English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-2.001-0004-C03
Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация
ЕСФ ==> Добро управление
23.12.2016
01.10.2016
30.09.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

В синхрон с добрите международни практики в нормативната уредба в Република България е възприет основополагащият принцип назначаването на държавна служба да се осъществява с конкурс. Този принцип в повечето случаи се компрометира от невъзможността чрез наличните инструменти и процедури да се оценяват качествено кандидатите на входа. Това води до невъзможност за ефективен и качествен подбор на най-подходящия кандидат. С приетите изменения и допълнения на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 57 от 22 юли 2016 г.) се въвеждат два етапа на конкурса за постъпване на държавна служба, първият от които централизиран, чрез който се осигурява прозрачност и обективност при установяване на необходимите компетентности за заемане на държавна служба, както и стандартизираност при оценката на компетенции на входа. Чрез промените е разширен обхватът и е надграден съществуващият до момента централизиран конкурс за младши експерти. Настоящото проектно предложение цели както усъвършенстване на подбора на служители в държавната администрация, така и популяризиране на възможностите за работа в държавната администрация. В рамките на проекта ще бъдат разработени и/или закупени тестовете за централизирания етап на конкурса, ще бъде осигурена необходимата технологична платформа за електронното им провеждане. Ще бъде осъществена широка кампания за информиране на заинтересованите страни. С оглед привличането на висококвалифицирани кандидати за държавна служба ще бъде повишена информираността относно възможностите за работа в държавната администрация. Изграждането на модерен специализиран сайт за работа ще допринесе, от една страна за по-доброто позициониране на държавната администрация като работодател, а от друга за по-добра организация и координация при търсенето на кадри. Потребители на сайта ще бъдат както потенциалните кандидати за държавна служба, така и администрациите.
Дейности
 • Необходимостта от осъществяване на проучването по тази дейност е обусловена от факта, че преди разработването на тестовете по дейност 2 Възложителят трябва да разполага с необходимата информация кои са приложимите критерии за качество и психометрични стойности и характеристики (надеждност, валидност, норми/трудност и др.) на които следва да отговарят тестовете и приложимите стандарти за провеждането на тестовете. Критериите за качество следва да отговорят на спецификата и целта на оценяването и следва да определят анализите и детайлната информация, които изпълнителите по дейност 2 ще предоставят, за да удостоверят съответствието на тестовете с критериите за качество. Проучването ще бъде осъществено чрез събиране, обобщаване и анализиране на необходимата информация (добри практики и стандарти в областта на подбора на персонал), както и изготвяне на конкретни предложения. Проучването относно необходимите видове и елементи на тестовете за провеждане на централизиран подбор, осъществено от избрания изпълнител в рамките на тази дейност ще обезпечи Възложителя с информацията, която да даде необходимата степен на увереност, че в рамките на следващата дейност ще бъдат разработени най-ефективните, ефикасни и целесъобразни тестове. Изпълнителят ще направи и проучване за най-подходящото местоположение и зали за провеждане на тестовете (анализът ще включва, както приложимите стандарти, критерии и характеристики, така и конкретни предложения за залите). Проучването за залите е необходимо с оглед спазване на стандартите при провеждането на такъв тип тестове и осигуряване на ефективност и ефикасност при провеждане им. На база на предложенията от изпълнителя Възложителят ще направи окончателния избор на залите. Изпълнителят ще направи проучване за вида и елементите на тестовете, които ще обезпечат ефективното и ефикасно провеждане на централизирания подбор в държавната администрация. Проучването на изпълнителя ще включва информация, анализ и конкретни предложения за разработване на определени видове тестове, които да служат за определяне нивото на общите компетентности (описани в Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.), основните познания, необходими за заемането на държавна служба и за определяне нивото на общите компетентности и познания, необходими за заемането на ръководни длъжности в българската държавна администрация. Проучването ще съдържа информация, анализ и конкретни предложения за: - най-подходящите видове и елементи на тестовете, които да бъдат разработени в рамките на следващата дейност съобразно законовата и подзаконовата нормативна уредба и действащия компетентностен модел; - стандартите, на които трябва да отговарят тестовете и стандартите за провеждането на тестовете (оптималният брой въпроси и време за решаване на теста, критерии за надеждност и стандартизираност, управление на базата данни с въпроси, валидиране на въпросите преди използването им в реална среда, използване на резултатите от теста, тестването на кандидати със специални потребности и трайни увреждания, условията на които трябва да отговарят компютрите, на които кандидатите ще решават теста, защитата на анонимността на кандидата, конфиденциалност на базата данни с въпросите, публичността при обявяване на резултатите, ролята и задълженията на квесторите, условията на които трябва да отговарят залите за провеждане на тестовете, ограниченията на които трябва да отговарят тестовете, за да се гарантира, че въпросите не са били публично достъпни и кандидатите не могат открият и достъпят тестовия материал и т.н); На база на одобреното от възложителя проучване, изпълнителят по тази дейност ще разработи техническото задание за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки за дейност 2 (Разработване на тестове за провеждане на централизиран подбор в държавната администрация).
 • В рамките на тази дейност ще бъдат разработени тестовете за провеждане на централизиран подбор в държавната администрация, ще бъдат разработени правилата и процедурите за провеждането на тестовете и ще бъдат избрани квестори. Целта на тази дейност е реалното обезпечаване на централизирания етап на конкурса с необходимите инструменти за провеждането му. Дейност 2 ще включва четири поддейности: разработване на тестове за определяне нивото на общите компетентности и избор на квестори (поддейност 1); разработване на тестове за основни познания за администрацията (поддейност 2); разработване на тестове за компютърни умения (поддейност 3) и разработване на правила и процедури за провеждането на тестовете (поддейност 4). В рамките на поддейности 1, 2 и 3 изпълнителите ще разработят необходимите тестове, съгласно одобреното проучване по дейност 1. Тестовете ще отговорят на необходимите характеристики за надеждност, валидност и стандартизираност. Всички тестове ще бъдат адаптирани, нормирани и калибрирани за България и българската държавна администрация. Съобразно изготвеното проучване по дейност 1 изпълнителите ще предложат подходящия тип тестове, типове компоненти на тестовете, брой въпроси от всеки компонент, праговете за успешно преминаване на теста, както и конкретните въпроси. Тестовете ще отговарят на стандартите, съгласно проучването по дейност 1. Изпълнителите ще разработят механизъм за ограничен достъп до въпросите и базата данни, за анализ на резултатите от теста, за публикуването на статистика от проведените тестове, както и примерни тестове, които да бъдат качени на портала, който ще бъде разработен по дейност 3. Възложителят ще предостави на изпълнителя по поддейност 2 и поддейност 3 исторически данни за въпросите, които са били използвани в българската държавна администрация за тестване на основните познания, необходими за заемането на държавна служба и за тестване на компютърни умения. В рамките на поддейност 4 изпълнителят съобразно резултатите по предходните три поддейности ще разработи правилата и процедурите за провеждането на тестовете. Правилата и процедурите ще засягат всички организационни и логистични въпроси, които касаят ефективното и ефикасно провеждане на тестовете.
 • В рамките на тази дейност ще бъде разработена платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg. В рамките на дейността ще бъде направено и обучение на администратори. Целта на тази дейност е осигуряване на софтуерните продукти, чрез които ще бъде провеждан и популяризиран централизирания етап и възможностите за работа в държавната администрация. Разработените по тази дейност продукти ще отговарят на всички условия по оперативната програма и критериите за допустимост. В работата си по тази дейност и поддейности, изпълнителят ще използва резултатите по проекти № K07-31-2/23.11.2007 „Създаване на модерна и унифицирана визия на българската държавна администрация в контекста на членството на страната в Европейския съюз“ и № K07-21-1/23.11.2007 „Подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация“, финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет“ с бенефициент Министерството на държавната администрация и административната реформа. Разработените по тази дейност платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg ще бъдат интегрирани с Интегрираната информационна система на държавната администрация (Административен регистър) и Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация. Интеграцията ще позволява, както експорт и импорт на данни между системите, така и общи функционалности. Разработените по тази дейност платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg ще бъдат напълно интегрирани с Информационния портал за мобилност в държавната администрация и Портала за студентски стажове в държавната администрация. В рамките на тази дейност порталът за студентски стажове и порталът за мобилност ще бъдат надградени съобразно необходимите промени. Платформата и сайтът, създадени по тази дейност, ще бъдат интегрирани и със системата за електронна идентификация и ще бъдат разположени на Държавния хибриден частен облак. Платформата за провеждане на тестове и портала jobs.government.bg ще бъдат разработени с подходяща степен на сигурност. Интеграцията между системите по тази дейност ще елиминира необходимостта от повторно попълване на информацията от страна на потребителите на системите. Преди да пристъпи към разработването на системите изпълнителят ще представи подробна концепция за разработването ми, включително с детайлно представи визуални елементи. Едва след одобрението от Възложителя на концепцията изпълнителят ще започне разработването на системите. Изпълнителят по тази дейност може да предложи и допълнителни функционалности за системите извън описаните по-долу съобразно резултатите по предходните дейности. Част от изпълнение на дейности 2 и 3 ще бъде паралелно, което ще позволи активната комуникация между изпълнителите. Изпълнението на дейност 3 ще започне с изграждането на основните технологични и дизайн компоненти, които платформата и портала следва да притежават, като след избирането на изпълнител по дейност 2 ще бъде осигурена и взаимовръзката между вида на разработените тестове и платформата за провеждането им. Изпълнителят по тази дейност ще се съобрази и с резултатите от анализа по дейност 1. Дейност 3 ще включва три поддейности: разработване на платформа за провеждане на тестове (поддейност 1); разработване на портал jobs.government.bg (поддейност 2) и обучение на администратори (поддейност 3). В рамките на поддейност 1 ще бъде разработена платформата, чрез която ще бъдат осъществявани тестовете по дейност 2. В рамките на поддейност 2 ще бъде разработен портал jobs.government.bg, който ще съдържа необходимата информация за позициите за стажове и работа в държавната администрация. Порталът ще позволява създаване на профили на кандидатите, както и администриране на информацията от служителите от звената за управление на човешките ресурси в държавната администрация. В рамките на поддейност 3 ще бъдат обучени администратори на платформата и портала, разработени по предходните две поддейности.
 • Целта на дейност 4 е свързана с получаването на обратна връзка от заинтересованите страни и целевите групи и популяризиране на новите инструменти за подбор на служители в държаваната администрация (новия портал jobs.government.bg и новата платформа за провеждане на тестове). В рамките на тази дейност ще бъде проведена информационна кампания, популяризираща новите инструменти за подбор на служители в държавната администрация и една конференция с международно участие и с участието на експерти по управление на човешките ресурси. Дейност 4 съдържа 2 поддейности: информационна кампания, популяризираща новите инструменти за подбор на служители в държавната администрация (поддейност 1) и провеждане на конференция с международно участие и с участието на експерти по управление на човешките ресурси за представяне на резултатите по проекта и получаване на обратна връзка (поддейност 2). В рамките на поддейност 1 ще бъде осъществена информационна кампания, насочена към кандидатите за работа и стаж. Информационната кампания ще стартира преди изпълнението на дейност 2 и 3 и в началния си етап ще бъде с цел повишаване на информираността за целите и очакваните резултати от въвеждането на централизираните тестове. След започване на изпълнението и по дейности 2 и 3 заинтересованите страни ще получат информация за новия портал и възможностите, които той предоставя. Кампанията ще включва публикуване на информация за проекта на интернет страницата на Министерския съвет и в групи в социалната мрежа Facebook, създаване на профил в LinkedIn, представяне на новия портал пред целеви групи, изготвяне на ПР публикация, изработка и поставяне на рекламни онлайн банери, рекламиращи новия портал на сайтове за търсене и предлагане на работа, изработка и онлайн разпространение на видео клип за новия портал, професионална фотография, изработка и разпространение на брошури. В рамките на поддейност 2 ще бъде проведена конференция с международно участие и с участието на експерти по управление на човешките ресурси за представяне на резултатите по проекта и получаване на обратна връзка. Ще бъдат поканени за участие представители на Европейската комисия (Службата по подбор на персонал) и на работната група по управление на човешките ресурси към Европейската комисия (ЕUPAN).
 • Дейността ще осигури популяризиране на проектните дейности, цели и постигнати резултати. Ще повиши информираността на гражданите за прозрачността на процеса на подбор на служители и възможностите за работа в държавната администрация. В рамките на дейността ще бъдат проведени две публични събития (встъпително и заключително) за популяризиране на целите и резултатите от проекта. За популяризиране ролята на ЕС, съфинансиращият фонд (ЕСФ) и Оперативна програма „Добро управление“ ще бъдат изработени информационни и рекламни материали (плакати, банери, преносими универсални зарядни). Промоционалните материали ще бъдат разпространявани по време на публичните събития. Тяхната изработка ще бъде изцяло съобразена с изискванията, посочени в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.”.

Индикатори

Брой подкрепени нови/ осъвременени обучителни модули за администрацията, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой проведени информационни кампании, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой разработени/надградени информационни системи или онлайн платформи, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой подкрепени нови/ осъвременени обучителни модули за администрацията, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой проведени информационни кампании, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой разработени/надградени информационни системи или онлайн платформи, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

1 426 048.00 BGN
1 426 048.00 BGN
399 397.79 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 213 907.20 0.00 1 212 140.80 1 426 048.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 213 907.20 0.00 1 212 140.80 1 426 048.00

Тръжни процедури

Наименование: Проучване относно необходимите видове и елементи на тестовете за провеждане на централизиран подбор в държавната администрация, Предмет на предвидената процедура: Проучване относно необходимите видове и елементи на тестовете за провеждане на централизиран подбор в държавната администрация, Стойност: 69 600.00
Наименование: „Разработване на тестове за провеждане на централизиран подбор в държавната администрация“, Предмет на предвидената процедура: Разработване на тестове за провеждане на централизиран подбор в държавната администрация, Стойност: 966 000.00
Наименование: „Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg”, Предмет на предвидената процедура: Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg, Стойност: 208 800.00
Наименование: Избор на Експерт ИТ (Информационни технологии) по подадена автобиография., Предмет на предвидената процедура: Избор на Експерт ИТ (Информационни технологии) по подадена автобиография., Стойност: 28 960.00
Наименование: Избор на Ключов експерт дейност 2 по подадена автобиография., Предмет на предвидената процедура: Избор на Ключов експерт дейност 2 по подадена автобиография., Стойност: 12 600.00
Наименование: Доставка на рекламни материали, Предмет на предвидената процедура: Доставка на рекламни материали, Стойност: 1 524.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.