English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-2.001-0006-C03
Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики
ЕСФ ==> Добро управление
30.01.2017
01.02.2017
31.03.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектът е насочен към повишаване на ефективността и ефикасността на държавната администрация. Той ще осигури инструмент за оптимизация на държавната администрация, съобразен с тенденциите в областта на административната реформа в Европа, насочени към намаляване на фрагментацията, мрежова ориентация, хоризонтална и вертикална координация между административните структури, прозрачност и отговорност на управлението, въвличане на бизнеса и неправителствените организации, дигитализация на публичната администрация, намаляване на вътрешната бюрокрация, по-силен фокус към резултати и постигането на цели и др.
Проектът се състои от две логически свързани и последователно изпълнявани дейности.
Първата дейност предвижда актуализиране на разработените през 2008 г. Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и Наръчник за прилагане на Единната методология. Специално се акцентира върху възможността за провеждане на функционален анализ на повече от една структура по хоризонтални и секторни политики, засягащ както отделните министерства и всички второстепенни разпоредители към тях, така и администрациите, които имат функции в съответния сектор или политика. Поставя се специален акцент върху ефективността и ефикасността. Създава възможност за съгласуване на изводите и препоръките с органите, които отговарят за координацията на административната реформа.
Втората дейност предвижда тестване на актуализираната методология и провеждане на пилотни функционални анализи на 5 хоризонтални или секторни политики. Резултатите от анализите ще бъдат използвани при реализирането на реформите в следващите години.
Дейности
 • Дейността включва: 1. Поддейност 1.1. Анализ на прилагането на Единната методология и Наръчника за нейното прилагане По данни на годишните доклади за състоянието на администрацията от 2011 до 2015 г. са извършени 421 функционални анализа. Анализът цели да установи каква е практиката по прилагането на методологията и наръчника с оглед тяхното надграждане - как се спазват етапите за провеждане, какви методи са използвани и как са прилагани, как са използвани съществуващите формати за доклад и образци на документи, в това число въпросници, в какви направления са концентрирани представените предложения за подобрение, разпределението на съдържанието между методологията и наръчника и др. 2. Поддейност 1.2. Разработване на Актуализирана единна методология и Наръчник за нейното прилагане Единната методология и наръчникът са разработени през 2008 г. Актуализацията се налага тъй като: ­ - те акцентират главно върху релевантността на функциите. Като резултат в плановете за подобрение се включват главно предложения в частта релевантност на функциите; ­ - анализите не са цялостни, а обхващат функциите на отделни администрации и структурни звена в тях, без да могат да адресират проблемите с припокриването и дублирането на функции между повече от една администрация. В СРДА 2014-2020 се констатира че извършването на функционални анализи на отделни администрации, без да се анализира организационната система на всички звена и институции за изпълнение на политиката, води до ограничени промени от вътрешноорганизационен характер, вместо до генерално подобрение, както и че липсва процедура за съгласуване на изводите и препоръките на функционалните анализи от централен орган на изпълнителната власт; ­ - възможните форми на подобрения, които методологията изследва и предлага, не са съобразени с тенденциите в областта на административната реформа в Европа, насочени към намаляване на фрагментацията, мрежова ориентация, хоризонтална и вертикална координация между административните структури, въвличане на бизнеса и неправителствените организации, дигитализация на публичната администрация, намаляване на вътрешната бюрокрация, по-­силен фокус към резултати и постигането на цели и др.; - методологията не отчита въведените през последните години нови инструменти и практики, които могат да бъдат от полза при изготвянето на анализите. Предвид политиката на правителството за въвеждане на системи за управление на качеството и в частност CAF, е необходимо отчитане на предложенията за подобрение, направени при внедряване на CAF. Необходимо е и по-добро синхронизиране на методологията с Методологията за анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията, утвърдена през 2010 г. от министър-председателя и др. Актуализацията на Методологията ще има за основна цел адресиране и справяне с посочените проблеми при разработването и приложението й. Новата Методология ще позволи извършване на функционален преглед на структурите в системата на дадено министерство, както и по прилагането на хоризонталните политики. Ще се постави специален акцент върху ефективността и ефикасността. Ще се създаде възможност за съгласуване на изводите и препоръките с органите, които отговарят за координацията на административната реформа. Актуализираната методология и наръчник ще бъдат отпечатани и ще бъдат оформени във формат, подходящ за публикуване в интернет. 3. Поддейност 1.3. Провеждане на кръгла маса На кръглата маса ще бъде представена и обсъдена актуализираната методология и наръчник. Целта е да се получи обратна връзка от заинтересованите страни, както и да се популяризира документът сред администрациите. Това би допринесло за по-висока ангажираност от тяхна страна при практическото й приложение.
 • Дейността включва: 1. Поддейност 2.1. Определяне на хоризонтални и секторни политики за провеждане на пилотен анализ Провеждането на анализи по хоризонтални и секторни политики е необходимо, за да се идентифицират възможности за реформи, съобразени с приоритетите на СРДА и други стратегически документи в областта на хоризонталните и секторни политики. Освен съобразяване със стратегическите приоритети на административната реформа, при избора на предложения за хоризонтални и секторни политики ще бъдат взети предвид установените проблеми от предходни функционални анализи. Сред критериите за избор могат да бъдат наличието на дублиране на функции между структурни звена в рамките на дадена администрация или между отделните структури, разпокъсаност на дадена политика между множество администрации, липса на ефективност и ефикасност в процеса на разработване, изпълнение и мониторинг и пр. В рамките на дейността изпълнителят ще изготви списък от хоризонтални и секторни политики, в които е целесъобразно провеждането на анализи. Предложенията трябва да бъдат мотивирани и да конкретизират администрациите и съществуващите към тях консултативни съвети, които да бъдат обект на анализ, стратегически и програмни документи и друга релевантна информация. Предвид включената в Приоритет 1.5. на Пътната карта за изпълнение на СРДА мярка "Повишаване на ефективността в работата на общинската администрация" и възможността по процедура от ИГРП 2016 на ОПДУ да бъде финансиран проект с бенефициент МРРБ общините и общинските политики няма да бъдат включвани в пилотните дейности.Това обаче не изключва възможността при анализ на политика, осъществявана на централно ниво да се анализират и функциите и задачите, които имат общините в същата област. 2. Поддейност 2.2. Провеждане на пилотни функционални анализи по хоризонтални и секторни политики Ще бъдат проведени 5 функционални анализа на определените по поддейност 2.1. политики с използване на актуализираната методология. Анализите ще отчетат осъществените функционални анализи и реализирани политики за модернизиране. Те ще включват мерки за оптимизация, преглед на функциите и дейността на структурите за елиминиране на дублиращи се функции, премахване на нетипични функции и дейности, обединяване на звена, преглед на ефективността и ефикасността на структурата, препоръки за реорганизация и др., определени в актуализираната единна методология. Идентифицираните области за подобрение ще бъдат в областта на релевантност на функциите, ефективността и ефикасността , съгласно единната методология. Успехът на подобен трансформационен проект изисква значителна политическа подкрепа от заинтересованите страни, вътрешна подкрепа от съответните институции и лидерство от пилотните ресорни институции. Необходимо е да бъде изградена подкрепа посредством механизмите за управление на промяната. Целта ще бъде да се идентифицират агентите на промяната във всяко министерство и пилотна администрация, които да бъдат ангажирани пряко с постигане на целите на проекта. Целите и ползите от реформата следва да бъдат ясно комуникирани пред заинтересованите страни. 3. Поддейност 2.3. Провеждане на кръгли маси На кръглите маси ще бъдат обсъдени изготвените анализи и предложенията за подобрение по отделните хоризонтални и секторни политики. Целта на кръглите маси ще бъде да се получи обратна връзка от заинтересованите страни, както и да се обсъдят предложенията за реформа на политиката в конкретната сфера. Това би допринесло за по-добро комуникиране на целите на реформата, както и за по-висока ангажираност от заинтересованите страни при практическото приложение на идентифицираните мерки и предложения за подобрение. 4. Поддейност 2.4. Изготвяне на препоръки за подобрение на проекта на актуализирана Единна методология и наръчник за нейното прилагане Ще бъдат изготвени предложения за подобрение на разработените по дейност 1 актуализирана методология и наръчник, формулирани на базата на резултатите от пилотните анализи.
 • Дейността ще осигури популяризиране на проектните дейности, цели и постигнати резултати. Ще повиши информираността на администрацията, бизнеса и НПО за провеждането на функционални анализи и за хоризонталните и секторните политики, обект на анализ. В рамките на дейността ще бъдат проведени две публични събития (встъпително и заключително) за популяризиране на целите и резултатите от проекта. За популяризиране ролята на ЕС, съфинансиращият фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Добро управление“ ще бъдат изработени информационни и рекламни материали. Промоционалните материали ще бъдат разпространявани по време на публичните събития. Тяхната изработка ще бъде изцяло съобразена с изискванията, посочени в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.”.

Индикатори

Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и оценки за администрацията, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой извършени функционални прегледи по сектори/политики, Целева стойност: 5.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

1 102 476.86 BGN
1 102 476.86 BGN
220 000.00 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 165 371.53 0.00 937 105.33 1 102 476.86
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 165 371.53 0.00 937 105.33 1 102 476.86

Тръжни процедури

Наименование: Актуализиране на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и наръчника за нейното прилагане и провеждане на пилотни функционални анализи по хоризонтални и секторни политики, Предмет на предвидената процедура: Актуализиране на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и и наръчника за нейното прилагане и провеждане на пилотни функционални анализи по хоризонтални и секторни политики, Стойност: 1 017 000.00
Наименование: Доставка на канцеларски материали, Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 111 197.72
Наименование: "Доставка на копирна хартия", Обособена позиция 2 "Доставка на нерециклирана копирна хартия", Предмет на предвидената процедура: "Доставка на копирна хартия", Обособена позиция 2 "Доставка на нерециклирана копирна хартия", Стойност: 116 590.05
Наименование: Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на МС, Предмет на предвидената процедура: "Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на МС", Стойност: 0.00
Наименование: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Администрацията на Министерския съвет”, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. на ЦОП, Предмет на предвидената процедура: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Администрацията на Министерския съвет”, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. на ЦОП, Стойност: 184 596.45
Наименование: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марката, Предмет на предвидената процедура: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марката HP (Ейч Пи) за нуждите на Администрацията на Министерския съвет”, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-9/30.05.2017 г. на ЦОП, Стойност: 166 000.00
Наименование: Осигуряване на самолетни билети за страната и чижбина за превоз на пътници и багаж; хотелски настанявания в чужбина; хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет лица ( включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната и ресторантьорски услуги в София и страната., Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за страната и чижбина за превоз на пътници и багаж; хотелски настанявания в чужбина; хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет лица ( включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната и ресторантьорски услуги в София и страната., Стойност: 3 000 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.