English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-2.009-0109-C01
Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони
ЕСФ ==> Добро управление
27.12.2018
27.12.2018
27.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

От приемане на закона през 2002 година Натура 2000 е предмет на големи обществени дискусии. Най-често те са ориентирани към начина на включване на заинтересованите страни (бизнес, граждани и НПО) в процеса на взимане на решения. Тези ту избухващи, ту затихващи, конфликти се дължат на несъвършената нормативна база, лошото информиране на заинтересованите страни и на логичното увеличаващо се недоверие между тях и държавните органи. Между четирите групи – държавна администрация, граждани, бизнес и НПО протичат едновременно противопоставящи се и партниращи процеси, но като цяло конфликтите намаляват ползата от мрежата Натура 2000 за развитието и влошават опазването на биологичното разнообразие като всички страни губят. Тъй като нормите за включване и на бизнеса, и на НПО и на гражданите са едни и същи, това показва че са несъвършени и предполагат конфликти. Проектът си поставя за цел да допринесе за увеличаване на разбирането между всички страни, усъвършенстване на нормативната база касаеща включването на гражданите, НПО и бизнеса в процесите на управление и като цяло до подобряване на управлението на мрежата. Проектът ще се развива на четири нива - анализ, мониторинг, въвеждане на добри практики и информация. В рамките на проекта ще бъдат разработени анализи на протеклите процеси от 2002 до сега и ще се извърши оценка на потенциала на законодателството за в бъдеще да гарантира включването на страните и на основата на опита на останалите членки от ЕС ще се подготвят както предложения за промяна на нормативната база, така и ръководство с добри практики неизискващи промени в законите. В рамките на проекта ще тече мониторинг на дейността на компетентните органи и съда, който ще стане основа за формирането на постоянни и ритмични професионални дискусии с представители на всички заинтересовани страни с цел подобряване и синхронизиране на разбиранията и представите на участниците. Проекта ще допринесе и за повишаване информираността на всички страни относно Натура 2000.
Дейности
 • Тази дейност е от група 1 на допустимите дейности, посочени в т. 13 от Насоките за кандидатстване . Тя е насочена към подготовка на предложения за усъвършенстване на нормативната база и политиките по управление на НЕМ Натура 200 по отношение подобряване на включването на целевите групи по проекта – неправителствени организации, бизнес и общество в процесите на взимане на решения. В момента излизат публикации в медиите, които твърдят, че създаването на мрежата Натура 2000, вкл. решенията на Министерски съвет и издаването на заповеди за защитени зони от Министерство на околната среда и водите, било непрозрачно и с ограничен достъп. Това недоверие се дължи, както на непознаване на закона за биологичното разнообразие, който от 2002 година даде възможност на всеки да предлага създаването на защитени зони, така и на липсата на национален доклад от правителството за процеса, участниците и резултатите. Процеса на създаване на националните системи от защитени зони не еднократно действие и ще продължи да действа докато действат двете европейски директиви за мрежата. Точно за това той подлежи на усъвършенстване и ще е полезно да се увеличи ролята на заинтересованите страни е него на базата на анализ на пропуските и да се даде ясна представа за начина по който това се случва. В рамките на дейността ще бъде разработен доклад, който ще анализира законодателството, действията на държавата, НПО, граждани и бизнеса за периода от 2002 г (приемането на Закона за биоразнообразието регламентиращ създаването на НЕМ) до момента по отношение участието на заинтересованите страни – граждани, НПО и бизнес – в процеса на създаване на НЕМ. Доколкото този процес не е завършен и е динамичен, ще бъдат предложени препоръки за включването на заинтересованите страни на различните нива на създаване на мрежата и по-пълно отчитане на техните интереси при постигане целите на Натура 2000. Ще бъдат идентифицирани конфликтите и проблемите и направени препоръки за усъвършенстване на нормативната база и политиките. Тази дейност ще създаде основа за изпълнение на дейности 8 и 9. Предложенията от тази дейност, заедно с целият доклад, ще бъдат представени на Комисията по околна среда и води в НС и на МОСВ.
 • Тази дейност е от група 1 на допустимите дейности, посочени в т. 13 от Насоките за кандидатстване . Тя е насочена към подготовка на предложения за усъвършенстване на нормативната база и политиките по управление на НЕМ Натура 200 по отношение подобряване на включването на целевите групи по проекта – неправителствени организации, бизнес и общество в процесите на взимане на решения. Провеждането на националната политика в областта на управление на Натура 2000 мрежата се извършва на основата на законодателството и национални политически документи, като Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000, Национално докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците, Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000. Тези документи подлежат на периодично осъвременяване най-често в рамките на един финансов период на ЕС. Участието на заинтересованите страни както в тяхното изготвяне, така и в процеса на изпълнението на политиките в ключов фактор изтъкнат в План за действие за природата, хората и икономиката – политически документ на ЕК и ЕП приет през 2017 година. За 2019 и 2020 година се очаква България да създаде управителни механизми и органи за всяка защитено зона, да приеме нова Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000 и да извърши ново Национално докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците, да бъдат възложени планове за управление на защитени зони. Очаква се и първо прилагане на механизма за водено от общността местно развитие по отношение постигане целите на Натура 2000 мрежата. В рамките на тази дейност ще бъдат анализирани ЗБР и наредбите за разработване планове за управление и водено от общността местно развитие, процесите по разработване на първите Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000, Национално докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците, Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000 и първите планове за управление. Резултатите от тази дейност заедно с препоръките за усвършенстване на нормативната база ще бъдат представени на Комисията по околна среда и водите при НС, МОСВ, както и на и ИАОС по отношение течащият през 2019 г. процес по изработване на Втората Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000 и второто Национално докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците.
 • Тази дейност е от група 1 на допустимите дейности, посочени в т. 13 от Насоките за кандидатстване . Тя е насочена към подготовка на предложения за усъвършенстване на нормативната база и политиките по управление на НЕМ Натура 200 по отношение подобряване на включването на целевите групи по проекта – неправителствени организации, бизнес и общество в процесите на взимане на решения. Дейността ще подпомогне работата на административни структури на изпълнителната власт –администрациите по чл. 38, ал. 1 от ЗА, областните администрации, общините и специализираните териториални администрации по чл. 38, ал. 2, т. 3 от ЗА. Управлението на Натура 2000 има значими проблеми по отношение включването на заинтересованите страни , в т. ч граждани, НПО и бизнес, ще бъдат разгледани практики в други области на националните политики, както и опита по създаването и функционирането на Натура 2000 в останалите страни членки. Ще бъдат идентифицирани добри практики ,които са ефективни и работещи за увеличаване гражданското участие в процесите по управление, формулиране на политики и мониторинг. Ще бъдат направени препоръки, които могат да се използват на всяко ниво (управление, финансиране, докладване, мониторинг и т.н.) от прилагане на законодателството в областта на Натура 2000.
 • Тази дейност е от група 1 на допустимите дейности, посочени в т. 13 от Насоките за кандидатстване . Тя е насочена към подготовка на предложения за усъвършенстване на нормативната база и политиките по управление на НЕМ Натура 200 по отношение подобряване на включването на целевите групи по проекта – неправителствени организации, бизнес и общество в процесите на взимане на решения. Дейността ще подпомогне работата на административни структури на изпълнителната власт –администрациите по чл. 38, ал. 1 от ЗА, областните администрации, общините и специализираните териториални администрации по чл. 38, ал. 2, т. 3 от ЗА. България като страна членка трябва да прилага европейското законодателство в своите нормативни документи. В областта на участието на гражданите и заинтересованата общественост свързани с Натура 2000 тези документи са Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005 година (ОВ L 124, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 14, стр. 201, „Орхуската конвенция“), чл.10 А на Директива на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, чл.15 А на Директива 96/61/EО на Съвета от 24 септември 1996 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, чл.11 параграф 4 от Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/EО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици. Тези директиви макар и да нямат подробни разписани са основа на голяма съдебна практика на Съда на ЕС. По условие практиката на Съда на ЕС по отношение на преюдициалните запитвания трябва да с е прилага от всички страни членки, но нашите собствени наблюдения, както и решенията на съда на ЕС по отношение на България показват,ч е българското право не отразява изцяло решенията на съда на ЕС по отношение включването на заинтересованите страни в процеса на управление на Натура 2000 мрежата. В рамките на тази дейност ще бъде изготвен компипедиум с всички релевантни решения на съда към темата на проекта, в което делото ще бъде представено като резюме и ще бъдат цитирани изцяло в официалният им превод онези части от решенията на съда, които касаят практики по включване на заинтересованите страни в управлението на Натура 2000 мрежата. На базата на релевантните решения на съда ще бъдат подготвени предложения за усъвършенстване на нормативната база.
 • Тази дейност е от група 2 на допустимите дейности, посочени в т. 13 от Насоките за кандидатстване . Тя е насочена към мониторинга на решенията на избрани структури на властите по отношение на управлението на Натура 2000 и ще подпомогне, както подготовката на предложения за усъвършенстване на нормативната база и политиките по управление на НЕМ Натура 200 по отношение подобряване на включването на целевите групи по проекта – неправителствени организации, бизнес и общество в процесите на взимане на решения, така и провеждането на дейностите по повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство – дейности 8 и 9. В рамките на дейността ще бъдат избрани на основата на първоначален анализ на броя на актовете различни компетентни органи от всички нива управление - национално, регионално и локално ниво, например две министерства, две регионални инспекции по околната среда и водите и две общини. Техните индивидуални и общи административни актове ще бъдат мониторирани на базата на специално създадена форма с показатели. Резултатите от мониторинга ще се използват за подготовката на предложения за усъвършенстване на нормативната база, избрани случаи и ще бъдат използвани в провеждането на уебинарите по дейност 8 и кръглите маси по дейност 9. В края на мониторинга ще бъде подготвен доклад и предложение за подобряване на законодателството.
 • Тази дейност е от група 2 на допустимите дейности, посочени в т. 13 от Насоките за кандидатстване и е насочена към целевите групи: бизнес, общественост, неправителствени организации и Административни структури на изпълнителната власт – администрациите на МОСВ и РИОСВ. Тя е насочена към мониторинга на решенията на властите по отношение на управлението на Натура 2000 които са подлагани на съдебен контрол . Този мониторинг ще позволи да се установят основните причини заради които граждани, НПО, бизнес структури и администрации обжалват решенията на компетентните органи по Натура 2000, ще анализира възможностите за намаляване на тези дела, ще анализира доколко обжалваните решения припокриват теми от решения на съда на ЕС в преюдициални запитвания и ще подпомогне както за подготовката на предложения за усъвършенстване на нормативната база и политиките по управление на НЕМ Натура 200 по отношение подобряване на включването на целевите групи по проекта – неправителствени организации, бизнес и общество в процесите на взимане на решения, така и провеждането на дейностите по повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство – дейности 8 и 9
 • Тази дейност е от група 3 на допустимите дейности, посочени в т. 13 от Насоките за кандидатстване и е насочена към целевата група Административни структури на изпълнителната власт – администрациите на МОСВ, РИОСВ, дирекции на национални и природни паркове. Основна цел на дейността е да се дадат конкретни и практични препоръки за прилагащите законодателството по Натура 2000, които могат да се прилагат в рамките на настоящото законодателство с цел подобряване включването на гражданите в процеса по управление на Натура 2000. Асоциацията на парковете в България извърши за нуждите на настоящото кандидатстване проучване за интереса на целевата група и получи потвърждение за нуждата и потенциалната полза от дирекции на природни паркове и регионални инспекции по околната среда и водите.
 • Тази дейност е от група 4 на допустимите дейности, посочени в т. 13 от Насоките за кандидатстване и е насочена към целевите групи: бизнес (представители на стопански дружества ангажирани с оценки и управление на проекти) , общественост (активни граждани и научни работници свързани с управлението на Натура 2000) , неправителствени организации ( служители на природозащитни НПО) и административни структури на изпълнителната власт ( служители от администрациите на МОСВ, РИОСВ, дирекции на национални и природни паркове). От досегашната ни дейност в областта на обучението и повишаване на квалификацията в областта на Натура 2000 сме установили, че тези представители на целевите групи изпитват нужда от място за дискусии където професионално да се обсъждат теми и случаи от практиката и тази дейност цели създаването на такова място . АПБ има продължителен и успешен опит в областта на професионалните обучения – само за последните 5 години нашите обучения са участвали над 260 експерти от 106 институции, организации и фирми, включително всички дирекции на национални и природни паркове, 8 РИОСВ, 6 Регионални дирекции по горите, 4 държавни горски предприятия, 35 неправителствени организации, 8 академични институции, 5 министерства и 19 търговски дружества. Изнесени са лекции от 100 обучители на 120 различни теми свързани с управлението на националната екологична мрежа. Нашите обучения са включени с системата за отчитане на Националната горска стратегия и са единствените обучения провеждани от недържавна институция.
 • Тази дейност е от група 4 на допустимите дейности, посочени в т. 13 от Насоките за кандидатстване и е насочена към целевите групи: бизнес (представители на стопански дружества ангажирани с оценки и управление на проекти) , общественост (активни граждани и научни работници свързани с управлението на Натура 2000) , неправителствени организации ( служители на природозащитни НПО) и административни структури на изпълнителната власт ( служители от администрациите на МОСВ, РИОСВ, дирекции на национални и природни паркове). Дейността е насочена към процеса на формиране на политики в 4 ключови области от управлението на Натура 2000 - Подпомагане на гражданското участие в политиките за управление на Натура 2000(развитие на политиките за Натура 2000), Финансиране на НЕМ Натура 2000 (Национална приоритетна рамка за действие за следващият програмен период), Управление на НЕМ Натура 2000 (създаване на органи за управление изискано от политиките на ЕС и включване на заинтересованите страни в него) и Развитие на нормативната база за управление на Натура 2000 (развитие на законодателството за Натура 2000.)

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Отправени препоръки от НПО и мрежи от НПО към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики, Целева стойност: 22.00, Отчетена стойност: 0.00
брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 1.00
Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и оценки за администрацията, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой проведени информационни кампании, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

79 177.07 BGN
79 177.07 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 11 876.56 0.00 67 300.51 79 177.07
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 11 876.56 0.00 67 300.51 79 177.07

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.