АМ“ (BCA IAM – СУИД/Система за Управление на Идентичностите и Достъпа/), вкл. реализиране на произтичащите от Release 1.4 и Release 1.5. на системата UUMamp;DS промени в националната компонента за интеграция с тази система. 2.2.Надграждане на е-Портала на Агенция „Митници” 2.3.Интегриране на надградените СУИД и е-Портал на АМ в Единен портал за електронно общуване с БМА 2.4.Разработване на нова вътрешно административна е-услуга за предоставяне на данни от регистър „Митническо представителство“ 3.Анализ на съществуващите роли в информационните системи на Агенция „Митници“ и дефиниране на правила и принципи при създаване на роли в информационните системи на АМ, обвързани с работните места и бизнес функциите на тези системи 4.Доставка на допълнителни лицензи за софтуерните продукти, на които се базира изграденото Решение за управление на цифрови идентичности и достъп (IAM), за 8000 външни потребители (икономически оператори ), с включена поддръжка за 12 месеца 5.Обучение на 37 служители на АМ (30 потребители и 7 администратори) по отношение администрирането и използването на Единния портал за електронно общуване с БМА Единният портал за електронно общуване с БМА ще осигури: -Единна входна точка за електронно общуване на бизнеса и гражданите с митническата администрация -Повишаване на нивото на надеждност и информационна сигурност, както при използването на ИС на АМ от вътрешните потребители, така и при електронното общуване на икономическите оператори и гражданите с БМА -Подобряване на процеса по управление на цифрови идентичности и достъп

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой подкрепени регистри, Целева стойност: 10.00, Отчетена стойност: 0.00
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим, Целева стойност: 9.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой проекти за развитие на секторните системи на е-управление (е-обществени поръчки, е-здравеопазване, е-митници, е-архивиране, е-осигуряване и др.), Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Контролни, приходни и регулаторни органи, подкрепени за развитие на организационен и аналитичен капацитет, включително за извършване на съвместни проверки, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой подкрепени регистри, Целева стойност: 10.00, Отчетена стойност: 0.00
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим, Целева стойност: 9.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой проекти за развитие на секторните системи на е-управление (е-обществени поръчки, е-здравеопазване, е-митници, е-архивиране, е-осигуряване и др.), Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Контролни, приходни и регулаторни органи, подкрепени за развитие на организационен и аналитичен капацитет, включително за извършване на съвместни проверки, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой подкрепени регистри, Целева стойност: 10.00, Отчетена стойност: 2.00
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим, Целева стойност: 9.00, Отчетена стойност: 2.00
Брой проекти за развитие на секторните системи на е-управление (е-обществени поръчки, е-здравеопазване, е-митници, е-архивиране, е-осигуряване и др.), Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Контролни, приходни и регулаторни органи, подкрепени за развитие на организационен и аналитичен капацитет, включително за извършване на съвместни проверки, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой подкрепени регистри, Целева стойност: 10.00, Отчетена стойност: 0.00
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим, Целева стойност: 9.00, Отчетена стойност: 8.00
Брой проекти за развитие на секторните системи на е-управление (е-обществени поръчки, е-здравеопазване, е-митници, е-архивиране, е-осигуряване и др.), Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Контролни, приходни и регулаторни органи, подкрепени за развитие на организационен и аналитичен капацитет, включително за извършване на съвместни проверки, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой подкрепени регистри, Целева стойност: 10.00, Отчетена стойност: 10.00
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим, Целева стойност: 9.00, Отчетена стойност: 8.00
Брой проекти за развитие на секторните системи на е-управление (е-обществени поръчки, е-здравеопазване, е-митници, е-архивиране, е-осигуряване и др.), Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Контролни, приходни и регулаторни органи, подкрепени за развитие на организационен и аналитичен капацитет, включително за извършване на съвместни проверки, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

14 450 852.05 BGN
14 450 852.05 BGN
13 728 309.45 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 2 167 627.81 0.00 12 283 224.24 14 450 852.05
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 2 167 627.81 0.00 12 283 224.24 14 450 852.05

Тръжни процедури

Наименование: Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Модул „Управление и администриране на ИС в АМ“ и реализиране на съюзните функционални изисквания по отношение на Система за директен достъп на търговците до европейските ИС (UUMamp;DS), Предмет на предвидената процедура: Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Модул „Управление и администриране на ИС в АМ“ и реализиране на съюзните функционални изисквания по отношение на Система за директен достъп на търговците до европейските ИС (UUMamp;DS), Стойност: 3 000 000.00
Наименование: Развитие на Институционалната архитектура на АМ за митнически процеси: Внасяне, Изнасяне, Транзит, Митническо задължение, Управление на обезпечения и Обмен на информация с общностния домейн (REX,BTI,Surveillance,CDMS), и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ, чрез внедряване на системи и модули в БИМИС, съответстващи на тези митнически процеси, Предмет на предвидената процедура: Развитие на Институционалната архитектура на АМ за митнически процеси: Внасяне, Изнасяне, Транзит, Митническо задължение, Управление на обезпечения и Обмен на информация с общностния домейн (REX,BTI,Surveillance,CDMS), и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ, чрез внедряване на системи и модули в БИМИС, съответстващи на тези митнически процеси, Стойност: 5 999 100.00
Наименование: Анализ на необходимостта от промени в интеграцията на националния домейн на Транс-Европейските системи с Общностния домейн, произтичащи от въвеждане на CCN2 платформата, Предмет на предвидената процедура: Анализ на необходимостта от промени в интеграцията на националния домейн на Транс-Европейските системи с Общностния домейн, произтичащи от въвеждане на CCN2 платформата, Стойност: 290 400.00
Наименование: Развитие на Институционалната архитектура на АМ за митнически процеси: Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI2), Референтни данни (CSRD2) и Одобрени икономически оператори (AEO), и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ, чрез внедряване на модули и функционалности в БИМИС, съответстващи на тези митнически процеси, Предмет на предвидената процедура: Развитие на Институционалната архитектура на АМ за митнически процеси: Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI2), Референтни данни (CSRD2) и Одобрени икономически оператори (AEO), и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ, чрез внедряване на модули и функционалности в БИМИС, съответстващи на тези митнически процеси, Стойност: 2 281 500.00
Наименование: Информация и комуникация, Предмет на предвидената процедура: Информация и комуникация, Стойност: 20 000.00
Наименование: Доставка, изграждане и поддръжка на цялостно, интегрирано решение за защита от зловреден код, откриване и предотвратяване на пробиви в инфраструктурата на Агенция „Митници, Предмет на предвидената процедура: Доставка, изграждане и поддръжка на цялостно, интегрирано решение за защита от зловреден код, откриване и предотвратяване на пробиви в инфраструктурата на Агенция „Митници, Стойност: 2 040 000.00
Наименование: Доставка и инсталиране на решение за управление на цифрови идентичности и управление на достъпа(IAM) включваща абонамент за поддръжка и права за ползване на нови версии на NetIQ платформа, Предмет на предвидената процедура: Доставка и инсталиране на решение за управление на цифрови идентичности и управление на достъпа(IAM) включваща абонамент за поддръжка и права за ползване на нови версии на NetIQ платформа, Стойност: 288 000.00
Наименование: Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация, Предмет на предвидената процедура: Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация, Стойност: 1 496 525.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.