Идентификация

Номер от ИСУН BG05M9OP001-5.001-0002-C01
Наименование на проекта Възнаграждения на служители на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бенефициент 000695395 Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", Министерство на труда и социалната политика.
Източник на финансиране ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
Дата на сключване на договора/заповедта 21.07.2016
Дата на стартиране 01.01.2016
Дата на приключване 21.07.2019
Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
  • Територията на ЕС

Описание

Кратко описание на проекта
Средствата от финансовия план за бюджетна линия "Възнаграждения на служители на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ще бъдат използвани за осигуряване на месечните брутни работни заплати, допълнителните възнаграждения за постигнати резултати и осигуровките за сметка на работодател, както и всички останали начисления съгласно националното законодателство, на служителите на УО на ОП РЧР.
Дейности
  • По тази дейност ще бъдат осигурени месечните брутни работни заплати, допълнителните възнаграждения за постигнати резултати и осигуровките за сметка на работодател, както и всички останали начисления съгласно националното законодателство, на служителите на УО на ОП РЧР.

Партньори

Партньори Няма
Изпълнители Няма
Подизпълнители Няма
Членове на обединение Няма

Индикатори

Индикатор 1 Брой служители, придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 0.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

Обща стойност на проекта 18 600 000.00 BGN
БФП 18 600 000.00 BGN
Общо РИС 8 096 896.23 BGN
Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %
Категории интервенции
  • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Не се прилага
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Публична администрация

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 2 790 000.00 0.00 15 810 000.00 18 600 000.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 2 790 000.00 0.00 15 810 000.00 18 600 000.00

Тръжни процедури

Няма намерени тръжни процедури