English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
200766104 ТЕХНИКЪЛ ТРЕЙНИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД България, гр.София, 1463, бул. "ВИТОША", номер 146, вх.Б, ап.25
 • Територията на ЕС
Социални иновации в сферата на предприемачеството 139 992.88 139 992.88 0.00 57 443.61 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
148037536 ТРАНС-МАР СЪРВИСИЗ ЕООД България, гр.Варна, 9000, ж.к. Владислав Варненчик, бл.307, вх.1, ет.2, ап.6
 • Територията на ЕС
Транснационални партньорства за заетост и растеж в „Транс-Мар Сървисиз“ ЕООД 195 532.31 195 532.31 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 Управляващ орган на Оперативна програма "Добро управление" България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Техническа помощ за УО на ОПДУ за подготовка, изпълнение, наблюдение, контрол, информация и комуникация по ОПДУ 11 499 000.00 11 499 000.00 0.00 0.00 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
203352020 Фабрика360 ЕООД България, гр.София, 1505, ул.“Оборище“, номер 72, вх.3, ап.4
 • Територията на ЕС
Сървиз Лаб 191 105.71 191 105.71 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
176864952 ФОНДАЦИЯ "АДЕЛЕ" България, гр.Шумен, 9700, ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ № 59 ет.7 ап.36
 • България
 • Италия
"Еврократе" 87 044.90 87 044.90 0.00 69 635.92 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
130570377 ФОНДАЦИЯ "БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО" България, гр.София, 1000, ул. ХРИСТО БЕЛЧЕВ № 3 ет.2
 • Територията на ЕС
Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество 159 005.05 159 005.05 0.00 149 122.61 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
176554875 ФОНДАЦИЯ "ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ-БЪЛГАРИЯ" България, гр.София, 1000, ул. ХРИСТО БЕЛЧЕВ № 1 ет.6
 • Територията на ЕС
Дигитални умения за малките и средни предприятия в България 168 393.58 168 393.58 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
176170045 ФОНДАЦИЯ "ЕС О ЕС ПРЕДПРИЕМАЧИ" България, гр.Ямбол, 8600, жк. Златен рог, бл. 30, вх. Д, ет. 3, ап. 94
 • Територията на ЕС
HopOnHopOffice 199 980.00 199 980.00 0.00 0.00 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
177084485 Фондация "Институт за изследване на промяната" България, гр.София, 1000, Бул. Витоша № 25, ет. 3, ап. 6
 • Територията на ЕС
Въвличане на работодателите към подобряване на условията на труд и увеличаване броя на заети лица с увреждания 182 403.63 182 403.63 0.00 36 480.73 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
147129921 ФОНДАЦИЯ "КЛАДАРА" България, гр.Бургас, 8000, к.к. Слънчев бряг, кв. Пясъците, бл. 7
 • Територията на ЕС
Внедряване на социални иновации за насърчаване на заетостта и предприемачеството сред хората над 55 годишна възраст 106 566.00 106 566.00 0.00 98 414.43 12 Приключен (към датата на приключване)
175653596 ФОНДАЦИЯ "КОРЕНЯК" България, гр.София, 1612, ж.к. ЛАГЕРА бл. 54 вх.Г ет.2 ап.46
 • Територията на ЕС
"Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето" 138 500.00 138 500.00 0.00 88 000.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
176982609 Фондация "Промяната" България, гр.София, 1592, бул. "Христофор Колумб" 41
 • Територията на ЕС
Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи 195 559.21 195 559.21 0.00 119 884.93 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
176217057 Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" България, гр.Пловдив, 4000, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 31
 • Територията на ЕС
Повишаване на капацитета на специалистите по безопасност и здраве при работа в България 137 281.05 137 281.05 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
175625910 Фондация "Ятрус" България, гр.Русе, 7000, пл. "д-р Мустаков" №2, ет. 3
 • Територията на ЕС
Виртуални иновации за предприемачество и растеж 191 598.00 191 598.00 0.00 0.00 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
176214381 Фондация “Джендър алтернативи“ България, гр.Пловдив, 4000, ул. “4-ти януари“ №38, вх. “В“, ет. 2, ап. 3
 • Територията на ЕС
"ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЖЕРТВИТЕ НА СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ" 198 225.42 198 225.42 0.00 51 457.81 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
175083281 Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество България, гр.София, 1407, Кричим 44
 • Територията на ЕС
Приложен театър в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение 180 251.00 180 251.00 0.00 119 613.37 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
000917789 ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА България, гр.Шумен, 9700, ул. СЪЕДИНЕНИЕ № 71
 • Територията на ЕС
Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелна заетост и предприемачество – двигател на икономически растеж в регион Шумен 118 805.00 118 805.00 0.00 76 394.06 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
121316789 ЮНАЙТЕД ПАРТНЪРС ЕООД България, гр.София, 1202, ул. "Кирил и Методий" № 120, ателие 29
 • Територията на ЕС
Агенти на промяната 163 347.93 163 347.93 0.00 51 520.95 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (5/5):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).