English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG16RFOP002-2.024-0803-C01
Създаване и развитие на иновативен център по неврология
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
30.05.2019
30.05.2019
30.11.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Югоизточен (BG34), Сливен (BG342), Сливен, гр.Сливен

Описание

Медицински център „Иновативен център по неврология“ ООД е новосъздадено дружество с основен предмет на дейност научноизследователска и развойна дейност в сферата на хуманното здравеопазване и по конкретно в неврологията. Чрез проектното предложение се цели да се постигне развитие и устойчивост в дейността на медицинския център и реализиране на пазара на предприемаческата идея за извършване на проучвания при заболяванията в неврологията и изготвените на тази база сравнителни – анализни изследвания. Резултатите от тези изследвания са от изключителна важност както за осигуряването на адекватна медицинска помощ за пациентите, така и за повишаване на качеството в диагностичната, лечебната и профилактичната дейност, а също и за постигането на положителни крайни икономически резултати от тези дейности. Потребителите на резултатите от изследванията ще бъдат медицински специалисти и лечебните заведения, функциониращи в сферата на неврологията. За реализирането на проектното предложение ще бъде сформиран екип от лекари с призната специалност по неврология, които притежават съответните теоретични познания, практически опит и умения и ще бъде доставено високотехнологично медицинско оборудване, специализиран софтуер и консумативи, ще бъде наето работно помещение. Ще бъдат извършени и проучвания, пазарни анализи, маркетингови планове и оценки, с цел по-бързата и успешна реализация на пазара на резултатите от научно-изследавотелската и развойна дейност. Предвидено е и представяне на центъра и дейността му на специализирани мероприятия в България и чужбина.
Имайки предвид бързото развитие на хуманната медицина в бъдещата си изследователска и развойна дейност иновативният център ще извършва и други проучвания, анализи и изследвания с цел да оказва своевременно съдействие на лечебните заведения. Проектът попада в тематичната област на ИСИС „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“.
Дейности
 • Реализиране на пазара на предприемаческа идея: Поддейност 1: За реализирането на предприемаческата идея ще бъдат наети 7 броя лица - квалифициран персонал: 6 броя на на длъжност лекар-изследовател и един брой на длъжност медицинска сестра. Поддейност 2: За реализацията на предприемаческото идея ще бъде закупен специализиран ултразвуков апарат за неврологични приложения - 1 брой. Чрез прилагането му в персонални медицински дейности апаратът ще се използва за изследователско наблюдение на пациенти в медицинския ни център при изготвянето на сравнителните анализи на диагностичните способи и лечебни методи в неврологията. Той ще се използва и за проследяване на отражението от приложените диагностични способи и методи на лечение на пациенти в медицинския център. Поддейност 3: За целенасочено използване на закупеното оборудване за извършване на подробни неврологични изследвания ще бъде закупен специализиран софтуер, който да работи с образи и клипове в 2D ехографски режим и Доплер режим. Софтуерът ще бъде инсталиран на собствено оборудване. Поддейност 4: За реализацията на предприемаческата идея са необходими материали и консумативи, пряко свързани с дейността и обслужването на закупеното оборудване: - включително, но не само спирт, памук, лепенки, хартия, електродна паста, чаршафи за еднократна употреба и др. Поддейност 5: За реализацията на предприемаческата идея ще бъде наето подходящо помещение, съобразно предвидените за изпълнение дейности. Помещението ще бъде наето в гр. Сливен, където е регистрирано дружеството и където ще се реализира проектът. Поддейност 6: За реализацията на предприемаческата идея се предвижда изпълнението и на следните спомагателни дейности, които ще бъдат възложени на външни изпълнители: 6.1. Изработване на икономическа оценка и финансова оценка на продукти. Ще бъдат изследвани и анализирани съотношението между прогнозни разходи и очаквани резултати и на базата на експертен икономически анализ на приходните и разходните парични потоци ще се може да се направи финансова оценка с различни параметри - нетна настояща стойност, вътрешна норма на възвращаемост, индекс на рентабилност, срок на откупуване и др. 6.2. Извършване на проучване и анализ на пазара и изготвяне на маркетингов план. Ще бъде извършено проучване и анализ с цел идентифициране на пазара, на който успешно ще могат да се разпространява услугата и идентифициране на целевите групи (потенциални потребители). На тази база ще бъде разработен маркетингов план за пазарна реализация на услугата. С изготвянето на маркетинговия план се цели по-детайлно анализиране и по-комплексно представяне на реализацията на услугата. Маркетинговият план ще обезпечи работата на фирмата в условията на динамична и непрекъснато променяща се среда и ще даде поглед върху дългосрочното й развитие. 6.3. Създаване на интернет страница на кандидата. Предвижда се изработване на интернет страница, тъй като фирмата е нова и все още непозната в сферата ѝ на дейност. Интернет страницата ще бъде фокусирана около изграждане и разширяване на познаваемостта на компанията и в частност предприемаческата идея. Изграждането на добър имидж е много важно за положителното развитие на компанията. Поддейност 7: Посещение на събития в чужбина. Научно-изследователската дейност е част от всекидневното изпълнение на задълженията на практикуващите лекари. По тази причина те имат необходимост да бъдат информирани за съвременните тенденции, способи и похвати в медицинската дейност. В тази връзка за представители на екипа на кандидата се предвижда участие в конференции и мероприятия в чужбина, на които традиционно присъстват водещи специалисти в областта на неврологията: - European Stroke Organisation Conference in Milan, Italy - EAN CONGRESS IN OSLO
 • Визуализация на проекта: За визуализация и популяризиране на проекта, оперативната програма, ЕФРР и ЕС в рамките на проекта ще бъде изработена, доставена и монтирана една информационна табела с минимален размер А3, която ще бъде монтирана съответно в наетия офис на дружеството в гр.Сливен. Ще бъдат изработени информационни стикери, които ще бъдат поставени върху закупените в рамките на проекта ДМА. Визуализацията на информационните материали изцяло ще съответства на насоките, заложени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. На интернет страницата на дружеството ще бъде включена информация за проекта, за неговите цели и резултати и финансовата подкрепа от Европейския съюз. Във всеки документ и актив, свързан с изпълнението на проекта, който се използва от обществеността или участници, ще се посочва финансиращата го оперативна програма и подкрепата на ЕС чрез ЕФРР.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Прогнозна стойност на EBITDA, Целева стойност: 15.47, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия, Целева стойност: 1.50, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой подпомогнати нови предприятия, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Прогнозна стойност на нетните приходи от продажби, Целева стойност: 89.04, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

249 349.40 BGN
199 479.52 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Развитие на дейността на МСП, подкрепа за предприемачеството и създаването на предприятия (включително подкрепа за отделяне и разделяне на предприятия)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 169 557.59 29 921.93 49 869.88 249 349.40
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 169 557.59 29 921.93 49 869.88 249 349.40

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване на специализирана апаратура (ДМА) и специализиран софтуер (ДНА), Стойност: 94 000.00
 • Обособена позиция 1: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Специализиран ултразвуков апарат за неврологични приложения
 • Обособена позиция 2: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Специализиран софтуер за обработка и визуализация на ехографски образи
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на материали и консумативи, Стойност: 7 500.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване на материали и консумативи
Предмет на предвидената процедура: Наем на помещение, Стойност: 15 000.00
 • Обособена позиция 1: Наем на помещение
Предмет на предвидената процедура: Изработване на икономическа и финансова оценка на продукта, Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Изработване на икономическа и финансова оценка на продукта
Предмет на предвидената процедура: Извършване на проучване и анализ на пазара и изготвяне на маркетингов план, Стойност: 11 800.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на проучване и анализ на пазара и изготвяне на маркетингов план
Предмет на предвидената процедура: Изработване на интернет страница, Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Изработване на интернет страница
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на визуализация и публичност, Стойност: 200.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на визуализация и публичност
Предмет на предвидената процедура: Участие в събития в страната и чужбина - семинари, конференции, изложения, Стойност: 8 700.00
 • Обособена позиция 1: Участие в събития в страната
 • Обособена позиция 2: Участие в събития в чужбина

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.