English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-2.001-0002-C04
Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението
ЕСФ ==> Добро управление
05.12.2016
01.10.2016
30.09.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Доброто управление е основният принцип на модерната администрация. Усилията на всички правителства са насочени към усъвършенстване на управлението, като един от основните инструменти за това е засилването на широкото участие на обществото в управлението. Обществената среда вече припознава голяма част от принципите на доброто управление като минимални стандарти в дейността на администрацията и тя следва да полага системни действия за посрещане на тези очаквания.
Проектът насърчава и утвърждава проактивната роля на администрацията в привличането на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения, при внедряването на нови и привлекателни за обществото инструменти за гражданско участие и при насърчаването на взаимодействието със заинтересованите страни при регулирането на икономическата активност.
Проектът насърчава съвместното между администрацията и обществото формулиране на политики и изработване на нормативните актове.
В пълен синхрон с реалностите на дигиталния век, основната група от интервенции по проекта ще се реализират чрез насърчаване на онлайн инструментите. Основа за това ще бъде извършването на актуализация на Портала за обществени консултации и развиването на качеството му на контактна точка между администрацията и обществото. Проектът предвижда улеснено представяне на необходимата информация при провеждането на обществени консултации и насърчаване на диалога между институциите и гражданското общество.
Проектът ще се реализира чрез устойчиви и интегрирани подходи по изучаване на добри практики, изграждане на капацитет, включително чрез подхода “учене чрез правене”.
Дейности
 • Дейността е в пълно съответствие с националната стратегическа и нормативна рамка и кореспондира напълно с очакванията на гражданското общество за осигуряване на условия за по-широко участие на заинтересованите страни в процесите по формулиране и обсъждане на политики. Дейността осигурява практическо приложение в административната практика на промените в Закона за нормативните актове (ДВ, бр. 34 от 03 май 2016 г.) по отношение на обществените консултации и подобрява разбирането на държавните служители за тяхното провеждане. Дейността подпомага постигането на основната цел на проекта, тъй като е мултикомпонентна и предлага широк набор от инструменти за изграждане на партньорство между администрацията и гражданското общество при формулиране, обсъждане и изпълнение на политики, както и на специфична цел 1 „Създаване на инструменти и капацитет в администрацията за взаимодействие с гражданското общество“. Предвидено е проучване на практики за насърчаване на гражданското участие и за провеждане на обществени консултации, което ще послужи като отправна точка за изграждането на най-подходящия за България модел. Предвид, че провеждането на обществени консултации с консултационен документ е нов подход в България подобно проучване ще има висока добавена стойност и ще улесни процеса по неговото внедряване. Дейността предвижда да бъдат актуализирани Стандартите за провеждане на обществени консултации. По този начин ще бъде актуализиран основният методически документ за провеждане на обществени консултации, което ще доведе до по-лесното внедряване на новите моменти в административната практика. Ще бъдат създадени нови за администрацията инструменти за привличане на експертиза от гражданския сектор. Чрез създаването на Наръчник за привличане на гражданска ангажираност (Crowdsourcing) и на гражданска ИТ подкрепа (Civic hacking), ще се обогати инструментариумът за партньорство между администрацията и обществото при формулирането и изпълнението на политики и отделни инициативи. Начинът на изпълнение на дейността ще гарантира устойчивост при внедряването на новите подходи за насърчаване на гражданското участие, споделянето на експертиза и провеждане на обществени консултации, тъй като ще бъде разработена програма за обучения. След приключването на проекта програмата ще бъде предоставена на Института по публична администрация за включване в каталога за обучения на държавни служители. В рамките на дейността ще бъдат проведени и пилотни обучения за служители от централната администрация, като при идентифициране на слабости и възможности за подобряване те ще бъдат отразени в програмата. Дейността ще даде възможност и за пилотно практическо приложение на добрите практики чрез реално провеждане на обществени консултации по проекти на нормативни актове, подготвени от администрацията. Използването на метода „учене чрез правене“ ще има силен трансформиращ ефект и ще допринесе за усвояването на добри практики от експертите от администрацията. Дейността ще насърчи и гражданското участие чрез повишаване информираността на гражданското общество за възможностите за участие в процеса на вземане на решения и в обществените консултации.
 • Изпълнението на дейността е в пълно съответствие с общата цел на проекта и със специфична цел 2 „Подобряване и дигитализиране на процеса по провеждане на обществени консултации“. Дигитализирането ще се осигури чрез актуализация на съществуващия Портал за обществени консултации, която ще се изразява в изграждането на нов портал. Изработеният със национални средтсва съществуващ портал има остаряла инфратсруктура, а нарасналият брой проекти на нормативни актове и документи, които ще бъдат публикувани поставя сериозни изисквания към съдържанието и функционалностите на портала. Функционалностите на портала е необходимо да отговорят на новите потребителски очаквания, да направят връзка между отделните етапи в процеса по нормотворчество, да изпълнят разпоредбите на Закона за нормативните актове и да интегрират най-добрите практики по провеждане на онлайн обществени консултации. Лесно разпознаваемият и популярен домейн на портала www.strategy.bg ще бъде запазен. Изработването на нов портал се обуславя и от факта, че съгласно сключения договор за изработване на портала, изпълнителят запазва авторките си права върху програмния код на портала, което не позволява изпълнението на предварителни условия за допустимост на проекти и най-вече: - всички права върху продуктите предмет на разработката и изходният код да бъдат прехвърлени от изпълнителя на възложителя по проекта и - изходният код (Source Code) разработван по проекта да бъде публично достъпен онлайн като софтуер с отворен код от първия ден на разработка, чрез използване на система за контрол на версиите. Основните функционалности на новия портал ще осигуряват прозрачност на процеса по нормотворчество и ще интегрират дигитални инструменти за провеждане на обществени консултации и за извършване на оценка на въздействието. Те ще бъдат насочени в следните направления: Досие на проекта на нормативен акт За осигуряването на досие на проекта на нормативен акт ще бъде създадена възможност за класификация на проектите на нормативни актове, ще бъде изградена връзка към Системата за правна информация на Министерския съвет. Тази функционалност ще позволява да бъдат проследени частичната оценка на въздействието, законодателната/оперативната програма, предварителните обществени консултации, цялостната оценка на въздействието, проекта на нормативен акт, обратната връзка от обществените консултации и окончателния акт от системата за правна информация. Ще бъде създадена възможност за уеб базирано публикуване на законодателната/оперативната програма на Министерския съвет. Извършване на оценка на въздействието Порталът ще бъде дигитален инструмент за извършване на оценка на въздействието и на него ще бъдат интегрирани различни инструменти за извършване на оценка на въздействието като калкулатор на административната тежест, мултикритериен анализ, анализ на разходи/ползи, различни образци и формуляри за частична и цялостна оценка и др. В портала ще бъдат интегрирани по интерактивен начин и ръководствата за предварителна и последващата оценка на въздействието. Ще бъде създадена и библиотека с извършени оценки и с практики от други държави членки на ЕС. Библиортеката ще бъде поддържана от администратора на портала. Порталът ще пренасочва и към ресурсни източници на данни като НСИ, страници на други органи и НПО, регистри и Портала за отворени данни и др. Ще бъде предвидена интеграция с Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА), която ще позволи пряка връзка между нормативния акт, който се обсъжда и административните услуги и режими от ИИСДА, които са регламентирани с него. Ще бъде създадена възможност да се проверява автоматично дали предложените изменения засягат съществуващи услуги и режими. Функционалността на ИИСДА, която ще осигури интеграцията с Портала за обществени консултации ще бъде изградена в рамките на проект „Трансформация на модела на административно обслужване“ с бенефициент администрацията на Министерския съвет. Продължава в Приложение 2.
 • Съвместното регулиране и саморегулирането на отделни сектори е идентифициран като ефективен механизъм в различни страни. По този начин се повишава ефективността на администрацията, а процесите се управляват или администрират по-качествено и по-бързо от частни субекти с по-широки знания и експертиза. Заедно с това се стимулира и динамиката на стопанския оборот, повишава се отговорността на частните субекти и се намаляват пресечните процесни точки между икономическите оператори и държавата. Дейност 3 е в пълно съответствие със специфична цел 3 на проекта „Изграждане на практики за съвместно регулиране на икономически сектори между администрацията и заинтересованите страни“ на проекта. Тя включва изследване на опит и практики на други държави-членки при прехвърляне на функции към частни субекти за осъществяване на съвместно регулиране или саморегулиране в икономически сектори. Дейността ще изследва до каква степен страни от ЕС използват механизма на саморегулиране и по какъв начин той е реализиран. Анализът ще акцентира върху това кои от изследваните практики са приложими в България, а тези които не са – какви са причините и съображенията за това. По предложенията ще бъдат изготвен анализ разходи-ползи относно бюджетна иконимичност и намалени разходи на регулираните субекти. В рамките на дейността ще бъдат изследвани и практиките в България по извеждането на публични функции по регулирането на икономически сектори и ще бъде извършена оценка на необходимостта от разширяване на тези практики. Ще бъдат изследвани най-малко 5 икономически сектори, за това доколко и в какъв вид може да бъде реализирано извеждане на регулиращи функции от държавата. Ще бъде направена и оценка относно цената за бюджета. В рамките на дейността ще се изготви концепция за саморегулиране на основните икономически сектори. Концепцията ще включва идентифицирани функции и дейности за извеждане от публичния сектор и регулаторни режими за администриране от браншови организации, препоръки за саморегулиране на икономически сектори или части от тях, субектите които да го осъществяват, предложения за нормативни промени и др. Ще бъде изготвена и оценка на въздействието на предложенията от концепцията.
 • Дейността ще осигури популяризиране на проектните дейности, цели и постигнати резултати. Ще повиши информираността на гражданите, бизнеса и НПО за участие в процеса на обществени консултации. В рамките на дейността се предвижда провеждане на заключително публично събитие за популяризиране на резултатите от изпълнението на проекта. За популяризиране ролята на ЕС, съфинансиращият фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Добро управление“ ще бъдат изработени следните информационни и рекламни материали: - рол банер – 3 бр. - преносимо универсално зарядно /Powerbank/ - 120 бр. - рекламни стикери - 1 200 бр. - брошура – 1 000 бр. - блок листи, брандирани - брой 50 бр. - химикали – 250 бр.; - плакати - 15 броя. Промоционалните материали ще бъдат разпространявани по време на информационната кампания и заключителното събитие по проекта. Тяхната изработка ще бъде изцяло съобразена с изискванията, посочени в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.”

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой подкрепени нови/ осъвременени обучителни модули за администрацията, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители от администрацията, Целева стойност: 250.00, Отчетена стойност: 0.00
Служители от администрацията, успешно преминали обучения с получаване на сертификат, Целева стойност: 250.00, Отчетена стойност: 0.00
Служители от администрацията, успешно преминали обученията с получаване на сертификат, Целева стойност: 250.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой проведени информационни кампании, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой разработени/надградени информационни системи или онлайн платформи, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и оценки за администрацията, Целева стойност: 5.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

782 120.60 BGN
782 120.60 BGN
41 200.00 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 117 318.09 0.00 664 802.51 782 120.60
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 117 318.09 0.00 664 802.51 782 120.60

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.