English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-2.006-0003-C01
"УСТАНОВЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ЗЛОУПОТРЕБИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"
ЕСФ ==> Добро управление
06.07.2018
06.07.2018
06.07.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектът има за цел провеждане на специализирано обучение за 150 служители на АДФИ по тема, насочена към установяване и превенция на специфични рискове от злоупотреби, нарушения и измами, свързани с използване на публични финансови средства и осъществяване на инфраструктурни проекти от национално и регионално значение. Tемата кореспондира пряко с правомощията на АДФИ за защита на публичните финанси и контрол за спазването на законодателството в бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност. При изграждането на мащабни инфраструктурни проекти се кумулират значителни по размер средства, предоставени от държавата чрез бюджетни трансфери, целеви субсидии и финансиране чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и програми. Целта на финансовата инспекция е да установи спазването на правилата относно възлагането на обществени поръчки и нормативните актове при изпълнение на дейностите по проектите, неправомерни действия относно разходването и отчета на средствата, причинени вреди и т.н. С оглед необходимостта от познаване на механизмите на финансиранe и възможностите за създаване на публично-частни партньорства , респ. на дефиниране на аспектите от дейността, подлежащи на проверка и инспекция, предвиденото обучение ще допринесе за усвояване на специфичните знания за осъществяване на правомощията на служителите на агенцията. 
Дейности
 • Дейността ще включва специализирано обучение по теми, свързани с идентифициране на закононарушения, в т.ч. злоупотреби и/или измами, при разходването на публични средства и реализиране на инфраструктурни проекти от национално и регионално значение. При изпълнението на тези проекти се генерира голям финансов ресурс, обикновено съфинансиран от програми и фондове на ЕС, който създава предпоставки от незаконно използване или присвояване; данъчни престъпления, свързани с използването на буферни фирми за отклоняване плащане на дължимо ДДС; незаконни и/или фиктивни комисионни възнаграждения; сделки, сключвани между свързани лица, вкл.и фирми в зони с преференциален данъчен режим; конфликт на интереси; тръжна манипулация и други нарушения и/или престъпления, като се нанасят значителни вреди на организациите и се засяга публичният финансов интерес. Обучението ще бъде организирано за всички служители от Специализираната администрация – дирекция „Извънпланова инспекционна дейност“, дирекция „Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръчки“, дирекция „Анализ и отчет на инспекционната дейност“ и дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“. Обучението ще бъде за 150 служители на агенцията, разделени на две групи по 75 служители. Осъществяваните контролни функции от органите на АДФИ при финансови инспекции по спазване на бюджетната и финансова дисциплина от организациите и лицата, обект на проверка, изискват служителите да притежават много добри познания за нормативната уредба, регламентираща публичните финанси, какво представлява измамата и установяването на индикатори за измама, възможностите за търсене на административно-наказателна и имуществена отговорност и др. Обученията по тази дейност ще бъдат проведени за общо 150 служители - финансови инспектори, юрисконсулти и ръководители на структурни звена в АДФИ. Правомощията на финансовите инспектори и юрисконсултите, обезпечаващи дейността им, са ясно разписани в ЗДФИ, ППЗДФИ и УП на АДФИ (чл.13, 13а, 13б и чл. 15).

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Обучени служители от администрацията, Целева стойност: 150.00, Отчетена стойност: 0.00
Служители от администрацията, успешно преминали обученията с получаване на сертификат, Целева стойност: 150.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

100 900.08 BGN
100 900.08 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 15 135.01 0.00 85 765.07 100 900.08
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 15 135.01 0.00 85 765.07 100 900.08

Тръжни процедури

Наименование: Възлагане на обществена поръчка за организиране на 3-дневно обучение на тема "Установяване на специфични рискове от злоупотреби при използването на финансови средства и реализирането на инфраструктурни проекти " за 150 служители на АДФИ., Предмет на предвидената процедура: Възлагане на обществена поръчка за организиране на 3-дневно обучение на тема "Установяване на специфични рискове от злоупотреби при използването на финансови средства и реализирането на инфраструктурни проекти " за 150 служители на АДФИ., Стойност: 93 426.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.