English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност 169 806.61 169 806.61 0.00 135 845.29 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Усъвършенстване модела на съдебните експертизи 349 999.64 349 999.64 0.00 17 499.98 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695395 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА България, гр.София, 1000, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • Територията на ЕС
"Повишаване на капацитета и модернизация на институцията, чрез осигуряване на специализирани обучения за служителите на МТСП" 2 000 000.00 2 000 000.00 0.00 322 776.50 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 Министерство на финансите България, гр.София, 1040, ул."Г.С.Раковски" № 102
 • България
 • Територията на ЕС
"Повишаване на ефективността и осигуряване на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите по ЕСИФ в периода 2019-2021 г.“ 2 999 245.21 2 999 245.21 0.00 299 000.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 Министерство на финансите България, гр.София, 1040, ул. "Г. С. Раковски" № 102
 • България
 • Територията на ЕС
„Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагането на режима по държавните помощи, в програмирането, управлението и контрола на средства от ЕСИФ“ 1 499 314.47 1 499 314.47 0.00 1 265 629.76 30 Приключен (към датата на приключване)
000695406 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ България, гр.София, 1000, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102
 • България
 • Територията на ЕС
Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор 539 976.24 539 976.24 0.00 26 900.00 27 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ България, гр.София, 1000, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102
 • България
 • Територията на ЕС
"Повишаване на ефективността и осигуряване на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите по ЕСИФ в периода 2016-2018 г.“ 1 991 389.04 1 991 389.04 0.00 1 581 122.71 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ България, гр.София, 1000, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102
 • България
 • Територията на ЕС
Подкрепа на работата на Националния орган по държавните помощи във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ и подобряване на ефективността при прилагане на правилата по държавните помощи 1 493 753.44 1 493 753.44 0.00 70 000.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 Министерство на финансите, дирекция "Държавни помощи и реален сектор" България, гр.София, 1040, Ул. "Г.С. Раковски" №102
 • България
 • Територията на ЕС
Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ) 1 179 061.60 1 179 061.60 0.00 407 569.18 40 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695018 НАРОДНО СЪБРАНИЕ България, гр.София, 1169, пл. НАРОДНО СЪБРАНИЕ № 2
 • България
 • Територията на ЕС
„Повишаване на ефективността при въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони” 1 366 828.51 1 366 828.51 0.00 0.00 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
131177220 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1000, ул. "Екзарх Йосиф" № 14
 • България
 • Територията на ЕС
Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП 4 411 203.01 4 411 203.01 0.00 3 168 919.73 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
176139217 Национален младежки форум България, гр.София, 1142, Бул. Васил Левски № 35, партер
 • Територията на ЕС
"Социалните иновации, територия на младежко предприемачество в селските райони на България" 191 751.33 191 751.33 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
175018757 НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ България, гр.София, 1421, Развигор №1
 • България
 • Територията на ЕС
Стратегически реформи в Национално бюро за правна помощ 200 000.00 200 000.00 0.00 61 742.44 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
204225990 Нетуъркми ЕООД България, гр.София, 1712, ж.к. "Младост" 3, бл. 326, вх.Б, ап.7
 • Територията на ЕС
Европейска иновационна мрежа за включване 145 218.38 145 218.38 0.00 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
000056764 ОБЩИНА АЙТОС България, гр.Айтос, 8500, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 3
 • Територията на ЕС
Социални иновации в грижата за възрастните хора 170 203.00 170 203.00 0.00 163 948.94 12 Приключен (към датата на приключване)
000093385 ОБЩИНА АКСАКОВО България, гр.Аксаково, 9154, ул. Г.ПЕТЛЕШЕВ № 58Б
 • Територията на ЕС
Социални услуги на едно гише 198 000.00 198 000.00 0.00 185 819.02 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000093403 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ България, гр.Белослав, 9178, ул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ № 23
 • Територията на ЕС
„Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ 198 500.00 198 500.00 0.00 147 900.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
000530479 ОБЩИНА БОРОВО България, гр.Борово, 7174, ул. Н.ВАПЦАРОВ № 1А
 • България
 • Италия
Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в Община Борово 174 733.64 174 733.64 0.00 73 165.31 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
000386662 ОБЩИНА ЗЕМЕН България, гр.Земен, 2440, обл.Перник, общ.Земен, гр. Земен, ул."Христо Ботев" №3
 • Територията на ЕС
Походът на обичаите. Създаване на заетост, предприемачество и иновативни предприятия чрез въвеждане на иновативни форми на подкрепа, производство, маркетинг и разпространение на местните самобитни културно - фолклорни традиции и обичай и местните продукти, свързани с тях в община Земен 195 258.36 195 258.36 0.00 192 625.92 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
000776299 ОБЩИНА ИХТИМАН България, гр.Ихтиман, 2050, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 123
 • Територията на ЕС
Транснационално сътрудничество и обмен на добри практики и иновативни решения в сферата на социалното включване за повишаване на административния капацитет и ефикасността в тази сфера 196 890.00 196 890.00 0.00 190 607.82 16 Приключен (към датата на приключване)
000351693 Община Лесичово България, с.Лесичово, 4463, ул. Никола Чочков № 11-13
 • Територията на ЕС
„ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УСПЕШНО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ” 195 570.42 195 570.42 0.00 69 732.91 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
000320872 ОБЩИНА МОНТАНА България, гр.Монтана, 3400, ул. "Извора" 1
 • Територията на ЕС
Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост от община Храдец Кралове в община Монтана. 155 258.00 155 258.00 0.00 98 742.35 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000471504 ОБЩИНА ПЛОВДИВ България, гр.Пловдив, 4000, пл. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 1
 • Територията на ЕС
Създаване на Център за социални иновации в Община Пловдив 199 408.00 199 408.00 0.00 0.00 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
000875856 Община Попово България, гр.Попово, 7800, ул."Александър Стамболийски"1
 • Територията на ЕС
„Създаване на социален информационен портал и партньорска мрежа за трансфер на иновативни практики с цел информация и възможности за осигуряване на „зелени работни места” в областта на пазара на труда на младите хора” 193 600.00 193 600.00 0.00 0.00 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
000471536 ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ България, гр.Първомай, 4270, ул. "Братя Миладинови – юг" № 50
 • Територията на ЕС
Добри пракрики за осигуряване на заетост 171 710.00 171 710.00 0.00 34 342.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (3/6):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.