English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-2.009-0205-C01
"Повишаване ефективността от участие на граждански организации и общественост в процеса по формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и законодателство"
ЕСФ ==> Добро управление
04.01.2019
04.01.2019
04.07.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), София-Град (BG411), Столична, гр.София

Описание

Това проектно предложение се разработва с цел подпомагане изпълнението на приетата от Министерския съвет Стратегия за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. и по-конкретно изпълнение на Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ.
Една от заложените за изпълнение дейности е изготвянето на Анализ на процеса на провеждане на обществени консултации свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на младежки политики чрез провеждане на "десктоп" проучване на "добри практики" в 5 страни от ЕС-15.
Получените данни от направения Анализ ще послужат за разработване на " Методология за подобрение на процеса по провеждане на обществени консултации и участие на гражданските организации и обществеността във формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство в областта на младежта".
За повишаване административния капацитет на НПО "Български младежки форум" и внедряване на механизмите за повишаване активното участие на организацията в процеса предвиждаме да проведем едно обучение на тема: "Активно участие на НПО в провеждането на обществени консултации при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители". 
В проектното предложение сме заложили като дейност и провеждането на 2 броя пилотни обществени консултации на база разработената "Методология за подобрение на процеса по провеждане на обществени консултации и участие на гражданските организации и обществеността във формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство в областта на младежта".
Дейности
 • Изпълнението на Дейност 1 предвижда изготвянето на 1 брой "Анализ на процеса на провеждане на обществени консултации свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на младежки политики чрез проучване на добри практики в 5 държави от ЕС-15“. Получаването на необходимите данни за Анализа ще се осъществи чрез извършване на 1 брой "десктоп" проучване свързано с добри практики за провеждане на обществени консултации и участието на гражданското общество в провеждането на младежки политики в 5 страни от ЕС-15. Проучванията ще бъдат извършени за събиране на необходимата информация за да послужат за избор на 2 броя от проучените 10 броя "добри практики" свързани с провеждането на обществени консултации за провеждане на младежки политики в страни от ЕС-15 които са приложими съобразно българското законодателство в областта на младежките политики. От получените данни от Анализа ще бъдат изготвени най-малко 6 броя Препоръки за подобряване процеса на провеждане на обществени консултации свързани с с формирането, изпълнението и мониторинга на младежки политики които ще бъдат заложени като механизъм за тяхното провеждане. Участието на Партньора в изпълнението на дейността ще бъде с предоставяне на съществуващата практика на процеса по формиране, изпълнение и мониторинг при провеждане на младежки политики. Изпълнението на Дейност 1 ще даде информация необходима за разработване на „Методология за подобрение на процеса по провеждане на обществени консултации в провеждането на младежи политики“ с която се цели подобряване процеса на вземане на управленски решения . Събраните данни ще доведат до: * подобряване на механизма на взаимодействието между администрацията, гражданските организации и обществеността : * повишаване легитимността на мотивите за вземане на дадено управленско решение ; * нарастване активността на НПО при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство в областта на младежта * по-голяма достоверност на нуждите и потребностите, които се отчитат и приоритизират от политическите избраници Изпълнението на дейността е необходима за постигане на заложените Специфична цел 1 – „Ефективно партньорско управление с гражданите и административните органи на властта“ , Специфична цел 2 - " Открито и отговорно управление с гражданите и административните органи на властта" и Специфична цел 3 : "Отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители" в проектното предложение както и подпомагане изпълнението на индикаторите заложени в Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ Изпълнението на дейност 1 е насочена към акцентиране вниманието на гражданските организации в лицето на НПО, обществеността и административните органи на властта които формират и изпълняват политики в областта на младежта как могат да подобрят процеса на формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство , включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители. Заложената за изпълнение дейност се отнася към допустими дейности от група Първа и по конкретно – т.1 от раздел 13 от Насоките за кандидатстване. Направените проучвания, изготвения Анализ и Препоръките за подобряване процеса на провеждане на обществените консултации ще бъдат .публично достъпна . и на разположение на заинтересованите страни за мултиплициране на резултата от дейността.
 • Изпълнението на Дейност 2 предвижда разработване на 1 брой „Методология за подобрение на процеса по провеждане на обществени консултации и участие на гражданските организации във формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство в областта на младежта ". Изпълнението на тази дейност се налага за да се подобри настоящото състояние на процеса по участие на гражданските организации в лицето на НПО и обществеността във формирането, изпълнението и мониторинга на младежки политики. Усещането на гражданските организации и обществото за недостатъчна информираност и участие в процеса по провеждане на младежки политики от страна на административните органи води до: • липса на достатъчно легитимност на мотивите за вземане на дадено управленско решение; • незаинтересованост от страна на гражданските организации; • усещане за незначителност на техните мнения и предложения; • нездрава социално-икономическа среда. Разработената "Методология" ще е изготвена на база получената информация от извършеното проучване на добри практики на процеса по формиране , изпълнение и мониторинг на младежки политики в 5 страни от ЕС-15 , от данните от изготвения Анализ (дейност 1) както и от изготвените Препоръки за подобряване процеса на провеждане на обществени консултации. Получените резултати от Анализа ще бъдат използувани за разработване на Препоръки за подобряване на процеса по формулиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики които ще бъдат заложени в разработването на Методологията - предмет на тази дейност.В разработената "Методология" ще бъдат описани набор от способи и механизма за участие и внасяне на предложения от страна на гражданските организации и обществеността във формирането , изпълнението и мониторинга на младежки политики. Разработването на "Методиката" засяга изпълнението на три от поставените Спецефични цели (СЦ) на проекта, а именно: СЦ 1: Ефективно партньорско управление с гражданите и административните органи на властта ; СЦ 2: Открито и отговорно управление с активно участие на граждански организации и обществеността. СЦ 3: Отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители, в контекста на Специфична цел 3 на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ Използването на разработената Методология ще доведе до следните резултати: * повишена легитимност на мотивите за вземане на дадено управленско решение; * нарастване активността на НПО и обществеността при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, вкл. чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители; * по-голяма достоверност на нуждите и потребностите, които се отчитат и приоритизират от политическите избраници * устойчивост на решенията и политиките в дългосрочен план с оглед задоволяване на идентифицираните потребности и постигане на трайни резултати. * подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление Изпълнението на дейност 2 е насочена към вниманието на гражданските организации в лицето на НПО, обществеността и административните органи на властта които формират и изпълняват политики в областта на младежта с предложенията как могат да подобрят процеса по формиране и прилагане на младежки политики.Заложената за изпълнение дейност се отнася към допустими дейности от Втора група посочени на стр.11 в раздел 13 от Насоките за кандидатстване. Разработената Методология ще бъде осигурен безплатен публичен достъп с възможност за мултиплициране на резултата от нейното внедряване в практиката.
 • С развитието на технологиите се промениха и традиционните начини на взаимодействие между гражданските организации, обществеността и административните органи на властта при формирането, изпълнението и мониторинга на прилагането на младежки политики . Това налага непрекъснато допълнително провеждане на обучения свързани с повишаване административния капацитет на организациите участници в този процес. Задачата която си поставяме с изпълнението на тази дейност е с получените данни от извършеното проучване на "добри практики" в 5 страни от ЕС-15 , изготвения Анализ на процеса по провеждане на обществени консултации, направените Препоръки за подобряване на процеса по формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики както и от разработената Методология за повишаване ефективността да разработим материали и програма за обучение на служителите които да бъдат адекватни на съвременния начин на комуникация между заинтересованите страни. В дейността ще бъдат включени служители на НПО "БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ" и служители на партньора Общинска администрация гр. Костинброд. Обучението ще бъде от с общ хорариум от 24 учебни часа и ще се проведе в рамките на три последователни календарни дни. Програмата за обучение ще включва следните модули: Модул 1: Основни принципи и компоненти при провеждане на обществени консултации. Общ хорариум 4 учебни часа. Модул 2: Участие на гражданските организации и обществеността във формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство в областта на младежта. (Добри практики от страната и чужбина) Общ хорариум 20 учебни часа, от които половината ще бъдат предназначени за теоретична подготовка, а останалите за практическа подготовка. Предвижда се обучението да бъде проведено в зала подходяща за провеждането на специализирани обучения, отговаряща на всички нужди на планираните занятия. Специално внимание ще бъде обърнато на всички компоненти на предварителната подготовка на дейността, за да се гарантира провеждането на обучението в среда подходяща за успешен и целесъобразен обучителен процес. Етапи на изпълнение на дейността: Първи етап: Логистична организация и техническо обезпечаване на обучението 1. Определяне на дати за провеждане на обучението; 2. Осигуряване на зала за провеждане на обучението с мултимедия, екран и озвучаване; 3. Осигуряване на лектори с подходяща квалификация и опит; 4. Разработване на обучителните програми. Втори етап : Провеждане на обучението 1. Регистриране на обучаемите ; 2. Провеждане на теоретична и практическа част; 3. Заснемане на обучението (снимков материал) 4. Попълване на Анкетни карти за обратна връзка и удовлетвореност от проведеното обучение. Извършването на тази дейност е изцяло насочена към гражданските организации участници в процеса по формиране и прилагане на младежки политики, но разработените учебни материали ще могат да се ползват и от останалите участници в процеса.
 • В изпълнение на Дейност 4 се предвижда провеждането на 2 броя пилотни обществени консултации по изготвената Методология от дейност 2 на този проект. Изпълнението на тази дейност се налага за да се провери наличието или липсата на по-добри резултати от приложения нов механизъм на процеса на формулиране , изпълнение и мониторинг на младежки политики преди и след изготвената Методология от дейност 2 на този проект. С изпълнението на тези дейност се цели да се изпълнят две от поставените Специфични цели на проекта, а именно : Специфична цел 1: Ефективно партньорско управление с гражданите и бизнеса; и Специфична цел 2: Открито и отговорно управление както и на изпълнението на заложените индикатори в Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ, Провеждането на 2 броя обществени консултации по начин изработен в Методиката от дейност 2 на този проект считаме ,че ще доведе до : * повишена легитимност на мотивите за вземане на дадено управленско решение ; * нарастване активността на НПО и обществеността при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители ; * по-голяма достоверност на нуждите и потребностите, които се отчитат и приоритизират от политическите избраници * устойчивост на решенията и политиките в дългосрочен план с оглед задоволяване на идентифицираните потребности и постигане на трайни резултати. * подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление Изпълнението на дейността е необходима за постигане на заложените Специфична цел 1 – „Ефективно партньорско управление с гражданите и бизнеса“ и Специфична цел 2 - " Открито и отговорно управление" както и подпомагане изпълнението на индикаторите заложени в Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ Изпълнението на дейност 4 е насочена към вниманието на гражданските организации в лицето на НПО, обществеността и административните органи на властта които формират и изпълняват политики в областта на младежта как могат да подобрят процеса на формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители. Заложената за изпълнение дейност се отнася към допустими дейности от Четвърта група посочени на стр.11 в раздел 13 от Насоките за кандидатстване .

Партньори

Партньори
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и оценки за администрацията, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Отправени препоръки от НПО и мрежи от НПО към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики, Целева стойност: 6.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой проведени информационни кампании, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 0.00
брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

88 650.88 BGN
88 650.88 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 13 297.63 0.00 75 353.25 88 650.88
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 13 297.63 0.00 75 353.25 88 650.88

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.