English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0048-C01
Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост от община Храдец Кралове в община Монтана.
000320872 ОБЩИНА МОНТАНА
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
26.09.2017
01.11.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектното предложение ще се реализира в рамките на Компонент 1 на процедурата, а именно "Транс национални партньорства за заетост и растеж", тематична цел 8, инвестиционен приоритет 4, "Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, вкл. иновативни микро, малки и средни предприятия". Община Монтана се намира в най-слабо развития европейски регион с характерни структурни проблеми - слаба инвестиционна активност, намаляване на трудоспособното население, миграция, слабо развитие на малките и средни предприятия. Във тази връзка, общинските власти предвиждат разработката и изпълнението на мерки, стимулиращи предприемачеството и самонаемането, предвид съществената роля на сектора на МСП върху заетостта и качеството на работните места. Проектът ще се развие около идеята, да се направят анализи и да се почерпи опит и добри практики в областта на насърчаване на самостоятелната заетост, създаването и развитието на нови и иновативни ММСП, съобразено със спецификите на регионите, в рамките на партньорство с Технологичен Център - община Храдец Кралове - Република Чехия. Систематичният подход за въвеждане на иновативни мерки, който ще бъде приложен в рамките на проекта, изисква изпълнението на няколко свързани помежду си дейности: ситуационен анализ, посещение и запознаване на място с работещи и успешни модели, избор, адаптация и консултации със заинтересованите страни, разработка и пилотно тестване на модела, реално приложение на иновативната практика, оценка на резултатите. Подходът за изпълнение на проекта следва класическата схема на проектния цикъл, като предвижда в изпълнението си внимание към всичките му елементи и принципи. Проектът включва ситуационен анализ, посещение на място в община Храдец, форум за обсъждане и работни формати за формулиране и адаптиране на мерките в община Монтана, разработка и пилотно тестване, активиране на мярката, промоционални дейности, визуализация и оценка на резултатите.
Дейности
 • Ситуационен анализ. : Първата дейност по проекта ще бъде провеждането на ситуационен анализ за установяване на настоящето положение в община Монтана и идентифициране на конкретните нужди в областта на подкрепата на предприемачеството. Анализът ще акцентира върху два основни момента: 1. Идентификация, описание и анализ на предлаганите от партньорската организация Технологичен Център, Храдец Кралове, мерки и услуги за насърчаване на бизнеса, тяхната същност, особености, целеви групи, технология на приложение, оценка и резултати от прилагането им, факторите влиещи върху тях. 2. Ситуационен анализ за състоянието на проблема със самонаемането, създаването и развитието на нов в т.ч. иновативен бизнес на територията на община Монтана. Анализът ще послужи за основа при адаптирането и верификацията на активни мерки за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството и ще съдържа: - Обща икономическа ситуация в страната и в частност специфичните особености на местната икономика, стратегии за местно развитие. - Анализ на безработицата - специфични особености, структура, тенденции - Анализ на целевите групи - възможности и нагласи за започване на собствен бизнес - Анализ на бизнес средата и прилаганите към момента практики за стимулиране на самонаемането и стартирането на собствен бизнес в община Монтана, както и на настоящето състояние на бизнес услугите. - Анализ на целевите групи и техните нагласи за самонаемане. С помощта на анализа ще стане възможно от една страна да се получи обективна информация за дейностите, постиженията и проблемите, свързани с разработването и прилагането на мерките за подкрепа на самостоятелната заетост и предприемачеството в партньорската организация и от друга, адекватно да се подберат и адаптират наличните в общината-партньор добри практики, като се отчетат прецизно условията и особеностите на средата. Информацията за анализа ще бъде събрана чрез комбинация от разнообразни методи, като основно ще се разчита на проучване на документи и оценки и др. административна и аналитична информация, предоставени от Технологичен Център Храдец Кралове и община Монтана, както и първична информация от проучване сред целевите групи и заинтересованите страни на територията на община Монтана (безработни лица, бизнес, неправителствен сектор, администрация). Дейността ще премине през следните етапи: - разработка на методология за изследването, в т.ч. инструментариум за набиране на информацията ( 2 месец след сключване на договора за БФП) - набиране на информация (3 месеца след сключване на ДБФП) - обработка и анализ на събраната информация (4 месеца след сключване на ДБФП) - разработка на изследователски доклад (5 месеца след сключване на ДБФП)
 • Проучване на място на работещи модели и добри иновативни практики в община Храдец Кралове: Дейността включва проучване на бизнес и административните практики, услуги и модели, предлагани в община Храдец-Кралове от партньорската организация Технологичен Център Храдец Кралове. Към момента, в община Храдец Кралове има сравнително добре развити услуги за бизнеса. От 2006г. Организацията - партньор изпълнява мерките по политиката на общината за подпомагане на предприемачеството. Предлага добре планиран и ефективен модел за стимулиране на бизнеса, чрез комплексни услуги, проектирани спрямо степента на развитие на предприятията - от мерки за стартиращи компании, през подпомагане на фазата на развитие, въвеждане на иновации, връзка наука-бизнес и бизнес контакти. Предвидената дейност ще позволи на ключови експерти и ръководители в общинската администрация на Монтана да се запознаят на място, в общината - партньор, с разработването, прилагането, резултатите и управлението на добрите практики, свързани с предоставяне на бизнес услуги от общинската администрация на Храдец-Кралове. Проектът предвижда посещение в община Храдец - Кралове на екип от общински служители от община Монтана, чиято работа е свързана с разработване и прилагане на общинската политика за насърчаване на заетостта и бизнеса. От своя страна партньорската организация - домакин ще представи пред българските експерти своите добри практики и резултатите от тях. Българският екип ще се запознае и с конкретни микро и малки бизнеси и тяхното отношение към предлаганите от общината услуги.Събраната от експертите информация на място, ще бъде използвана за избор, адаптиране, проверка (валидиране) и разработване на иновативни модели за насърчаване самонаемането и развитието на ММСП в община Монтана (дейност 4). Изпълнението на дейността ще бъде осъществено посредством организиране на пет дневно посещение на общински експерти, в т.ч. ресорни ръководители от общинска администрация Монтана в община Храдец-Кралове. Участниците в посещението ще бъдат избрани от община Монтана, като ще имат съответен на задачата експертен и длъжностен профил. Посещението ще се извърши по предварително разработена и съгласувана вътрешно и с организацията - партньор програма. Командированите експерти ще бъдат задължени да предоставят след посещението, аналитичен материал във вид на доклад, съдържащ конкретни мерки и предложения във връзка възможностите за адаптиране на минимум 3 мерки за стимулиране на МСП и самонаемането.
 • Организиране на работен семинар от община Монтана: Проектът предвижда организирането на семинар-дискусия, който ще включва широк кръг заинтересовани страни - общински служители и ръководители, представители на Бюро по труда - Монтана, организации на работодателите и синдикатите, външни експерти и анализатори. В рамките на семинара, освен идентификация на адекватни за условията в община Монтана модели и добри практики, ще бъдат обсъдени и съгласувани стъпки за реално прилагане на минимум 3 иновативни мерки. Обект на тази дейност ще бъде приложимостта на идентифицираните при посещението на място административните практики, услуги и модели, предлагани в община Храдец-Кралове от организацията - партньор. Предвидената дейност ще позволи да се представят и дискутират сред широк кръг експерти и заинтересовани страни разработването, прилагането, оценката и управлението на проучените модели за предоставяне на бизнес услуги в община Храдец Кралове. Участниците ще се запознаят и ще обсъдят възможностите за въвеждане на иновативни социални практики и модели за насърчаване на предприемачеството. Дейността е пряко свързана с добиване на нови знания и умения, респ. повишаване на капацитета на местно ниво, за разработване, прилагане, наблюдение и оценка на иновативни модели и добри практики за насърчаване на самонаемането и развитието на малък и среден бизнес. Изпълнението на дейността ще бъде осъществено посредством организиране на три дневен работен семинар. Участниците в семинара, ще бъдат избрани и поканени от община Монтана, като ще се следи за постигането на максимално широко представителство на заинтересованите страни. За целта екипът по проекта ще проведе предварителни срещи с ключови институции и организации за осигуряване успеха на обсъжданите мерки, като Агенция по заетостта (БТ), Национално представителни организации на работодателите, в лицето на своите общински структури, Общински информационен център, Синдикати, Браншови организации, бизнесмени и външни експерти. Ще бъде разработена детайлна програма, която ще включва запознаване на участниците с резултатите от анализа, информацията и изводите от проведеното посещение, детайлно представяне на добрите практики и модели, работещи в община Храдец Кралове. Ще бъде предвидена и работна програма в която участниците ще предложат и обсъдят конкретни стъпки за въвеждане в действие на иновативни модели и практики за стимулиране на самонаемането и предприемачеството, като и работни материали за всеки участник. По този начин освен, че ще бъде използвана максимално експертизата на участниците, ще се осигури и по-широка обществена подкрепа за изпълнението на избраните модели и практики.
 • Въвеждане в действие на иновативна практика за насърчаване на самонаемането и развитието на МСП в община Монтана: В резултат от изпълнените предходни дейности, ще бъдат идентифицирани подходящи за приложение в община Монтана мерки, като най-подходящите 2 от тях, съобразно тяхната бърза адаптация, иновативност и най-висок прогнозиран положителен ефект върху общността, ще бъдат адаптирани и приложени на практика. Мерките ще представляват социална иновация в контекста на насърчаването на самонаемането и насърчаване на развитието на МСП в община Монтана, тъй като към момента, общината не предлага активни мерки за насърчаване на МСП. Ще бъдат разработени планове и оперативна документация за изпълнението на мерките в резултат от детайлното им проучване и отчитане на специфичните особености и фактори за развитие в община Монтана.Мерките ще бъдат програмирани съобразно добрите практики в областта, като ще бъдат включени експерти на общината и ще бъде ползвана външна експертиза. Ще бъде спазван и използван активно принципа на партньорство в процеса на разработката, който предполага активното участие и консултации с всички заинтересовани страни - администрация, НПО, бизнес и браншови структури, банков сектор. За целта ще бъде създадена работна група с представители на всички заинтересовани страни където ще бъдат представени и обсъдени всички стратегически и технически аспекти по приложението и ще бъдат анализирани и взети под внимание мненията и предложенията на представителите на общността. Първоначално ще бъде разработен и тестван пилотно първоначален вариант на мерките. Пилотното тестване ще включва симулация на приложението им, чрез тестове с представители на целевите групи и администрацията. По време на пилотната фаза ще бъдат оценени специфичните особености при предлагането на мерките, техното управление, финансиране, отчитане, ефект върху целевите групи, техните нагласи и реални нужди. Методологията ще включва симулации, въпросници, фокус групи, оценка на въздействието, функционални анализи, анализ на капацитета за управление и други релевантни инструменти. Мерките ще се разглеждат като комплексна иновативна практика с възможност за доразвиване на модела и добавяне на нови мерки в зависимост от нуждите на целевата група и възможностите на общината. Ще бъдат анализирани и оценени резултатите от пилотната фаза, ще бъдат внесени евентуални корекции и иновативният социален модел за стимулиране на самонаемането и бизнеса ще бъде приложен на територията на общината в подходяща форма и съобразно условията за финансиране.
 • Оценка на постигнатите резултати: Оценката на постигнатите резултати ще проследи всеки един един етап от изпълнението на проекта, като ще изследва и оцени връзката между заложените в проекта цели и тяхното реално постигане, влиянието на постигнатите резултати върху потребностите на целевата група, факторите въздействали върху степента на постигането на целитеа, ефективността и ефикасността на разходите във връзка съз заложените цели, дейности и резутлтати.
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати: Освен предходните дейности, които ще осигурят аналитичната база, стратегическата обвързаност и техническата адаптация на избраните за приложение иновативни мерки за подкрепа на самонаемането и предприемачеството, в проекта се предвижда провеждането на информационни събития, които да популяризират мрките, да информират потенциалните ползватели и да оповестят постигнатите резултати. Предвижда се провеждането на 2 промоционални и информационни събития, под формата на пресконференции за месните медии в комбинация с информационни дни за потенциалните ползватели. Планираните периоди за събитията са съобразени с проектния цикъл и с наличието на практически резултати а именно: - Първото събитие ще бъде проведено в община Монтана при пускането на пилотната фаза на мярката (м. 12 от началото на проекта). Предвижда се провеждането на пресконференция с местни медии, където ще се представят основните резултати от досегашните дейности и ще се промотира началото на пилотната фаза на прилагането на иновативната мярка. Екипът за управление на проекта и представители на общината ще отговорят на въпроси на медиите. След пресконференцията, ще бъде проведено информационно събитие за потенциалните кандидати за подпомагане по мярката, на което ще бъдат разяснени правилата и изискванията за участие и ще бъде отговорено на въпроси. Предвижда се събитието да бъде посетено от 50 участника. - Второто събитие ще бъде проведено в община Монтана, след приключване на пилотната фаза и преди реалното пускане на мярката. Събитието ще бъде в същия формат, като в допълнение ще бъдат представени пред медиите резултатите от пилотната фаза, както и постигнатите резултати по проекта като цяло. Това събитие ще има характер и на заключително събитие по проекта.И при него се предвижда информационен ден за потенциалните кандидати за подпомагане по мярката, където ще бъдат представени резултатите от пилотната фаза и условията и изискванията по иновативната мярка. Предвижда се събитието да бъде посетено от 50 участника. И двете събития ще се проведат на територията на общината и ще бъдат еднодневни, като се предвижда наемането на зала, техника и организация на кафе паузи и обяд за участниците. В периода между двете събития, ще бъдат подготвени и качени на сайта на общината промоционални материали и текущи резултати. Тези публикации и като цяло описаната по-горе дейност, ще се извършва в допълнение на нормативно задължителните дейности по информация и комуникация. Всички документи и презентационни материали ще отговарят на нормативните изисквания за визуализация.
 • Информация и комуникация: Чрез изпълнение на настоящата дейност ще се постигне популяризиране на целите на проекта и Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., визуализация на финансовия принос на Европейския социален фонд (ЕСФ), както и популяризиране на постигнатите резултати и създаване на положителна обществена нагласа. Предвидените дейности по информация и комуникация ще отговарят на условията и изискванията описани в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. По специално Община Монтана ще упомене финансовия принос, предоставен от ЕСФ чрез ОП РЧР в информацията, предоставяна на целевата група по проекта, във вътрешни и годишни доклади, във всички документи, свързани с изпълнението на проектното предложение. Община Монтана ще използва логото на ЕС и логото на ОП РЧР. Подробна информация за предприетите от общината дейности за информация и комуникация ще бъде предоставена в техническите доклади по проекта. В рамките на проекта ще се начална пресконференция с участието на медии, заинтересовани страни и широка общественост. На нея ще се представят целите, дейностите и очакваните резултати. Ще се подготвят, отпечатат и разпространят информационни брошури в тираж 500 бр.; Ще се изготви 2 бр. информационна табела за сградата на община Монтана, визуализираща приноса на ЕСФ; Ще се публикуват на Интернет страницата на Община Монтана информация за проекта.
 • Дейности за организация и управление: В основата на организацията и управлението на проекта са заложени следните задачи: - Последователност и прецизност на изпълнение на проектните дейности; - Проследяване на изпълнението на дейностите; - Обмен на данни и информация, относно изпълнението на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между всички страни, които имат участие в реализирането му; - Управление на потенциалните рискове пред изпълнението на всяка конкретна дейност и начините за тяхното предотвратяване и преодоляване; - Вътрешен мониторинг по проектното изпълнение. Предвиденият персонал по администриране на проекта е: ръководител - 1 бр., координатор,- 1 бр., технически сътрудник- 1 бр. и счетоводител- 1 бр. Тяхната задача ще бъде да планират и приложат мерки по адекватно управление за успешната реализация на проектните дейности и постигане на заложените цели. Конкретните задачи пред екипа по проекта са: - Изготвяне на технически задания за избор на изпълнители ; Изготвяне на детайлизиран времеви график за изпълнението на проекта; - Провеждане на ежемесечни екипни срещи; - Подготовка и съхранение на необходимия набор от документи за изпълнението на проекта в съответствие с приложимото законодателство, изискванията на процедурата и УО. Осигуряване на отчетност по проекта пред УО и всички оторизирани институции. Ръководител на проекта ще бъде МАРИУС ТОДОРОВ КОНОВ - секретар община Монтана (приложена към проекта биография)

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП4, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00
Трансферирани иновативни практики - ИП4, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

155 258.00 BGN
155 258.00 BGN
126 813.36 BGN
95.00 %
 • [1] Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 7 762.90 0.00 147 495.10 155 258.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 7 762.90 0.00 147 495.10 155 258.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Провеждане на ситуационен анализ и въвеждане на иновативна практика за насърчаване на самонаемането и развитието на МСП в община Монтана, Стойност: 46 020.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.