Проекти

Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
177057545 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" България, гр.София, 1000, бул. "Витоша" №15, ет.5 България Територията на ЕС Осигуряване на ефективното функциониране на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ 1 299 582.47 1 299 582.47 0.00 200 000.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
104677342 "Еврострой В.Търново" ООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. "Моско Москов 3" Територията на ЕС Социални иновации в добива на инертни материали и производството на бетонови смеси 199 500.00 199 500.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
200836086 "Емералд - Надежда" ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, Ул. "Константин Кесимов" №13, ап.11 Територията на ЕС Трансфер на иновативни практики в областта на управлението и посредничеството при сделки с недвижими имоти 199 954.00 199 954.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ България, гр.София, 1051, Триадица №2 Територията на ЕС Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане 28 000 000.00 28 000 000.00 0.00 142 877.86 38 В изпълнение (от дата на стартиране)
121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 3 Територията на ЕС Национална EURES мрежа 5 249 999.00 5 249 999.00 0.00 642 471.65 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 3 Територията на ЕС „Ти Си! – Трансфер на идентифицирани социални иновации” 200 000.00 200 000.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО) България, гр.София, 1594, бул. ДОНДУКОВ № 1 България Територията на ЕС Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено 12 150 000.00 12 150 000.00 0.00 2 528 636.52 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
121616204 АТЛЕТИК ФИТНЕС ООД България, гр.София, 1504, бул. „Янко Сакъзов” № 78 Територията на ЕС Насърчаване на транснационалното сътрудничество, чрез обмяна на опит, добри практики и модели за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд в "АТЛЕТИК ФИТНЕС" ООД. 112 798.78 112 798.78 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
203638654 ВЕДА ТРЕЙНИНГ ЕООД България, гр.София, 1839, кв. Враждебна, ул. "Япаджа" 22 Територията на ЕС Трансфериране на социални иновации във Веда Трейнинг ЕООД 200 000.00 200 000.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
121513231 Висш съдебен съвет България, гр.София, 1000, ул. Екзарх Йосиф № 12 България Територията на ЕС Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система 617 110.10 617 110.10 0.00 123 422.02 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
121513231 ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ България, гр.София, 1000, ул. ЕКЗАРХ ЙОСИФ № 12 България Територията на ЕС Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата 6 008 800.00 6 008 800.00 0.00 200 000.00 31 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695395 Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", Министерство на труда и социалната политика. България, гр.София, 1051, ул. ТРИАДИЦА № 2 Територията на ЕС Възнаграждения на служители на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 18 600 000.00 18 600 000.00 0.00 3 846 777.63 43 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695395 Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", Министерство на труда и социалната политика. България, гр.София, 1051, ул. ТРИАДИЦА № 2 Територията на ЕС Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управлението и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 22 000 000.00 22 000 000.00 0.00 4 400 000.00 47 В изпълнение (от дата на стартиране)
200289553 ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС АД България, гр.София, 1000, Съборна, номер 9, ет.4 Територията на ЕС Иновации в Глобал Адвайзърс 146 650.00 146 650.00 0.00 0.00 15 Сключен
131198150 ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ България, гр.София, 1113, ул. "Александър Жендов" № 2 България Територията на ЕС Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности в контекста на ЕС 2 822 918.97 2 822 918.97 0.00 564 583.79 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695235 Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи (МВР) – Дирекция АФКОС България, гр.София, 1000, ул.ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ № 29 България Територията на ЕС "Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ" 858 718.11 858 718.11 0.00 97 078.12 31 В изпълнение (от дата на стартиране)
204047145 ЕСДИ 2016 ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. Независимост №31 Територията на ЕС Трансгранични иновативни модели в туризма 199 992.00 199 992.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
117630912 ИДЕИН ЕООД България, гр.Русе, 7015, ДРУЖБА 3, УЛ.Н.Й.ВАПЦАРОВ, номер 11, бл.23, вх.7, ет.4, ап.12 България Португалия Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики 143 199.34 143 199.34 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
831545394 Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" България, гр.София, 1000, бул. "Княз Александър Дондуков" №3 Територията на ЕС Оптимизация и иновации в ИА ГИТ 7 100 000.00 7 100 000.00 0.00 1 475 980.82 31 В изпълнение (от дата на стартиране)
175618225 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 4 България Територията на ЕС Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове 2 855 468.00 2 855 468.00 0.00 719 920.96 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000673776 Институт за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство България, гр.София, 1797, бул. „Климент Охридски“ № 2 Територията на ЕС Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната 128 161.71 128 161.71 0.00 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
130403691 ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ България, гр.София, 1000, ул. Аксаков № 1 България Територията на ЕС Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите 824 483.94 824 483.94 0.00 363 660.19 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
130403691 Институт по публична администрация България, гр.София, 1000, ул. Аксаков 1 България Територията на ЕС "Работим за хората" - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики. 5 445 367.16 5 445 367.16 0.00 1 629 368.05 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695349 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1040, ул. СЛАВЯНСКА № 1 България Територията на ЕС Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност 200 000.00 200 000.00 0.00 10 000.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695395 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА България, гр.София, 1000, ул. ТРИАДИЦА № 2 Територията на ЕС "Повишаване на капацитета и модернизация на институцията, чрез осигуряване на специализирани обучения за служителите на МТСП" 2 000 000.00 2 000 000.00 0.00 0.00 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 Министерство на финансите България, гр.София, 1040, ул. "Г. С. Раковски" № 102 България Територията на ЕС „Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагането на режима по държавните помощи, в програмирането, управлението и контрола на средства от ЕСИФ“ 1 745 724.94 1 745 724.94 0.00 187 747.19 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ България, гр.София, 1000, ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102 България Територията на ЕС "Повишаване на ефективността и осигуряване на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите по ЕСИФ в периода 2016-2018 г.“ 2 953 083.84 2 953 083.84 0.00 991 802.83 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695406 Министерство на финансите, дирекция "Държавни помощи и реален сектор" България, гр.София, 1040, Ул. "Г.С. Раковски" №102 България Територията на ЕС Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ) 1 247 861.60 1 247 861.60 0.00 63 087.00 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
131177220 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО България, гр.София, 1000, ул. "Екзарх Йосиф" № 14 България Територията на ЕС Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП 4 411 203.01 4 411 203.01 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
175018757 НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ България, гр.София, 1421, Развигор №1 България Територията на ЕС Стратегически реформи в Национално бюро за правна помощ 200 000.00 200 000.00 0.00 10 000.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
000776299 ОБЩИНА ИХТИМАН България, гр.Ихтиман, 2050, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 123 Територията на ЕС Транснационално сътрудничество и обмен на добри практики и иновативни решения в сферата на социалното включване за повишаване на административния капацитет и ефикасността в тази сфера 196 890.00 196 890.00 0.00 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
115245280 ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ България, гр.Стамболийски, 4210, ул. Г.С.РАКОВСКИ № 29 Територията на ЕС Транснационално сътрудничество и трансфер на иновации за институционален капацитет в сектор социално включване 191 890.00 191 890.00 0.00 0.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
000590704 ОБЩИНА ТВЪРДИЦА България, гр.Твърдица, 8890, пл. СВОБОДА № 1 Територията на ЕС Изграждане на административен капацитет в сферата на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и трансфер на добри практики и иновативни решения 196 890.00 196 890.00 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
201108237 ОГРА ЕООД България, гр.София, 1362, ул. Малобучински път №53 Територията на ЕС SuccessBOX 193 980.00 193 980.00 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
203716590 РИНГО 2005 Б ЕООД България, гр.София, 1839, Гр. София, кв. “Враждебна“, ул.“Япаджа“ №10 A Територията на ЕС Трансфер и въвеждане на социални иновации в „Ринго 2005 Б“ ЕООД 195 448.00 195 448.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
202903936 РИНГО 2005 ЕООД България, гр.София, 1839, кв. Враждебна, ул. "Япаджа" 22 Територията на ЕС Внедряване на иновативни практики в предучилищното образование 195 550.93 195 550.93 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
175653596 ФОНДАЦИЯ "КОРЕНЯК" България, гр.София, 1612, ж.к. ЛАГЕРА бл. 54 вх.Г ет.2 ап.46 Територията на ЕС "Устойчиво предприемачество за младежи като бизнес моделът на бъдещето" 138 500.00 138 500.00 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
121316789 ЮНАЙТЕД ПАРТНЪРС ЕООД България, гр.София, 1202, ул. "Кирил и Методий" № 120, ателие 29 Територията на ЕС Агенти на промяната 163 347.93 163 347.93 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)