English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
148118664 ЛАЙФ-2002 ООД България, гр.Варна, 9000, жк "Младост", бл.100, етаж Партер
 • Територията на ЕС
Партньорство за иновации 135 459.06 135 459.06 0.00 0.00 13 Прекратен (към дата на прекратяване)
831385737 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ; Факултет по обществено здраве. България, гр.София, 1431, бул. АКАД. ИВАН ЕВСТАТИЕВ ГЕШОВ № 15 ет.11
 • Територията на ЕС
ЕПСИЛОН – Европейски Партньорства за Превенция и Социални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука 195 923.55 195 923.55 0.00 151 591.71 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Усъвършенстване модела на съдебните експертизи 349 999.64 349 999.64 0.00 17 499.98 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност 169 806.61 169 806.61 0.00 161 463.83 18 Приключен (към датата на приключване)
000695395 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА България, гр.София, 1000, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • Територията на ЕС
"Повишаване на капацитета и модернизация на институцията, чрез осигуряване на специализирани обучения за служителите на МТСП" 2 000 000.00 2 000 000.00 0.00 540 341.53 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 Министерство на финансите България, гр.София, 1040, ул."Г.С.Раковски" № 102
 • България
 • Територията на ЕС
"Повишаване на ефективността и осигуряване на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите по ЕСИФ в периода 2019-2021 г.“ 2 999 245.21 2 999 245.21 0.00 580 799.04 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 Министерство на финансите България, гр.София, 1040, ул. "Г. С. Раковски" № 102
 • България
 • Територията на ЕС
„Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагането на режима по държавните помощи, в програмирането, управлението и контрола на средства от ЕСИФ“ 1 499 314.47 1 499 314.47 0.00 1 265 629.76 30 Приключен (към датата на приключване)
000695406 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ България, гр.София, 1000, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102
 • България
 • Територията на ЕС
Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор 539 976.24 539 976.24 0.00 26 900.00 27 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ България, гр.София, 1000, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102
 • България
 • Територията на ЕС
Подкрепа на работата на Националния орган по държавните помощи във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ и подобряване на ефективността при прилагане на правилата по държавните помощи 1 493 753.44 1 493 753.44 0.00 311 947.17 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ България, гр.София, 1000, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102
 • България
 • Територията на ЕС
"Повишаване на ефективността и осигуряване на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите по ЕСИФ в периода 2016-2018 г.“ 1 991 389.04 1 991 389.04 0.00 1 631 458.72 36 Приключен (към датата на приключване)
000695406 Министерство на финансите, дирекция "Държавни помощи и реален сектор" България, гр.София, 1040, Ул. "Г.С. Раковски" №102
 • България
 • Територията на ЕС
Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ) 1 179 061.60 1 179 061.60 0.00 407 569.18 40 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695018 НАРОДНО СЪБРАНИЕ България, гр.София, 1169, пл. НАРОДНО СЪБРАНИЕ № 2
 • България
 • Територията на ЕС
„Повишаване на ефективността при въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони” 1 366 828.51 1 366 828.51 0.00 68 341.43 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
131177220 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1000, ул. "Екзарх Йосиф" № 14
 • България
 • Територията на ЕС
Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП 4 408 450.29 4 408 450.29 0.00 3 519 556.44 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
176139217 Национален младежки форум България, гр.София, 1142, Бул. Васил Левски № 35, партер
 • Територията на ЕС
"Социалните иновации, територия на младежко предприемачество в селските райони на България" 191 751.33 191 751.33 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
175018757 НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ България, гр.София, 1421, Развигор №1
 • България
 • Територията на ЕС
Стратегически реформи в Национално бюро за правна помощ 200 000.00 200 000.00 0.00 192 064.22 21 Приключен (към датата на приключване)
204225990 Нетуъркми ЕООД България, гр.София, 1712, ж.к. "Младост" 3, бл. 326, вх.Б, ап.7
 • Територията на ЕС
Европейска иновационна мрежа за включване 145 218.38 145 218.38 0.00 36 309.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
000056764 ОБЩИНА АЙТОС България, гр.Айтос, 8500, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 3
 • Територията на ЕС
Социални иновации в грижата за възрастните хора 170 203.00 170 203.00 0.00 163 948.94 12 Приключен (към датата на приключване)
000093385 ОБЩИНА АКСАКОВО България, гр.Аксаково, 9154, ул. Г.ПЕТЛЕШЕВ № 58Б
 • Територията на ЕС
Социални услуги на едно гише 198 000.00 198 000.00 0.00 185 819.02 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000093403 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ България, гр.Белослав, 9178, ул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ № 23
 • Територията на ЕС
„Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ 198 500.00 198 500.00 0.00 147 900.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
000530479 ОБЩИНА БОРОВО България, гр.Борово, 7174, ул. Н.ВАПЦАРОВ № 1А
 • България
 • Италия
Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в Община Борово 174 733.64 174 733.64 0.00 156 020.68 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
000093517 ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК България, гр.Долни чифлик, 9120, пл. ТИЧА 1
 • Територията на ЕС
Център за възстановяване на социалния живот 198 660.00 198 660.00 0.00 39 732.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000093524 ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ България, гр.Дългопол, 9250, ул. Г.ДИМИТРОВ № 105
 • Територията на ЕС
Интегриран социален офис 198 880.00 198 880.00 0.00 39 776.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000386662 ОБЩИНА ЗЕМЕН България, гр.Земен, 2440, обл.Перник, общ.Земен, гр. Земен, ул."Христо Ботев" №3
 • Територията на ЕС
Походът на обичаите. Създаване на заетост, предприемачество и иновативни предприятия чрез въвеждане на иновативни форми на подкрепа, производство, маркетинг и разпространение на местните самобитни културно - фолклорни традиции и обичай и местните продукти, свързани с тях в община Земен 195 258.36 195 258.36 0.00 195 257.63 12 Приключен (към датата на приключване)
000776299 ОБЩИНА ИХТИМАН България, гр.Ихтиман, 2050, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 123
 • Територията на ЕС
Транснационално сътрудничество и обмен на добри практики и иновативни решения в сферата на социалното включване за повишаване на административния капацитет и ефикасността в тази сфера 196 890.00 196 890.00 0.00 190 607.82 16 Приключен (към датата на приключване)
000351693 Община Лесичово България, с.Лесичово, 4463, ул. Никола Чочков № 11-13
 • Територията на ЕС
„ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УСПЕШНО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ” 195 570.42 195 570.42 0.00 181 544.03 13 Приключен (към датата на приключване)
Страница (3/6):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.