English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG16RFOP001-7.001-0006-C03
Лот 11 "Път II-44 /о.п.Севлиево – В.Търново/ - Севлиево – Драгановци от км 0+000 до 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово"
ЕФРР ==> Региони в растеж
09.05.2016
09.05.2016
15.08.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Габрово

Описание

Основният резултат, който ще бъде постигнат от изпълнението на всички дейности по проекта е наличието на рехабилитиран пътен участък от 14.6 км на път II–44. С възстановяването и подобряването на транспортно-експлоатационните качества на съществуващата пътна настилка и пътното тяло ще се осигурят условия на безопасност на движението и комфорт на пътуващите. Подобрените условия за преминаване по пътния участък ще окажат благоприятно въздействие върху целевите групи по настоящия проект и крайните бенефициенти – населението на област Габрово. Осъществяването на дейностите предвидени по настоящия проект ще допринесе за подобряване на качеството на живот и работна среда, както и осигуряването на нови възможности за повишаване конкурентно способността в региона. Рехабилитираният пътен участък подобрява достъпността до TEN-T мрежата на товари и пътници в рамките на региона, с което се постига и целта на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна помощ. 
 Основните дейности, които са заложени за успешната реализацията по проекта са: 
Екип за управление на проекта; Строително монтажни работи; Строителен надзор по време на строителството на обекта; Авторски надзор на проекта; Одит на проекта; Мерки за информация и публичност на проекта; Въвеждане на обекта в експлоатация, верификация на разходите и отчитане на постигнатите резултати;
Дейности
 • ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА: Сформиране на екип за управление на проекта, разпределение на функциите. След представяне на проектното предложение със Заповед ще бъде определен екип за управление на проекта. Екипът ще включва експерти от Агенция “Пътна инфраструктура”, от специализираните териториални звена на АПИ – Областно пътно управление Габрово. Определянето на членовете на екипа ще бъде съобразено с изискванията на Постановление № 119 от 20 май 2014 г. за управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от европейския съюз. При избора на членовете на екипа се прилагат утвърдени в АПИ Правила за избор на членове и работа на екипите за управление на проекти на Агенция „Пътна инфраструктура”, финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” (2014-2020). Обхватът на задълженията и изискванията за всеки член на екипа за управление са определени в утвърдено техническо задание за всяка позиция в екипа.
 • ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР: 2.1. Провеждане на тръжна процедура и подписване на договор с избрания изпълнител - подготовка на тръжна документация за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на строителство, включително и изпълнение на мерките за информация и публичност на проекта; - провеждане на процедурата за избор на изпълнител на дейността; - определяне на изпълнител на дейността; - сключване на договор за изпълнение на дейността; Ще бъде изготвена тръжна документация в съответствие с изискванията на Закона за обществени поръчки, съдържаща: минимални изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и методика за определяне на комплексна оценка на офертата с посочени показатели и относителната им тежест. След одобрявяането на проектното предложение ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на дейността. Обществената поръчка ще включва няколко обособени позиции, които обхващат проектни предложения от първия етап на кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Възлагането на изпълнение на дейността ще се извърши след провеждането на процедурата, класирането на офертите в съответствие със заложената в тръжната документация методика за оценка на офертите и сключване на договор с избрания изпълнител. 2.2. Изпълнение на СМР Началото на строителството започва със съставянето на Протокол (Образец) 2а, с което изпълнителят е въведен на строителната площадка. Изпълнителят извършва геодезическо заснемане на теренната основа на базата, на който се прави съпоставка между проектните и екзекутивните данни и се уточняват евентуални различия в количествата на съответните видове работи за изпълнение на Строежа. Изпълнителят изготвя и предоставя актуализирана технологично-строителна програма, с включен в нея линеен график за изпълнение на СМР. С одобрението на технологично-строителната програма започва и същинското строителство на обекта. Изпълнителят извършва строително-монтажни дейности съгласно одобрения технически проект, спазвайки Техническите спецификации, изискванията по Договора и Законовите разпоредби. По време на строителството Изпълнителят следва да: - поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на дейностите по договора; - съставя пълно и правилно всички актове и протоколи по време на строителството; - осъществява лабораторен контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване на действащите нормативни документи; - взема необходимите мерки за опазване на пътищата ползвани от него по време на строителството и за сигурността на преминаващия пътен трафик; - следи за осигуряването на временната организация по време на строителството; - спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд; - не допуска увреждане на трети лица и имоти; - следи за годността на Строежа за въвеждане в експлоатация; Изпълнителят съхранява на строежа Заповедна книга, в която се вписват всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощени за това лица и специализирани контролни органи съгласно Закона за устройство на територията. След изпълнението на Строежа до степен на Съществено завършване, Изпълнителят изготвя екзекутивна документация съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и уведомява за готовността си да предаде Строежа. След извършване на успешни изпитвания на обекта се съставя Констативен акт (Образец) 15 за установяване годността за приемане на строежа. Изпълнителят представя Сертификат за приключилите СМР (Сертификат за съществено завършване). След приключването на строително-монтажни дейности на обекта и съставянето и подписване на констативен Акт (Образец) 15 приключва дейност СМР
 • АВТОРСКИ НАДЗОР: Авторският надзор ще се осъществява от проектанта изготвил работния проект, съгласно сключен договор за проектиране на обекта, с който е възложено и упражняването на авторски надзор по време на строителството, съгласно Закона за устройство на територията и действащите подзаконови нормативни актове. Авторският надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта ще се осъществява от проектанта на работния проект в пълно съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, на подзаконовите актове по прилагането му и с условията на договора за извършването на авторски надзор. Проектантът на проекта осигурява необходимата техническа и договорна помощ през периода на изпълнение и узаконяване на обекта. Проектантът осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част при следните случаи: • При подписване на протоколи и актове; • При обсъждане и промяна на конструктивните решения; • При одобряване на конструктивни решения; • При изготвяне на ревизирани чертежи/проекти; • При изменение на проектни части по време на работа; • Проектантът осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част на площадката за всички етапи на изпълнение на проекта; • Проектантът осигурява присъствие на своите специалисти по съответната част при аварийни или спешни ситуации след уведомяване от Възложителя или упълномощено от него лице; • Проектантът проследява заедно със Строителя и Консултанта, упражняващ строителен надзор спазването на условията за безопасност съгласно проекта за организация на строителството, при извършване на определен вид дейност; • Проектантът проследява заедно със Строителя и Консултанта, упражняващ строителен надзор спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и ВОД (временна организация на движението); • Проектантът съгласува екзекутивни чертежи, съгласно чл.175, ал.1 и ал.2 от ЗУТ; • Проектантът уведомява своевременно Възложителя за промяна в изпълнението на одобрените проекти, при замяна на материали или възникнали допълнителни работи/дейности по време на строителството, които водят до промяна на приетите КСС; • При необходимост изготвя ревизирани чертежи или изменения на проектите по време на работа; • Участие в комисия и подписване на и подписване на Приложение 15 • Участие в комисия и подписване на и подписване на Протокол обр. 16 • Изпълнява дейността по авторски надзор до получаване на Разрешение за ползване за обекта;
 • СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: Изпълнението на дейността включва: 4.1. Провеждане на тръжна процедура и подписване на договор с избрания изпълнител - подготовка на тръжна документация за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на консултантсака услуга във връзка със строителството; - провеждане на процедурата за избор на изпълнител; - определяне на изпълнител; - сключване на договор за изпълнение на дейността; Ще бъде изготвена тръжна документация в съответствие с изискванията на Закона за обществени поръчки, съдържаща: минимални изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и методика за определяне на комплексна оценка на офертата с посочени показатели и относителната им тежест. След одобряване на проектното предложение ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на консултантсака услуга във връзка със строителството. Обществената поръчка ще включва няколко обособени позиции, които обхващат проектни предложения от първия етап на кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Възлагането на изпълнение на дейността ще се извърши след провеждането на процедурата, класирането на офертите в съответствие със заложената в тръжната документация методика за оценка на офертите и сключване на договор с избрания изпълнител. 4.2. Изпълнение на строителен надзор Дейността ще бъде изпълнена в съответствие с разпоредбите на Закон за устройство на територията (ЗУТ) и ще включва: осигуряване законосъобразно започване на СМР, контрол по отношение на пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на изпълнението на СМР, контрол при изпълнението на СМР, съгласно одобрения проект и изискванията на чл.169 от ЗУТ, контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на СМР, контрол за качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност, своевременно съставяне и подписване на всички актове, протоколи и документи, необходими за оценка на пътно ремонтните дейности относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба на Министъра на РРБ за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството, осигуряване на законосъобразно завършване на СМР и въвеждането в експлоатация и др.След приключване на СМР на обекта с подписан констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – образец 15, от изпълнителя на строителния надзор ще бъде извършено геодезическо заснемане в съответствие със Закона за кадастъра и с цел предоставяне на данните от заснемането на Агенцията по кадастър за отразяване в регистрите. След издаване на необходимото удостоверение от същата се подписва Протокол обр. 16 и се издава разрешение за въвеждане на Строежа в експлоатация.
 • ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ: Целта на тази дейност е след приключването на СМР, Път ІІ-44 /о.п.Севлиево – В.Търново/ - Севлиево – Драгановци от км 0+000 до 14+600",с обща дължина 14,600 км, да се въведе в експлоатация. За тази цел е необходимо: • Заплащане на необходимите такси , които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители; • Организиране на Държавна приемателна комисия и подписване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа – образец 16. •Издаване на разрешение за ползване на строежа
 • МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ: Дейността се изразява в популяризиране на получената финансова подкрепа по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в съответствие с правилата на ЕС за информация и комуникация предвидени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд , Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията от 28 юли 2014г. При изпълнението на проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС е необходимо постигане на широка информираност на обществеността за целите и резултатите на проекта, както и подчертаване ролята на Общността за реализацията на проекта и обществените ползи от него, постигане на прозрачност и публичност при реализиране на проекта. Част от дейностите по изпълнение на мерките по информация и комуникация за проекта ще бъдат изпълнявани от избраният изпълнител на СМР, съгласно сключен договор. За изработването и доставката на рекламни материали, свързани с популяризиране програмата ще бъде проведена тръжна процедура с предмет: Избор на изпълнител за осъществяване на дейност „Изработване и доставка на рекламни материали за проектите от първи етап на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.”.
 • ОДИТ НА ПРОЕКТА: Съгласно изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж” в рамките на проекта ще бъде извършен независим финансов одит от лицензиран одитор. Целта на независимия финансовия одит на проекта е да извърши оценка на проекта съгласно определени критерии за съответствие, в т.ч. да извърши верификация на разходите по проекта и да изрази одиторско мнение по отношение на вярното и честно представяне на договорните условия във финансовия отчет. След направената от одитора проверка, същият ще изготви доклад, който ще бъде приложен към окончателния финансов отчет на проекта, изготвен от АПИ. За целите на проекта одита ще бъде извършен лицензиран одитор (регистриран експерт-счетоводител или фирма за одит), избран след провеждане на открита процедура за избор на изпълнителас предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите от първи етап на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.”.

Партньори

Индикатори

Засегнати площи в защитени зони и защитени територии, Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 0.00
Пътникопоток, Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 0.00
Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища, Целева стойност: 14.60, Достигната стойност: 0.00
Товаропоток, Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 0.00
Брой проекти, попадащи изцяло или частично в защитени зони и защитени територии, Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

12 902 797.30 BGN
12 902 797.30 BGN
12 199 760.90 BGN
85.00 %
 • [1] Друг реконструиран или ремонтиран път (магистрала, национален, регионален или местен път)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 10 967 377.71 1 935 419.59 0.00 12 902 797.30
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 10 967 377.71 1 935 419.59 0.00 12 902 797.30

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Определяне на изпълнител за строителството на обект: Лот 11 „Път II-44 /о.п.Севлиево - В.Търново/ - Севлиево - Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,6 км, област Габрово”, обособена позиция 12 от открита процедура с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на 15 (петнадесет) обекта от етап I на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по 15 обособени позиции“. , Стойност: 10 518 726.08
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 12 – Лот 11 "Път II-44 /о.п.Севлиево - В.Търново/ - Севлиево - Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14.6 км, област Габрово";
Предмет на предвидената процедура: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителство на обект: Лот 11 „Път II-44 /о.п.Севлиево - В.Търново/ - Севлиево - Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,6 км, област Габрово”, обособена позиция 12 от открита процедура с предмет: „Осъществяване на консултантска услуга при строителството на 15 (петнадесет) обекта от етап I на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по 15 обособени позиции“ , Стойност: 370 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 12 – Лот 11 „Път ІІ-44 /о.п. Севлиево-В.Търново/ Севлиево-Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово”.
Предмет на предвидената процедура: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейност „Изработване и доставка на рекламни материали - за проектите от първи етап на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ , Стойност: 7 000.00
 • Обособена позиция 1: Изработване и доставка на рекламни материали, за проектите (Лот 1 до Лот 14 ) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.
Предмет на предвидената процедура: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите от първи етап на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020", Стойност: 4 500.00
 • Обособена позиция 1: "Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите (Лот 1 до Лот 14) на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.
Предмет на предвидената процедура: Екип по проекта, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Анна Божидарова Георгиева - ръководител проект
 • Обособена позиция 2: Деян Иванов Георгиев - зам. ръководител
 • Обособена позиция 3: Диана Манева Манева - технически експерт
 • Обособена позиция 4: Яна Стоянова Долапчиева - технически експерт
 • Обособена позиция 5: Димитър Атанасов Пелтеков - юрист
 • Обособена позиция 6: Ваня Димова Начева - финансист
 • Обособена позиция 7: Цвете Миткова Коева - счетоводител
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за „Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които АПИ ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства от Европейските фондове в рамките на следващия програмен период 2014–2020”, по шест обособени позиции., Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: Лот 11 „Път II-44 /о.п.Севлиево - В.Търново/ - Севлиево - Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,6 км, област Габрово”

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.