English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000695395 Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", Министерство на труда и социалната политика. България, гр.София, 1051, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • Територията на ЕС
Възнаграждения на служители на УО но ОП РЧР 16 000 000.00 16 000 000.00 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
200289553 ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС АД България, гр.София, 1000, Съборна, номер 9, ет.4
 • Територията на ЕС
Иновации в Глобал Адвайзърс 146 650.00 146 650.00 0.00 29 083.24 15 Сключен
131371218 Глобална инициатива в психиатрията - София България, гр.София, 1000, ул. Мальовица № 1, ет. 2, ап. 5
 • Територията на ЕС
Колеж за възстановяване - образователен подход към социално-икономическата рехабилитация и интеграция на уязвими групи от населението 128 129.22 128 129.22 0.00 40 105.22 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
204841821 Дизайн студио 8 ЕООД България, гр.София, 1505, ул.“Оборище“, номер 72, вх.3, ап.4
 • Територията на ЕС
Дизайн мислене - построяване на мостове 195 122.40 195 122.40 0.00 0.00 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
131198150 ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ България, гр.София, 1113, ул. "Александър Жендов" № 2
 • България
 • Територията на ЕС
Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности в контекста на ЕС 2 822 918.97 2 822 918.97 0.00 2 530 349.11 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695235 Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи (МВР) – Дирекция АФКОС България, гр.София, 1000, ул. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" № 29
 • България
 • Територията на ЕС
"Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ" 757 683.72 757 683.72 0.00 412 121.61 31 В изпълнение (от дата на стартиране)
175114503 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД България, гр.София, 1000, бул. Витоша 39, офис 22
 • Територията на ЕС
Транснационално партньорство за заетост и растеж чрез пре-инкубиране и импакт инвестиции (PRINCIPAL) 186 296.44 186 296.44 0.00 103 185.34 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
131271470 ЕКОБУЛПАК АД България, гр.София, 1680, БОРОВО, ул. ДЕЧКО ЙОРДАНОВ, номер 64
 • Територията на ЕС
Нови подходи и инструменти за развитие на човешките ресурси в групата Екобулпак 176 406.31 176 406.31 0.00 106 228.06 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
030113826 ЕМА ООД България, гр.Плевен, 5800, ДОЙРАН, номер 160
 • Територията на ЕС
Европейски модел за устойчива заетост и развитие 189 672.90 189 672.90 0.00 151 534.79 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
204047145 ЕСДИ 2016 ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. Независимост №31
 • Територията на ЕС
Трансгранични иновативни модели в туризма 199 992.00 199 992.00 0.00 85 026.70 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
200393694 ИвентЗоун ЕООД България, гр.София, 1712, Младост 3, бл.329, вх.5, ет.9, ап.154
 • Територията на ЕС
Свежи знания за зелена икономика 127 796.16 127 796.16 0.00 102 236.92 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
117630912 ИДЕИН ЕООД България, гр.Русе, 7015, ДРУЖБА 3, УЛ.Н.Й.ВАПЦАРОВ, номер 11, бл.23, вх.7, ет.4, ап.12
 • България
 • Португалия
Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики 143 199.34 143 199.34 0.00 114 557.85 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
117630912 ИДЕИН ЕООД България, гр.Русе, 7015, ДРУЖБА 3, УЛ.Н.Й.ВАПЦАРОВ, номер 11, бл.23, вх.7, ет.4, ап.12
 • Територията на ЕС
Иновативни практики за моделиране на работния процес 179 993.00 179 993.00 0.00 0.00 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
831545394 Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" България, гр.София, 1000, бул. "Княз Александър Дондуков" №3
 • Територията на ЕС
Оптимизация и иновации в ИА ГИТ 9 100 000.00 9 100 000.00 0.00 3 407 086.75 55 В изпълнение (от дата на стартиране)
175839946 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" България, гр.София, 1606, ул. СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ № 3
 • Територията на ЕС
Социални иновации в Изпълнителна агенция "Медицински одит" 199 950.00 199 950.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
175618225 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 4
 • България
 • Територията на ЕС
Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове 1 701 115.00 1 701 115.00 0.00 1 616 059.25 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000673776 Институт за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство България, гр.София, 1797, бул. „Климент Охридски“ № 2
 • Територията на ЕС
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната 128 161.71 128 161.71 0.00 71 057.98 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
130403691 Институт по публична администрация България, гр.София, 1000, ул. Аксаков 1
 • България
 • Територията на ЕС
"Работим за хората" - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики. 5 176 296.45 5 176 296.45 0.00 3 586 525.42 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
130403691 ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ България, гр.София, 1000, ул. Аксаков № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите 793 526.94 793 526.94 0.00 669 902.00 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
148118664 ЛАЙФ-2002 ООД България, гр.Варна, 9000, жк "Младост", бл.100, етаж Партер
 • Територията на ЕС
Партньорство за иновации 135 459.06 135 459.06 0.00 0.00 13 Прекратен (към дата на прекратяване)
831385737 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ; Факултет по обществено здраве. България, гр.София, 1431, бул. АКАД. ИВАН ЕВСТАТИЕВ ГЕШОВ № 15 ет.11
 • Територията на ЕС
ЕПСИЛОН – Европейски Партньорства за Превенция и Социални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука 195 923.55 195 923.55 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност 169 806.61 169 806.61 0.00 135 845.29 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Усъвършенстване модела на съдебните експертизи 349 999.64 349 999.64 0.00 17 499.98 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695395 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА България, гр.София, 1000, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • Територията на ЕС
"Повишаване на капацитета и модернизация на институцията, чрез осигуряване на специализирани обучения за служителите на МТСП" 2 000 000.00 2 000 000.00 0.00 159 565.83 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 Министерство на финансите България, гр.София, 1040, ул. "Г. С. Раковски" № 102
 • България
 • Територията на ЕС
„Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагането на режима по държавните помощи, в програмирането, управлението и контрола на средства от ЕСИФ“ 1 499 314.47 1 499 314.47 0.00 1 202 945.18 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (2/5):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).