Проекти

Бенефициент Седалище Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
177057545 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" България, гр.София, 1000, бул. "Витоша" №15, ет.5 Осигуряване на ефективното функциониране на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ 1 299 440.74 1 299 440.74 0.00 353 268.19 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
123652799 "АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. «Индустриална» 44, ет. 2 Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност 199 698.09 199 698.09 0.00 161 303.90 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
104677342 "Еврострой В.Търново" ООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. "Моско Москов 3" Социални иновации в добива на инертни материали и производството на бетонови смеси 199 500.00 199 500.00 0.00 39 900.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
200836086 "Емералд - Надежда" ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, Ул. "Константин Кесимов" №13, ап.11 Трансфер на иновативни практики в областта на управлението и посредничеството при сделки с недвижими имоти 199 954.00 199 954.00 0.00 39 990.80 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
200142197 "ИНСИС" ООД България, гр.Бургас, 8500, Фердинандова, номер 60, ет.3 „Интерактивен трудов уеб-портал за постигане на устойчива заетост на младите хора в ИТ сектора в Германия и България” 127 118.30 127 118.30 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
107588703 „ДЕСИТА” ЕООД България, гр.Габрово, 5300, бул. „Стефан Караджа” №105 Международно сътрудничество за проучване и трансфер на социални иновации 199 161.00 199 161.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ България, гр.София, 1051, Триадица №2 Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане 28 000 000.00 28 000 000.00 0.00 801 086.62 38 В изпълнение (от дата на стартиране)
121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 3 Национална EURES мрежа 5 249 999.00 5 249 999.00 0.00 1 511 017.10 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 3 „Ти Си! – Трансфер на идентифицирани социални иновации” 200 000.00 200 000.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО) България, гр.София, 1594, бул. ДОНДУКОВ № 1 Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено 12 150 000.00 12 150 000.00 0.00 3 474 864.42 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
121616204 АТЛЕТИК ФИТНЕС ООД България, гр.София, 1504, бул. „Янко Сакъзов” № 78 Насърчаване на транснационалното сътрудничество, чрез обмяна на опит, добри практики и модели за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд в "АТЛЕТИК ФИТНЕС" ООД. 112 798.78 112 798.78 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
175426132 БИОШИЛД ООД България, гр.София, 1408, Иван Вазов, ул.Краище, номер 29, ет.4, ап.7 Транснационално сътрудничество за валидиране на социални иновации в подкрепа на организацията на труда и развитието на човешките ресурси 191 722.04 191 722.04 0.00 38 344.40 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
201594419 БИТСП - Проектни консултанти ООД България, гр.София, 1113, Изток, Цариградско шосе, бл.22, вх.3, ет.2, ап.31 Транснационално сътрудничество за подкрепена заетост и виртуален пазар на труда за хора с увреждане 199 829.72 199 829.72 0.00 0.00 14 Сключен
203555800 БМ 88 ЕООД България, гр.Русе, 7000, пл. Хан Кубрат 1 Българо- румънска мрежа за социални иновации в шивашката промишленост 199 971.00 199 971.00 0.00 39 994.20 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
121855943 БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ България, гр.София, 1431, бул. АКАД. ИВАН ГЕШОВ № 15 Български лекарски съюз и Дунавски партньорства за обмен на иновативни практики и опит 199 540.80 199 540.80 0.00 0.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
203638654 ВЕДА ТРЕЙНИНГ ЕООД България, гр.София, 1839, кв. Враждебна, ул. "Япаджа" 22 Трансфериране на социални иновации във Веда Трейнинг ЕООД 200 000.00 200 000.00 0.00 40 000.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
121513231 Висш съдебен съвет България, гр.София, 1000, ул. Екзарх Йосиф № 12 Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система 617 110.10 617 110.10 0.00 123 422.02 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
121513231 ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ България, гр.София, 1000, ул. ЕКЗАРХ ЙОСИФ № 12 Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата 6 008 800.00 6 008 800.00 0.00 200 000.00 31 В изпълнение (от дата на стартиране)
130485795 Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново” ЕАД България, гр.София, 1504, ул. „Шейново“, № 19 Начален старт на живота - Ранна подкрепа на преждевременно и рисково новородени и техните семейства 184 708.43 184 708.43 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695395 Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", Министерство на труда и социалната политика. България, гр.София, 1051, ул. ТРИАДИЦА № 2 Възнаграждения на служители на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 18 600 000.00 18 600 000.00 0.00 8 700 923.31 43 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695395 Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", Министерство на труда и социалната политика. България, гр.София, 1051, ул. ТРИАДИЦА № 2 Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управлението и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 22 000 000.00 22 000 000.00 0.00 8 298 263.14 47 В изпълнение (от дата на стартиране)
200289553 ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС АД България, гр.София, 1000, Съборна, номер 9, ет.4 Иновации в Глобал Адвайзърс 146 650.00 146 650.00 0.00 0.00 15 Сключен
131371218 Глобална инициатива в психиатрията - София България, гр.София, 1000, ул. Мальовица № 1, ет. 2, ап. 5 Колеж за възстановяване - образователен подход към социално-икономическата рехабилитация и интеграция на уязвими групи от населението 128 129.22 128 129.22 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
131198150 ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ България, гр.София, 1113, ул. "Александър Жендов" № 2 Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности в контекста на ЕС 2 822 918.97 2 822 918.97 0.00 905 338.78 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695235 Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи (МВР) – Дирекция АФКОС България, гр.София, 1000, ул. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" № 29 "Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ" 757 683.72 757 683.72 0.00 183 417.56 31 В изпълнение (от дата на стартиране)
175114503 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД България, гр.София, 1000, бул. Витоша 39, офис 22 Транснационално партньорство за заетост и растеж чрез пре-инкубиране и импакт инвестиции (PRINCIPAL) 186 296.44 186 296.44 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
131271470 ЕКОБУЛПАК АД България, гр.София, 1680, БОРОВО, ул. ДЕЧКО ЙОРДАНОВ, номер 64 Нови подходи и инструменти за развитие на човешките ресурси в групата Екобулпак 176 406.31 176 406.31 0.00 35 281.26 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
030113826 ЕМА ООД България, гр.Плевен, 5800, ДОЙРАН, номер 160 Европейски модел за устойчива заетост и развитие 189 672.90 189 672.90 0.00 37 934.58 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
204047145 ЕСДИ 2016 ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. Независимост №31 Трансгранични иновативни модели в туризма 199 992.00 199 992.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
200393694 ИвентЗоун ЕООД България, гр.София, 1712, Младост 3, бл.329, вх.5, ет.9, ап.154 Свежи знания за зелена икономика 127 796.16 127 796.16 0.00 25 559.23 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
117630912 ИДЕИН ЕООД България, гр.Русе, 7015, ДРУЖБА 3, УЛ.Н.Й.ВАПЦАРОВ, номер 11, бл.23, вх.7, ет.4, ап.12 Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики 143 199.34 143 199.34 0.00 28 639.87 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
831545394 Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" България, гр.София, 1000, бул. "Княз Александър Дондуков" №3 Оптимизация и иновации в ИА ГИТ 7 100 000.00 7 100 000.00 0.00 2 027 727.89 31 В изпълнение (от дата на стартиране)
175839946 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" България, гр.София, 1606, ул. СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ № 3 Социални иновации в Изпълнителна агенция "Медицински одит" 199 950.00 199 950.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
175618225 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 4 Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове 1 701 115.00 1 701 115.00 0.00 1 213 156.10 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000673776 Институт за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство България, гр.София, 1797, бул. „Климент Охридски“ № 2 Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната 128 161.71 128 161.71 0.00 25 632.34 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
130403691 Институт по публична администрация България, гр.София, 1000, ул. Аксаков 1 "Работим за хората" - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики. 5 445 367.16 5 445 367.16 0.00 2 450 004.01 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
130403691 ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ България, гр.София, 1000, ул. Аксаков № 1 Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите 793 526.94 793 526.94 0.00 613 207.57 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
831385737 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ; Факултет по обществено здраве. България, гр.София, 1431, бул. АКАД. ИВАН ЕВСТАТИЕВ ГЕШОВ № 15 ет.11 ЕПСИЛОН – Европейски Партньорства за Превенция и Социални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука 195 923.55 195 923.55 0.00 0.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1 Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност 200 000.00 200 000.00 0.00 10 000.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1 Усъвършенстване модела на съдебните експертизи 349 999.64 349 999.64 0.00 17 499.98 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695395 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА България, гр.София, 1000, ул. ТРИАДИЦА № 2 "Повишаване на капацитета и модернизация на институцията, чрез осигуряване на специализирани обучения за служителите на МТСП" 2 000 000.00 2 000 000.00 0.00 0.00 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ България, гр.София, 1000, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102 "Повишаване на ефективността и осигуряване на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите по ЕСИФ в периода 2016-2018 г.“ 2 953 083.84 2 953 083.84 0.00 1 226 530.27 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 Министерство на финансите България, гр.София, 1040, ул. "Г. С. Раковски" № 102 „Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагането на режима по държавните помощи, в програмирането, управлението и контрола на средства от ЕСИФ“ 1 499 314.47 1 499 314.47 0.00 402 839.68 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 Министерство на финансите, дирекция "Държавни помощи и реален сектор" България, гр.София, 1040, Ул. "Г.С. Раковски" №102 Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ) 1 247 861.60 1 247 861.60 0.00 73 185.00 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
131177220 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1000, ул. "Екзарх Йосиф" № 14 Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП 4 411 203.01 4 411 203.01 0.00 474 562.87 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
175018757 НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ България, гр.София, 1421, Развигор №1 Стратегически реформи в Национално бюро за правна помощ 200 000.00 200 000.00 0.00 10 000.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
000056764 ОБЩИНА АЙТОС България, гр.Айтос, 8500, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 3 Социални иновации в грижата за възрастните хора 170 203.00 170 203.00 0.00 34 040.60 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
000093385 ОБЩИНА АКСАКОВО България, гр.Аксаково, 9154, ул. Г.ПЕТЛЕШЕВ № 58Б Социални услуги на едно гише 198 000.00 198 000.00 0.00 39 000.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000093403 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ България, гр.Белослав, 9178, ул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ № 23 „Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ 198 500.00 198 500.00 0.00 39 700.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
000530479 ОБЩИНА БОРОВО България, гр.Борово, 7174, ул. Н.ВАПЦАРОВ № 1А Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в Община Борово 174 733.64 174 733.64 0.00 34 946.73 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
000386662 ОБЩИНА ЗЕМЕН България, гр.Земен, 2440, обл.Перник, общ.Земен, гр. Земен, ул."Христо Ботев" №3 Походът на обичаите. Създаване на заетост, предприемачество и иновативни предприятия чрез въвеждане на иновативни форми на подкрепа, производство, маркетинг и разпространение на местните самобитни културно - фолклорни традиции и обичай и местните продукти, свързани с тях в община Земен 195 258.36 195 258.36 0.00 39 051.67 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
000776299 ОБЩИНА ИХТИМАН България, гр.Ихтиман, 2050, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 123 Транснационално сътрудничество и обмен на добри практики и иновативни решения в сферата на социалното включване за повишаване на административния капацитет и ефикасността в тази сфера 196 890.00 196 890.00 0.00 39 378.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
000351693 Община Лесичово България, с.Лесичово, 4463, ул. Никола Чочков № 11-13 „ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УСПЕШНО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ” 195 570.42 195 570.42 0.00 39 114.08 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
000320872 ОБЩИНА МОНТАНА България, гр.Монтана, 3400, ул. "Извора" 1 Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост от община Храдец Кралове в община Монтана. 155 258.00 155 258.00 0.00 31 051.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000024987 ОБЩИНА СИМИТЛИ България, гр.Симитли, 2730, ул. ХРИСТО БОТЕВ № 27 Насърчаване на предприемачеството в община Симитли чрез прилагане на иновативни модели за подкрепа 194 030.00 194 030.00 0.00 38 806.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
000057236 ОБЩИНА СОЗОПОЛ България, гр.Созопол, 8130, пл.ХАН КРУМ № 2 Социални иновации за включване на етнически и уязвими групи в община Созопол 144 737.45 144 737.45 0.00 28 947.49 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
115245280 ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ България, гр.Стамболийски, 4210, ул. Г.С.РАКОВСКИ № 29 Транснационално сътрудничество и трансфер на иновации за институционален капацитет в сектор социално включване 191 890.00 191 890.00 0.00 38 378.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
000590704 ОБЩИНА ТВЪРДИЦА България, гр.Твърдица, 8890, пл. СВОБОДА № 1 Изграждане на административен капацитет в сферата на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и трансфер на добри практики и иновативни решения 196 890.00 196 890.00 0.00 39 378.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000414154 ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ България, гр.Червен бряг, 5980, ул. АНТИМ ПЪРВИ № 1 Създаване на партньорска мрежа между община Червен бряг и Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Чехия за трансфер на иновативни социални практики и възможности за обучение и включване на младите хора в превантивни дейности при рискови ситуации с цел публична и/или корпоративна ангажираност. 191 840.00 191 840.00 0.00 76 736.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
201108237 ОГРА ЕООД България, гр.София, 1362, ул. Малобучински път №53 SuccessBOX 193 980.00 193 980.00 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
121519031 ОДИТ-КОРЕКТ ООД България, гр.София, 1164, ул. ВИШНЕВА, номер 12, ет.2, ап.6 Транснационален трансфер на иновации и добри практики за повишаване качеството на заетите в одиторските и консултантските дружества при прилагането на Директивата Платежоспособност II 188 299.14 188 299.14 0.00 59 093.36 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
202565178 РАЯ КОЕВА-ВЪЛКОВА ЕТ България, с.Бачево, 2769, Атанас Попстоянчев, номер 9 Нови иновативни идеи и добри практики за маркетинг на туристическите услуги в България 186 327.00 186 327.00 0.00 37 265.40 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
203716590 РИНГО 2005 Б ЕООД България, гр.София, 1839, Гр. София, кв. “Враждебна“, ул.“Япаджа“ №10 A Трансфер и въвеждане на социални иновации в „Ринго 2005 Б“ ЕООД 195 448.00 195 448.00 0.00 39 089.60 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
202903936 РИНГО 2005 ЕООД България, гр.София, 1839, кв. Враждебна, ул. "Япаджа" 22 Внедряване на иновативни практики в предучилищното образование 195 550.93 195 550.93 0.00 39 110.18 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
130986233 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО" България, гр.Разград, 7200, ул. ОСЪМ № 4 „Социални иновации за по-ефективно социално включване на ромски жени в неравностойно положение” 199 080.00 199 080.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
176584466 СДРУЖЕНИЕ "БОКАЯ" България, гр.Кула, 3800, ул. АРДА № 8 Иновативен образователен център 187 909.30 187 909.30 0.00 37 581.86 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
121716308 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ" България, гр.София, 1463, бул. ВИТОША № 86 ап.12 ИКТ в полза на стартиращи предприемачи 168 251.20 168 251.20 0.00 33 650.24 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
176131042 СДРУЖЕНИЕ "ЗА РАВЕН СТАРТ" България, гр.Долна баня, 2040, ул."Търговска" №119, блок6 "Сътрудничество за социална интеграция на младежи и хора в риск" 156 924.92 156 924.92 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
176488336 Сдружение "Клъстер за образование, обучения и квалификации" България, гр.София, 1220, ж.к. Надежда 2, бл. 264, вх. З, ет. 8, ап. 201 Дизайн лаб 198 770.00 198 770.00 0.00 39 754.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
131376806 СДРУЖЕНИЕ "РОМСКИ ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ РОМАНО ТЕРНИПЕ-СОФИЯ" България, гр.София, 1231, кв.СВОБОДА бл. 14 вх.Б ет.2 ап.24 Транснационално партньорство за интеграция на маргинализирани общности чрез трансфер и въвеждане на социални иновации 181 758.20 181 758.20 0.00 36 351.64 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
000703550 СДРУЖЕНИЕ "СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ" България, гр.София, 1000, ул. ГЕН.ПАРЕНСОВ № 11 Подобряване на транснационалното сътрудничество между България и Румъния в областта на социалните иновации 199 886.00 199 886.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
176199755 СДРУЖЕНИЕ "СИЯНИЕ НА НАДЕЖДА" България, гр.София, 1111, ул.СИМЕОНОВ ВЕК № 17А вх.А ет.3 ап.17 Иновативна практика за корпоративна социална отговорност 189 160.00 189 160.00 0.00 37 832.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
175104051 СДРУЖЕНИЕ "ФРАНКОФОНСКИ КЛУБ ЗА РАЗВИТИЕ" България, гр.Банкя, 1320, ул. ХРИСТО ЯСЕНОВ № 8 Трансфер на социални иновации за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството. 199 560.84 199 560.84 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
131311388 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ "НАДЕЖДА" - ЦМДН" България, гр.София, 1231, ж.к. СВОБОДА , ул. ДИЛЯНКА № 20, ОФИС 17 Транснационално партньорство за трансфер на добри практики за социално включване на деца и младежи от малцинствени групи, живеещи в сегрегирани квартали 194 419.36 194 419.36 0.00 33 883.87 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
175019624 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ СОФИЯ-ЦМДС" България, гр.София, 1229, ж.к. ВРЪБНИЦА 1 бл. 505 вх.Г ет.1 ап.75 Транснационално сътрудничество за адаптиране и валидиране на добри иновативни практики за интеграция на жените от ромската общност 194 397.23 194 397.23 0.00 38 879.45 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
176160987 СДРУЖЕНИЕ "ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР" България, гр.Варна, 9000, ул. ПРЕСЛАВ № 4 „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“ 174 492.85 174 492.85 0.00 34 898.57 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
176185307 Сдружение за прогресивна и отворена комуникация /СПОК/ България, гр.София, 1000, бул. Витоша № 25, ет. 3, ап. 6 Три подхода за равни възможности за хората с психични заболявания 198 737.56 198 737.56 0.00 39 747.51 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
117622997 Сдружение с обществено полезна дейност "Еквилибриум" България, гр.Русе, 7000, ул. Борисова 27, вх А, ет.3, ап.8 Гласът на децата 194 815.50 194 815.50 0.00 38 963.10 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
203559514 Спестествено.бг ЕООД България, гр.София, 1000, район р-н Триадица, ул. ЦАР АСЕН No 98 Транснационално партньорство за социални иновации 194 020.09 194 020.09 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
000696327 Столична община България, гр.София, 1000, ул. МОСКОВСКА № 33 Ноу-хау за мониторинг на качеството на социалните услуги в Столична община 197 856.03 197 856.03 0.00 0.00 11 В изпълнение (от дата на стартиране)
030272497 ТЕЗА ООД България, гр.София, 1784, МЛАДОСТ 1, бл.54А партер Иновативни практики за хора с увреден слух 156 426.00 156 426.00 0.00 31 285.20 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
200766104 ТЕХНИКЪЛ ТРЕЙНИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД България, гр.София, 1463, бул. "ВИТОША", номер 146, вх.Б, ап.25 Социални иновации в сферата на предприемачеството 139 992.88 139 992.88 0.00 27 998.58 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
148037536 ТРАНС-МАР СЪРВИСИЗ ЕООД България, гр.Варна, 9000, ж.к. Владислав Варненчик, бл.307, вх.1, ет.2, ап.6 Транснационални партньорства за заетост и растеж в „Транс-Мар Сървисиз“ ЕООД 195 532.31 195 532.31 0.00 0.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
176864952 ФОНДАЦИЯ "АДЕЛЕ" България, гр.Шумен, 9700, ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ № 59 ет.7 ап.36 "Еврократе" 87 044.90 87 044.90 0.00 17 408.98 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
130570377 ФОНДАЦИЯ "БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО" България, гр.София, 1000, ул. ХРИСТО БЕЛЧЕВ № 3 ет.2 Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество 159 005.05 159 005.05 0.00 31 801.01 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
176554875 ФОНДАЦИЯ "ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ-БЪЛГАРИЯ" България, гр.София, 1000, ул. ХРИСТО БЕЛЧЕВ № 1 ет.6 Дигитални умения за малките и средни предприятия в България 168 393.58 168 393.58 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
147129921 ФОНДАЦИЯ "КЛАДАРА" България, гр.Бургас, 8000, к.к. Слънчев бряг, кв. Пясъците, бл. 7 Внедряване на социални иновации за насърчаване на заетостта и предприемачеството сред хората над 55 годишна възраст 106 566.00 106 566.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
175653596 ФОНДАЦИЯ "КОРЕНЯК" България, гр.София, 1612, ж.к. ЛАГЕРА бл. 54 вх.Г ет.2 ап.46 "Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето" 138 500.00 138 500.00 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
176982609 Фондация "Промяната" България, гр.София, 1592, бул. "Христофор Колумб" 41 Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи 195 559.21 195 559.21 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
176217057 Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" България, гр.Пловдив, 4000, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 31 Повишаване на капацитета на специалистите по безопасност и здраве при работа в България 137 281.05 137 281.05 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
176214381 Фондация “Джендър алтернативи“ България, гр.Пловдив, 4000, ул. “4-ти януари“ №38, вх. “В“, ет. 2, ап. 3 "ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЖЕРТВИТЕ НА СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ" 198 225.42 198 225.42 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
175083281 Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество България, гр.София, 1407, Кричим 44 Приложен театър в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение 180 251.00 180 251.00 0.00 36 050.20 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
000917789 ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА България, гр.Шумен, 9700, ул. СЪЕДИНЕНИЕ № 71 Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелна заетост и предприемачество – двигател на икономически растеж в регион Шумен 118 805.00 118 805.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
121316789 ЮНАЙТЕД ПАРТНЪРС ЕООД България, гр.София, 1202, ул. "Кирил и Методий" № 120, ателие 29 Агенти на промяната 163 347.93 163 347.93 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)