English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-1.003-0002-C01
Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП)
ЕСФ ==> Добро управление
15.06.2017
01.05.2016
31.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Чрез проекта ще бъде разработена и внедрена единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП) и ще бъде осигурена гаранционната поддръжка. По този начин ще бъде изпълнено изискването на чл. 40, ал.1 от ЗОП. ЦАИС ЕОП ще бъде реализирана на модулен принцип в рамките на два етапа. Първият етап обхваща изграждане на всички функционалности до и включително електронно подаване на оферти и автоматично оценяване на офертите, където е приложимо.Вторият етап ще покрива всички функционалности до сключване и проследяване изпълнението на договори, вкл. връзка със системи за електронно разплащане.Чрез ЦАИС ЕОП ще се визуализира информация за Профила на купувача. 
Ще бъде осигурена висока степен на сигурност по отношение на електронните оферти, както и оперативна съвместимост на ЦАИС ЕОП със съществуващите електронни системи на централните органи за обществени поръчки.Служители на АОП ще оказват съдействие на изпълнителя при описание на бизнес процесите и дефиниране на изисквания и валидационни правила.Ще бъдат осигурени електронни наръчници и обучение на администратори и крайни потребители (възложители, контролни органи, бизнес и пр.).
Ще бъде доставено и инсталирано хардуерно и комуникационно оборудване и базов системен софтуер, вкл. за Центъра за обслужване на клиенти.
Ще бъдат предоставени консултантски услуги, свързани с оценка на предложенията на кандидатите; експертна помощ при приемане на двата етапа по отношение на предложената и изградена архитектура, комуникационна мрежа, мерки по отношение на информационната сигурност и защита на информацията; дефиниране на техническите и общи изисквания, условията и редът за ползване на ЦАИС АОП; оценка на информационната сигурност и защитата на личното пространство с оглед въвеждането на електронни административни услуги.
Ще бъдат извършени дейности, свързани с управление и организация на проекта.
Дейности
 • В рамките на дейността ще бъде извършено следното: • Разработване, инсталиране, тестване и внедряване на информационна система за електронно възлагане на обществени поръчки. Единната национална електронна уеб-базирана платформа ще обхваща всички етапи от процеса на възлагане на всички видове процедури и способи за възлагане на обществени поръчки, съгласно Директивите на ЕС и националното законодателство. ЦАИС ЕОП ще е модулна и мащабируема, както и лесна за адаптиране, така че да позволява въвеждане на промени, изисквани от националното или европейското законодателство. ЦАИС ЕОП ще бъде въведена в експлоатация на два етапа. Първи етап ще включва изграждането на базовата функционалност на системата, със следните модули: - Електронна регистрация (e-Registration) - Електронно обявяване (e-Notification) - Електронен подател (e-Sender) - Електронна документация (e-Access) - ЕЕДОП (ESPD) - Обмен на информация в хода на процедурата (Information exchange) - Електронна оферта (e-Submission) - Отваряне на оферти и заявления за участие (e-Opening) - Провеждане на вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение (Mini competition within Framework agreement) - Електронен каталог (e-Catalogue) - Доклади и статистически отчети (e-Reporting) - Електронно фактуриране (e-Invoicing) - Служебен административен модул (Back office) - Служебен модул за управление на работните процеси (Business Process Management) - Служебен модул Генератор на образци/шаблони (Form generator) - Служебен модул Интерпретатор на логически условия и формули за изчисляване (MLI) На втория етап ще бъдат въведени останалите модули за постигане на пълната функционалност на Системата: - Модул за планиране на потребностите (e-Planning) - Профил на купувача (Buyer‘s profile) - Подбор (e-Qualification) - Оценяване (e-Evaluation) - Електронно възлагане и управление на договор (e-Contract) - Външен контрол, осъществяван от АОП (PPA control) - Електронна жалба (e-Appeal) - Електронни заявки по договори (e-Ordering) - Динамична система за покупки (DPS) - Квалификационна система (Qualification system) - Електронен търг (e-Auction) - Електронен магазин (e-Shop) - Страница на АОП (PPA site) - Външни експерти (External Experts) - Последващ контрол (e-Audit) - Електронно разплащане (e-Payment) В рамките на дейността ще бъде извършено и: • Доставка и инсталиране на хардуерно и комуникационно оборудване, необходимо за функционирането и резервиране на ЦАИС ЕОП, вкл. и базово софтуерно оборудване, обезпечаващо експлоатацията, управлението и поддръжката на системата; • Ще бъдат разработени: ръководство за системния администратор; процедура за поддръжка и профилактика; детайлно описание на конфигурацията на внедрената Система, структурата на базата данни, описание на сорс кодовете на Системата; ръководство за крайните потребители; • Ще бъде проведени обучения на 10 администратори на системата; 70 служители на АОП; 300 крайни потребители; • Ще бъде осигурен онлайн достъп за повторна употреба на данните от ЦАИС ЕОП и данните от настоящия регистър и ще бъде изградена функционалност за изпращане на данни от ЦАИС ЕОП в Портала за отворени данни; • Ще бъде изграден регистър на обществени поръчки като част от ЦАИС ЕОП и вписан в приложимите национални регистри. Ще бъдат оптимизирани процесите по водене на регистъра на обществени поръчки; • Ще бъдат разработени три електронни административни услуги и същите ще бъдат вписани в съответните регистри; • Ще бъде изготвен и внесен за приемане от Министерски съвет проект на Наредба за условията и реда за ползване на ЦАИС АОП; • Ще бъде изграден и пуснат в експлоатация Център за обслужване на клиенти - Call Center. Пълното описание на Дейност 1 е в приложения файл т7_ОписаниеДейност1.docx.
 • Дейностите по информация и комуникация на настоящия проект имат за цел да информират широката общественост за целите на проекта. Изпълнението на дейностите ще бъде съобразено с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Предвижда се провеждането на две информационни мероприятия, по едно след приключване на всеки от етапите на изграждане на ЦАИС ЕОП, както и изработването на рекламни материали. Обществеността ще бъде информирана за получената чрез проекта подкрепа чрез публикуване на кратко описание на проекта, вкл. неговите цели и резултати, като се открои финансовата подкрепа от Европейския съюз. Ще бъде поставен един плакат с информация за проекта, в който се споменава финансовата подкрепа от Европейския съюз на входа на сградата на АОП.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой на подкрепени приоритетни електронизирани услуги, включително вътрешноадминистративни, на ниво транзакция и/или разплащане, базирани на държавния ХЧО, използвани над 5 000 пъти годишно, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Функционираща електронна тръжна система (e-procurement), Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой подкрепени регистри, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой проекти за развитие на секторните системи на е-управление (е-обществени поръчки, е-здравеопазване, е-митници, е-архивиране, е-осигуряване и др.), Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой на подкрепени приоритетни електронизирани услуги, включително вътрешноадминистративни, на ниво транзакция и/или разплащане, базирани на държавния ХЧО, използвани над 5 000 пъти годишно, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Функционираща електронна тръжна система (e-procurement), Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой подкрепени регистри, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой проекти за развитие на секторните системи на е-управление (е-обществени поръчки, е-здравеопазване, е-митници, е-архивиране, е-осигуряване и др.), Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой на подкрепени приоритетни електронизирани услуги, включително вътрешноадминистративни, на ниво транзакция и/или разплащане, базирани на държавния ХЧО, използвани над 5 000 пъти годишно, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Функционираща електронна тръжна система (e-procurement), Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой подкрепени регистри, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой проекти за развитие на секторните системи на е-управление (е-обществени поръчки, е-здравеопазване, е-митници, е-архивиране, е-осигуряване и др.), Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

6 999 982.00 BGN
6 999 982.00 BGN
6 198 986.40 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 049 997.30 0.00 5 949 984.70 6 999 982.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 049 997.30 0.00 5 949 984.70 6 999 982.00

Тръжни процедури

Наименование: Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: ЦАИС „Електронни обществени поръчки“, Предмет на предвидената процедура: Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: ЦАИС „Електронни обществени поръчки“, Стойност: 6 720 000.00
Наименование: Договор за консултантска и експертна помощ за дейностите, свързани с оценка на предложенията на кандидатите., Предмет на предвидената процедура: Договор за консултантска и експертна помощ за дейностите, свързани с оценка на предложенията на кандидатите., Стойност: 0.00
Наименование: Договор за участие като външен експерт в дейности по приемане на изпълнението по договора за изграждане на ЦАИС ЕОП, Предмет на предвидената процедура: Договор за участие като външен експерт в дейности по приемане на изпълнението по договора за изграждане на ЦАИС ЕОП , Стойност: 3 200.00
Наименование: Договор за консултантски дейности, свързани с проверка, тестване и анализ на информационната и компютърната сигурност и защита в процеса на приемане изпълнението по договора за изграждане на ЦАИС ЕОП, Предмет на предвидената процедура: Договор за консултантски дейности, свързани с проверка, тестване и анализ на информационната и компютърната сигурност и защита в процеса на приемане изпълнението по договора за изграждане на ЦАИС ЕОП, Стойност: 11 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.