English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
175114503 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД България, гр.София, 1000, бул. Витоша 39, офис 22
 • Територията на ЕС
Транснационално партньорство за заетост и растеж чрез пре-инкубиране и импакт инвестиции (PRINCIPAL) 186 296.44 186 296.44 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
131271470 ЕКОБУЛПАК АД България, гр.София, 1680, БОРОВО, ул. ДЕЧКО ЙОРДАНОВ, номер 64
 • Територията на ЕС
Нови подходи и инструменти за развитие на човешките ресурси в групата Екобулпак 176 406.31 176 406.31 0.00 35 281.26 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
030113826 ЕМА ООД България, гр.Плевен, 5800, ДОЙРАН, номер 160
 • Територията на ЕС
Европейски модел за устойчива заетост и развитие 189 672.90 189 672.90 0.00 37 934.58 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
204047145 ЕСДИ 2016 ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. Независимост №31
 • Територията на ЕС
Трансгранични иновативни модели в туризма 199 992.00 199 992.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
200393694 ИвентЗоун ЕООД България, гр.София, 1712, Младост 3, бл.329, вх.5, ет.9, ап.154
 • Територията на ЕС
Свежи знания за зелена икономика 127 796.16 127 796.16 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
117630912 ИДЕИН ЕООД България, гр.Русе, 7015, ДРУЖБА 3, УЛ.Н.Й.ВАПЦАРОВ, номер 11, бл.23, вх.7, ет.4, ап.12
 • България
 • Португалия
Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики 143 199.34 143 199.34 0.00 28 639.87 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
831545394 Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" България, гр.София, 1000, бул. "Княз Александър Дондуков" №3
 • Територията на ЕС
Оптимизация и иновации в ИА ГИТ 7 100 000.00 7 100 000.00 0.00 2 027 727.89 31 В изпълнение (от дата на стартиране)
175839946 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" България, гр.София, 1606, ул. СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ № 3
 • Територията на ЕС
Социални иновации в Изпълнителна агенция "Медицински одит" 199 950.00 199 950.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
175618225 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 4
 • България
 • Територията на ЕС
Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове 2 855 468.00 2 855 468.00 0.00 876 485.98 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000673776 Институт за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство България, гр.София, 1797, бул. „Климент Охридски“ № 2
 • Територията на ЕС
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната 128 161.71 128 161.71 0.00 25 632.34 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
130403691 ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ България, гр.София, 1000, ул. Аксаков № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите 824 483.94 824 483.94 0.00 465 950.24 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
130403691 Институт по публична администрация България, гр.София, 1000, ул. Аксаков 1
 • България
 • Територията на ЕС
"Работим за хората" - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики. 5 445 367.16 5 445 367.16 0.00 2 450 004.01 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
831385737 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ; Факултет по обществено здраве. България, гр.София, 1431, бул. АКАД. ИВАН ЕВСТАТИЕВ ГЕШОВ № 15 ет.11
 • Територията на ЕС
ЕПСИЛОН – Европейски Партньорства за Превенция и Социални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука 195 923.55 195 923.55 0.00 0.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност 200 000.00 200 000.00 0.00 10 000.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Усъвършенстване модела на съдебните експертизи 349 999.64 349 999.64 0.00 17 499.98 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695395 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА България, гр.София, 1000, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • Територията на ЕС
"Повишаване на капацитета и модернизация на институцията, чрез осигуряване на специализирани обучения за служителите на МТСП" 2 000 000.00 2 000 000.00 0.00 0.00 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 Министерство на финансите България, гр.София, 1040, ул. "Г. С. Раковски" № 102
 • България
 • Територията на ЕС
„Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагането на режима по държавните помощи, в програмирането, управлението и контрола на средства от ЕСИФ“ 1 745 724.94 1 745 724.94 0.00 187 747.19 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ България, гр.София, 1000, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102
 • България
 • Територията на ЕС
"Повишаване на ефективността и осигуряване на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите по ЕСИФ в периода 2016-2018 г.“ 2 953 083.84 2 953 083.84 0.00 1 226 530.27 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 Министерство на финансите, дирекция "Държавни помощи и реален сектор" България, гр.София, 1040, Ул. "Г.С. Раковски" №102
 • България
 • Територията на ЕС
Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ) 1 247 861.60 1 247 861.60 0.00 73 185.00 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
131177220 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1000, ул. "Екзарх Йосиф" № 14
 • България
 • Територията на ЕС
Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП 4 411 203.01 4 411 203.01 0.00 200 000.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
175018757 НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ България, гр.София, 1421, Развигор №1
 • България
 • Територията на ЕС
Стратегически реформи в Национално бюро за правна помощ 200 000.00 200 000.00 0.00 10 000.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
000056764 ОБЩИНА АЙТОС България, гр.Айтос, 8500, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 3
 • Територията на ЕС
Социални иновации в грижата за възрастните хора 170 203.00 170 203.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
000093385 ОБЩИНА АКСАКОВО България, гр.Аксаково, 9154, ул. Г.ПЕТЛЕШЕВ № 58Б
 • Територията на ЕС
Социални услуги на едно гише 198 000.00 198 000.00 0.00 39 000.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000093403 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ България, гр.Белослав, 9178, ул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ № 23
 • Територията на ЕС
„Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ 198 500.00 198 500.00 0.00 39 700.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
000530479 ОБЩИНА БОРОВО България, гр.Борово, 7174, ул. Н.ВАПЦАРОВ № 1А
 • България
 • Италия
Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в Община Борово 174 733.64 174 733.64 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (2/4):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).