English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
177057545 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" България, гр.София, 1000, бул. "Витоша" №15, ет.5
 • България
 • Територията на ЕС
Осигуряване на ефективното функциониране на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ през периода 2019-2021 г. 1 299 069.24 1 299 069.24 0.00 277 450.94 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
177057545 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" България, гр.София, 1000, бул. "Витоша" №15, ет.5
 • България
 • Територията на ЕС
Осигуряване на ефективното функциониране на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ 1 299 435.52 1 299 435.52 0.00 1 041 893.93 24 Приключен (към датата на приключване)
123652799 "АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. «Индустриална» 44, ет. 2
 • Територията на ЕС
Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност 199 698.09 199 698.09 0.00 198 607.03 12 Приключен (към датата на приключване)
104677342 "Еврострой В.Търново" ООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. "Моско Москов 3"
 • Територията на ЕС
Социални иновации в добива на инертни материали и производството на бетонови смеси 199 500.00 199 500.00 0.00 199 500.00 15 Приключен (към датата на приключване)
200836086 "Емералд - Надежда" ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, Ул. "Константин Кесимов" №13, ап.11
 • Територията на ЕС
Трансфер на иновативни практики в областта на управлението и посредничеството при сделки с недвижими имоти 199 954.00 199 954.00 0.00 196 799.06 15 Приключен (към датата на приключване)
200142197 "ИНСИС" ООД България, гр.Бургас, 8500, Фердинандова, номер 60, ет.3
 • Територията на ЕС
„Интерактивен трудов уеб-портал за постигане на устойчива заетост на младите хора в ИТ сектора в Германия и България” 127 118.30 127 118.30 0.00 127 109.85 14 Приключен (към датата на приключване)
107588703 „ДЕСИТА” ЕООД България, гр.Габрово, 5300, бул. „Стефан Караджа” №105
 • Територията на ЕС
Международно сътрудничество за проучване и трансфер на социални иновации 199 161.00 199 161.00 0.00 194 315.54 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ България, гр.София, 1051, Триадица №2
 • Територията на ЕС
Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане 28 000 000.00 28 000 000.00 0.00 3 070 318.42 71 В изпълнение (от дата на стартиране)
121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 3
 • Територията на ЕС
Национална EURES мрежа 5 249 999.00 5 249 999.00 0.00 2 440 085.80 55 В изпълнение (от дата на стартиране)
121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 3
 • Територията на ЕС
„Ти Си! – Трансфер на идентифицирани социални иновации” 200 000.00 200 000.00 0.00 184 083.51 16 Приключен (към датата на приключване)
131236380 Агенция по обществени поръчки България, гр.София, 1000, ул. "Леге"4
 • България
 • Територията на ЕС
Подкрепа за прилагането на ефективна политика в областта на обществените поръчки и развитие на административния капацитет на Агенцията по обществени поръчки 891 163.61 891 163.61 0.00 44 500.00 56 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО) България, гр.София, 1594, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г. 11 723 048.78 11 723 048.78 0.00 1 956 301.43 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО) България, гр.София, 1594, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено 12 150 000.00 12 150 000.00 0.00 6 391 636.62 44 Приключен (към датата на приключване)
121616204 АТЛЕТИК ФИТНЕС ООД България, гр.София, 1504, бул. „Янко Сакъзов” № 78
 • Територията на ЕС
Насърчаване на транснационалното сътрудничество, чрез обмяна на опит, добри практики и модели за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд в "АТЛЕТИК ФИТНЕС" ООД. 112 798.78 112 798.78 0.00 112 388.43 12 Приключен (към датата на приключване)
175426132 БИОШИЛД ООД България, с.Гурмазово, 2226, ул. Гурмазовско шосе, номер 80
 • Територията на ЕС
Транснационално сътрудничество за валидиране на социални иновации в подкрепа на организацията на труда и развитието на човешките ресурси 191 722.04 191 722.04 0.00 186 263.73 14 Приключен (към датата на приключване)
201594419 БИТСП - Проектни консултанти ООД България, гр.София, 1113, Изток, Цариградско шосе, бл.22, вх.3, ет.2, ап.31
 • Територията на ЕС
Транснационално сътрудничество за подкрепена заетост и виртуален пазар на труда за хора с увреждане 199 829.72 199 829.72 0.00 198 466.47 14 Приключен (към датата на приключване)
203555800 БМ 88 ЕООД България, гр.Русе, 7000, пл. Хан Кубрат 1
 • Територията на ЕС
Българо- румънска мрежа за социални иновации в шивашката промишленост 199 971.00 199 971.00 0.00 43 974.22 15 Приключен (към датата на приключване)
121855943 БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ България, гр.София, 1431, бул. АКАД. ИВАН ГЕШОВ № 15
 • Територията на ЕС
Български лекарски съюз и Дунавски партньорства за обмен на иновативни практики и опит 199 540.80 199 540.80 0.00 0.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
121233279 ВАКАНЦИЯ ООД България, гр.София, 1614, ул. ПЛАНИНИЦА, номер 1
 • Територията на ЕС
Осигуряване на устойчива заетост за маргинализирани общности, посредством съвместяване на професионалния и личния живот 88 759.00 88 759.00 0.00 17 751.80 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
203638654 ВЕДА ТРЕЙНИНГ ЕООД България, гр.София, 1839, кв. Враждебна, ул. "Япаджа" 22
 • Територията на ЕС
Трансфериране на социални иновации във Веда Трейнинг ЕООД 200 000.00 200 000.00 0.00 179 087.81 15 Приключен (към датата на приключване)
121513231 Висш съдебен съвет България, гр.София, 1000, ул. Екзарх Йосиф № 12
 • България
 • Територията на ЕС
Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система 617 110.10 617 110.10 0.00 535 030.10 14 Приключен (към датата на приключване)
121513231 ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ България, гр.София, 1000, ул. ЕКЗАРХ ЙОСИФ № 12
 • България
 • Територията на ЕС
Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата 6 008 800.00 6 008 800.00 0.00 200 000.00 55 В изпълнение (от дата на стартиране)
130485795 Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново” ЕАД България, гр.София, 1504, ул. „Шейново“, № 19
 • Територията на ЕС
Начален старт на живота - Ранна подкрепа на преждевременно и рисково новородени и техните семейства 184 708.43 184 708.43 0.00 164 979.83 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695395 Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", Министерство на труда и социалната политика. България, гр.София, 1051, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • Територията на ЕС
Възнаграждения на служители на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 18 600 000.00 18 600 000.00 0.00 13 966 716.05 43 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695395 Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", Министерство на труда и социалната политика. България, гр.София, 1051, ул. ТРИАДИЦА № 2
 • Територията на ЕС
Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управлението и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 22 000 000.00 22 000 000.00 0.00 12 103 648.13 47 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (1/6):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.