English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000695395 Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", Министерство на труда и социалната политика. България, гр.София, 1051, ул. Триадица № 2
 • Територията на ЕС
Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управлението и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 16 500 000.00 16 500 000.00 0.00 5 572 732.21 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695395 Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", Министерство на труда и социалната политика. България, гр.София, 1051, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • Територията на ЕС
Възнаграждения на служители на УО но ОП РЧР 16 000 000.00 16 000 000.00 0.00 3 086 388.93 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010641 Главна дирекция "Национална полиция" - Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1715, бул. Александър Малинов №1
 • България
 • Територията на ЕС
Укрепване капацитета на Полицията за противодействие на нелегалния трафик на отпадъци 195 580.00 195 580.00 0.00 78 232.00 24 Сключен
200289553 ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС АД България, гр.София, 1000, Съборна, номер 9, ет.4
 • Територията на ЕС
Иновации в Глобал Адвайзърс 146 650.00 146 650.00 0.00 137 901.69 15 Приключен (към датата на приключване)
131371218 Глобална инициатива в психиатрията - София България, гр.София, 1000, ул. Мальовица № 1, ет. 2, ап. 5
 • Територията на ЕС
Колеж за възстановяване - образователен подход към социално-икономическата рехабилитация и интеграция на уязвими групи от населението 128 129.22 128 129.22 0.00 123 664.16 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
204841821 Дизайн студио 8 ЕООД България, гр.София, 1505, ул.“Оборище“, номер 72, вх.3, ап.4
 • Територията на ЕС
Дизайн мислене - построяване на мостове 195 122.40 195 122.40 0.00 68 200.04 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
131198150 ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ България, гр.София, 1113, ул. "Александър Жендов" № 2
 • България
 • Територията на ЕС
Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности в контекста на ЕС 2 822 918.97 2 822 918.97 0.00 2 530 349.11 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695235 Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) в Министерството на вътрешните работи България, гр.София, 1000, ул. ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ № 29
 • България
 • Територията на ЕС
Подпомагане ефективното изпълнение на дейността на дирекция АФКОС в работата ѝ по Европейските структурни и инвестиционни фондове 897 981.15 897 981.15 0.00 31 414.90 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695235 Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи (МВР) – Дирекция АФКОС България, гр.София, 1000, ул. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" № 29
 • България
 • Територията на ЕС
"Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ" 757 683.72 757 683.72 0.00 470 365.32 31 Приключен (към датата на приключване)
129009710 Държавна агенция "Национална сигурност" България, гр.София, 1407, бул. "Черни връх" № 45
 • България
 • Територията на ЕС
Организиране на Център за мониторинг и реакция на киберинциденти в ДАНС. 9 622 536.00 9 622 536.00 0.00 3 849 014.00 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
175114503 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД България, гр.София, 1000, бул. Витоша 39, офис 22
 • Територията на ЕС
Транснационално партньорство за заетост и растеж чрез пре-инкубиране и импакт инвестиции (PRINCIPAL) 186 296.44 186 296.44 0.00 183 815.64 15 Приключен (към датата на приключване)
131271470 ЕКОБУЛПАК АД България, гр.София, 1680, БОРОВО, ул. ДЕЧКО ЙОРДАНОВ, номер 64
 • Територията на ЕС
Нови подходи и инструменти за развитие на човешките ресурси в групата Екобулпак 176 406.31 176 406.31 0.00 173 456.39 16 Приключен (към датата на приключване)
030113826 ЕМА ООД България, гр.Плевен, 5800, ДОЙРАН, номер 160
 • Територията на ЕС
Европейски модел за устойчива заетост и развитие 189 672.90 189 672.90 0.00 167 582.85 14 Приключен (към датата на приключване)
204047145 ЕСДИ 2016 ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. Независимост №31
 • Територията на ЕС
Трансгранични иновативни модели в туризма 199 992.00 199 992.00 0.00 187 624.69 15 Приключен (към датата на приключване)
200393694 ИвентЗоун ЕООД България, гр.София, 1712, Младост 3, бл.329, вх.5, ет.9, ап.154
 • Територията на ЕС
Свежи знания за зелена икономика 127 796.16 127 796.16 0.00 126 805.26 15 Приключен (към датата на приключване)
117630912 ИДЕИН ЕООД България, гр.Русе, 7015, ДРУЖБА 3, УЛ.Н.Й.ВАПЦАРОВ, номер 11, бл.23, вх.7, ет.4, ап.12
 • Територията на ЕС
Иновативни практики за моделиране на работния процес 179 993.00 179 993.00 0.00 85 377.44 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
117630912 ИДЕИН ЕООД България, гр.Русе, 7015, ДРУЖБА 3, УЛ.Н.Й.ВАПЦАРОВ, номер 11, бл.23, вх.7, ет.4, ап.12
 • България
 • Португалия
Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики 143 199.34 143 199.34 0.00 136 375.89 14 Приключен (към датата на приключване)
831545394 Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" България, гр.София, 1000, бул. "Княз Александър Дондуков" №3
 • Територията на ЕС
Оптимизация и иновации в ИА ГИТ 9 100 000.00 9 100 000.00 0.00 4 111 784.52 55 В изпълнение (от дата на стартиране)
175839946 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" България, гр.София, 1606, ул. СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ № 3
 • Територията на ЕС
Социални иновации в Изпълнителна агенция "Медицински одит" 199 950.00 199 950.00 0.00 191 304.34 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
175618225 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 4
 • България
 • Територията на ЕС
Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове 1 701 115.00 1 701 115.00 0.00 1 381 467.64 37 Приключен (към датата на приключване)
175618225 Изпълнителна агенция "Одит на средствата от европейския съюз" България, гр.София, 1040, ул. " Славянска" № 4
 • Територията на ЕС
Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2021 г. 2 582 059.62 2 582 059.62 0.00 569 373.86 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000673776 Институт за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство България, гр.София, 1797, бул. „Климент Охридски“ № 2
 • Територията на ЕС
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната 128 161.71 128 161.71 0.00 72 336.71 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
130403691 Институт по публична администрация България, гр.София, 1000, ул. Аксаков 1
 • България
 • Територията на ЕС
"Работим за хората" - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики. 5 176 296.45 5 176 296.45 0.00 3 619 694.27 30 Приключен (към датата на приключване)
130403691 ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ България, гр.София, 1000, ул. Аксаков № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите 793 526.94 793 526.94 0.00 669 902.00 28 Приключен (към датата на приключване)
130403691 ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ България, гр.София, 1000, ул. "Аксаков" № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация 641 300.27 641 300.27 0.00 32 065.01 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (2/6):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.